Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Богомил намери 6 резултата / The search @pseudo Богомил found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Богомил " Мелкон Мъгърдич Мелконян

Дата на раждане: 25.03.1944
Място на раждане: Гр. Бургас
Мелкон Мъгърдич Мелконян Дата на раждане 25.03.1944 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Лейт. Кирил Адамов Адамов на 22.06.1977 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Адамов, ст. лейт. Ал. Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас, 03 отдел, 06 отделение; 06 отдел, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано заявление за доброволно сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 1990 г. на дело ІА-3250 и ІР- 1844 Снемане от действащия оперативен 09.02.1989 г. поради издигането му 3 отчет на високоотговорна изборна длъжност в системата на държавния апарат Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 05.02.1992г. - 12.02.1997г.
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Богомил" Мелкон Мъгърдич Мелконян

Дата на раждане: 25.03.1944
Място на раждане: Гр. Бургас
Мелкон Мъгърдич Мелконян Дата на раждане 25.03.1944 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Лейт. Кирил Адамов Адамов на 22.06.1977 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Адамов, ст. лейт. Ал. Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас, 03 отдел, 06 отделение; 06 отдел, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано заявление за доброволно сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 1990 г. на дело ІА-3250 и ІР-1844; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на АС-Бургас/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Богомил " Благой Тодоров Димитров

Дата на раждане: 05.04.1942
Място на раждане: С. Павелско, обл. Смолян
Благой Тодоров Димитров Дата на раждане 05.04.1942 г. Място на раждане С. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Андрей Георгиев Пичуров на 01.10.1976 г., регистриран на 09.10.1976 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Андрей Георгиев Пичуров; о. р. Цветков; лейт. Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение териториално, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон Решение № 20/ 19.12.2007 г. 32 обр. 4; лично дело IА-1928 (См); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от партия “БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-487
от 01.04.2015 г.
Приватизирани предприятия Варна

Агент "Богомил" Ставри Стефанов Таргов

Дата на раждане: 30.12.1959
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Богомил" Здравко Георгиев Спасов

Дата на раждане: 15.02.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Здравко Георгиев Спасов Дата на раждане 15.02.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 07.05.1981 г., регистриран на 21.05.1981 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Василев Бочев и регистриран на 01.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев; ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34539; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено работно дело IР-1044 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.05.1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Богомил" Здравко Георгиев Спасов

Дата на раждане: 15.02.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Здравко Георгиев Спасов Дата на раждане 15.02.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 07.05.1981 г., регистриран на 21.05.1981 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Василев Бочев и регистриран на 01.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев; ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34539; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено работно дело IР-1044 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - Правец Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More