Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Свилен намери 24 резултата / The search @pseudo Свилен found 24 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Свилен" Румен Тодоров Първин

Дата на раждане: 20.09.1961
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Румен Тодоров Първин Дата на раждане 20.09.1961 г. Място на раждане гр. Вълчедръм Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 25.10.1977 г., регистриран на 08.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов; о. р. Стоян Русев; о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление III-IV-V, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-359 (Мх); протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-734 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Вълчедръм, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Свилен" Ашкън Мустафов Исмаилов

Дата на раждане: 24.04.1966
Място на раждане: с. Новачево, обл. Сливен
Ашкън Мустафов Исмаилов Дата на раждане 24.04.1966 г. Място на раждане с. Новачево, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Тодор Славов Чакъров на 25.11.1988 г., регистриран на 02.12.1988 г. Ръководил го служител кап. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-848 (Сл); писмо вх. № 1895/ 13.04.1990 г. "за приемане в архив на изключен секретен сътрудник" аг. "Свилен"; опис рег. № 254/ 08.04.1994 г. на изпратено за микрофилмиране лично дело IА-848 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Новачево от 02.11.1999 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Свилен" Стефан Борисов Наумов

Дата на раждане: 12.07.1945
Място на раждане: гр. София
Стефан Борисов Наумов Дата на раждане 12.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 24.04.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Руси Гочев Шопов; майор Колю Михалев; майор Георги Новев; кап. Марин Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII, IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4037; протокол рег. № 4347/ 27.04.1990 г. за отделяне за унищожаване секретни документи от делото на "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 31.05.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Борисов Наумов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-322
от 12.03.2014 г.
община Шабла

Агент "Свилен" Георги Марков Рашев

Дата на раждане: 05.02.1954
Място на раждане: гр. Девин
Георги Марков Рашев Дата на раждане 05.02.1954 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Йордан Стоянов на 14.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 14/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 97/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на аг. "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.11.1995 г. до 07.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Свилен" Явор Светославов Петев

Дата на раждане: 19.12.1956
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Свилен" Валентин Стамов Димов

Дата на раждане: 07.02.1961
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Валентин Стамов Димов Дата на раждане 07.02.1961 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител кап. лейт. Данчо Симеонов Симеонов на 11.04.1990 г., регистриран на 17.05.1990 г. Ръководил го служител кап. лейт. Данчо Симеонов Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-695; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от ПП "Движение 21" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Стамов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Свилен" Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. ІР-338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Цар Самуил от 04.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Свилен" Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на кметство Цар Самуил, общ. Тутракан, издигнат от партия "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Свилен" Румен Тодоров Първин

Дата на раждане: 20.09.1961
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Румен Тодоров Първин Дата на раждане 20.09.1961 г. Място на раждане гр. Вълчедръм Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 25.10.1977 г., регистриран на 08.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов; о. р. Стоян Русев; о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление III-IV-V, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-359 (Мх); протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-734 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на община Вълчедръм, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Свилен" Георги Марков Рашев

Дата на раждане: 05.02.1954
Място на раждане: гр. Девин
Георги Марков Рашев Дата на раждане 05.02.1954 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Йордан Стоянов на 14.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 14/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 97/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на аг. "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ВС РУСАЛКА” АД, гр. Каварна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Свилен" Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и МИР-Силистра Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Свилен" Асен Атанасов Чаушев

Дата на раждане: 06.10.1948
Място на раждане: гр. Варна
Асен Атанасов Чаушев Дата на раждане 06.10.1948 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Антонов Чернев на 01.07.1980 г., регистриран на 07.07.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Антонов Чернев; о. р. Димитър Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I-III по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30283 и в работно дело IР-16050; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Сулай; Свилен" Хамди Юмеросман Хаджиюсеин

Дата на раждане: 01.03.1947
Място на раждане: с. Каялоба, обл. Кърджали
Хамди Юмеросман Хаджиюсеин Дата на раждане 01.03.1947 г. Място на раждане с. Каялоба, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Марин Филчев Маринов на 28.07.1977 г., регистриран на 10.08.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Марин Филчев Маринов; о. р. Ангел Николов; о. р. Христо Стоянов; о. р. Борислав Бобев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сулай; Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1948 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1635 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Свилен" Георги Марков Рашев

Дата на раждане: 05.02.1954
Място на раждане: гр. Девин
Георги Марков Рашев Дата на раждане 05.02.1954 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Йордан Стоянов на 14.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 14/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 97/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на аг. Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Алфа медиа" ООД "АЛФА РАДИО" ООД Проверени са 4 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ" Двадесет и девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "АНОНС – 94" АД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "АРИЕЛ ТВ" АД Проверени са 5 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "АСТРА" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "АСТРА – ПАН" ООД Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Свилен" Иван Кузманов Попов

Дата на раждане: 23.04.1959
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Кузманов Попов Дата на раждане 23.04.1959 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 31.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов; о. р. Тодор Антов; о. р. Владимир Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-558 (Вр) и в работно дело IР-10466; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-1005 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЗИПС" ООД, с. Алеково, общ. Свищов Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Свилен" Стефан Борисов Наумов

Дата на раждане: 12.07.1945
Място на раждане: гр. София
Стефан Борисов Наумов Дата на раждане 12.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 24.04.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Руси Гочев Шопов; майор Колю Михалев; майор Георги Новев; кап. Марин Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII, IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4037; протокол рег. № 4347/ 27.04.1990 г. за отделяне за унищожаване секретни документи от делото на "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 31.05.1990 г. до 26.03.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Борисов Наумов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Свилен" Стоимен Величков Ганчев

Дата на раждане: 23.01.1942
Място на раждане: с. Капитан Димитриево, обл. Пазарджик
Стоимен Величков Ганчев Дата на раждане 23.01.1942 г. Място на раждане с. Капитан Димитриево, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 21.11.1986 г., регистриран на 08.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 660/ 29.06.1992 г. за унищожаване делата на агент "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Пазарджик от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоимен Величков Ганчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Свилен" Ашкън Мустафов Исмаилов

Дата на раждане: 24.04.1966
Място на раждане: с. Новачево, обл. Сливен
Ашкън Мустафов Исмаилов Дата на раждане 24.04.1966 г. Място на раждане с. Новачево, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Тодор Славов Чакъров на 25.11.1988 г., регистриран на 02.12.1988 г. Ръководил го служител кап. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-848 (Сл); писмо вх. № 1895/ 13.04.1990 г. "за приемане в архив на изключен секретен сътрудник" аг. "Свилен"; опис рег. № 254/ 08.04.1994 г. на изпратено за микрофилмиране лично дело IА-848 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Новачево, общ. Сливен, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Свилен" Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори-2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Свилен " Камен Симеонов Станков

Дата на раждане: 13.06.1965
Място на раждане: Радомир
Камен Симеонов Станков Дата на раждане 13.06.1965 г. Място на раждане Радомир Вербувал го служител Валери Цветанов Маджарски на 16.11.1990 г. Ръководил го служител Валери Цветанов Маджарски Структури, в които е осъществявано ОУ МВР Видин – ДС отделение 06 Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; налично л. д. ІА 47; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство в общ. Радомир, обл. Перник, издигнат от СДС (Не е посочено кметството, адресът му е в гр. Радомир, но е в таблицата за кметове на кметства, а не на общината)
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Свилен " Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител Кръстю Петров на 19.06.1978 г. Ръководил го служител Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. №ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, издигнат от ДПС
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Агент "Свилен" Иван Кузманов Попов

Дата на раждане: 23.04.1959
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Кузманов Попов Дата на раждане 23.04.1959 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 31.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов; о. р. Тодор Антов; о. р. Владимир Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-558 (Вр) и в работно дело IР-10466; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-1005 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Свилен" Ованес Гаро Мекенян

Дата на раждане: 28.10.1948
Място на раждане: гр. Бургас
Ованес Гаро Мекенян Дата на раждане 28.10.1948 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов на 28.09.1978 г., регистриран на 16.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделяне за унищожаване делата на аг. "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-декан от 21.12.1989 г. до 17.10.1991 г. Ръководител катедра от 14.07.1997 г. до 22.06.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Свилен" Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДПС - Движение за права и свободи" в 20-и МИР-Силистра Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More