Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Х*" намери 438 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Клос" Хасан Марем Хасан

Дата на раждане: 16.04.1958
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент; секретен сътрудник "Османов; Черковналиев" Хаккъ Ахмедов Йонузов

Дата на раждане: 26.10.1941
Място на раждане: с. Черковна, обл. Търговище
Хаккъ Ахмедов Йонузов Дата на раждане 26.10.1941 г. Място на раждане с. Черковна, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Георги К. Посталков на 18.07.1963 г., регистриран на 25.01.1964 г. Ръководил го служител кап. Георги К. Посталков; о. р. Станчо Генов Сяров; о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІІ армия-ІІІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Османов; Черковналиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1323 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 34/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Черковналиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Черковна до 29.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хаккъ Ахмедов Йонузов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Филип" Хасан Хюсеинов Ибрямов

Дата на раждане: 22.02.1951
Място на раждане: с. Трапище, обл. Разград
Хасан Хюсеинов Ибрямов Дата на раждане 22.02.1951 г. Място на раждане с. Трапище, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Тодор Дечев Петров на 03.06.1980 г., регистриран на 09.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Димитър Енчев Иванов; ст. лейт. Стоян Иванов Богоев; ст. лейт. Веселин Стойков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1336 (Тщ) и в работно дело IР-1 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.10.1998 г. до 02.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Хюсеинов Ибрямов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Ясен" Хрюстем Мехмедов Хрюстемов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: с. Божурка, обл. Търговище
Хрюстем Мехмедов Хрюстемов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане с. Божурка, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Иван Александров Миленков на 12.03.1985 г., регистриран на 14.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Александров Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I A 1390 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Божурка от 10.11.1989 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 296/ 12.01.2012 г. – Министерството на образованието, младежта и науката - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Секретен сътрудник "Ицо" Хасан Етем Шанов

Дата на раждане: 27.03.1953
Място на раждане: с. Долина, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Агент "Назъмов" Хари Андреев Владимиров

Дата на раждане: 18.09.1954
Място на раждане: с. Ахрянско, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Балкан" Хасан Мехмедов Алиев

Дата на раждане: 15.09.1944
Място на раждане: с. Стеврек, обл. Търговище
Хасан Мехмедов Алиев Дата на раждане 15.09.1944 г. Място на раждане с. Стеврек, обл. Търговище Вербувал го служител майор Георги Димитров Георгиев на 18.07.1982 г., регистриран на 06.08.1982 г. Ръководил го служител майор Георги Димитров Георгиев; лейт. Радослав Йорданов Богев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1305 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Антоново, издигнат от ЕНП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Здравко" Хасан Юсеинов Хасанов

Дата на раждане: 10.09.1967
Място на раждане: гр. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Ники" Хълми Идириз Ибраим

Дата на раждане: 19.03.1954
Място на раждане: с. Мортагоново, област Разград
Хълми Идириз Ибраим Дата на раждане 19.03.1954 г. Място на раждане с. Мортагоново, област Разград Вербувал го служител о. р. Красимир Василев на 30.10.1984 г., регистриран на 03.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Разград – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ники Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 640 /Рз/ МФ; писмо вх. № 1850/ 10.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-640 (Рз) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мортагоново от 13.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Василев" Хълми Ахмед Амза

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: с. Бяла река, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-27
от 27.06.2012 г.
Югозападен университет Неофит Рилски -Благоевград

Агент "Кръстев" Хачик Дикран Хачикян

Дата на раждане: 11.02.1944
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Христо" Хашим Акиф Ибрахим

Дата на раждане: 26.01.1946
Място на раждане: с. Щерна, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Агент "Авицена" Хамза Велиев Алиев

Дата на раждане: 10.03.1944
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Цецо" Христо Маринов Маринов

Дата на раждане: 20.05.1954
Място на раждане: гр. Варна
Христо Маринов Маринов Дата на раждане 20.05.1954 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Константин Стоянов Костадинов на 29.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Константин Стоянов Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цецо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-907 (Вн) и в работно дело IР-427 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ИНТОЕЛ" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Маринов Маринов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Делчев" Христо Георгиев Каракашев

Дата на раждане: 17.08.1932
Място на раждане: гр. Дупница
Христо Георгиев Каракашев Дата на раждане 17.08.1932 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 21.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ"; ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС За Христо Георгиев Каракашев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Нещатен сътрудник "" Христофор Петков Дочев

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: с. Враняк, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-661
от 07.06.2016 г.
община Цар Калоян

Агент "Дишлиев, Димитров" Хилми Адем Бурук

Дата на раждане: 10.11.1961
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Съдържател на явочна квартира "Русе" Христофор Ефтимов Христов

Дата на раждане: 16.12.1952
Място на раждане: гр. Русе
Христофор Ефтимов Христов Дата на раждане 16.12.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Кольо Борисов на 24.12.1985 г., регистриран на 14.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление – 04-04-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Русе Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2085/ 02.05.1990 г. за изключване на ЯК "Русе"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 14.02.1995 г. до 17.02.1997 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Агент "Севдалин" Хасан Муса Мехмед

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: с. Рупча, ,обл. Бургас
Хасан Муса Мехмед Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане с. Рупча, ,обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Руси Нейков Русев на 18.09.1986 г., регистриран на 25.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Руси Нейков Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Севдалин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-21 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Кликач от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Тошо" Христо Александров Александров

Дата на раждане: 02.07.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Александров Александров Дата на раждане 02.07.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо". Снемане от действащия оперативен отчет Представител на СД „Александър“ - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ПЛОВДИВСКИ НОВИНИ" ООД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Телем" Христо Димитров Мазнейков

Дата на раждане: 20.06.1956
Място на раждане: Македония
Христо Димитров Мазнейков Дата на раждане 20.06.1956 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов на 17.10.1989 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Телем Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37452 и в работно дело IР-18106; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“” ЕООД – гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Мазнейков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Христо Костадинов Казаков

Дата на раждане: 02.03.1948
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Христо Костадинов Казаков Дата на раждане 02.03.1948 г. Място на раждане с. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Никола Тихомиров на 01.08.1989 г., регистриран на 15.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Никола Тихомиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-ГКПП "Кап. Андреево" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. и списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Свиленград, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Костадинов Казаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Агент "Златина" Хрисула Атанас Недялкова

Дата на раждане: 11.09.1952
Място на раждане: гр. Павел баня
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Нина" Хубавинка Николова Филипова

Дата на раждане: 17.08.1941
Място на раждане: гр. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Янев" Хилми Ризов Мехмедов

Дата на раждане: 06.10.1932
Място на раждане: с. Хвостяне, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент; Агент-нелегал "Кръстю" Хачадур Крикор Бояджиев

Дата на раждане: 20.01.1932
Място на раждане: Гр. София
Хачадур Крикор Бояджиев (Хачо Кирилов Бояджиев) Дата на раждане 20.01.1932 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител През м. юни 1958 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ; ПГУ, отдел 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; агент-нелегал Псевдоними Кръстю Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; арх. дневник; картон обр. 1; протокол за унищожаване рег. № 4154/ 18.04.1990 г. на дело 10-3265; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Николай" Хасан Ахмед Караали

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Малиново, обл. Ловеч
Хасан Ахмед Караали Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Малиново, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. В. Гечевски на 27.06.1973 г., регистриран на 07.07.1973 г. Ръководил го служител о. р. В. Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел XI, отделение I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3776/1990 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Малиново от 17.11.2003 г. до 19.11.2007 г. и от 04.03.2008 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 24/ 12.02.2008 г. – частични избори на 16.02.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Гор" Христо Атанасов Бараков

Дата на раждане: 11.03.1955
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Атанасов Бараков Дата на раждане 11.03.1955 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Борис Янев Борисов на 23.06.1988 г., регистриран на 01.07.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борис Янев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2525 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Елхово от 1990 г. до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Атанасов Бараков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Марин" Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Борис Янев на 12.06.1986 г., регистриран на 18.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борис Янев; о. р. П. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Кмет на кметство Гранитово от 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Гечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Янков" Хамза Яхйа Яхйа

Дата на раждане: 08.08.1945
Място на раждане: с. Каравельово, обл. Бургас
Хамза Яхйа Яхйа Дата на раждане 08.08.1945 г. Място на раждане с. Каравельово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Митрю Недев Гроздев на 29.09.1976 г., регистриран на 06.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Митрю Недев Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2522 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-983 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Каравельово от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Денис" Хасан Хюсеин Куш

Дата на раждане: 19.08.1951
Място на раждане: с. Скалак, обл. Бургас
Хасан Хюсеин Куш Дата на раждане 19.08.1951 г. Място на раждане с. Скалак, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Валери Павлов Александров на 12.08.1985 г., регистриран на 05.09.1985 г. Ръководил го служител лейт. Валери Павлов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ и управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-314 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-277 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Скалак от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Христов" Хюсеин Исмаилов Мустафов

Дата на раждане: 15.07.1972
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Хюсеин Исмаилов Мустафов Дата на раждане 15.07.1972 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител майор Валентин Гутов на 24.10.1990 г., регистриран на 07.11.1990 г. Ръководил го служител майор Валентин Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 - 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хюсеин Исмаилов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Хюсеин Исмаилов Мустафов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Олег" Хюсеин Мустафа Хюсеин

Дата на раждане: 26.07.1965
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Хюсеин Мустафа Хюсеин Дата на раждане 26.07.1965 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Петко Иванов Петков на 13.06.1985 г., регистриран на 08.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3076 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1642 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Добромир от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Малев " Халит Осман Гаази

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: С. Смирненски, обл. Русе
Халит Осман Гаази Дата на раждане 15.08.1951 г. Място на раждане С. Смирненски, обл. Русе Вербувал го служител Димитър Иванов Миланов на 19.08.1978 г. Ръководил го служител Димитър Иванов Миланов; Иван М. Иванов; Михаил Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 02, отделение 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Малев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 Решение № 14 / 04.09.2007 г. 68 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание За Халит Осман Гаази липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Сабахаттинов " Хасан Али Хасан

Дата на раждане: 03.03.1942
Място на раждане: С. Постник, обл. Кърджали
Хасан Али Хасан Дата на раждане 03.03.1942 г. Място на раждане С. Постник, обл. Кърджали Вербувал го служител Никола Димитров Динчев на 19.09.1961 г., регистриран на 23.09.1961 г. Ръководил го служител Никола Димитров Динчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление-ДС, VІІ-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Сабахаттинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. (Кж) за работно дело ІР-452; лично дело ІА-1018 (Кж)МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Нещатен сътрудник "" Христофор Петков Дочев

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: С. Враняк, Михайловградска област
Христофор Петков Дочев Дата на раждане 05.01.1946 г. Място на раждане С. Враняк, Михайловградска област Качество Нещатен сътрудник Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г.; снет със заповед № 14/ 22.02.1993 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Клос" Хасан Марем Хасан

Дата на раждане: 16.04.1958
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Хасан Марем Хасан Дата на раждане 16.04.1958 г. Място на раждане с. Зафирово, обл. Силистра Вербувал го служител Лейт. Радослав Кирилов Димитров, регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Радослав Кирилов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Клос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 12 бр.; лично дело IА-1012 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Главиница от 1991 г. до 1995 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Каменов" Хикмет Мюнюр Рамадан

Дата на раждане: 26.01.1959
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Чавдар" Хараламби Борисов Анчев

Дата на раждане: 02.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Хараламби Борисов Анчев Дата на раждане 02.06.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител Кап. Стоян Йорданов Романов на 03.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йорданов Романов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел VII, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31240; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на "Българска холдингова компания" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "ФЕЯ“, бул. Цариградско шосе 61, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-316/ 24.02.2014 г. – Висшия адвокатски съвет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент; секретен сътрудник "Халилов; Халим; Ян" Хрисим Янушев Башев

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Севлиево
Хрисим Янушев Башев Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител вербуван на 27.06.1972 г., регистриран на 30.06.1972 г.; регистриран в ПГУ на 15.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стоев Иванов; о. р. Александър Маринов; кап. Костадин Георгиев Атанасов; о. р. Иван Григоров; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-I, ПГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Халилов; Халим; Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7215 – 7 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Скорпион Шипинг" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Промишлена пералня 1 и 2 ул. Първа Българска армия 18, обособена част от "СВЕЖЕСТ" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Георгиев" Хайрабед Жираир Ашикян

Дата на раждане: 06.09.1946
Място на раждане: гр. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Фикрет" Хикмет Юсеинов Юсеинов

Дата на раждане: 09.09.1957
Място на раждане: с. Ябълковец, обл. Кърджали
Хикмет Юсеинов Юсеинов Дата на раждане 09.09.1957 г. Място на раждане с. Ябълковец, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Драган Д. Петров на 29.12.1975 г., регистриран на 17.01.1976 г. Ръководил го служител кап. Драган Д. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фикрет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1289 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1289 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-827 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ябълковец до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Цецо" Христо Маринов Маринов

Дата на раждане: 20.05.1954
Място на раждане: гр. Варна
Христо Маринов Маринов Дата на раждане 20.05.1954 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Константин Стоянов Костадинов на 29.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Константин Стоянов Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цецо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-907 (Вн) и в работно дело IР-427 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ХРИСТО МАРИНОВ 54 ЗП" ЕТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Маринов Маринов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Динко" Хасан Селим Хасан

Дата на раждане: 16.09.1959
Място на раждане: с. Кукуряк, обл. Кърджали
Хасан Селим Хасан Дата на раждане 16.09.1959 г. Място на раждане с. Кукуряк, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 22.07.1985 г., регистриран на 16.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов; о. р. Танчо Кривчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Динко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37703 и в работно дело IР-18259; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кирково, издигнат от ГЕРБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Селим Хасан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Ташев" Хикмет Ахмед Емрулах

Дата на раждане: 26.08.1959
Място на раждане: с. Мишевско, обл. Кърджали
Хикмет Ахмед Емрулах Дата на раждане 26.08.1959 г. Място на раждане с. Мишевско, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Митко М. Николов на 17.10.1989 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Митко М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ташев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Джебел, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Хикмет Ахмед Емрулах липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Попов" Хюсеин Мехмед Ходжа

Дата на раждане: 04.09.1939
Място на раждане: с. Петко Славейков, обл. Габрово
Хюсеин Мехмед Ходжа Дата на раждане 04.09.1939 г. Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Ботьо Колев на 01.06.1974 г., регистриран на 12.06.1974 г. Ръководил го служител о. р. Ботьо Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-888 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работни дела IР-276 (Гб) и IР-374 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на Временна управа на кметство Петко Славейков от 1990 г. до 1991 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Малев" Халит Осман Гаази

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: с. Смирненски, обл. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Исмаилов; Илиев" Хасан Ибишев Исмаилов

Дата на раждане: 07.07.1940
Място на раждане: с. Мъдрево, обл. Разград
Хасан Ибишев Исмаилов Дата на раждане 07.07.1940 г. Място на раждане с. Мъдрево, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Сергей Николов на 27.09.1984 г., регистриран на 19.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исмаилов; Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протоколи от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-241 (Рз) и работно дело IР-248 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мъдрево до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Мехмедов" Хюсеин Али Манав

Дата на раждане: 16.10.1938
Място на раждане: с. Мъдрево, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Секретен сътрудник "Чавдар" Хасан Мехмедалиев Четов

Дата на раждане: 28.03.1940
Място на раждане: с. Мрежичко, обл. Бургас
Хасан Мехмедалиев Четов Дата на раждане 28.03.1940 г. Място на раждане с. Мрежичко, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт Кольо Колев на 14.05.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кольо Колев; о. р. Петко Цонков; кап. Живко Николов; подп. Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1- 4 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело 9230; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "БСП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Александров" Хюсеин Халил Ахмед

Дата на раждане: 11.11.1955
Място на раждане: гр. Айтос
Хюсеин Халил Ахмед Дата на раждане 11.11.1955 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител майор Желю Димитров Желев на 21.10.1987 г., регистриран на 04.11.1987 г. Ръководил го служител майор Желю Димитров Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-590 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Агент "Чавдар" Хараламби Борисов Анчев

Дата на раждане: 02.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 30
от 18.03.2008
Христо Илиев Христов

Щатен служител "" Христо Илиев Христов

Дата на раждане: 11.12.1931
Място на раждане: С. Яворец, обл. Габрово
Христо Илиев Христов Дата на раждане 11.12.1931 г. Място на раждане С. Яворец, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ; КДС, ВГУ; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-896/ 06.06.1960 г. е назначен за младши разузнавач във ВГУ; със заповед № 408/ 24.06.1961 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 183/ 28.02.1962 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № I-1096/ 15.04.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач в КДС, ПГУ; със заповед № I-2426/ 16.07.1964 г. е изпратен на обучение за 7 месеца и 15 дни в СССР; със заповед № I- 1854/ 21.04.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач в ДС, ПГУ; със заповед № 50/ 15.04.1966 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268л/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 14/ 01.02.1969 г. е преназначен за зам. началник отделение; със заповед № 453/ 16.08.1972 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 470/ 02.09.1974 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Назначен на 31.03.1965 г. в ПГУ съгласно доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Със заповед № С-098/ 01.04.1977 г. е назначен за н-к отдел в ПГУ; със заповед № 692/ 31.12.1979 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност Министър на външноикономическите връзки 1986 г. - 1990 г. Решение № 30/ 18.03.2008 г. 2 Решение № 30/ 18.03.2008 г. 3 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 30/ 18.03.2008 г. 4
Решение N° 2-522
от 18.06.2015 г.
община Гулянци

Агент "Петров" Харалампи Христов Сидеров

Дата на раждане: 04.02.1949
Място на раждане: с. Дъбован, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Йовчев" Христо Иванов Узунов

Дата на раждане: 14.10.1954
Място на раждане: гр. Казанлък
Христо Иванов Узунов Дата на раждане 14.10.1954 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Павел Христов Гендов на 26.09.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Павел Христов Гендов; о. р. Николай Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.1996 г. За Христо Иванов Узунов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Нещатен сътрудник "" Христофор Петков Дочев

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: с. Враняк, Михайловградска област
Христофор Петков Дочев Дата на раждане 05.01.1946 г. Място на раждане с. Враняк, Михайловградска област Качество Нещатен сътрудник Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г.; снет със заповед № 14/ 22.02.1993 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 15-и ИР-Плевен Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Нещатен служител "" Хаик Онник Ованезов

Дата на раждане: 18.11.1951
Място на раждане: гр. Варна
Хаик Онник Ованезов Дата на раждане 18.11.1951 г. Място на раждане гр. Варна Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 82/ 18.11.1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Полиция" от 24.01.2003 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Хари Янчев Ламбов

Дата на раждане: 02.08.1949
Място на раждане: гр. София
Хари Янчев Ламбов Дата на раждане 02.08.1949 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 496/ 18.02.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 134/ 01.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 180/ 04.09.1984 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.07.2000 г. до 09.03.2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Янкулов" Харизан Петков Тодоров

Дата на раждане: 08.11.1936
Място на раждане: с. Поручик Кърджиево, обл. Добрич
Харизан Петков Тодоров Дата на раждане 08.11.1936 г. Място на раждане с. Поручик Кърджиево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 03.06.1959 г., регистриран на 31.10.1959 г.; възстановен от о. р. Иван Илиев Тодоров на 17.01.1964 г., регистриран на 27.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; о. р. Георги Велчев Георгиев; о. р. Иван Илиев Тодоров; о. р. Георги Велчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-III-"б"; управление III-II-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янкулов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21387 и работно дело IР-4499. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.06.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Хинчо Петров Хинчев

Дата на раждане: 10.08.1938
Място на раждане: гр. Цар Калоян
Хинчо Петров Хинчев Дата на раждане 10.08.1938 г. Място на раждане гр. Цар Калоян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 528/ 29.01.1970 г. е назначен за зам. н-к по ДС на ОУ на МВР; със заповед № 3156/ 09.06.1970 г. е изпратен за 5 месеца и 12 дни на школа в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на катедра до 01.06.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Батаклиев" Христо Крумов Ковачев

Дата на раждане: 27.07.1954
Място на раждане: гр. Асеновград
Христо Крумов Ковачев Дата на раждане 27.07.1954 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Божидар Димов Димов на 26.12.1981 г., регистриран на 13.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Димов Димов; о. р. Демирев; о. р. Борис Топалов; о. р. Масларски; майор Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Батаклиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1841. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Помощник ректор от 01.09.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Крумов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Христоско Ангелов Върбев

Дата на раждане: 26.07.1956
Място на раждане: гр. Батак
Христоско Ангелов Върбев Дата на раждане 26.07.1956 г. Място на раждане гр. Батак Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 42/ 17.06.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 22.09.1993 г. до 17.06.1994 г. и от 10.12.1999 г. до 23.08.2000 г. Н-к на служба "Сигурност" от 17.06.1994 г. до 10.12.1999 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Христофор Христов Караджов

Дата на раждане: 19.04.1956
Място на раждане: гр. Своге
Христофор Христов Караджов Дата на раждане 19.04.1956 г. Място на раждане гр. Своге Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Габрово-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 251/ 15.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 298/ 22.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 17.04.2006 г. до 07.05.2009 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Хубавина Кунева Владимирова

Дата на раждане: 03.11.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Хубавина Кунева Владимирова Дата на раждане 03.11.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 3566/ 30.10.1989 г. е преназначена за разузнавач в ОТУ. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 21.05.1999 г. до 01.08.1999 г.
Решение N° 2-904
от 04.04.2017 г.
община Антоново

Агент "Демир" Халил Хюсеинов Халилов

Дата на раждане: 19.12.1950
Място на раждане: с. Моравка, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Агент "Огнянов" Хасан Османов Османов

Дата на раждане: 20.11.1959
Място на раждане: с. Смочево, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Данаилов" Хайредин Ахмедов Садъков

Дата на раждане: 09.05.1953
Място на раждане: с. Чепинци, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Иванов" Харизан Нейков Христов

Дата на раждане: 04.08.1959
Място на раждане: с. Венец, обл. Шумен
Харизан Нейков Христов Дата на раждане 04.08.1959 г. Място на раждане с. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Стефан Станчев Спасов на 06.12.1989 г., регистриран на 15.12.1989 г. Ръководил го служител Лейт. Стефан Станчев Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-460; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на кметство Дренци, общ. Венец, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Харизан Нейков Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Андреев" Хасан Ибрахим Ибрахим

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: с. Джелепско, обл. Кърджали
Хасан Ибрахим Ибрахим Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане с. Джелепско, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Добри Христов Павлов на 28.02.1985 г. Ръководил го служител кап. Добри Христов Павлов; о. р. Петьо Маринов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС - ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІA-1944 (Кж) – МФ налично; работно дело ІР-1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на кметство Джелепско, общ. Момчилград, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-417/ 22.10.2014 г. – община Момчилград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Динко" Хасан Селим Хасан

Дата на раждане: 16.09.1959
Място на раждане: с. Кукуряк, обл. Кърджали
Хасан Селим Хасан Дата на раждане 16.09.1959 г. Място на раждане с. Кукуряк, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 22.07.1985 г., регистриран на 16.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов; о. р. Танчо Кривчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Динко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37703 и в работно дело IР-18259; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Кукуряк, общ. Кирково, издигнат от ГЕРБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Селим Хасан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ташев" Хикмет Ахмед Емрулах

Дата на раждане: 26.08.1959
Място на раждане: с. Мишевско, обл. Кърджали
Хикмет Ахмед Емрулах Дата на раждане 26.08.1959 г. Място на раждане с. Мишевско, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Митко М. Николов на 17.10.1989 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Митко М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ташев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Купците, общ. Джебел, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Хикмет Ахмед Емрулах липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Марин" Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Борис Янев на 12.06.1986 г., регистриран на 18.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борис Янев; о. р. П. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА– 2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Гранитово, общ. Елхово, издигнат от Местна коалиция "БСП и левицата" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Гечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Янко" Христо Илиев Илиев

Дата на раждане: 25.07.1961
Място на раждане: с. Баня, обл. Сливен
Христо Илиев Илиев Дата на раждане 25.07.1961 г. Място на раждане с. Баня, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов на 24.04.1989 г., регистриран на 11.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1294; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Баня, общ. Нова Загора, издигнат от ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Илиев Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Емил" Христослав Кирилов Славчев

Дата на раждане: 12.12.1957
Място на раждане: гр. Лом
Христослав Кирилов Славчев Дата на раждане 12.12.1957 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Валентин Тодоров на 03.11.1981 г., регистриран на 10.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. за предаване за микрофилмиране на лично дело IА-2656 (Вр); опис рег. № 646-1/ 02.08.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-1075 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на район "Витоша", общ София, издигнат от "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Нещатен сътрудник "" Христофор Петков Дочев

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: с. Враняк, обл. Враца
Христофор Петков Дочев Дата на раждане 05.01.1946 г. Място на раждане с. Враняк, обл. Враца Качество Нещатен сътрудник Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г. и се води на отчет от майор Анчо Досев. Кандидат за кмет на община Плевен, издигнат от "ГЛАС НАРОДЕН" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. – Българска стопанска камара Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-533/ 16.07.2015 г. – община Плевен Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Василев" Хълми Ахмед Амза

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: с. Бяла река, обл. Шумен
Хълми Ахмед Амза Дата на раждане 24.02.1961 г. Място на раждане с. Бяла река, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Христо Драганов Христов на 12.05.1987 г., регистриран на 15.05.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Христо Драганов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-561 (Шн); работно дело IР-142 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Върбица, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент; секретен сътрудник "Павел" Христо Лазаров Павлов

Дата на раждане: 03.08.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Христо Лазаров Павлов Дата на раждане 03.08.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Никола Иванов Николов на 09.06.1974 г., регистриран на 19.06.1980 г.; регистриран в ПГУ на 02.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Никола Иванов Николов; лейт. Бойко Александров Андров; майор Иван Данков; о. р. Любен Предов; полк. Кирил Асенов; ст. лейт. Георги Цонев; лейт. Пламен Петков; кап. Свилен Цачев Колев; ст. лейт. Петьо Димитров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ВГУ-VI-I, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-36557 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3986-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Лазаров Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Христиан (Християн)" Христо Атанасов Коев

Дата на раждане: 24.04.1943
Място на раждане: с. Кошничари, обл. Търговище
Христо Атанасов Коев Дата на раждане 24.04.1943 г. Място на раждане с. Кошничари, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Румен Стефанов Димитров на 27.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Стефанов Димитров; ст. лейт. Петър Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христиан (Християн) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-799 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 18-и МИР-Разград Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Атанасов Коев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Русе" Христофор Ефтимов Христов

Дата на раждане: 16.12.1952
Място на раждане: гр. Русе
Христофор Ефтимов Христов Дата на раждане 16.12.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Кольо Борисов на 24.12.1985 г., регистриран на 14.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление – 04-04-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Русе Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2085/ 02.05.1990 г. за изключване на ЯК "Русе"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в 23-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Петров" Хараламби Георгиев Паницидис

Дата на раждане: 03.12.1953
Място на раждане: гр. София
Хараламби Георгиев Паницидис Дата на раждане 03.12.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 29.03.1972 г.; регистриран в ПГУ на 15.04.1982 г. Ръководил го служител майор Румен М. Спасов; о. р. Колю Христов Костадинов; ст. лейт. Огнян Атанасов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7359; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Съдържател на явочна квартира "Бакаджик" Христин Славов Христов

Дата на раждане: 07.07.1960
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Янко" Христо Илиев Илиев

Дата на раждане: 25.07.1961
Място на раждане: с. Баня, обл. Сливен
Христо Илиев Илиев Дата на раждане 25.07.1961 г. Място на раждане с. Баня, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов на 24.04.1989 г., регистриран на 11.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1294; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Нова Загора, издигнат от ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Илиев Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Боев" Христо Славов Кючуков

Дата на раждане: 19.07.1962
Място на раждане: гр. Провадия
Христо Славов Кючуков Дата на раждане 19.07.1962 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител лейт. Евгени Данчев Димитров на 12.07.1984 г., регистриран на 27.07.1984 г. Ръководил го служител лейт. Евгени Данчев Димитров; ст. лейт. Кр. Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1206 (Вн), работно дело IР-634 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по педагогика от 2003 г. до 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Славов Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Ориент" Христо Стефанов Глушков

Дата на раждане: 29.11.1942
Място на раждане: гр. Балчик
Христо Стефанов Глушков Дата на раждане 29.11.1942 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител о. р. Христо Маринов Райков на 18.05.1974 г., регистриран на 07.06.1974 г. Ръководил го служител о. р. Христо Маринов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ориент Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-164 (В.Т.) Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Петко" Христо Димитров Макаков

Дата на раждане: 22.04.1948
Място на раждане: гр. Стара Загора
Христо Димитров Макаков Дата на раждане 22.04.1948 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 05.12.1983 г., регистриран на 06.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев; о. р. Валентин Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; предложение рег. № 1954/ 29.10.1991 г. за изключване на аг. "Петко" и унищожаване на личното му дело. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Педагогически факултет до м.12.2011 г. Зам. декан на Педагогически факултет от м.02.2012 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Макаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Тошо" Христо Александров Александров

Дата на раждане: 02.07.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Александров Александров Дата на раждане 02.07.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "Агробизнесбанк" АД - от 12.10.1992 г. до 27.06.1995 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник - "Агробизнесбанк" АД - от 27.06.1995 г. до 19.01.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-274/ 04.12.2013 г. – "Българска земеделска и промишлена банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент; секретен сътрудник "Павел" Христо Лазаров Павлов

Дата на раждане: 03.08.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Христо Лазаров Павлов Дата на раждане 03.08.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Никола Иванов Николов на 09.06.1974 г., регистриран на 19.06.1980 г.; регистриран в ПГУ на 02.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Никола Иванов Николов; лейт. Бойко Александров Андров; майор Иван Данков; о. р. Любен Предов; полк. Кирил Асенов; ст. лейт. Георги Цонев; лейт. Пламен Петков; кап. Свилен Цачев Колев; ст. лейт. Петьо Димитров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ВГУ-VI-I, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-36557 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3986-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 28.03.2006 г. до 26.09.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Лазаров Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Ела" Христо Кирилов Христов

Дата на раждане: 13.10.1945
Място на раждане: Гр. София
Христо Кирилов Христов Дата на раждане 13.10.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Стефан Косерков на 12.03.1987 г., регистриран на 19.03.1987 г. Ръководил го служител О. р. Стефан Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор през 1997 г. За Христо Кирилов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3.
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Стоянов; Наско" Христо Гичев Христов

Дата на раждане: 24.02.1965
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Христо Гичев Христов Дата на раждане 24.02.1965 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител о. р. Конда Лечев на 14.07.1989 г., регистриран на 26.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Конда Лечев; ст. лейт. Петър Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов; Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велики Преслав, издигнат от ПП "АБВ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Гичев Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Христо Гичев Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Марин" Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Борис Янев на 12.06.1986 г., регистриран на 18.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борис Янев; о. р. П. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, издигнат от инициативен комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Гечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Александров" Христо Илиев Христов

Дата на раждане: 31.08.1947
Място на раждане: с. Ореховица, обл. Плевен
Христо Илиев Христов Дата на раждане 31.08.1947 г. Място на раждане с. Ореховица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Коста Маринов Костов на 23.12.1966 г., регистриран на 06.01.1967 г. Ръководил го служител о. р. Коста Маринов Костов; о. р. Данко Данов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за кмет на с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" За Христо Илиев Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Дунав" Христо Христов Христов

Дата на раждане: 19.10.1949
Място на раждане: с. Белцов, обл. Русе
Христо Христов Христов Дата на раждане 19.10.1949 г. Място на раждане с. Белцов, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Сотир Ташков Чобанов на 07.12.1967 г., регистриран на 13.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Ташков Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Белцов, общ. Ценово, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" За Христо Христов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Игнат " Христо Владев Върбанов

Дата на раждане: 02.01.1950
Място на раждане: Гр. Елхово
Христо Владев Върбанов Дата на раждане 02.01.1950 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Подп. Христо Нейчев Христов на 29.09.1987 г., регистриран на 06.10.1987 г. Ръководил го служител Подп. Христо Нейчев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол, отделение ДС- Елхово Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 167 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Игнат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 2288; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Елхово, издигнат от Политическо движение „Социалдемократи” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Горан " Христо Иванов Трифонов

Дата на раждане: 04.07.1950
Място на раждане: С. Змеево, обл. Стара Загора
Христо Иванов Трифонов Дата на раждане 04.07.1950 г. Място на раждане С. Змеево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Полк. Никола Шишманов на 20.04.1981 г. Ръководил го служител Полк. Никола Шишманов; Иван Тодоров; Стоян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад Решение № 22/ 29.01.2008 г. 169 установена принадлежността към органите по чл. 1 на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Коалиция „БСП/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ПБС/ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ /и ДСХ /ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ” За Христо Иванов Трифонов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Осведомител; Агент " Бъчваров " Христо Минков Димитров

Дата на раждане: 16.10.1948
Място на раждане: С. Войника, обл. Ямбол
Христо Минков Димитров Дата на раждане 16.10.1948 г. Място на раждане С. Войника, обл. Ямбол Вербувал го служител О. р. Васил Василев Панайотов на 24.12.1967 г., регистприран на 29.12.1967 г.; Христо Йорданов на 23.10.1980 г., регистриран на 29.10.1980 г. Ръководил го служител О. р. Васил Василев Панайотов; кап. Иван Тодоров Карнобатлов; Христо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР, 3 армия, отдел 4; ОУ-Ямбол- ДС, служба ХІ; ОУ на МВР-Ямбол- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Бъчваров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично и работно дело Ф1, а.е.3559; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-140; протокол рег. № С 14 с предложение за унищожаване на работно дело IР-123; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11- 19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г.; 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА Решение № 22/ 29.01.2008 г. 172 СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пешо" Христо Георгиев Синапов

Дата на раждане: 19.06.1943
Място на раждане: гр. Асеновград
Христо Георгиев Синапов Дата на раждане 19.06.1943 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител лейт. Живко Славов Вървешев на 06.08.1984 г., регистриран на 23.08.1984 г. Ръководил го служител лейт. Живко Славов Вървешев; о. р. Хр. Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37461 и в работно дело IР-18113; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор при РВМС-Смолян до 15.01.1993 г. Заместник-директор по здравеопазване при РВМС-Смолян от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г. Началник отдел ОВЛ при РВМС-Смолян от 01.05.2001 г. до 01.06.2004 г. Началник сектор ОВЛ при РВМС-Смолян от 01.06.2004 г. до 08.05.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Георгиев Синапов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Чанев" Христо Ников Христов

Дата на раждане: 11.09.1938
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Христо Ников Христов Дата на раждане 11.09.1938 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Христо Цветков Димитров на 30.11.1960 г., регистриран на 31.07.1967 г. Ръководил го служител кап. Христо Цветков Димитров; о. р. Величко Костов Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-852 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-65 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тошо" Христо Александров Александров

Дата на раждане: 02.07.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Александров Александров Дата на раждане 02.07.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник „АГРОБИЗНЕСБАНК” АД, гр. Пловдив; Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник „АГРОБИЗНЕСБАНК” АД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ела" Христо Кирилов Христов

Дата на раждане: 13.10.1945
Място на раждане: гр. София
Христо Кирилов Христов Дата на раждане 13.10.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Стефан Косерков на 12.03.1987 г., регистриран на 19.03.1987 г. Ръководил го служител О. р. Стефан Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор, н-к на отдел от 01.03.1998 г. до 01.12.2009 г. За Христо Кирилов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Веско" Христо Янев Гуджуков

Дата на раждане: 21.09.1939
Място на раждане: гр. Поморие
Христо Янев Гуджуков Дата на раждане 21.09.1939 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител о. р. Стоян Митев на 29.07.1975 г., регистриран на 05.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1257 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителния комитет до 1991 г. Председател на общински съвет от 1991 г. до м. юни 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Янев Гуджуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)