Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Й*" намери 897 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография икадасър (АГКК) и нейните регионални структури — службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)
229875 #932296 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА
JORDANKA PENEVA IVANOVA
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-15 23 874,96BGN
Договор: Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури — Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
185553 #801385 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА
JORDANKA PENEVA IVANOVA
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-06-01 20 600,00BGN
Договор: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресур
174643 #761509 Община Велико Търново
Obshtina Veliko Tyrnovo
ЕИК: 000133634
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йорданка Крумова Статева
Jordanka Krumova Stateva
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-11-08 18 144,00BGN
Договор: Доставка на 1 (един) брой употребяван лекотоварен автомобил (бус) за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив.
64992 #679737 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йови БГ ЕООД
Jovi BG EOOD
ЕИК:115755358
Инфо в ТР/Info Registry: 115755358
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-20 19 560,00BGN
Договор: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”
50271 #671865 Община Ардино
Obshtina Ardino
ЕИК: 000235750
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йълмаз инженеринг ЕООД
Jylmaz inzhenering EOOD
ЕИК:202978482
Инфо в ТР/Info Registry: 202978482
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-05 4 000,00BGN
Договор: Доставка на горива за МПС от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян
6514 #671375 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-29 169 610,00BGN
Договор: “Извършване на основен ремонт на прекъсвачи тип ММО”
20411 #669319 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Elektroenergien sistemen operator /ESO/ EAD
ЕИК: 175201304
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЙОЗ ДИРЕНЧ САНАИЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТИД ШИРКЕТИ
JOZ DIRENCh SANAIJ VE TIDZhARET LIMITID ShIRKETI
ЕИК:23644
Инфо в ТР/Info Registry: 23644
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-25 283 730,00BGN
Договор: Обществената поръчка с предмет "Изработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България" се възлага в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на препоръките на Одитен доклад № 0300003111 за извършен одит "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси" в МРРБ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г. от Сметната палата и съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им. Основните дейности за изпълнението на поръчката се извършват съгласно условията, в последователност и обособени по етапи, зададени с Техническото задание към поканата за участие в процедурата, както следва: І етап - проект на системата; ІІ етап - програмиране и осигуряване на свързаност; ІІІ етап - обучение на специалисти от МРРБ и дружествата по Геозащита (по програма, предложена от изпълнителя); IV етап - приемане на разработката в цялост. Поддръжката на софтуерния продукт е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му.
30237 #661775 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана-05 ЕООД
Joana-05 EOOD
ЕИК:175000923
Инфо в ТР/Info Registry: 175000923
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-06 30 800,00BGN
Договор: “Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”
61528 #662845 Община Луковит
Obshtina Lukovit
ЕИК: 000291602
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йордан Топкаров
Jordan Topkarov
ЕИК:23489
Инфо в ТР/Info Registry: 23489
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-03 3 000,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за измервателна апаратура на кислород в димни газове за котли от 1 до 12
91752 #654527 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йокогава България - Клон България ООД
Jokogava Bylgariq - Klon Bylgariq OOD
ЕИК:175241678
Инфо в ТР/Info Registry: 175241678
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-13 109 048,00BGN
Договор: Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Сливен
89970 #653053 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Сливен
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Sliven
ЕИК: 1210825210181
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-04 26 250,00BGN
Договор: Комплексно почистване на помещенията, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
89478 #648136 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Велико Търново
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Veliko Tyrnovo
ЕИК: 1210825210062
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-05 13 320,00BGN
Договор: "Доставка на обедно хранене на учениците от I до VIII клас в средищните училища в Община Раднево"
65756 #647274 Община Раднево, област Стара Загора
Obshtina Radnevo, oblast Stara Zagora
ЕИК: 000817956
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана -КР ЕООД - Раднево
Joana -KR EOOD - Radnevo
ЕИК:123665729
Инфо в ТР/Info Registry: 123665729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-03 484 266,00BGN
Договор: Ежедневни доставки на готова болнична храна за пациентите на МБАЛ"Събо Николов"ООД
40340 #650135 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Събо Николов" ЕООД - Панагюрище
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "Sybo Nikolov" EOOD - Panagyurishte
ЕИК: 112520604
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-26 92 000,00BGN
Договор: "Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ-Перник"
89768 #645230 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Pernik
ЕИК: 1210825210158
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-26 25 440,00BGN
Договор: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2014/2015г."
66035 #636312 Община Разлог
Obshtina Razlog
ЕИК: 000024948
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йорови ЕООД
Jorovi EOOD
ЕИК:101766273
Инфо в ТР/Info Registry: 101766273
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-01 0,00BGN
Договор: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2014/2015г."
66036 #636312 Община Разлог
Obshtina Razlog
ЕИК: 000024948
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йорови ЕООД
Jorovi EOOD
ЕИК:101766273
Инфо в ТР/Info Registry: 101766273
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-01 0,00BGN
Договор: „Абонаментно почистване на административната сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в гр. Кърджали на ул. Деспот Слав № 1”
85048 #632955 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-07 26 935,00BGN
Договор: “Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и социални домове на територията на Община Долни чифлик»
57235 #632414 Община Долни Чифлик
Obshtina Dolni Chiflik
ЕИК: 000093517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОД-БОС ООД - с. Старо Оряхово
JOD-BOS OOD - s. Staro Orqhovo
ЕИК:148113877
Инфо в ТР/Info Registry: 148113877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-31 591 000,00BGN
Договор: Доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове
101931 #629753 Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Yugozapaden Universitet /YuZU/ "Neofit Rilski" - Blagoevgrad
ЕИК: 000017149
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Йоанна роял кей ЕООД - Благоевград
Joanna roql kej EOOD - Blagoevgrad
ЕИК:202692040
Инфо в ТР/Info Registry: 202692040
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-20 0,00BGN
Договор: „Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, А-98Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Троян и ОП “Комунални услуги-Троян“ гр. Троян“
69911 #608945 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-06-12 0,00BGN
Договор: Комплексно почистване на административната сграда, офисите и филиалите на ТП на НОИ гр. Бургас, находящи се на адреси: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 126, гр. Поморие, ул. “Княз Борис I” № 78, гр. Айтос, пл. “Пазарен” № 2, гр. Карнобат, бул. “България” № 13, гр. Царево, ул. “Христо Ботев” № 10, гр. Несебър – Общинско помещение, гр. Средец, пл. “Васил Коларов” № 97, гр. Сунгурларе – Общинско помещение и с. Руен – Общинско помещение
89401 #601235 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Бургас
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Burgas
ЕИК: 1210825210036
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-28 16 666,00BGN
Договор: „Изработване на Технически проект по обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: 1.1. Корекция на река Бели Осъм централна градска част - Троян Обект: Подпорна стена, осъществяваща връзка между съществуваща от юг подпорна стена /пред „Троян плаза”/ и нова, изградена северно от сектора. 2. Обособена позиция №2: 2.1. Реконструкция на В и К мрежата на КК „Шипковски минерални бани” /предпроектни проучвания – идеен проект/ 2.2. Реконструкция инфраструктура /Канализационен колектор/ по ул.”Хан Аспарух” ; 3. Обособена позиция №3: 3.1. Направа на паркинг в имот с идентификатор 73198.502.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян /вертикална планировка/.
69871 #591055 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йол консулт ЕООД - Якоруда
Jol konsult EOOD - Qkoruda
ЕИК:200440126
Инфо в ТР/Info Registry: 200440126
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-05 866,00BGN
Договор: „Изработване на Технически проект по обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: 1.1. Корекция на река Бели Осъм централна градска част - Троян Обект: Подпорна стена, осъществяваща връзка между съществуваща от юг подпорна стена /пред „Троян плаза”/ и нова, изградена северно от сектора. 2. Обособена позиция №2: 2.1. Реконструкция на В и К мрежата на КК „Шипковски минерални бани” /предпроектни проучвания – идеен проект/ 2.2. Реконструкция инфраструктура /Канализационен колектор/ по ул.”Хан Аспарух” ; 3. Обособена позиция №3: 3.1. Направа на паркинг в имот с идентификатор 73198.502.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян /вертикална планировка/.
69872 #591055 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йол консулт ЕООД - Якоруда
Jol konsult EOOD - Qkoruda
ЕИК:200440126
Инфо в ТР/Info Registry: 200440126
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-05 2 166,00BGN
Договор: Кетъринг /приготвяне и доставка на готова храна/ за Дневен център за деца с увреждания в гр. Казанлък
58737 #583982 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-31 96 707,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.
71216 #577771 Община Черноочене
Obshtina Chernoochene
ЕИК: 000236164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йълдъз - България ЕООД - с.Черноочене
Jyldyz - Bylgariq EOOD - s.Chernoochene
ЕИК:201042100
Инфо в ТР/Info Registry: 201042100
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-03 190 000,00BGN
Договор: Почистване на административната сграда и ПРМ
90141 #573137 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Шумен
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Shumen
ЕИК: 1210825210231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-02 16 050,00BGN
Договор: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2013/2014г.” по обособена позиция №3: Снегопочистване на път BLG1203 /II-19,Предела -Банско/ - Разлог - /II – 84/; BLG3199 /II-19/ Разлог - кантон РПС; Населено място гр.Разлог -разделен на 7 района”
66005 #572945 Община Разлог
Obshtina Razlog
ЕИК: 000024948
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йорови ЕООД
Jorovi EOOD
ЕИК:101766273
Инфо в ТР/Info Registry: 101766273
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-02 0,00BGN
Договор: "Ежедневно комплексно почистване на административна сграда на ТП на НОИ-Търговище, с адрес гр.Търговище, ул."Св.св.Кирил и Методий"№1, две сгради на Архивохранилище на НОИ-Търговище с адрес ул."Кюстенджа"№87 и два офиса находящи се в гр.Попово, пл."Ал.Стамболийски"№2 и гр.Омуртаг, ул."Неофит Рилски"№3"
90073 #571588 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Търговище
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Tyrgovishte
ЕИК: 1210825210284
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-25 15 750,00BGN
Договор: Поръчката е с предмет: „Доставка на топла и суха храна за нуждите на арести към областни служби „Изпълнение на наказанията”, като включва следните две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на топла и суха храна за нуждите на Арест Добрич и Обособена позиция №2 - Доставка на топла и суха храна за нуждите на Арест Казанлък.
11142 #573660 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-01 0,00BGN
Договор: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове
101903 #566262 Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Yugozapaden Universitet /YuZU/ "Neofit Rilski" - Blagoevgrad
ЕИК: 000017149
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоанна роял кей ЕООД - Благоевград
Joanna roql kej EOOD - Blagoevgrad
ЕИК:202692040
Инфо в ТР/Info Registry: 202692040
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-21 0,00BGN
Договор: "Кетъринг за детски заведения / детски ясли, ОДЗ и детски градини/ и домове за стари хора на територията на община Казанлък"
58695 #562235 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 387 072,00BGN
Договор: "Кетъринг за детски заведения / детски ясли, ОДЗ и детски градини/ и домове за стари хора на територията на община Казанлък"
58696 #562235 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 2 125 830,00BGN
Договор: „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори /включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи/, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Пловдив, според зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката“.
85034 #558956 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив
Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Plovdiv
ЕИК: 1310631880039
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОРДАНОВ - АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ
JORDANOV - ASANSXORNI SERVIZI
ЕИК:160110712
Инфо в ТР/Info Registry: 160110712
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-04 22 900,00BGN
Договор: "Доставка на автомобилни горива (бензин А95, А98 и дизелово гориво) и смазочни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"
6507 #558876 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-04 200 000,00BGN
Договор: Доставка на резервни части за кислородомери и рН-метри.
91305 #554033 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йокогава България - Клон България ООД
Jokogava Bylgariq - Klon Bylgariq OOD
ЕИК:175241678
Инфо в ТР/Info Registry: 175241678
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-05 98 719,00BGN
Договор:
69826 #550543 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-10 340 000,00BGN
Договор: Покупка на горива, смазочни материали, автокозметика и други за нуждите на ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН”
88074 #527698 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Троян към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Troqn kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760048
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-26 118 200,00BGN
Договор: Доставка на бензин А-95, А-98 и моторни масла за нуждите на ТП ДГС-Черни Осъм
88254 #522936 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Черни осъм към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Cherni osym kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-07 30 000,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”
71184 #519796 Община Черноочене
Obshtina Chernoochene
ЕИК: 000236164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йълдъз - България ЕООД - с.Черноочене
Jyldyz - Bylgariq EOOD - s.Chernoochene
ЕИК:201042100
Инфо в ТР/Info Registry: 201042100
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-15 94 000,00BGN
Договор: "Доставка на пресни плодове по схема "Училищен плод" на учениците от І-ІV клас в Община Раднево"
65699 #517799 Община Раднево, област Стара Загора
Obshtina Radnevo, oblast Stara Zagora
ЕИК: 000817956
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана -КР ЕООД - Раднево
Joana -KR EOOD - Radnevo
ЕИК:123665729
Инфо в ТР/Info Registry: 123665729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-08 21 476,00BGN
Договор: "Доставка на обедно хранене на учениците от І до VІІІ клас в средищните училища в Община Раднево"
65695 #516948 Община Раднево, област Стара Загора
Obshtina Radnevo, oblast Stara Zagora
ЕИК: 000817956
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана -КР ЕООД - Раднево
Joana -KR EOOD - Radnevo
ЕИК:123665729
Инфо в ТР/Info Registry: 123665729
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-04 416 706,00BGN
Договор: Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на РУ ”СО” – гр. Шумен и прилежащите и гаражи, находящи се в гр. Шумен, както и изнесените работни места в гр. Нови Пазар, гр. Велики Преслав и гр. Каолиново.
90129 #512444 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Шумен
Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Shumen
ЕИК: 1210825210231
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана - 007 ООД - Шумен
Joana - 007 OOD - Shumen
ЕИК:127627551
Инфо в ТР/Info Registry: 127627551
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-06 17 100,00BGN
Договор: Кетъринг - приготвяне и доставка на готова храна за детските заведения / ясли, градини и ОДЗ/ и домове за стари хора в гр.Казанлък
58560 #501701 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-21 162 372,00BGN
Договор: Кетъринг - приготвяне и доставка на готова храна за детските заведения / ясли, градини и ОДЗ/ и домове за стари хора в гр.Казанлък
58561 #501701 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-21 641 500,00BGN
Договор: "Доставка на автомобилни горива (бензин А 95, А 98 и дизелово гориво) и смазочни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"
6505 #498701 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-30 100 000,00BGN
Договор: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки.
101877 #496692 Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград
Yugozapaden Universitet /YuZU/ "Neofit Rilski" - Blagoevgrad
ЕИК: 000017149
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоанна ЕООД - Благоевград
Joanna EOOD - Blagoevgrad
ЕИК:101723425
Инфо в ТР/Info Registry: 101723425
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-22 43 015,00BGN
Договор: “Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца на възраст от десет месеца до седем години в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА “ВКВПД”, по обособени позиции”, както следва: I обособена позиция: гр. София, ЦДГ “Средец” с капацитет 48 деца; ІI обособена позиция: гр. София, ОДЗ “Младост” с капацитет 70 деца, от които 16 в яслена група; IІІ обособена позиция: гр. София, ЦДГ “Слава” с капацитет 48 деца; IV обособена позиция: гр. Стара Загора, ОДЗ “Калина”, с капацитет 92 деца; V обособена позиция: гр. Пловдив, ЦДГ “Кокиче” с капацитет 24 деца; VI обособена позиция: гр. Карлово, ЦДГ “Светлина” с капацитет 46 деца; VII обособена позиция: гр. Казанлък, ЦДГ “Детелина” с капацитет 75 деца;
20923 #495455 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//
Izpylnitelna agenciq "Voenni klubove i voenno-pochivno delo" /IA "VKVPD"/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"//
ЕИК: 129008829
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-09 160 356,00BGN
Договор: “Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца на възраст от десет месеца до седем години в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА “ВКВПД”, по обособени позиции”, както следва: I обособена позиция: гр. София, ЦДГ “Средец” с капацитет 48 деца; ІI обособена позиция: гр. София, ОДЗ “Младост” с капацитет 70 деца, от които 16 в яслена група; IІІ обособена позиция: гр. София, ЦДГ “Слава” с капацитет 48 деца; IV обособена позиция: гр. Стара Загора, ОДЗ “Калина”, с капацитет 92 деца; V обособена позиция: гр. Пловдив, ЦДГ “Кокиче” с капацитет 24 деца; VI обособена позиция: гр. Карлово, ЦДГ “Светлина” с капацитет 46 деца; VII обособена позиция: гр. Казанлък, ЦДГ “Детелина” с капацитет 75 деца;
20924 #495455 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//
Izpylnitelna agenciq "Voenni klubove i voenno-pochivno delo" /IA "VKVPD"/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"//
ЕИК: 129008829
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-09 130 725,00BGN
Договор: „Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, А-98Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на Общинска Администрация Троян и ОП “Комунални услуги-Троян“ гр. Троян“
69734 #491041 Община Троян
Obshtina Troqn
ЕИК: 000291709
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-09 300 000,00BGN
Договор: Доставка на топла и суха храна за нуждите на арестите към областните служби ,,Изпълнение на наказанията" и Затворническо общежитие ,,Гълъбово" при затвора Стара Загора, по обсобени позиции.
10918 #488482 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Glavna direkciq "Izpylnenie na nakazaniqta" kym Ministerstvo na pravosydieto
ЕИК: 129010029
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-22 0,00BGN
Договор: столово хранене за учениците от училища в община Казанлък
58442 #470876 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-15 1,00BGN
Договор: Дърводобив - сеч на маркирана дървесина, извоз до временен склад и рампиране по партиди на временен склад.
87564 #468356 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Самоков към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Samokov kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060329
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-08 13 935,00BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС-Черни Осъм
88250 #469646 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Черни осъм към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Cherni osym kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760069
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-06 9 600,00BGN
Договор: “Осигуряване на информация и публичност“ за целите на проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка”
55876 #467461 Община Добрич
Obshtina Dobrich
ЕИК: 000852932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йордан Йорданов ПБ Добрич ЕООД - Добрич
Jordan Jordanov PB Dobrich EOOD - Dobrich
ЕИК:201236767
Инфо в ТР/Info Registry: 201236767
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-31 4 020,00BGN
Договор: Дърводобив - сеч на маркирана дървесина, извоз до временен склад и рампиране по партиди на временен склад
87550 #467608 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Самоков към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Samokov kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad
ЕИК: 2016275060329
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-27 17 550,00BGN
Договор: „Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”
71170 #467098 Община Черноочене
Obshtina Chernoochene
ЕИК: 000236164
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йълдъз - България ЕООД - с.Черноочене
Jyldyz - Bylgariq EOOD - s.Chernoochene
ЕИК:201042100
Инфо в ТР/Info Registry: 201042100
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-25 150 000,00BGN
Договор: Кетъринг обслужване на Дневен център за деца с увреждания гр. Казанлък.
58427 #464975 Община Казанлък
Obshtina Kazanlyk
ЕИК: 000817778
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-06 60 000,00BGN
Договор: Доставка на храна и хранителни продукти за нуждите на дежурния персонал в Центъра за спешна медицинска помощ - Шумен и филиалите към него - град Шумен, гр.Нови пазар, град Велики Преслав, град Върбица, град Каолиново, град Смядово и село Венец за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
100986 #463821 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Шумен
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Shumen
ЕИК: 837077874
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОМИ ООД - Велики Преслав
JOMI OOD - Veliki Preslav
ЕИК:127621783
Инфо в ТР/Info Registry: 127621783
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-30 4 627,00BGN
Договор: Доставка на кухненско оборудване за Дом за стари хора "Възраждане", гр. Русе
66486 #459891 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоздемир БГ ООД - Русе
Jozdemir BG OOD - Ruse
ЕИК:200269390
Инфо в ТР/Info Registry: 200269390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-05 97 240,00BGN
Договор: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: «Рехабилитация на Път IV-70101 /Кайнарджа – граница Румъния/ от км 24+000 до км 28+386.36, с обща дължина 4386,36м и Път IV-21042 /II-21 Стрелково/ от км 0+000 до км 1+797.37, с обща дължина 1797,37м» по Проект «Трансграничен път Липница – Кълараш», Програма «Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
58867 #457757 Община Кайнарджа
Obshtina Kajnardzha
ЕИК: 000565430
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йол консулт ЕООД - Якоруда
Jol konsult EOOD - Qkoruda
ЕИК:200440126
Инфо в ТР/Info Registry: 200440126
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-08 16 298,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за детски градини на територията на община Аврен"
49649 #454887 Община Аврен, област Варна
Obshtina Avren, oblast Varna
ЕИК: 000093378
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОД-БОС ООД - с. Старо Оряхово
JOD-BOS OOD - s. Staro Orqhovo
ЕИК:148113877
Инфо в ТР/Info Registry: 148113877
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-26 126 000,00BGN
Договор: добив на дървесина на територията на СЗДП ДП ТП ДГС Враца в обект 11929 подотдели 340ч,а1 уникален номер 02709-2011-0001
85723 #449581 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Враца към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Vraca kym Dyrzhavno predpriqtie - Severozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPSZDP/ - Vraca
ЕИК: 2016174760157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоник ЕООД Враца
Jonik EOOD Vraca
ЕИК:200898522
Инфо в ТР/Info Registry: 200898522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-03 12 743,00BGN
Договор: Доставка на датчици за вибрации, технически електроконтактни манометри и консумативи за КИП СОИ 1-4, по пет обособени позиции: Първа обособена позиция - "Доставка на резервни части за газанализатори на СОИ 7 и 8" Втора обособена позиция - "Доставка на технически и електроконтактни манометри" Трета обособена позиция - "Доставка на рeзервни части за кислородомери и рН-метри" Четвърта обособена позиция - "Доставка на датчици за вибрации" Пета обособена позиция - "Доставка на консумативи по КИП оборудване за СОИ 1-4" съгласно спецификации или еквивалентно приложени в документациятаза участие в обществената поръчка
90885 #449596 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йокогава България - Клон България ООД
Jokogava Bylgariq - Klon Bylgariq OOD
ЕИК:175241678
Инфо в ТР/Info Registry: 175241678
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-24 82 675,00BGN
Договор: Доставка на лекарства и консумативи за нуждите на "МБАЛ-Раковски" ЕООД
34367 #443645 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Раковски
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Rakovski
ЕИК: 115532871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йолито-Тодор Кочев ЕТ - гр.Пловдив
Jolito-Todor Kochev ET - gr.Plovdiv
ЕИК:115509050
Инфо в ТР/Info Registry: 115509050
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-07 1 250 000,00BGN
Договор: дърводобив - сеч,извоз и рампиране за обекти №№ 1134;1135 и 1136
16264 #443322 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-28 31 251,00BGN
Договор: дърводобив - сеч,извоз и рампиране за обекти №№ 1134;1135 и 1136
16262 #443322 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-24 34 609,00BGN
Договор: "Доставка на горива (бензин A95H, дизелово гориво, газ пропан-бутан) за нуждите на транспортните средства на ОП „Комунални услуги - Троян“, гр.Троян"
72236 #442204 ОП "Комунални услуги - Троян"
OP "Komunalni uslugi - Troqn"
ЕИК: 2917090240
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-20 220 000,00BGN
Договор: дърводобив - сеч,извоз и рампиране за обекти №№ 1120;1121;1123;1124;1126 и 1127
16261 #440065 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-30 18 280,00BGN
Договор: Доставката на минерални торове и препарати за растителна защита, обособени в позиции, необходими за дейността, осъществявана от Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора
92270 #439488 Тракийски университет - Стара Загора
Trakijski universitet - Stara Zagora
ЕИК: 123024538
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йонайко ООД
Jonajko OOD
ЕИК:30265015
Инфо в ТР/Info Registry: 30265015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-20 180 000,00BGN
Договор: “Упражняване на авторски надзор на следните обекти: Позиция І – “Изграждане на велосипедна алея в гр.Плевен, пл.Възраждане-входа на природен парк Кайлъка”, Позиция ІІ – “Изграждане на система за видеонаблюдение за превенция на риска в гр.Плевен” и Позиция ІІІ – “Изграждане на многофункционални, спортни и детски площадки в гр.Плевен”
64071 #426431 Община Плевен
Obshtina Pleven
ЕИК: 000413974
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоваконтрол ЕООД -Варна
Jovakontrol EOOD -Varna
ЕИК:130081055
Инфо в ТР/Info Registry: 130081055
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-04 0,00BGN
Договор: Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца на възраст от десет месеца до седем години в ЦДГ и ОДЗ по обособени позиции
20884 #423641 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//
Izpylnitelna agenciq "Voenni klubove i voenno-pochivno delo" /IA "VKVPD"/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"//
ЕИК: 129008829
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-18 125 600,00BGN
Договор: Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца на възраст от десет месеца до седем години в ЦДГ и ОДЗ по обособени позиции
20885 #423641 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//
Izpylnitelna agenciq "Voenni klubove i voenno-pochivno delo" /IA "VKVPD"/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"//
ЕИК: 129008829
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОГИ 5 ООД - Казанлък
JOGI 5 OOD - Kazanlyk
ЕИК:123687992
Инфо в ТР/Info Registry: 123687992
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-18 160 000,00BGN
Договор: Възлагане на сеч,извоз,сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина направа и поддръжка на извозни пътища по обособени позиции: -обособена позиция №1-обект №1023 -обособена позиция №2-обект №1024 -обособена позиция №3-обект №1025 -обособена позиция №4-обект №1026
113311 #415031 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Твърдица - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Твърдица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tvyrdica - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tvyrdica/
ЕИК: 829079270
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йолита ЕООД - Твърдица
Jolita EOOD - Tvyrdica
ЕИК:119637136
Инфо в ТР/Info Registry: 119637136
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-26 24 799,50BGN
Договор: Възлагане на сеч,извоз,сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина по обособени позиции: -обособена позиция №1-обект №1015 -обособена позиция №2-обект №1016 -обособена позиция №3-обект №1017
113309 #409281 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Твърдица - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Твърдица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tvyrdica - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tvyrdica/
ЕИК: 829079270
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йолита ЕООД - Твърдица
Jolita EOOD - Tvyrdica
ЕИК:119637136
Инфо в ТР/Info Registry: 119637136
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-26 19 000,00BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали - бензин А 95, бензин А 98, дизелово гориво, масла и грес за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян
105481 #407230 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-06 170 000,00BGN
Договор: "Доставка на професионално кухненско оборудване за детски градини в Община Добричка"
137165 #407217 Община Добричка
Obshtina Dobrichka
ЕИК: 000852188
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоздемир БГ ООД - Русе
Jozdemir BG OOD - Ruse
ЕИК:200269390
Инфо в ТР/Info Registry: 200269390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-03 43 949,00BGN
Договор: дърводобив - сеч,извоз и рампиране за обекти №№ 1034 и 1036
112877 #404595 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-07-05 11 716,00BGN
Договор: Доставка на торове и препарати за растителна защита
108644 #400000 Добруджански земеделски институт /ДЗИ/ - Генерал Тошево
Dobrudzhanski zemedelski institut /DZI/ - General Toshevo
ЕИК: 000840410
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йонайко ООД
Jonajko OOD
ЕИК:30265015
Инфо в ТР/Info Registry: 30265015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-20 322 951,73BGN
Договор: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в пет обособени позиции, както следва: Първа позиция: маслодаен слънчоглед-хибрид "PR64E83"-57 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; маслодаен слънчоглед-хибрид "НК АЛЕГО"-34 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; Втора позиция: слънчоглед за консумация-сорт "ФАВОРИТ"-1100кг; Трета позиция: царевица-хибрид "Кн 435"-3250кг, царевица-хибрид "Кн 595"-2000кг; Четвърта позиция: сорго за зелена маса-хибрид "Z GRASS"-1000кг; Пета позиция: пшеница-сорт "ПОБЕДА"-базови-3000кг (или еквиваленти).
114723 #391406 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йонайко ООД
Jonajko OOD
ЕИК:30265015
Инфо в ТР/Info Registry: 30265015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 4 000,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в пет обособени позиции, както следва: Първа позиция: маслодаен слънчоглед-хибрид "PR64E83"-57 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; маслодаен слънчоглед-хибрид "НК АЛЕГО"-34 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; Втора позиция: слънчоглед за консумация-сорт "ФАВОРИТ"-1100кг; Трета позиция: царевица-хибрид "Кн 435"-3250кг, царевица-хибрид "Кн 595"-2000кг; Четвърта позиция: сорго за зелена маса-хибрид "Z GRASS"-1000кг; Пета позиция: пшеница-сорт "ПОБЕДА"-базови-3000кг (или еквиваленти).
114724 #391406 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йонайко ООД
Jonajko OOD
ЕИК:30265015
Инфо в ТР/Info Registry: 30265015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 34 125,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в пет обособени позиции, както следва: Първа позиция: маслодаен слънчоглед-хибрид "PR64E83"-57 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; маслодаен слънчоглед-хибрид "НК АЛЕГО"-34 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; Втора позиция: слънчоглед за консумация-сорт "ФАВОРИТ"-1100кг; Трета позиция: царевица-хибрид "Кн 435"-3250кг, царевица-хибрид "Кн 595"-2000кг; Четвърта позиция: сорго за зелена маса-хибрид "Z GRASS"-1000кг; Пета позиция: пшеница-сорт "ПОБЕДА"-базови-3000кг (или еквиваленти).
114725 #391406 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йонайко ООД
Jonajko OOD
ЕИК:30265015
Инфо в ТР/Info Registry: 30265015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 4 950,00BGN
Договор: ДОСТАВКА НА СЕМЕНА за нуждите на ДП "Кабиюк" - град Шумен през 2010 година - в пет обособени позиции, както следва: Първа позиция: маслодаен слънчоглед-хибрид "PR64E83"-57 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; маслодаен слънчоглед-хибрид "НК АЛЕГО"-34 торби, всяка от които съдържаща 150000 семена; Втора позиция: слънчоглед за консумация-сорт "ФАВОРИТ"-1100кг; Трета позиция: царевица-хибрид "Кн 435"-3250кг, царевица-хибрид "Кн 595"-2000кг; Четвърта позиция: сорго за зелена маса-хибрид "Z GRASS"-1000кг; Пета позиция: пшеница-сорт "ПОБЕДА"-базови-3000кг (или еквиваленти).
114727 #391406 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен
Dyrzhavno predpriqtie /DP/ "Kabiyuk" - Shumen
ЕИК: 127512595
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йонайко ООД
Jonajko OOD
ЕИК:30265015
Инфо в ТР/Info Registry: 30265015
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-23 2 700,00BGN
Договор: дърводобив - сеч,извоз и рампиране за обекти № № 1013;1014; 1015 и 1016
112864 #389726 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-12 7 920,00BGN
Договор: Почистване от сняг и лед и третиране против заледяване (опесъчаване) на пътните настилки, на общинската пътна мрежа на територията на община Елена - разделена на обособени позиции (Маршрутни графици), доставка на пясък - примесен с натриев хлорид (франко склад в гр. Елена) - за зимния експлоатационен сезон 2009-2010 г.
137559 #385115 Община Елена
Obshtina Elena
ЕИК: 000133762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОАН - 2006 EOOД гр. Елена
JOAN - 2006 EOOD gr. Elena
ЕИК:104678266
Инфо в ТР/Info Registry: 104678266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-30 0,00BGN
Договор: дърводобив - сеч и извоз
112836 #198869 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-06 13 850,00BGN
Договор: дърводобив - сеч и извоз
112825 #195541 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-20 10 060,00BGN
Договор: Почистване от сняг и лед и третиране против заледяване (опесъчаване) на пътните настилки, на общинската пътна мрежа на територията на община Елена - разделена на обособени позиции (Маршрутни графици), доставка на пясък - примесен с натриев хлорид (франко склад в гр. Елена) - за зимния експлоатационен сезон 2008-2009 г.
137540 #195093 Община Елена
Obshtina Elena
ЕИК: 000133762
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОАН - 2006 EOOД гр. Елена
JOAN - 2006 EOOD gr. Elena
ЕИК:104678266
Инфо в ТР/Info Registry: 104678266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-19 0,00BGN
Договор: дърводобив - сеч и извоз
112818 #194349 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-01-10 24 600,00BGN
Договор: Извършване на услугa - абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, Филиал Пловдив, с технически изисквания, дадени в документацията
154819 #182358 Технически университет /ТУ/ - София, филиал Пловдив
Tehnicheski universitet /TU/ - Sofiq, filial Plovdiv
ЕИК: 8319178340285
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОРДАНОВ - АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ
JORDANOV - ASANSXORNI SERVIZI
ЕИК:160110712
Инфо в ТР/Info Registry: 160110712
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-27 9 600,00BGN
Договор: Възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина, поддръжка и направа на извозни пътища и временни складове
113292 #177590 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Твърдица - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Твърдица/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tvyrdica - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tvyrdica/
ЕИК: 829079270
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йолита ЕООД - Твърдица
Jolita EOOD - Tvyrdica
ЕИК:119637136
Инфо в ТР/Info Registry: 119637136
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-01 19 337,48BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали: бензин А 95, бензин А 98, дизелово гориво, масла, антифриз, грес и консумативи за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
105476 #163380 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-06-20 144 000,00BGN
Договор: дърводобив - сеч и извоз
112805 #154642 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-04-04 30 000,00BGN
Договор: Извършване на услуги абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, Филиал Пловдив, Филиал Пловдив, с технически изисквания, дадени в документацията.
154809 #148258 Технически университет /ТУ/ - София, филиал Пловдив
Tehnicheski universitet /TU/ - Sofiq, filial Plovdiv
ЕИК: 8319178340285
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОРДАНОВ - АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ
JORDANOV - ASANSXORNI SERVIZI
ЕИК:160110712
Инфо в ТР/Info Registry: 160110712
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-02-08 5 000,00BGN
Договор: Доставка на машини за производство на PVC и алуминиева дограма за ТП на ДП "ФЗД" гр.София.
115005 #145650 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/
Dyrzhavno predpriqtie "Fond zatvorno delo" /DP "FZD"/
ЕИК: 129009070
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЙОЗГЕН МАКИНА ООД - гр. Хасково
JOZGEN MAKINA OOD - gr. Haskovo
ЕИК:126630555
Инфо в ТР/Info Registry: 126630555
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-02-04 113 226,91BGN
Договор: дърводобив - сеч и извоз
112793 #144024 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-21 9 000,00BGN
Договор: дърводобив- сеч и извоз за обекти №№ 8106,8107,8111,8112 и 8113
112787 #406316 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-01-16 13 700,00BGN
Договор: Допълнителни услуги по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на ТБО, отделяни от граждани, фирми и учреждения на територията на Община "Марица" за селата Бенковски, Радиново, Костиево, Войсил и Труд"
140325 #138055 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Й. П. Запрянови-91 ООД - Пловдив
J. P. Zaprqnovi-91 OOD - Plovdiv
ЕИК:40409268
Инфо в ТР/Info Registry: 40409268
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-11-07 5 296,68BGN
Договор: Доставка на горива и смазочни материали: бензин А 95, бензин А 98, дизелово гориво, масла, антифриз, грес и консумативи за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян в рамките на една календарна година
105472 #119050 В и К "Стенето" ЕООД - Троян
V i K "Steneto" EOOD - Troqn
ЕИК: 820146942
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йоана-89 ЕООД - Троян
Joana-89 EOOD - Troqn
ЕИК:110554586
Инфо в ТР/Info Registry: 110554586
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-20 70 000,00BGN
Договор: дърводобив - сеч и извоз
112761 #116005 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Самоков - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Самоков
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Samokov - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Samokov
ЕИК: 000740381
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Йовичин - Гого ЕООД
Jovichin - Gogo EOOD
ЕИК:131291430
Инфо в ТР/Info Registry: 131291430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-05-17 5 998,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 143 287 832,36 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.