Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Търсенето за @executant ^"Ш*" намери 3619 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: ,,Доставка на строителни материали за нуждите на населените места в Община ,,Марица''-Бенковски, Войсил, Костиево, Радиново, Царацово, Строево, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Войводиново, Желязно, Крислово, Динк, Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле''.
61962 #682456 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шанс 2000 ООД , Пловдив
Shans 2000 OOD , Plovdiv
ЕИК:115794699
Инфо в ТР/Info Registry: 115794699
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-11 200 000,00BGN
Договор: Доставка, монтаж и гаранционен сервиз на болнично обзавеждане – столове за инфузии, стол за медицински манипулации и болнични пейки, по обособени позиции, съгласно приложена спецификация
22772 #679627 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/
Kompleksen onkologichen centyr/KOc/ - Burgas , EOOD - /Staro naimenovanie - Mezhduoblasten dispanser za onkologichni zabolqvaniq sys stacionar /MDOZS/ - Burgas EOOD/
ЕИК: 000053191
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-24 8 978,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ НА ПЕРАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ В „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОЛБ – ГР. БЕРКОВИЦА“ по техническа спецификация
51026 #677476 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-14 26 000,00BGN
Договор: Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2015 г., по обособена позиция № 1 „28 обекта с площ около 530 дка от гр. Каварна до к.к. „Златни пясъци“ включително“ в процедурата за сключване на рамково споразумение
30109 #679008 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-13 20 000,00BGN
Договор: Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2015 г., по обособена позиция № 3 „11 обекта с площ около 530 дка от гр. Св. Влас до к.к. „Слънчев бряг“ включително“ в процедурата за сключване на рамково споразумение
30111 #679011 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-13 20 000,00BGN
Договор: Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции
21060 #676246 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//
Izpylnitelna agenciq "Voenni klubove i voenno-pochivno delo" /IA "VKVPD"/ staro naimenovanie /Izpylnitelna agenciq "Socialni dejnosti na Ministerstvoto na otbranata" /IA "SDMO"//
ЕИК: 129008829
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-12 1 757,00BGN
Договор: Доставка на болнични легла от различен тип – реанимационни, ортопедични, механични, електрически и други за нуждите на клиничните звена на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД
98530 #669449 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив
Universitetska mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /UMBAL/ "Sveti Georgi" EAD - Plovdiv
ЕИК: 115576405
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-01 19 521,00BGN
Договор: Доставка на предвиденото компютърно оборудване и обзавеждане, конферентни/театрални столове и климатици по проект “Ремонтни дейности на читалище „Просвета“ по договор № 52/3/3210314 от 26.11.2013 г.
66195 #672542 Община Родопи, област Пловдив
Obshtina Rodopi, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472200
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-05-26 29 977,00BGN
Договор: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на «Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“, в изпълнение на проект “Дом за всеки”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2.02/2011/003, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"; Операция 1.2: "Жилищна политика" по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
57508 #668917 Община Дупница
Obshtina Dupnica
ЕИК: 000261630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-27 369 942,00BGN
Договор: „Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шаблa” по Договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. по мярка „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”
71426 #659094 Община Шабла
Obshtina Shabla
ЕИК: 000852957
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шабла Спорт 2015 ООД
Shabla Sport 2015 OOD
ЕИК:203472773
Инфо в ТР/Info Registry: 203472773
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-30 5 291 044,00BGN
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 20 позиции
28074 #653238 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-09 100 000,00BGN
Договор: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване при изпълнение на проект 13/321/01460 за Народно читалище „Пробуда– 1914г.“ с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане при изпълнение на проект 13/321/01460 за Народно читалище „Пробуда– 1914 г.“ с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване при изпълнение на проект 13/321/01460 за Народно читалище „Пробуда– 1914 г.“ с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик.
46527 #648641 Народно читалище "Пробуда– 1914 г." с. Динката
Narodno chitalishte "Probuda– 1914 g." s. Dinkata
ЕИК: 112075983
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-16 102 000,00BGN
Договор: "Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година"
35266 #646177 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Tyrgovishte AD
ЕИК: 125501290
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шумед ЕООД-Шумен
Shumed EOOD-Shumen
ЕИК:837066792
Инфо в ТР/Info Registry: 837066792
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-01 5 822,00BGN
Договор: Доставка на домакински вещи, хигиенни и санитарни материали по обособени позиции: • Обособена позиция №1: Доставка на домакински вещи; • Обособена позиция №2: Доставка на хигиенни и санитарни материали;
83805 #643537 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-19 4 800,00BGN
Договор: „Доставка на спално бельо, дрехи, обувки и пердета по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на спално бельо и хавлии Обособена позиция №2: Доставка на дрехи, бельо и пижами Обособена позиция №3: Доставка на обувки Обособена позиция №4: Доставка на пердета
83810 #644051 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-19 23 370,00BGN
Договор: „Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите”
17507 #642764 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София
Dyrzhavno predpriqtie "Pristanishtna infrastruktura" /DPPI/ - Sofiq
ЕИК: 130316140
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-12 224 000,00BGN
Договор: Доставка и монтаж на професионални перални, съдомиялна и сушилна машини за нуждите на КК и БО на МВР с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина за нуждите на КК "Тилия" - Варна; Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина за нуждите на КК "Лазур" - Несебър; Обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на 1 бр. професионална сушилна машина за нуждите на БО "Орфей" - Велинград; Обособена позиция № 4 - Доставка и монтаж на 1 бр. съдомиялна машина за нуждите на БО "Къпина" - Боровец.
12497 #638168 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР
Direkciq Upravlenie na sobstvenostta i socialni dejnosti /DUSSD/ - MVR
ЕИК: 129010157
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Школснаб 2001 ЕООД
Shkolsnab 2001 EOOD
ЕИК:175448634
Инфо в ТР/Info Registry: 175448634
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-13 28 020,00BGN
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” Позиция 1: Съдебен район Димитровград Позиция 2: Съдебен район Трън Позиция 3: Съдебен район Берковица Позиция 4: Съдебен район Елена Позиция 5: Съдебен район Хасково Позиция 6: Съдебен район Нови Пазар Позиция 7: Съдебен район Кубрат Позиция 8: Съдебен район Крумовград Позиция 9: Съдебен район Брезово
28042 #637169 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-09 120 000,00BGN
Договор: Доставка на болнично оборудване и мебелно обзавеждане по обособени позиции за нуждите на “ МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян.
36486 #632306 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-06 900,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Брегово, общ. Брегово, обл. Видин; Обособена позиция № 2 - Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин; Обособена позиция № 3 - Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Кула и с. Извор махала, общ. Кула, обл. Видин; Обособена позиция № 4 – Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Българене, с. Горно Павликени, с. Хлевене и с. Казачево, общ. Ловеч, обл. Ловеч; Обособена позиция № 5 – Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Деветаки, с. Дренов и с. Къкрина, общ. Ловеч, обл. Ловеч; Обособена позиция № 6 - Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен; Обособена позиция № 7 – Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Дединци, с. Долно Шивачево, с. Резач, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица и с. Средно село, общ. Златарица, обл. Велико Търново; Обособена позиция № 8 - Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца; Обособена позиция № 9 - Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
1245 #662606 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-22 111 500,00BGN
Договор: Сключване на индивидуален договор с предмет: „Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2014 г.: 28 обекта с площ около 530 дка от гр. Каварна до к.к. "Златни пясъци" включително“ по Рамково споразумение № РД-02-29-220/25.07.2014 г.
30104 #623115 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-05 20 000,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Каспичан и 16 населени места в община Шумен”, включваща 6 (шест) обособени позиции
1253 #621030 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-08 69 000,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Каспичан и 16 населени места в община Шумен”, включваща 6 (шест) обособени позиции
1254 #621030 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-08 117 000,00BGN
Договор: „Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем, по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: 28 обекта с площ около 530 дка от гр. Каварна до к.к. "Златни пясъци" включително; Обособена позиция № 2: 26 обекта с площ около 530 дка от гр. Варна до м. "Иракли" включително; Обособена позиция № 3: 11 обекта с площ около 530 дка от гр. Св. Влас до к.к. "Слънчев бряг" включително; Обособена позиция № 4: 17 обекта с площ около 530 дка от гр. Несебър до гр. Бургас включително; Обособена позиция № 5: 22 обекта с площ около 530 дка от гр. Черноморец до устието на р. Дяволска включително; Обособена позиция № 6: 21 обекта с площ около 530 дка от устието на р. Дяволска до с. Резово включително“
30100 #617967 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-01 0,00BGN
Договор: „Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем, по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: 28 обекта с площ около 530 дка от гр. Каварна до к.к. "Златни пясъци" включително; Обособена позиция № 2: 26 обекта с площ около 530 дка от гр. Варна до м. "Иракли" включително; Обособена позиция № 3: 11 обекта с площ около 530 дка от гр. Св. Влас до к.к. "Слънчев бряг" включително; Обособена позиция № 4: 17 обекта с площ около 530 дка от гр. Несебър до гр. Бургас включително; Обособена позиция № 5: 22 обекта с площ около 530 дка от гр. Черноморец до устието на р. Дяволска включително; Обособена позиция № 6: 21 обекта с площ около 530 дка от устието на р. Дяволска до с. Резово включително“
30093 #617270 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-25 0,00BGN
Договор: Доставка на болнично оборудване и мебелно обзавеждане по обособени позиции за нуждите на “ МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян
36428 #600120 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-11 1 674,00BGN
Договор: Доставка на болнично оборудване и мебелно обзавеждане по обособени позиции за нуждите на “ МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян
36424 #599644 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-09 1 098,00BGN
Договор: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”
59654 #596191 Община Костенец
Obshtina Kostenec
ЕИК: 000776349
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс 75-80 ООД - Костенец
Shans 75-80 OOD - Kostenec
ЕИК:131569082
Инфо в ТР/Info Registry: 131569082
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-31 10 050,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (източна половина)” и обект „Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (западна половина)”, кв. 23, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, гр. София Обособена позиция 2:Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна сграда в УПИ ХІV-444” и обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна сграда в УПИ ХV-445”, кв. 95, бул. „Сливница”, район „Люлин”, гр. София Обособена позиция 3: Доставка на оборудване за обект” Център за настаняване от семеен тип - сграда 1” и обект ”Център за настаняване от семеен тип - сграда 2”, УПИ І-за ЖС, кв. 18б, м. „Суха река- запад”, район „Подуяне”, гр. София Обособена позиция 4: Доставка на оборудване за обект „Защитено жилище” в УПИ Х-140, кв.85, м. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София
83563 #584953 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Школснаб 2000 ЕООД - София
Shkolsnab 2000 EOOD - Sofiq
ЕИК:200629529
Инфо в ТР/Info Registry: 200629529
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-07 29 809,00BGN
Договор: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (източна половина)” и обект „Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (западна половина)”, кв. 23, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, гр. София Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна сграда в УПИ ХІV-444” и обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна сграда в УПИ ХV-445”, кв. 95, бул. „Сливница”, район „Люлин”, гр. София Обособена позиция 3: Доставка на оборудване за обект” Център за настаняване от семеен тип - сграда 1” и обект ”Център за настаняване от семеен тип - сграда 2”, УПИ І-за ЖС, кв. 18б, м. „Суха река- запад”, район „Подуяне”, гр. София Обособена позиция 4: Доставка на оборудване за обект” Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 42” и обект „Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXII 43”, кв. 221, м „Овча купел”, район „Овча купел”, гр. София Обособена позиция 5: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XVIII-„ОБНС” и обект „Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XX -„ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София Обособена позиция 6: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ I – „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. „Бул. Станке Димитров” и обект „Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ II, кв. 130, м. „Надежда – I ЧАСТ”, район „Надежда”, гр. София Обособена позиция 7: Доставка на оборудване за обект „Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV – СГО, кв. 24, м. „Бул. Сливница”, район „Връбница” Обособена позиция 8: Доставка на оборудване за обект „Защитено жилище-2 бр. в м.„кв. Горна баня”, кв.10, УПИ X, ул. „Христо Стефчов” № 2, район „Овча купел”, гр. София Обособена позиция 9: Доставка на оборудване за обект „Защитено жилище” в УПИ Х-140, кв.85, м. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София
83456 #573168 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Школснаб 2000 ЕООД - София
Shkolsnab 2000 EOOD - Sofiq
ЕИК:200629529
Инфо в ТР/Info Registry: 200629529
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-03 47 038,00BGN
Договор: Доставка и монтаж на оборудване за фризьорство и козметика за нуждите на училището по Национална програма " Модернизиране на системата на професионалнато образование"
75380 #564021 Професионална гимназия по фризьорство и козметика - Княгиня Евдокия, София
Profesionalna gimnaziq po frizxorstvo i kozmetika - Knqginq Evdokiq, Sofiq
ЕИК: 000673146
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-10 70 366,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66606 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 25 535,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66614 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 25 067,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66617 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 12 789,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66618 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 58 968,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66619 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 62 087,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66620 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 16 848,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66622 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 71 045,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66623 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 18 408,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66624 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 18 408,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66625 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 78 624,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66626 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 48 749,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66631 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 25 592,00BGN
Договор: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции
66632 #562403 Община Русе
Obshtina Ruse
ЕИК: 000530632
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-99 ООД - Русе
Shans-99 OOD - Ruse
ЕИК:117524663
Инфо в ТР/Info Registry: 117524663
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-24 54 054,00BGN
Договор: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас; Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна; Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен и Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора
5086 #560867 "Бургасбус" ЕООД
"Burgasbus" EOOD
ЕИК: 812114464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шкода Електрик OOД - Чехия
Shkoda Elektrik OOD - Chehiq
ЕИК:17646
Инфо в ТР/Info Registry: 17646
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 20 522 327,00BGN
Договор: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас; Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна; Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен и Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора
5087 #560867 "Бургасбус" ЕООД
"Burgasbus" EOOD
ЕИК: 812114464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шкода Електрик OOД - Чехия
Shkoda Elektrik OOD - Chehiq
ЕИК:17646
Инфо в ТР/Info Registry: 17646
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 7 474 803,00BGN
Договор: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас; Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна; Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен и Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора
5088 #560867 "Бургасбус" ЕООД
"Burgasbus" EOOD
ЕИК: 812114464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шкода Електрик OOД - Чехия
Shkoda Elektrik OOD - Chehiq
ЕИК:17646
Инфо в ТР/Info Registry: 17646
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 27 986 791,00BGN
Договор: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас; Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна; Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен и Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора
5089 #560867 "Бургасбус" ЕООД
"Burgasbus" EOOD
ЕИК: 812114464
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шкода Електрик OOД - Чехия
Shkoda Elektrik OOD - Chehiq
ЕИК:17646
Инфо в ТР/Info Registry: 17646
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-13 37 312 275,00BGN
Договор: Доставка и монтаж на медицинско оборудване, апаратура и обзавеждане за нуждите на Акушеро-гинекологично отделение на „МБАЛ-ШУМЕН” АД
35590 #555279 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Шумен АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Shumen AD
ЕИК: 127521092
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-12 10 978,00BGN
Договор: „Мониторинг на обекти – морски плажове, предоставени на концесии и отдадени под наем” с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „42 обекта с площ около 780 дка от гр. Каварна до град Варна включително”;Обособена позиция 2: „22 обекта с площ около 800 дка от кв. Аспарухово град Варна до курортен комплекс „Слънчев бряг”, включително”;Обособена позиция 3: „32 обекта с площ около 790 дка от град Несебър до град Созопол, включително” и Обособена позиция 4: „27 обекта с площ около 780 дка от курортен комплекс „Дюни” до м. „Силистар”, с. Резово, включително”.
30010 #553680 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-02 30 000,00BGN
Договор: „Мониторинг на обекти – морски плажове, предоставени на концесии и отдадени под наем” с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „42 обекта с площ около 780 дка от гр. Каварна до град Варна включително”;Обособена позиция 2: „22 обекта с площ около 800 дка от кв. Аспарухово град Варна до курортен комплекс „Слънчев бряг”, включително”;Обособена позиция 3: „32 обекта с площ около 790 дка от град Несебър до град Созопол, включително” и Обособена позиция 4: „27 обекта с площ около 780 дка от курортен комплекс „Дюни” до м. „Силистар”, с. Резово, включително”.
30011 #553680 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-02 30 000,00BGN
Договор: „Предоставяне на комплексни услуги за организиране и провеждане на екскурзии и зелено училище за ученици в изпълнение на проект „Подай ръка”, финансиран по „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.” и проект «Училищна дъга», финансиран от ЦОИДУЕМ Обособена позиция 1 „Организиране на екскурзии с познавателна цел и зелено училище за ученици в изпълнение на проект „Подай ръка” финансиран по Договор № BG051PO001-4.1.05-0183, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Обособена позиция 2 „Организиране на зелено училище за ученици в изпълнение на проект „Училищна дъга” финансиран по Договор № БС-33.10-007/02.07.2012 г. на ЦОИДУЕМ
61432 #550990 Община Лом
Obshtina Lom
ЕИК: 000320840
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-10 7 325,00BGN
Договор: „Предоставяне на комплексни услуги за организиране и провеждане на екскурзии и зелено училище за ученици в изпълнение на проект „Подай ръка”, финансиран по „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.” и проект «Училищна дъга», финансиран от ЦОИДУЕМ Обособена позиция 1 „Организиране на екскурзии с познавателна цел и зелено училище за ученици в изпълнение на проект „Подай ръка” финансиран по Договор № BG051PO001-4.1.05-0183, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Обособена позиция 2 „Организиране на зелено училище за ученици в изпълнение на проект „Училищна дъга” финансиран по Договор № БС-33.10-007/02.07.2012 г. на ЦОИДУЕМ
61433 #550990 Община Лом
Obshtina Lom
ЕИК: 000320840
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-10 72 984,00BGN
Договор: Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуса.
82401 #547288 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София
"Stolichen elektrotransport" EAD - Sofiq
ЕИК: 121683785
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шкода Електрик OOД - Чехия
Shkoda Elektrik OOD - Chehiq
ЕИК:17646
Инфо в ТР/Info Registry: 17646
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-24 27 475 000,00EUR
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 40 позиции
27935 #542555 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-21 63 000,00BGN
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 40 позиции
27936 #542555 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-21 40 000,00BGN
Договор: “Доставка и монтаж на медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение при „МБАЛ – ШУМЕН” АД"
35540 #525673 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Шумен АД
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ - Shumen AD
ЕИК: 127521092
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шумел - М АД - Шумен
Shumel - M AD - Shumen
ЕИК:127023160
Инфо в ТР/Info Registry: 127023160
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-20 40 264,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100542 #520877 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-01-28 26 334,00BGN
Договор: "Създаване на специализирани карти и регистри на морските плажове в землищата на гр. Шабла, общ. Шабла, с. Свети Никола,с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, гр. Балчик, с. Оброчище, с. Кранево, община Балчик, област Добрич и с. Осеново, общ. Аксаково, област Варна"
1206 #510128 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-20 13 950,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100534 #505634 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-22 19 499,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100531 #501243 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-26 17 590,00BGN
Договор: "Създаване на специализирани карти и регистри на морските плажове в землищата на гр. Черноморец и гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас"
1201 #500796 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-20 17 280,00BGN
Договор: “Дoставка на резервни части за тролейбуси тип „Шкода Соларис“
82377 #500312 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София
"Stolichen elektrotransport" EAD - Sofiq
ЕИК: 121683785
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шкода Електрик OOД - Чехия
Shkoda Elektrik OOD - Chehiq
ЕИК:17646
Инфо в ТР/Info Registry: 17646
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-14 310 311,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100527 #497351 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-27 18 250,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100526 #496313 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-21 28 480,00BGN
Договор:
29923 #494077 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-03 55 000,00BGN
Договор: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект:Ремонт сграда „Културен дом Иван Данов”, с. Брестница по проект № 11/321/00058, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ от 29.06.2010 г.
71657 #492343 Община Ябланица
Obshtina Qblanica
ЕИК: 000291723
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Школснаб 2000 ЕООД - София
Shkolsnab 2000 EOOD - Sofiq
ЕИК:200629529
Инфо в ТР/Info Registry: 200629529
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-18 24 950,00BGN
Договор: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Ремонт сграда на читалище „ Наука”, гр.Ябланица по проект № 11/321/00062, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ от 29.06.2010 г.
71658 #492315 Община Ябланица
Obshtina Qblanica
ЕИК: 000291723
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Школснаб 2000 ЕООД - София
Shkolsnab 2000 EOOD - Sofiq
ЕИК:200629529
Инфо в ТР/Info Registry: 200629529
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-18 95 780,00BGN
Договор: „Доставка на оборудване по проект: Ремонт сграда на читалище „Пробуда”, с. Добревци по проект № 11/321/00061, финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ от 29.06.2010 г.
71659 #492335 Община Ябланица
Obshtina Qblanica
ЕИК: 000291723
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Школснаб 2000 ЕООД - София
Shkolsnab 2000 EOOD - Sofiq
ЕИК:200629529
Инфо в ТР/Info Registry: 200629529
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-18 9 455,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100516 #484505 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-28 61 545,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100514 #482470 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-08 44 615,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100512 #481112 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-25 38 506,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100508 #475501 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-14 8 715,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100503 #469651 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-21 26 925,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100502 #465300 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-19 16 731,00BGN
Договор: Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България
100499 #460629 Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/
centyr za razvitie na choveshkite resursi /cRChR/
ЕИК: 130047747
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шанс-13 ЕООД
Shans-13 EOOD
ЕИК:831700478
Инфо в ТР/Info Registry: 831700478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 0,00BGN
Договор: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост /КВС/ - до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 9 позиции
27730 #502427 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-10-06 0,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти по предвалителна заявка за нуждите на Детски ясли и Детска кухня - Ямбол"
71734 #451425 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-17 58 450,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детски ясли и Детска кухня - Ямбол
71730 #448322 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 74 915,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детски ясли и Детска кухня - Ямбол
71732 #448327 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 28 715,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детски ясли и Детска кухня - Ямбол
71733 #448334 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 21 942,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителни седмични и месечни заявки за нуждите на Целодневни детски градини - Ямбол
71736 #448320 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 117 786,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителни седмични и месечни заявки за нуждите на Целодневни детски градини - Ямбол
71738 #448325 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 49 792,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителни седмични и месечни заявки за нуждите на Целодневни детски градини - Ямбол
71739 #448329 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 115 852,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителни седмични и месечни заявки за нуждите на Целодневни детски градини - Ямбол
71740 #448332 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 77 122,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж - Ямбол
71743 #448321 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 37 419,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж - Ямбол
71744 #448326 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 37 340,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж - Ямбол
71745 #448330 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 100 266,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж - Ямбол
71746 #448333 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ШАНС АЙРЯНОВИ ЕООД
ShANS AJRQNOVI EOOD
ЕИК:128622137
Инфо в ТР/Info Registry: 128622137
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-19 51 756,00BGN
Договор: "Изготвяне на учебен план, учебни програми и обучение на учители за придобиване на професионална квалификация "Учител по чужд език" - Обучение на 100 начални учители за придобиване на допълнителна квалификация "учител по чужд език в начален етап".
122926 #386156 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски Университет Епископ Константин Преславски - Шумен
Shumenski Universitet Episkop Konstantin Preslavski - Shumen
ЕИК:934863
Инфо в ТР/Info Registry: 934863
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-12-22 312 800,00BGN
Договор: Организиране на обучителни семинари за учители по проект „Училище на две скорости”, Компонент 1 – „Без звънец”
122905 #213326 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски Университет Епископ Константин Преславски - Шумен
Shumenski Universitet Episkop Konstantin Preslavski - Shumen
ЕИК:934863
Инфо в ТР/Info Registry: 934863
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-03-10 405 400,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землището на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, съд. район Нови Пазар, обл. Шумен”
102589 #200209 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-19 283 680,00BGN
Договор: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на гр. Тервел, община Тервел, съдебен район Тервел и с. Крушари, община Крушари, съдебен район Добрич, област Добрич”
102546 #184478 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Agenciq po geodeziq, kartografiq i kadastyr /AGKK/
ЕИК: 130362903
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-11-14 277 200,00BGN
Договор: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район Стара Загора
104463 #178734 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 30 642,00BGN
Договор: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район Стара Загора
104464 #178734 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-10-15 32 980,00BGN
Договор: Геодезическо заснемане на обекти на концесия – части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове с работни наименования: Лот 1 „ Атанасова коса”; Лот2 „ Несебър – стар град”; Лот 3 „ Малък плаж Оазис”; Лот 4 „ Поморийска коса
123953 #141611 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-28 27 500,00BGN
Договор: Актуализация на данни чрез геодезическо заснемане на обекти на концесия - части от крайбрежната плажна ивица- морски плажове:Лот-1 "Варна -централен";Лот-2 "Рибарски плаж";Лот-3 "Офицерски плаж";Лот-4 "Варна Буните",Лот-5 "Буните" ; Лот-6 "Поморие - Изток" и Лот-7 "Кранево - Централен"
123956 #141609 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-28 21 000,00BGN
Договор: „Изготвяне на учебен план и учебни програми и провеждане на обучение на неправоспособни учители по чужд език” по следните обособени позиции: 1. Обучение на 500 начални учители за придобиване на допълнителна квалификация учител по чужд език в начален етап; 2. Обучение на 625 учители с висше образование без правоспособност за преподаване на чужд език за придобиване на професионална квалификация „учител по съответния чужд език”; 3. Обучение на 25 учители с висше образование – филолози за придобиване на професионална квалификация „учител по чужд език”.
122842 #142508 Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/
Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata /MOMN/ - /Staro naimenovanie-Ministerstvo na obrazovanieto i naukata /MON/
ЕИК: 000695114
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски Университет Епископ Константин Преславски - Шумен
Shumenski Universitet Episkop Konstantin Preslavski - Shumen
ЕИК:934863
Инфо в ТР/Info Registry: 934863
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-12-20 1 133 000,00BGN
Договор: Строителни ремонтни работи на обект "Общински социален комплекс за хора с умствени увреждания" - първи етап
147167 #134566 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-31 133 934,00BGN
Договор: Строителни ремонтни работи на обект "Общински социален комплекс за възрастни и хора с увреждания" - първи етап
147154 #118625 Община Шумен
Obshtina Shumen
ЕИК: 000931721
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шуменски кадастър ЕООД - Шумен
Shumenski kadastyr EOOD - Shumen
ЕИК:837068334
Инфо в ТР/Info Registry: 837068334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-06-15 134 011,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 255 365 542,69 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.