Бюро за разследващи репортажи и данни

Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @contract_date 2010 намери 15782 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 576.364 км републикански пътища на територията на ОПУ Шумен ,стопанисвани от АПИ , съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата".
103010 #420689 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Пътно поддържане 2010 - Варна
Konsorcium Pytno poddyrzhane 2010 - Varna
ЕИК:176003788
Инфо в ТР/Info Registry: 176003788
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-23 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2010-2011 г.”
140375 #419175 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-03 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2010-2011 г.”
140376 #419175 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-03 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2010-2011 г.”
140377 #419175 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комунал ООД - Пловдив
Komunal OOD - Plovdiv
ЕИК:30123592
Инфо в ТР/Info Registry: 30123592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-03 0,00BGN
Договор: „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и лугиране на 59.936 км. общинска пътна мрежа на територията на община „Марица” - област Пловдив за експлоатационния зимен сезон 2010-2011 г.”
140378 #419175 Община Марица, област Пловдив
Obshtina Marica, oblast Plovdiv
ЕИК: 000472182
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Пътища Пловдив АД-Пловдив
Pytishta Plovdiv AD-Plovdiv
ЕИК:115004094
Инфо в ТР/Info Registry: 115004094
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-03 0,00BGN
Договор: Зимно поддържане на МП, включващо снегопочистване и опесъчаване през експлоатационен сезон 2010 - 2011 година в ОП с № 1и 4.
138673 #417810 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кирково 2010 ЕООД
Kirkovo 2010 EOOD
ЕИК:201031278
Инфо в ТР/Info Registry: 201031278
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-23 0,00BGN
Договор: Провеждане на социологическо изследване на тема "Бедността и социалното изключване в България - разпространение, причини и обществени нагласи" по проект "Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на бедността и социалното изключване - 2010"
124423 #418751 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Алфа Рисърч-Майкростатс Аналитикс ООД
Konsorcium Alfa Risyrch-Majkrostats Analitiks OOD
ЕИК:201331592
Инфо в ТР/Info Registry: 201331592
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-12 52 129,00BGN
Договор: Разработване на технически проекти към кандидатски проект /КП/: "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД по кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "регионално развитие" 2007-2013 г., приоритетна ос 1: " устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. "социална инфраструктура", схема 2 –„подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения” съобразно изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161РО001/1.1-08/2010 година „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, одобрени със Заповед № РД-02-14-1634 от 29.09.2010 година на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР.
127240 #416086 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie /MBAL/ "D-r Bratan Shukerov" AD - Smolqn
ЕИК: 120503871
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енерджи Ефект ЕАД
Enerdzhi Efekt EAD
ЕИК:175052275
Инфо в ТР/Info Registry: 175052275
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-11-05 65 000,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета за учебната 2010/2011 година по маршрут: Раднево-Даскал Атанасово-Раднево - І и ІІ смяна"
107761 #415103 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Светлин Русев - Раднево
ET Svetlin Rusev - Radnevo
ЕИК:123080266
Инфо в ТР/Info Registry: 123080266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-21 12 910,00BGN
Договор: Доставка на дизелово гориво за отоление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2010 г./2011 г.
102364 #414235 Авиоотряд 28 - София
Aviootrqd 28 - Sofiq
ЕИК: 129009105
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САКСА ООД - Долна баня
SAKSA OOD - Dolna banq
ЕИК:131245283
Инфо в ТР/Info Registry: 131245283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-18 1 386,00BGN
Договор: „Разработване на проектни фишове, бюджети и финансови анализи на проекти, свързани със Средносрочната рамкова инвестиционна програма и с предстоящо осъществяване през периода 01.2011-12.2012 от Министерство на културата в качеството му на конкретен бенефициент, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”
28374 #426564 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 000695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юропиън Дивелъпмънт Консултинг ЕООД София
Yuropiyn Divelypmynt Konsulting EOOD Sofiq
ЕИК:131395219
Инфо в ТР/Info Registry: 131395219
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-14 34 000,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2010-2011 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2010-2011 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2010-2011 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
50936 #426930 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-БЕРКОВИЦА
PYTNO PODDYRZhANE-BERKOVIcA
ЕИК:1100007372
Инфо в ТР/Info Registry: 1100007372
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-14 24 000,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2010-2011 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2010-2011 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2010-2011 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
50937 #426930 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-БЕРКОВИЦА
PYTNO PODDYRZhANE-BERKOVIcA
ЕИК:1100007372
Инфо в ТР/Info Registry: 1100007372
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-14 25 000,00BGN
Договор: "Изпълнение на електромонтажни дейности и привеждане в добър експлоатационен вид на оборудване СКУ и ЕО на 6 ЕБ по време на ПГР 2010 и на общостанционните обекти"
103766 #412781 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енемона АД - София /бивше Енемона АД - Козлодуй/
Enemona AD - Sofiq /bivshe Enemona AD - Kozloduj/
ЕИК:20955078
Инфо в ТР/Info Registry: 20955078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-11 4 000 000,00BGN
Договор: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2010-2011 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в Позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица за сезон 2010-2011 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на местни пътища в землище на гр.Берковица и улици в гр.Берковица за сезон 2010-2011 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком
50935 #426930 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 000320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Шоле 1 ЕООД - гр. Берковица
Shole 1 EOOD - gr. Berkovica
ЕИК:111553850
Инфо в ТР/Info Registry: 111553850
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-08 32 000,00BGN
Договор: „Извършване на допълнителни проверки съгласно документ № D(2009)/413722 от 19 януари 2010 г. на Европейската Комисия – Нота до членовете на Комитета по земеделски фондове по отношение на увеличаване на нивото на увереност върху извършените транзакции по следните популации разходи ЕФГЗ – ИСАК и ЕЗФРСР – ИСАК на представителна извадка от транзакциите, за които Разплащателната агенция е извършила проверки на място и Насоки за увеличаване на нивото на увереност върху извършените транзакции на ниво бенефициенти AGRI/D(2010)248617 Rev 1”
122380 #412171 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Делойт България ЕООД - София
Delojt Bylgariq EOOD - Sofiq
ЕИК:40450884
Инфо в ТР/Info Registry: 40450884
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-06 630 000,00BGN
Договор: „Предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури и книга и изработване на канцеларски материали с логото на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010” по Проект „Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010”
124422 #410955 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юрапел Комюникейшънс ЕООД /старо ООД /- София
Yurapel Komyunikejshyns EOOD /staro OOD /- Sofiq
ЕИК:121222261
Инфо в ТР/Info Registry: 121222261
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-20 22 385,00BGN
Договор: Доставка на течни горива - дизелово гориво за отопление на общински детски градини/обединени детски заведения; основни и средни училища, Дом за деца лишени от родителски грижи; Дом за деца и младежи с умствена изостаналост; Дневен център за възрастни хора с увреждания и общинска администрация за един отоплителен сезон - 2010-2011г.
143042 #411100 Община Пордим
Obshtina Pordim
ЕИК: 000413999
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арткомерс ООД - Троян
Artkomers OOD - Troqn
ЕИК:110528890
Инфо в ТР/Info Registry: 110528890
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-17 134 280,00BGN
Договор: ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
140625 #411285 Община Момчилград
Obshtina Momchilgrad
ЕИК: 000235984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фазантранс 2010 ЕООД Момчилград
Fazantrans 2010 EOOD Momchilgrad
ЕИК:201170406
Инфо в ТР/Info Registry: 201170406
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 5 440,00BGN
Договор: ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
140627 #411285 Община Момчилград
Obshtina Momchilgrad
ЕИК: 000235984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фазантранс 2010 ЕООД Момчилград
Fazantrans 2010 EOOD Momchilgrad
ЕИК:201170406
Инфо в ТР/Info Registry: 201170406
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 9 520,00BGN
Договор: ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
140637 #411285 Община Момчилград
Obshtina Momchilgrad
ЕИК: 000235984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фазантранс 2010 ЕООД Момчилград
Fazantrans 2010 EOOD Momchilgrad
ЕИК:201170406
Инфо в ТР/Info Registry: 201170406
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 42 585,00BGN
Договор: ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
140640 #411285 Община Момчилград
Obshtina Momchilgrad
ЕИК: 000235984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Фазантранс 2010 ЕООД Момчилград
Fazantrans 2010 EOOD Momchilgrad
ЕИК:201170406
Инфо в ТР/Info Registry: 201170406
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 6 800,00BGN
Договор: Извършване на ученически превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2010/2011 год.
138650 #411437 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Алитранс - Али Шакир, с. Добромирци
ET Alitrans - Ali Shakir, s. Dobromirci
ЕИК:108031949
Инфо в ТР/Info Registry: 108031949
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 0,00BGN
Договор: Извършване на ученически превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2010/2011 год.
138651 #411437 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Курт - Ахмед Карамолла - с. Чорбаджийско
ET Kurt - Ahmed Karamolla - s. Chorbadzhijsko
ЕИК:108048521
Инфо в ТР/Info Registry: 108048521
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 0,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2010/2011 година"
107757 #410985 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Сашо Митков - Раднево
ET Sasho Mitkov - Radnevo
ЕИК:123026763
Инфо в ТР/Info Registry: 123026763
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 9 494,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2010/2011 година"
107758 #410985 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Светлин Русев - Раднево
ET Svetlin Rusev - Radnevo
ЕИК:123080266
Инфо в ТР/Info Registry: 123080266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 9 494,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2010/2011 година"
107759 #410985 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Сашо Митков - Раднево
ET Sasho Mitkov - Radnevo
ЕИК:123026763
Инфо в ТР/Info Registry: 123026763
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 23 140,00BGN
Договор: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2010/2011 година"
107760 #410985 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево
Vtoro osnovno uchilishte "Sveti Paisij Hilendarski"- gr. Radnevo
ЕИК: 000807766
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Светлин Русев - Раднево
ET Svetlin Rusev - Radnevo
ЕИК:123080266
Инфо в ТР/Info Registry: 123080266
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-15 23 140,00BGN
Договор: Извършване на ученически превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2010/2011 год.
138630 #411437 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Мориц - Хюсеин Мурад - с. Средско
ET Moric - Hyusein Murad - s. Sredsko
ЕИК:108036654
Инфо в ТР/Info Registry: 108036654
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-14 0,00BGN
Договор: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-07: Лот 14 "Рехабилитация на път ІІ-63 Перник - Брезник от км 7+620 до км 19+720 и на път ІІІ-6204 Овчарци - Сапарева баня от км 7+690 до км 12+700, област Перник и област Кюстендил".
102961 #410307 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сдружение Пътища Запад 2010
Sdruzhenie Pytishta Zapad 2010
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-13 5 270 512,71BGN
Договор: Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с бенефициенти – дирекции „КПОС”, „ФЕСОС” и „ВО” в Министерство на околната среда и водите.
28963 #449493 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум, състоящ се от Делойт България ЕООД, КПМГ България ООД и Грант Торнтон ООД
Konsorcium, systoqsht se ot Delojt Bylgariq EOOD, KPMG Bylgariq OOD i Grant Tornton OOD
ЕИК:8617
Инфо в ТР/Info Registry: 8617
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-07 10 050,00BGN
Договор: „Абонаментен договор за издаване на брошури и печатни материали на МЗХ за 2010 г. Позиция 1: "Изработка и доставка на рекламни материали за информационната кампания за преброяването на земеделските стопанства в България през 2010 година" Позиция 2: "Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на МЗХ"
122377 #409530 Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/
Ministerstvo na zemedelieto i hranite /MZH//Staro naimenovanie: Ministerstvo na zemedelieto i prodovolstvieto /MZP/
ЕИК: 831909905
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕА АД - Плевен
EA AD - Pleven
ЕИК:114076062
Инфо в ТР/Info Registry: 114076062
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-09-03 0,00BGN
Договор: „Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на печатни издания и материали” във връзка с: 1. Изпълнение на дейност 6 „Дейности по информация и публичност” по проект „Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А09-31-135С/12.06.2009 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” 2. Проект № 171126-LLP-1-2009-1-BG-UD1-KAINARIC „Национална конференция за признаване на квалификации”, реализиран в съответствие със Споразумение № 2010-0130/001-001 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Генерална Дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия и НАЦИД, изпълняван в рамките на категория 3.3.1. „Проекти в полза на всички членове на мрежата” от Поканата към Мрежата от национални информационни центрове (НАРИК) за съфинансиране на проекти през 2010 г.
129925 #408912 Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Nacionalen centyr za informaciq i dokumentaciq /NAcID/
ЕИК: 831604711
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ламбаджиев Стандарт ООД, гр. София
Lambadzhiev Standart OOD, gr. Sofiq
ЕИК:130862812
Инфо в ТР/Info Registry: 130862812
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-30 18 145,00BGN
Договор: "Основен ремонт на улици в населени места и местни пътища – 2010”
138621 #410969 Община Кирково
Obshtina Kirkovo
ЕИК: 000235888
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум БГ ГРУП 2010 - Кърджали
Konsorcium BG GRUP 2010 - Kyrdzhali
ЕИК:175855103
Инфо в ТР/Info Registry: 175855103
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-16 801 490,00BGN
Договор: „Събиране и съхранение на инкасо” за нуждите на поделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за период от юли до декември 2010 г., включително.
103838 #407142 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Г4С Секюрити Сървисиз България АД
G4S Sekyuriti Syrvisiz Bylgariq AD
ЕИК:175076707
Инфо в ТР/Info Registry: 175076707
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-08-02 76 190,40BGN
Договор: Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша
108294 #404903 Дирекция на природен парк "Витоша"
Direkciq na priroden park "Vitosha"
ЕИК: 130044740
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Евелина Новакова - Перник/Старо наименование - ЕТ Снежанка Наумова - Евелина Новакова - Перник/
ET Evelina Novakova - Pernik/Staro naimenovanie - ET Snezhanka Naumova - Evelina Novakova - Pernik/
ЕИК:113569950
Инфо в ТР/Info Registry: 113569950
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-07-14 0,00BGN
Договор: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Маджарово през експлоатационен сезон 2010 - 30.04.2010 г."
140260 #404842 Община Маджарово
Obshtina Madzharovo
ЕИК: 000903693
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ата - Строй ЕООД - Хасково
Ata - Stroj EOOD - Haskovo
ЕИК:126723511
Инфо в ТР/Info Registry: 126723511
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-07-06 0,00BGN
Договор: Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития на национално и общинско ниво - конференции, семинари, кръгли маси, срещи, изложби и други при осъществяване на Проект "Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010””
124421 #406913 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Компания за международни конгреси ООД - София
Kompaniq za mezhdunarodni kongresi OOD - Sofiq
ЕИК:131079776
Инфо в ТР/Info Registry: 131079776
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-28 160 207,70BGN
Договор: „Доставка на дърва за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2010-2011г."
144267 #403435 Община Сатовча
Obshtina Satovcha
ЕИК: 000024962
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сузана Шикирова - Джеват Шикиров - с. Сатовча
Suzana Shikirova - Dzhevat Shikirov - s. Satovcha
ЕИК:101654146
Инфо в ТР/Info Registry: 101654146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-22 54 025,00BGN
Договор: Контрол на влага, плътност, скорост и посока на филтрация в насипа и контранасипа на дигите на двоен канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - 2010 - 2012 г.
103699 #402111 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атоменергопроект ООД - София
Atomenergoproekt OOD - Sofiq
ЕИК:130520207
Инфо в ТР/Info Registry: 130520207
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-16 741 000,00BGN
Договор: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2010 година на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови за сметка на средствата на фонд СБКО за 2010 г.
162799 #401766 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Стара Загора
centyr za speshna medicinska pomosht /cSMP/ - Stara Zagora
ЕИК: 123004119
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД - старо наименование ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД
TOMBOU-BYLGARIQ EOOD - staro naimenovanie TOMBOU-BYLGARIQ OOD
ЕИК:40336507
Инфо в ТР/Info Registry: 40336507
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-10 56 000,00BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна " ЕООД през 2010 г.
107935 #401983 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ив-Строй ЕООД - Габрово
Iv-Stroj EOOD - Gabrovo
ЕИК:107591578
Инфо в ТР/Info Registry: 107591578
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-09 40 447,50BGN
Договор: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна " ЕООД през 2010 г.
107936 #401983 Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /ДСБДПЛББ/ - Трявна ЕООД
Detska specializirana bolnica za dolekuvane i prodylzhitelno lechenie na belodrobni bolesti /DSBDPLBB/ - Trqvna EOOD
ЕИК: 817073726
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стил - МС ООД - Трявна
Stil - MS OOD - Trqvna
ЕИК:107020184
Инфо в ТР/Info Registry: 107020184
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-09 11 777,76BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153293 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 86 470,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153294 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 15 680,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153295 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 8 442,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153296 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Просвета-София АД - гр. София
Prosveta-Sofiq AD - gr. Sofiq
ЕИК:131106522
Инфо в ТР/Info Registry: 131106522
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 108 046,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153297 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Даниела Убенова - Даниела Биланска - София
ET Daniela Ubenova - Daniela Bilanska - Sofiq
ЕИК:30210887
Инфо в ТР/Info Registry: 30210887
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 3 017,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153298 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 108,00BGN
Договор: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подгатвителна група и /или клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища и детски градини и учебници от І до VІІ клас за учебната 2010 / 2011 г. в общински училища на територията на район "Люлин" на Столична община.
153299 #402962 Столична община - Район "Люлин"
Stolichna obshtina - Rajon "Lyulin"
ЕИК: 6963270652
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-06-01 14 705,00BGN
Договор: „Комплексна услуга по подготовка на проектна документация за кандидатстване на Община Свищов по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
144461 #399818 Община Свищов
Obshtina Svishtov
ЕИК: 000133965
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Проект Емпория ЕнЕфект Консулт, София
DZZD Proekt Emporiq EnEfekt Konsult, Sofiq
ЕИК:175871659
Инфо в ТР/Info Registry: 175871659
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-15 94 400,00BGN
Договор: Възлагане на услугата "Сеч и извоз на маркирана широколистна дървесина от Обекти 1005 и 1006 от лесосечен фонд 2010 г. на ДГС Бургас"
111482 #400121 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Бургас - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Бургас/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Burgas - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Burgas/
ЕИК: 102003277
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дъбрава ЕАД - Бургас
Dybrava EAD - Burgas
ЕИК:812117460
Инфо в ТР/Info Registry: 812117460
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-12 17 185,22BGN
Договор: Възлагане на услугата "Сеч и извоз на маркирана широколистна дървесина от Обекти 1005 и 1006 от лесосечен фонд 2010 г. на ДГС Бургас"
111483 #400121 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Бургас - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Бургас/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Burgas - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Burgas/
ЕИК: 102003277
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дъбрава ЕАД - Бургас
Dybrava EAD - Burgas
ЕИК:812117460
Инфо в ТР/Info Registry: 812117460
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-12 64 794,20BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2010 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/: 1. Битум нефтен вискозен; 2. Битумна емулсия за пътно строителство; 3. Инертни материали; 4. Пясък; 5. Каменно брашно; 6. Други строителни материали
139702 #399988 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Трансимпекс Бункер ЕАД
Transimpeks Bunker EAD
ЕИК:175424149
Инфо в ТР/Info Registry: 175424149
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-11 0,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2010 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/: 1. Битум нефтен вискозен; 2. Битумна емулсия за пътно строителство; 3. Инертни материали; 4. Пясък; 5. Каменно брашно; 6. Други строителни материали
139703 #399988 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Трансимпекс Бункер ЕАД
Transimpeks Bunker EAD
ЕИК:175424149
Инфо в ТР/Info Registry: 175424149
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-11 0,00BGN
Договор: " Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 1 отдели 52”ж”, 54”и”, 71”б”, 72”а”, 78”и”, 90”ж”, 212”д”, 214”л”, 215”ж”- с общо прогнозно количество от 1141 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище”" Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 6 отдели 34”д”, 37”ж”, 49”д” - с общо прогнозно количество от 1371 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище
113405 #398931 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Форест-Груп-2007 ЕООД /ООД/- гр. Омуртаг
Forest-Grup-2007 EOOD /OOD/- gr. Omurtag
ЕИК:125577046
Инфо в ТР/Info Registry: 125577046
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-04 16 452,00BGN
Договор: Изпълнение на топлоизолационни работи в КЗ на 5 и 6 ЕБ и СК-3 по време на ППР 2010
103708 #398776 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Енемона АД - София /бивше Енемона АД - Козлодуй/
Enemona AD - Sofiq /bivshe Enemona AD - Kozloduj/
ЕИК:20955078
Инфо в ТР/Info Registry: 20955078
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-03 370 000,00BGN
Договор: Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", град Кюстендил за бюджетна 2010 година, обособени в самостоятелни позиции /групи/: 1. Битум нефтен вискозен; 2. Битумна емулсия за пътно строителство; 3. Инертни материали; 4. Пясък; 5. Каменно брашно; 6. Други строителни материали
139701 #399284 Община Кюстендил
Obshtina Kyustendil
ЕИК: 000261517
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Б и Б Братя България ЕООД
B i B Bratq Bylgariq EOOD
ЕИК:2103128008
Инфо в ТР/Info Registry: 2103128008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-03 0,00BGN
Договор: " Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 1 отдели 52”ж”, 54”и”, 71”б”, 72”а”, 78”и”, 90”ж”, 212”д”, 214”л”, 215”ж”- с общо прогнозно количество от 1141 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище”" Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 6 отдели 34”д”, 37”ж”, 49”д” - с общо прогнозно количество от 1371 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище
113404 #398931 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алтея ООД - Омуртаг
Alteq OOD - Omurtag
ЕИК:835041947
Инфо в ТР/Info Registry: 835041947
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-05-03 19 283,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153433 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бит и техника ООД - Варна
Bit i tehnika OOD - Varna
ЕИК:103795327
Инфо в ТР/Info Registry: 103795327
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153434 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Анубис-Булвест ООД - София
Anubis-Bulvest OOD - Sofiq
ЕИК:131576447
Инфо в ТР/Info Registry: 131576447
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153435 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД ВТ-КОМС- Издателство Слово-Крусев и СИЕ (Ново наименование) - СД ВТ-КОМС-ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО - КРУСЕВ,ВИШОВГРАДСКИ И СИЕ (Старо наименование)
SD VT-KOMS- Izdatelstvo Slovo-Krusev i SIE (Novo naimenovanie) - SD VT-KOMS-IZDATELSTVO SLOVO - KRUSEV,VIShOVGRADSKI I SIE (Staro naimenovanie)
ЕИК:30037129
Инфо в ТР/Info Registry: 30037129
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153436 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Архимед 2000 ЕООД - старо наименование Архимед 2000 - София
Arhimed 2000 EOOD - staro naimenovanie Arhimed 2000 - Sofiq
ЕИК:175209698
Инфо в ТР/Info Registry: 175209698
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153437 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие - София
SD Pedagog 6 - Delev, Luizova i s-ie - Sofiq
ЕИК:831408470
Инфо в ТР/Info Registry: 831408470
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153438 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Даниела Убенова - Даниела Биланска - София
ET Daniela Ubenova - Daniela Bilanska - Sofiq
ЕИК:30210887
Инфо в ТР/Info Registry: 30210887
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153439 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Изкуства EООД - София
Izkustva EOOD - Sofiq
ЕИК:128526690
Инфо в ТР/Info Registry: 128526690
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153440 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Азбуки - Просвета ЕООД - София
Azbuki - Prosveta EOOD - Sofiq
ЕИК:175041923
Инфо в ТР/Info Registry: 175041923
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: „Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в съответствие с ПМС №104/10.05.2003, изм. и доп. с ДВ, бр.5/20.01.2009г.от децата в подготвителни групи и /или класове за учебната 2010-2011г. в общински детски градини и учебници от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2010-2011г. в общински училища на територията на район Нови Искър - СО
153441 #400112 Столична община - Район "Нови Искър"
Stolichna obshtina - Rajon "Novi Iskyr"
ЕИК: 6963270671
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
С.А.Н.-ПРО ООД
S.A.N.-PRO OOD
ЕИК:813044200
Инфо в ТР/Info Registry: 813044200
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 0,00BGN
Договор: " Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 2 отдели 6”ж”, 12”д”, 141”б” - с общо прогнозно количество от 1268 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище”" Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 3 отдели 219”а”, 219”б”, 221”е”, 225”в” - с общо прогнозно количество от 2077 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище”
113402 #398495 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Лес-комерс - Иван Иванов - Търговище
ET Les-komers - Ivan Ivanov - Tyrgovishte
ЕИК:125545011
Инфо в ТР/Info Registry: 125545011
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 13 923,00BGN
Договор: " Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 2 отдели 6”ж”, 12”д”, 141”б” - с общо прогнозно количество от 1268 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище”" Извеждане на отгледни и възобновителни сечи в смесени широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от Обект № 1002 Позиция № 3 отдели 219”а”, 219”б”, 221”е”, 225”в” - с общо прогнозно количество от 2077 пл. м. куб. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Търговище”
113403 #398495 Държавно горско стопанство/ДГС/ - Търговище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Търговище
Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Tyrgovishte - Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Tyrgovishte
ЕИК: 000860217
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Лес-комерс - Иван Иванов - Търговище
ET Les-komers - Ivan Ivanov - Tyrgovishte
ЕИК:125545011
Инфо в ТР/Info Registry: 125545011
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-30 31 986,00BGN
Договор: Доставка на тръби за питейна вода през 2010 година, както следва: 1.Тръби:ф 20-200 л.м.;ф 25 -5000л.м.;ф 32 - 500 л.м.;ф 40 - 500 л.м.;ф 50 - 500 л.м.;ф 63 - 1200 л.м.;ф 75 - 1200 л.м.;ф 90 - 700 л.м.;ф 110 - 3000 л.м.; ф 140 -900 л.м.;ф 160 - 1200 л.м.; ф 180 - 1000 л.м.; ф200 - 300 л.м.
105442 #398094 "Бяла" ЕООД - Севлиево
"Bqla" EOOD - Sevlievo
ЕИК: 817022393
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Капитан Дядо Никола АД - Габрово
Kapitan Dqdo Nikola AD - Gabrovo
ЕИК:817058133
Инфо в ТР/Info Registry: 817058133
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-04-22 76 204,00BGN
Договор: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско” – рискова клауза пълно, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, Застраховка „Злополука за гости на хотели”, Застраховка за риска „Трудова злополука”, Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” по чл.171 от ЗУТ” и Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София”,при покрити рискове, посочени в документацията, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 3 Застраховка „Автокаско” – рискова клауза пълно, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 4 Застраховка „Злополука за гости на хотели” – за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция. 5 Застраховка за риска „Трудова злополука” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 6 Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” – отговорност на Възложителя по чл.171 от ЗУТ за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София” за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
115196 #396310 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ Армеец - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZAD/ Armeec - Sofiq
ЕИК:121076907
Инфо в ТР/Info Registry: 121076907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-26 0,00BGN
Договор: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2010 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2010 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2010 г.
121958 #394362 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-12 102 996,00BGN
Договор: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2010 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2010 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2010 г.
121959 #394362 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-12 156 000,00BGN
Договор: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по GSM (Глобална система за мобилни комуникации), за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2010 г., за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2010 г. и за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” за 2010 г.
121960 #394362 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-12 182 338,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на ценни образци, съгласно спецификация и технически изисквания, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД през 2010 година.
103834 #395173 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Печатница на Българска народна банка АД
Pechatnica na Bylgarska narodna banka AD
ЕИК:130800278
Инфо в ТР/Info Registry: 130800278
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-12 175 742,00BGN
Договор: Отпечатване и доставка на ценни образци, съгласно спецификация и технически изисквания, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД през 2010 година.
103835 #395173 БДЖ - Пътнически превози ЕООД
BDZh - Pytnicheski prevozi EOOD
ЕИК: 175405647
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Демакс АД - София
Demaks AD - Sofiq
ЕИК:831453003
Инфо в ТР/Info Registry: 831453003
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-12 121 275,00BGN
Договор: „ОРГАНИЗИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ: ВАКАНЦИЯ 2010-СОФИЯ И ВАШАТА ВАКАНЦИЯ-БУРГАС 2010”
122659 #394537 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бургаски изложбен център ЕООД
Burgaski izlozhben centyr EOOD
ЕИК:102806073
Инфо в ТР/Info Registry: 102806073
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-08 8 330,00BGN
Договор: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско” – рискова клауза пълно, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, Застраховка „Злополука за гости на хотели”, Застраховка за риска „Трудова злополука”, Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” по чл.171 от ЗУТ” и Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София”,при покрити рискове, посочени в документацията, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 3 Застраховка „Автокаско” – рискова клауза пълно, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 4 Застраховка „Злополука за гости на хотели” – за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция. 5 Застраховка за риска „Трудова злополука” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 6 Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” – отговорност на Възложителя по чл.171 от ЗУТ за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София” за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
115194 #394387 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ Армеец - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZAD/ Armeec - Sofiq
ЕИК:121076907
Инфо в ТР/Info Registry: 121076907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-05 6 684,00BGN
Договор: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско” – рискова клауза пълно, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, Застраховка „Злополука за гости на хотели”, Застраховка за риска „Трудова злополука”, Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” по чл.171 от ЗУТ” и Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София”,при покрити рискове, посочени в документацията, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 3 Застраховка „Автокаско” – рискова клауза пълно, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 4 Застраховка „Злополука за гости на хотели” – за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция. 5 Застраховка за риска „Трудова злополука” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 6 Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” – отговорност на Възложителя по чл.171 от ЗУТ за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София” за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
115195 #394390 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ Армеец - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZAD/ Armeec - Sofiq
ЕИК:121076907
Инфо в ТР/Info Registry: 121076907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-03-05 0,00BGN
Договор: „ОРГАНИЗИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ БОРСИ: ВАКАНЦИЯ 2010-СОФИЯ И ВАШАТА ВАКАНЦИЯ-БУРГАС 2010”
122658 #392920 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma /MIET/ /Staro naimenovanie - Ministerstvo na ikonomikata i energetikata /MIE//
ЕИК: 130169256
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Арка - Л.Т.Д. ООД - София
Arka - L.T.D. OOD - Sofiq
ЕИК:10701195
Инфо в ТР/Info Registry: 10701195
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-25 59 500,00BGN
Договор: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско” – рискова клауза пълно, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, Застраховка „Злополука за гости на хотели”, Застраховка за риска „Трудова злополука”, Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” по чл.171 от ЗУТ” и Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София”,при покрити рискове, посочени в документацията, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 3 Застраховка „Автокаско” – рискова клауза пълно, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 4 Застраховка „Злополука за гости на хотели” – за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция. 5 Застраховка за риска „Трудова злополука” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 6 Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” – отговорност на Възложителя по чл.171 от ЗУТ за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София” за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
115193 #393902 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователна компания /ЗК/ Лев Инс АД - София
Zastrahovatelna kompaniq /ZK/ Lev Ins AD - Sofiq
ЕИК:121130788
Инфо в ТР/Info Registry: 121130788
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-25 720,00BGN
Договор: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско” – рискова клауза пълно, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, Застраховка „Злополука за гости на хотели”, Застраховка за риска „Трудова злополука”, Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” по чл.171 от ЗУТ” и Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София”,при покрити рискове, посочени в документацията, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 3 Застраховка „Автокаско” – рискова клауза пълно, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 4 Застраховка „Злополука за гости на хотели” – за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция. 5 Застраховка за риска „Трудова злополука” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 6 Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” – отговорност на Възложителя по чл.171 от ЗУТ за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София” за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
115192 #392100 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД Виктория - София
ZAD Viktoriq - Sofiq
ЕИК:119037309
Инфо в ТР/Info Registry: 119037309
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-22 3 083,00BGN
Договор: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско” – рискова клауза пълно, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, Застраховка „Злополука за гости на хотели”, Застраховка за риска „Трудова злополука”, Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” по чл.171 от ЗУТ” и Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София”,при покрити рискове, посочени в документацията, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 3 Застраховка „Автокаско” – рискова клауза пълно, считано от датата на сключване на застрахователната полица и край 31.12.2010 год. Позиция 4 Застраховка „Злополука за гости на хотели” – за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция. 5 Застраховка за риска „Трудова злополука” за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 год. Позиция 6 Застраховка „Професионална отговорност за строители и проектанти” – отговорност на Възложителя по чл.171 от ЗУТ за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год. Позиция 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление от ДП „ТСВ” – София” за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
115191 #392100 Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/
Dyrzhavno prepriqtie "Transportno stroitelstvo i vyzstanovqvane" /DP "TSV"/
ЕИК: 130847116
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена иншурънс груп" / Старо наименование Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Булстрад / - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo "Bulstrad Viena inshuryns grup" / Staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Bulstrad / - Sofiq
ЕИК:694286
Инфо в ТР/Info Registry: 694286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-19 30 123,70BGN
Договор: „Актуализация и абонаментно поддържане на внедрения счетоводен софтуер на Община Варна и структурите към нея за 2010-2011 година, включително и обучение на новопостъпилите през периода счетоводители. Актуализация на модулите съобразно нормативните промени за периода. Предоставяне счетоводен софтуер на новосъздадени второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Варна през 2010 и 2011 година и обучение на персонала им.”
135321 #390602 Община Варна
Obshtina Varna
ЕИК: 000093442
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СД Делфин-3-Димов,Аврамова,Филипов и сие - Варна
SD Delfin-3-Dimov,Avramova,Filipov i sie - Varna
ЕИК:20951667
Инфо в ТР/Info Registry: 20951667
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-16 725 000,00BGN
Договор: Предоставяне на застрахователни услуги – застраховки на МПС за 2010 г. : Гражданска отговорност, Каско на МПС и Злополука на местата в МПС за нуждите на Главна дирекция „Охрана”.
107861 #388930 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/
Glavna direkciq "Ohrana" kym Ministerstvo na pravosydieto /GDO kym MP/
ЕИК: 129010011
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена иншурънс груп" / Старо наименование Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Булстрад / - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo "Bulstrad Viena inshuryns grup" / Staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Bulstrad / - Sofiq
ЕИК:694286
Инфо в ТР/Info Registry: 694286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-05 123 256,44BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1004 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 43 "ж" - с прогнозно количество от 300 тона; 63 "е" - с прогнозно количество от 100 тона; 80 "г" - с прогнозно количество от 150 тона; 82 "к" - с прогнозно количество от 35 тона; 85 "г" - с прогнозно количество от 15 тона; 95 ”г”- с прогнозно количество от 10 тона; 99 ”а”-с прогнозно количество от 90 тона; 103 „а” - с прогнозно количество от 20 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 11 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 13 "и" - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 16 "г" - твърда широколистна с прогнозно количество от 130 тона; 39 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 80 "г" - мека широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 85 ”г”- твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 102 ”а”- твърда широколистна с прогнозно количество от 300 тона; 176 „е” - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 121 - с прогнозно количество от 500 тона; 150 - с прогнозно количество от 600 тона; 208 - с прогнозно количество от 80 тона; 209 - с прогнозно количество от 100 тона; 211 - с прогнозно количество от 350 тона; 212- с прогнозно количество от 400 тона; 219 - с прогнозно количество от 50 тона; 233 - с прогнозно количество от 30 тона; 236 - с прогнозно количество от 320 тона; 243 - с прогнозно количество от 100 тона; 246 - с прогнозно количество от 350 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 111 "л" - мека широколистна с прогнозно количество от 40 тона; 182 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 192 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 197 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 208 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 209- твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 219- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 233 - твърда широколистна с прогнозно количество от 240 тона; 235 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
111114 #387730 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СиБиЕл ООД - Смядово
SiBiEl OOD - Smqdovo
ЕИК:127557697
Инфо в ТР/Info Registry: 127557697
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-02-01 16 160,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1004 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 43 "ж" - с прогнозно количество от 300 тона; 63 "е" - с прогнозно количество от 100 тона; 80 "г" - с прогнозно количество от 150 тона; 82 "к" - с прогнозно количество от 35 тона; 85 "г" - с прогнозно количество от 15 тона; 95 ”г”- с прогнозно количество от 10 тона; 99 ”а”-с прогнозно количество от 90 тона; 103 „а” - с прогнозно количество от 20 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 11 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 13 "и" - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 16 "г" - твърда широколистна с прогнозно количество от 130 тона; 39 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 80 "г" - мека широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 85 ”г”- твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 102 ”а”- твърда широколистна с прогнозно количество от 300 тона; 176 „е” - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 121 - с прогнозно количество от 500 тона; 150 - с прогнозно количество от 600 тона; 208 - с прогнозно количество от 80 тона; 209 - с прогнозно количество от 100 тона; 211 - с прогнозно количество от 350 тона; 212- с прогнозно количество от 400 тона; 219 - с прогнозно количество от 50 тона; 233 - с прогнозно количество от 30 тона; 236 - с прогнозно количество от 320 тона; 243 - с прогнозно количество от 100 тона; 246 - с прогнозно количество от 350 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 111 "л" - мека широколистна с прогнозно количество от 40 тона; 182 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 192 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 197 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 208 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 209- твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 219- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 233 - твърда широколистна с прогнозно количество от 240 тона; 235 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
111113 #387608 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евротранс ООД - Смядово
Evrotrans OOD - Smqdovo
ЕИК:127587092
Инфо в ТР/Info Registry: 127587092
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-28 12 996,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1004 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 43 "ж" - с прогнозно количество от 300 тона; 63 "е" - с прогнозно количество от 100 тона; 80 "г" - с прогнозно количество от 150 тона; 82 "к" - с прогнозно количество от 35 тона; 85 "г" - с прогнозно количество от 15 тона; 95 ”г”- с прогнозно количество от 10 тона; 99 ”а”-с прогнозно количество от 90 тона; 103 „а” - с прогнозно количество от 20 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 11 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 13 "и" - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 16 "г" - твърда широколистна с прогнозно количество от 130 тона; 39 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 80 "г" - мека широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 85 ”г”- твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 102 ”а”- твърда широколистна с прогнозно количество от 300 тона; 176 „е” - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 121 - с прогнозно количество от 500 тона; 150 - с прогнозно количество от 600 тона; 208 - с прогнозно количество от 80 тона; 209 - с прогнозно количество от 100 тона; 211 - с прогнозно количество от 350 тона; 212- с прогнозно количество от 400 тона; 219 - с прогнозно количество от 50 тона; 233 - с прогнозно количество от 30 тона; 236 - с прогнозно количество от 320 тона; 243 - с прогнозно количество от 100 тона; 246 - с прогнозно количество от 350 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 111 "л" - мека широколистна с прогнозно количество от 40 тона; 182 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 192 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 197 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 208 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 209- твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 219- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 233 - твърда широколистна с прогнозно количество от 240 тона; 235 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
111115 #387730 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПРЕСТИЖ КОМЕРС АД - Върбица
PRESTIZh KOMERS AD - Vyrbica
ЕИК:127591639
Инфо в ТР/Info Registry: 127591639
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-28 14 240,00BGN
Договор: "Франкиране-товарене, подвоз и претоварване от временен склад до определена тир-станция, на отсечена дървесина от Обект № 1004 при ДГС Смядово: Позиция № 1 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 43 "ж" - с прогнозно количество от 300 тона; 63 "е" - с прогнозно количество от 100 тона; 80 "г" - с прогнозно количество от 150 тона; 82 "к" - с прогнозно количество от 35 тона; 85 "г" - с прогнозно количество от 15 тона; 95 ”г”- с прогнозно количество от 10 тона; 99 ”а”-с прогнозно количество от 90 тона; 103 „а” - с прогнозно количество от 20 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 2 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 11 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 150 тона; 13 "и" - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 16 "г" - твърда широколистна с прогнозно количество от 130 тона; 39 "ж" - твърда широколистна с прогнозно количество от 180 тона; 80 "г" - мека широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 85 ”г”- твърда широколистна с прогнозно количество от 30 тона; 102 ”а”- твърда широколистна с прогнозно количество от 300 тона; 176 „е” - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от І ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 3 - иглолистна дървесина – 2 м. от временен склад в отдели: 121 - с прогнозно количество от 500 тона; 150 - с прогнозно количество от 600 тона; 208 - с прогнозно количество от 80 тона; 209 - с прогнозно количество от 100 тона; 211 - с прогнозно количество от 350 тона; 212- с прогнозно количество от 400 тона; 219 - с прогнозно количество от 50 тона; 233 - с прогнозно количество от 30 тона; 236 - с прогнозно количество от 320 тона; 243 - с прогнозно количество от 100 тона; 246 - с прогнозно количество от 350 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”. Позиция № 4 - твърда широколистна - 1 м. и мека широколистна дървесина – 2 м. – от временни складове в отдели: 111 "л" - мека широколистна с прогнозно количество от 40 тона; 182 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 192 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 197 - твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 208 - твърда широколистна с прогнозно количество от 60 тона; 209- твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; 219- твърда широколистна с прогнозно количество от 100 тона; 233 - твърда широколистна с прогнозно количество от 240 тона; 235 - твърда широколистна с прогнозно количество от 50 тона; от КЛФ-2010 на ДГФ от ІІ ГСУ на територията на ДГС “Смядово”.
111112 #387608 Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/
Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/
ЕИК: 837067047
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕРА ЕООД - с. Тушовица
ERA EOOD - s. Tushovica
ЕИК:127566237
Инфо в ТР/Info Registry: 127566237
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-26 51 840,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител за засраховане на имущество на МЗ и персонал на ЦСМП
121901 #387074 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД Виктория - София
ZAD Viktoriq - Sofiq
ЕИК:119037309
Инфо в ТР/Info Registry: 119037309
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-26 40 184,83BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител за засраховане на имущество на МЗ и персонал на ЦСМП
121902 #387074 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД Виктория - София
ZAD Viktoriq - Sofiq
ЕИК:119037309
Инфо в ТР/Info Registry: 119037309
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-26 63 262,25BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител за засраховане на имущество на МЗ и персонал на ЦСМП
121903 #387074 Министерство на здравеопазването /МЗ/
Ministerstvo na zdraveopazvaneto /MZ/
ЕИК: 000695317
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЗАД Виктория - София
ZAD Viktoriq - Sofiq
ЕИК:119037309
Инфо в ТР/Info Registry: 119037309
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-26 1 685 193,23BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ и ДСП гр.Кресна за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 г."
138928 #388394 Община Кресна
Obshtina Kresna
ЕИК: 000024720
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Крис Р.Р. - Радка Бойчева - гр.Кресна
ET Kris R.R. - Radka Bojcheva - gr.Kresna
ЕИК:101534481
Инфо в ТР/Info Registry: 101534481
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-15 17 302,00BGN
Договор: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ и ДСП гр.Кресна за периода 01.01.2010 - 31.12.2010 г."
138929 #388394 Община Кресна
Obshtina Kresna
ЕИК: 000024720
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Стойна Андреева Василева
Stojna Andreeva Vasileva
ЕИК:0
Инфо в ТР/Info Registry: 0
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-15 7 833,60BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в детски, учебни и социални заведения на територията на община Калояново за периода от 01.01.2010 - 31.12.2010 год.
138178 #385421 Община Калояново
Obshtina Kaloqnovo
ЕИК: 000471340
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Иван Гайдаджийски - 2002
ET Ivan Gajdadzhijski - 2002
ЕИК:115756435
Инфо в ТР/Info Registry: 115756435
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-07 200 000,00BGN
Договор: Доставка на хранителни продукти за детските градини, домашен социален патронаж и дом за стари хора на територията на община Ружинци през 2010 г.
143755 #385167 Община Ружинци
Obshtina Ruzhinci
ЕИК: 000159682
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
КЕМ 2010 ЕООД - Белоградчик
KEM 2010 EOOD - Belogradchik
ЕИК:200940056
Инфо в ТР/Info Registry: 200940056
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-05 51 758,15BGN
Договор: "Застраховки на имущество и отговорности на БНР за 2010 г."
105425 #385598 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена иншурънс груп" / Старо наименование Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество /ЗПАД/ Булстрад / - София
Zastrahovatelno akcionerno druzhestvo "Bulstrad Viena inshuryns grup" / Staro naimenovanie Zastrahovatelno i prezastrahovatelno akcionerno druzhestvo /ZPAD/ Bulstrad / - Sofiq
ЕИК:694286
Инфо в ТР/Info Registry: 694286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-05 69 954,10BGN
Договор: "Абонамент за 2010 г. и доставка на български и чуждестранни вестници, специализирани списания и периодика"
105423 #385595 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Индекс ООД - София
Indeks OOD - Sofiq
ЕИК:831045656
Инфо в ТР/Info Registry: 831045656
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-04 16 320,00BGN
Договор: "Абонамент за 2010 г. и доставка на български и чуждестранни вестници, специализирани списания и периодика"
105424 #385595 Българско национално радио /БНР/
Bylgarsko nacionalno radio /BNR/
ЕИК: 000672343
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Доби Прес ЕООД - София
Dobi Pres EOOD - Sofiq
ЕИК:130949772
Инфо в ТР/Info Registry: 130949772
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-01-04 127 309,04BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 4 417 091 433,87 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More