Обществени поръчки / Public Procurements

by bivol
Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 176722682 намери 2 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: „Избор на изпълнители за осъществяване на дейности по организиране на обществено обсъждане за избор на идея за най – добро обемно – пространствено решение и на дейности по публичност и визуализация по проект "ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ИПГВР НА ГР. ДУПНИЦА - В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД" в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информиране на гражданското общество“ и Обособена позиция 2 – „Осъществяване на дейности по публичност и визуализация на проект“ Осъществяван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" на операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие
57496 #633742 Община Дупница
Obshtina Dupnica
ЕИК: 000261630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Дабъл принт
DZZD Dabyl print
ЕИК:176722682
Инфо в ТР/Info Registry: 176722682
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-17 1 990,00BGN
Договор: „Избор на изпълнители за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „ЦНСТНАДЕЖДА” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Осъществяван по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ“, КОМПОНЕНТ 2 „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА“., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
57503 #633739 Община Дупница
Obshtina Dupnica
ЕИК: 000261630
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Дабъл принт
DZZD Dabyl print
ЕИК:176722682
Инфо в ТР/Info Registry: 176722682
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-10 9 710,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 11 700,00 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More