ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M226 намери 126 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M226 Югозападно Държавно Предприятие ДП
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201627506
3 877 622 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 877 622 лв./BGN)
Оборудване и дооборудване на противопожарни депа и изграждане и оборудване на 10 (десет) броя наблюдателни кули за създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда за "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013
2013 M226 Община Чепеларе
000615164
1 194 988 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 194 590 лв./BGN)
"Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции (противопожарни кули) в землището на с. Зорница, П.И. № 046011, с. Орехово, П.И. № 069108, с. Павелско, П.И. № 000039, общ. Чепеларе и център за управление и контрол в сградата на Община Чепеларе"
2013 M226 Община Костенец
000776349
754 216 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 754 216 лв./BGN)
"Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция на горски пожари в община Костенец"
2013 M226 Община Минерални бани
000903743
620 106 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 620 106 лв./BGN)
Изграждане на система за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на с.Колец, с.Спахиево, с.Сърница и с.Винево, общ.Минерални бани
2013 M226 Столична община
000696327
580 248 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 580 248 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция и ранно оповестяване - противопожарна защита
2013 M226 Община Маджарово
000903693
572 539 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 525 355 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на Община Маджарово"
2013 M226 Община Чавдар
000777230
571 069 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 566 138 лв./BGN)
Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опастността от пожари в горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на наблюдателен пункт- противопожарна кула
2013 M226 Община Златица
000776464
565 752 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 565 060 лв./BGN)
"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Карлиево, община Златица"
2013 M226 Община Любимец
000903686
564 605 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 559 024 лв./BGN)
Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горски фонд на Община Любимец
2013 M226 Община СИМИТЛИ
000024987
563 032 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 563 032 лв./BGN)
Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Симитли
2013 M226 Община Долни чифлик
000093517
560 079 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 560 079 лв./BGN)
"Реконструкция на язовир и изграждане на съоражение за гасене на горски пожари, находящ се в имот №000331, землището на с. Горен чифлик", община Долни чифлик"
2013 M226 Община Ракитово
000351795
552 052 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 549 727 лв./BGN)
" Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Ракитово, община Ракитово"
2013 M226 Община Мирково
000777248
545 361 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 544 125 лв./BGN)
"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда"
2013 M226 Община Елена
000133762
543 452 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 542 523 лв./BGN)
" Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение "
2013 M226 Община Чупрене
000159700
543 239 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 543 239 лв./BGN)
"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околнат среда"
2013 M226 Община Хисаря
000471671
542 844 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 542 844 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности -м.226,ос 2. Интегрирана пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на територията на община Хисаря.
2013 M226 Община Твърдица
000590704
535 400 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 535 400 лв./BGN)
"Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Твърдица чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение"
2013 M226 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
000818022
532 174 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 532 052 лв./BGN)
Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Стара Загора
2013 M226 Община Главиница
000565380
514 833 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 514 833 лв./BGN)
"Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот № 021023 в землището с.Малък Преславец, общ.Главиница и имот № 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница"
2013 M226 Община Ихтиман
000776299
501 369 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 497 994 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Веринско, община Ихтиман.
2013 M226 Община Панагюрище
000351743
492 780 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 490 802 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Баня, общ.Панагюрище
2013 M226 Община Севлиево
000215889
488 921 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 488 110 лв./BGN)
Изграждане на противопожарна кула, с.Крушево, общ.Севлиево, поземлен имот 126020
2013 M226 Община Своге
000776502
485 816 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 476 962 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда.
2013 M226 Община Борово
000530479
479 569 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 461 702 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда
2013 M226 Община Иваново
000530536
469 569 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 469 569 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда, по Програма за развитие на селските райони, мярка 226, обект: "Система за пожароизвестяване на територията на с.Кошов, общ.Иваново
2013 M226 Община гр.Бяла
000530493
458 969 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 458 969 лв./BGN)
"Устойчиво управление на горите и опазване наоколната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий " - Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение икомуникация.
2013 M226 Община Кочериново
000261491
458 614 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 455 825 лв./BGN)
"Противопожална кула, с. Пастра, общ. Рила, поземлен имот с идентификатор № 55539.151.41"
2013 M226 Община Златарица
000133778
451 444 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 451 444 лв./BGN)
"Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица"
2013 M226 Община Борино
000614856
438 469 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 438 469 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда на територията на община Борино
2013 M226 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
000818022
437 662 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 437 662 лв./BGN)
Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горските пожари на територията на община Стара Загора с обект " Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции/ противопожарни кули/ в землището на с. Люляк, п.и. №00052, п.и. №000630, п.и. 001504, общ. Стара Загора и център за управление и контрол в сградата на община Стара Загора
2013 M226 ОБЩИНА САМОКОВ
000776491
422 571 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 422 571 лв./BGN)
Изграждане на противопожарна кула в зелището на с. Райово, община Самоков
2013 M226 ОБЩИНА АНТОНОВО
000875557
419 919 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 419 919 лв./BGN)
"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Крушолак".
2013 M226 Община Средец
000056878
340 362 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 338 262 лв./BGN)
ВИД: Превантивни дейности "Превенция на горските територии на Община Средец от пожари"
2013 M226 Община Стралджа
000970432
331 292 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 330 363 лв./BGN)
" Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари"
2013 M226 Община Приморско
102164063
323 151 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 319 504 лв./BGN)
Ефективна защита от пожари в Горския фонд на община Приморско
2013 M226 Община Земен
000386662
317 871 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 317 871 лв./BGN)
"Изграждане на система за ранно оповестяване на пожари в община Земен по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони" Вид на дейността: "Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация"
2013 M226 Община Долна баня
122054941
300 150 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 299 272 лв./BGN)
Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари
2013 M226 Община Стрелча
000351864
285 729 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 285 729 лв./BGN)
"Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча"
2013 M226 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
000818022
280 114 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 270 114 лв./BGN)
„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, община Стара Загора“
2013 M226 Община Сливен
000590654
276 684 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 188 016 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" в община Сливен
2013 M226 Община Сапарева баня
000261616
268 688 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 265 667 лв./BGN)
"Превенция на горските територии в Община Сапарева баня от пожари"
2013 M226 Община Криводол
000193282
259 773 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 259 773 лв./BGN)
"Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари"
2013 M226 Община Кюстендил
000261517
258 469 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 258 469 лв./BGN)
"Изграждане на сисетема за ранно оповестяване на пожари в Община Кюстендил"
2013 M226 Община Казанлък
000817778
257 950 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 252 328 лв./BGN)
"Реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река", землище с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за протипожарно депо."
2013 M226 Община Плевен
000413974
243 980 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за ранно откриване на горски пожари , видеонаблюдение и оповестяване в ПИ № 557005 в землището на село Буковлък , община Плевен , община Плевен
2013 M226 "Северноцентрално държавно предприятие" ДП
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201616805
242 606 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 242 563 лв./BGN)
Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия
2013 M226 Община Радомир
000386776
234 677 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 234 677 лв./BGN)
"Изграждане на модулен наблюдателен комплекс - метална кула за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в горски масиви собственост на община Радомир "
2013 M226 Община Костенец
000776349
228 228 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 227 508 лв./BGN)
Залесяване на гора, пострадала от пожар в местността "Бабина могила", Община Костенец
2013 M226 Община Аксаково
000093385
223 907 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 223 892 лв./BGN)
"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповесяване"
2013 M226 Община Мъглиж
000817867
198 945 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 198 945 лв./BGN)
“Превенция на горите в Мъглиж от пожари”
2013 M226 ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СЕЛИЩЕ" към "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
2016195800210
170 286 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 169 666 лв./BGN)
Превантивни дейности в ДГС - Селище
2013 M226 Община Сунгурларе
000057250
149 462 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Възстатовяване на горите, пострадали от горски пожари
2013 M226 Община Свиленград
АД
000903825
130 088 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 129 887 лв./BGN)
"Залесяване на опожарени горски територии и превантивни дейности в община Свиленград"
2013 M226 Община Бургас
000056814
100 086 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 100 086 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности на територията на община Бургас"
2013 M226 ТП "Държавно горско стопанство Борима"
2016174760016
93 638 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 93 312 лв./BGN)
"Залесяване на гори, пострадали от снголом през 2012 г.", включващ следните дейности: 1. Почистване на площи в гори, пострадали от снеголом с цел тяхното изкуствено възобновяване; 2. Презалесяване на пострадали гори.
2013 M226 Община Малко Търново
000057086
93 350 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 92 578 лв./BGN)
Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари
2013 M226 Териториално поделение "Държавно горско стопанство Мъглиж" към "Югоизточно държавно предприятие” ДП
2016176540168
92 989 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 87 115 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал" от ПРСР 2007-2013 г.
2013 M226 Община Марица
000472182
89 673 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 89 673 лв./BGN)
ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В ОБЩИНА МАРИЦА
2013 M226 Община Поморие
000057179
87 311 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 87 311 лв./BGN)
1. Залесяване на 235 дка опожарена площ, 2. Оборудване на 3 броя противопожарни депа
2013 M226 Държавно горско стопанство - Елхово
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЕЛХОВО ТПП
000940211
85 822 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 251 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
2013 M226 Община Гулянци
000413691
83 473 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 779 лв./BGN)
"ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ"
2013 M226 Община Летница
000291584
81 946 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 81 946 лв./BGN)
"Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на община Летница"
2013 M226 Община Созопол
000057236
76 670 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 76 670 лв./BGN)
"Ефективни Мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол"
2013 M226 ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕХЛЬОВО" към "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
2016195800282
72 084 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 72 084 лв./BGN)
Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в ДГС - Чехльово
2013 M226 Община Кайнарджа
000565430
69 904 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал и превантивни дейности.
2013 M226 "Държавно горско стопанство Котел"ТП на "Югоизточно държавно предприятие"ДП гр.Сливен
2016176540153
69 598 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 69 598 лв./BGN)
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УНИЩОЖЕНИТЕ ОТ ПОЖАРИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ В ИМОТ 08005
2013 M226 Община Тунджа
000970457
68 630 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 67 174 лв./BGN)
Превантивни дейности за борба с пожарите:създаване и възстановяване на противопожарна инфраструктура,закупуване на оборудване за противапожарни депа и защитни средства,подобряване на изпочниците за борба с пожарите,строителство на наблюдателни пунктове и оборудване за наблюдение и комуникация
2013 M226 Община Созопол
000057236
68 424 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 424 лв./BGN)
Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с.Равадиново, с.Черноморец и гр.Созопол Община Созопол
2013 M226 Община Казанлък
000817778
62 742 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 62 312 лв./BGN)
Проект за въстановяване на горския потенциал-почистване и презалесяване на горски площи пострадали от пожари.
2013 M226 Териториално Поделение ДГС - БЕЛОГРАДЧИК
2016174760211
61 796 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 54 816 лв./BGN)
" Белоградчик- Възстановяване на горите , пострадали от горски пожари"
2013 M226 Община Сливен
000590654
49 062 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 958 лв./BGN)
„Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал с цел тяхното възобоновяване в ОГТ на Община Сливен”
2013 M226 ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201617654
47 771 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 47 771 лв./BGN)
Реконструкция на горски път за движение на противопожарна техника, оборудване на противопожарни депа и закупуване на предпазни и защитни средства на територията на ДГС Стара Загора и ДЛС "Мазалат"
2013 M226 ДП"Държавно ловно стопанство Мазалат"
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ ТППД
123552311
45 026 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 34 640 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
2013 M226 Община Троян
000291709
39 993 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 39 262 лв./BGN)
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна, община Троян.
2013 M226 ТП"Държавно горско стопанство - Хасково"
2016176540012
31 044 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 29 851 лв./BGN)
Създаване на противопожарна инфраструктура - направа на лесокултурни прегради в държавния горски фонд на територията на Държавно горско стопанство-Хасково
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
23 499 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 23 499 лв./BGN)
Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП "ЧЕПИНО"
2013 M226 ТП ДГС СЕВЛИЕВО
2016168050140
23 436 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 395 лв./BGN)
Залесяване на опожарени площи
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
22 936 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 936 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Панагюрище"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
22 221 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 22 221 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности-Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДЛС Широка поляна"
2013 M226 Община Благоевград
АД
000024695
21 090 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 21 090 лв./BGN)
Въвеждане на превантивни дейности на територията на Община Благоевград
2013 M226 "Държавно горско стопанство Борима" ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИМА ТППД
820194645
20 368 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 18 590 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал"
2013 M226 Дилян Бояджиев

19 661 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 626 лв./BGN)
възстановяване на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
19 364 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 19 364 лв./BGN)
“Въвеждане на превантвни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Златоград“
2013 M226 "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП-ТП ДЛС" Тракия" с.Стряма
2016195800225
19 208 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 044 лв./BGN)
Превантивна дейност - създаване и подобряване на пожарната инфраструктура - минерализовани ивици
2013 M226 "Държавно горско стопанство" гр.Казанлък
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК ТППД
000790270
17 460 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 16 315 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал"
2013 M226 "Държавно горско стопанство Тетевен" ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЕТЕВЕН ТППД
000270298
13 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 997 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал"
2013 M226 Ангел Иванов

12 439 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 219 лв./BGN)
Почистване и презалесяване на горско територия пострадала от пожар
2013 M226 "Североизточно Държавно Предприятие" ДП - Шумен
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201617412
12 253 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 253 лв./BGN)
Закупуване на част от изискуемото оборудване за противопожарни депа, специализирани облекла и лични предпазни средства/съгласно изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари/, в обхвата на дейност на Териториално поделение "ДГС Шумен".
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
11 313 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 313 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП "ДГС - Триград"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
9 807 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 787 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности- Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Борино"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
9 278 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 9 278 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДЛС Извора - Девин"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
7 990 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 7 990 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Славейно"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
6 855 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 6 855 лв./BGN)
Въвеждания на превантивни дейности- Закупуване на оборудване за противопожарни депа, защитни средства за наблюдение на ЮЦДП ТП ДГС ХИСАР
2013 M226 ЮЦДП-ТП-Държавно ловно стопанство "Женда"- Кърджали
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА ТППД
000221949
6 006 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 410 лв./BGN)
"Възстановавяне на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в ДЛС ЖЕНДА"
2013 M226 "Държавно Горско Стопанство- Ардино"ДП
2016195800087
5 295 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 5 208 лв./BGN)
Възстановяване но горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности в ДГС Ардино.
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
4 191 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 191 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности за борба срещу горски пожари на територията на ЮЦДП ТП"ДГС-Михалково"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
4 184 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 4 184 лв./BGN)
“Въвеждане на превантвни дейности - Създаване на противопожарна инфраструктура - минерализовани ивици и закупуване на оборудване за противопожарни депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Смилян“
2013 M226 Община Ветово
000530504
3 264 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 264 лв./BGN)
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ДЕПО И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА.
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
3 052 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 3 052 лв./BGN)
"Въвеждане на превантивни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Батак"
2013 M226 "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД
201619580
2 944 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 944 лв./BGN)
Въвеждане на превантвни дейности - Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства за нуждите на ЮЦДП ТП ДГС Пещера

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 31 684 388 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate