ДФЗ

by bivol

Данни за европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР), управлявана от Държавен фонд “Земеделие”

Период 2009-2013 Мерки: M111, М112, М114, М121, М122, М123, М141, М142, М223, М226, М311, М312, М313, М321, М322, M41 проекти, М71, M41 проекти, М111,  M41 проекти, М121, M41 проекти, М123, M41 проекти, М223, M41 проекти, М226, M41 проекти, М311, M41 проекти, М312, M41 проекти, М313, M41 проекти, М321, M41 проекти, М322, M41 проекти, М323, M41 проекти, М331

Период 2014-2020 Мерки: M4.1, M4.2, M6.1, M6.3, M7.2, M7.6, М9, M19.1


Start

Търсенето за @measure M7.2 намери 685 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2020 M7.2 Община Мадан
614984
5 864 230 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”
2020 M7.2 Община Стралджа
970432
5 863 520 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 495 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница
2020 M7.2 Община Ветрино
93458
5 861 422 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА
2020 M7.2 Община Белица
24688
5 849 079 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет.Семково”, „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица”
2020 M7.2 Община Кула
159629
5 809 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 899 912 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - VID 1120 /II-14 – Цар Петрово/ и VID 1121 /ІІІ-141 – Полетковци – Старопатица/" в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.”
2020 M7.2 Община Гулянци
413691
5 796 429 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 896 447 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци, 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци, 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“
2020 M7.2 Община Котел
590540
5 761 906 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 33 885 лв./BGN)
„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”
2020 M7.2 Община Борован
193065
5 711 725 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 117 858 лв./BGN)
„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - Община Борован”.
2020 M7.2 Община Севлиево
215889
5 715 461 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 857 730 лв./BGN)
"Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км"
2020 M7.2 Община Стражица
133972
5 667 572 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 833 786 лв./BGN)
"Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Стражица"
2020 M7.2 Община Стамболово
904261
5 575 958 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция на водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям Извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева Поляна, Община Стамболово, Област Хасково
2020 M7.2 Община Павел Баня
817931
5 535 618 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
2020 M7.2 ОБЩИНА МЕЗДРА
193371
5 518 137 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Мездра“
2020 M7.2 Община Созопол
57236
4 920 051 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 000 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоражения в с.Росен и с.Крушевец, община Созопол
2020 M7.2 Община Камено
57001
4 759 701 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В С. ТРОЯНОВО И С. ТРЪСТИКОВО, ОБЩИНА КАМЕНО“
2020 M7.2 Община Мизия
193088
4 497 389 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 144 536 лв./BGN)
"Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия" (включва път № VRC1110, път № VRC2108, път № VRC2111 и път № VRC1109 )
2020 M7.2 Община Грамада
159531
4 238 819 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 119 410 лв./BGN)
„Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин"
2020 M7.2 Община Якоруда
25039
3 608 840 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 797 595 лв./BGN)
Рехабилитация на общински път BLG 2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник
2020 M7.2 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
320865
3 564 840 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция на общински път MON1132 / III - 114 / Сталийска махала - Граница общ.( Лом - Медковец ) - Аспарухово - Расово / II - 81 /
2020 M7.2 Община Вършец
320655
3 280 161 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада”
2020 M7.2 Община Тервел
852925
3 011 533 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 475 892 лв./BGN)
Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Нова Камена, община Тервел и в с. Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Безмер
2020 M7.2 Община Нови пазар
931575
2 772 017 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“
2020 M7.2 Община Белоградчик
159458
2 523 220 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 1 195 458 лв./BGN)
Ремонт и рехабилитация на общински пътища в община Белоградчик
2020 M7.2 "СВЕТА БОГОРОДИЦА"
176574899
2 074 053 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция "Свети Йоан Рилски"
2020 M7.2 Община Харманли
903939
1 954 047 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли"
2020 M7.2 ОБЩИНА СЪРНИЦА
176806228
1 926 979 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 958 088 лв./BGN)
„Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница“
2020 M7.2 Община Вълчи дол
93474
1 916 039 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 14 292 лв./BGN)
„Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол“
2020 M7.2 Община Велики Преслав
931625
1 910 272 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица
2020 M7.2 Община Любимец
903686
1 857 283 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 920 014 лв./BGN)
Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в Община Любимец, Област Хасково
2020 M7.2 Община Бяла Слатина
193058
1 832 365 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 914 253 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина
2020 M7.2 Община Берковица
320559
1 828 755 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 45 350 лв./BGN)
Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. "Берковица"
2020 M7.2 Община Своге
776502
1 824 154 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 52 406 лв./BGN)
Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в община Своге
2020 M7.2 Община Септември
351825
1 809 189 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик
2020 M7.2 Община Симеоновград
903729
1 791 636 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 894 998 лв./BGN)
"Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград"
2020 M7.2 Община Вълчедръм
320648
1 785 232 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 887 239 лв./BGN)
Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм
2020 M7.2 Община Раднево
817956
1 765 236 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево
2020 M7.2 Община Златарица
133778
1 748 457 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 874 228 лв./BGN)
„Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“
2020 M7.2 Община Мизия
193088
1 624 651 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 11 225 лв./BGN)
"Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" (гр. Мизия: ул. «Любен Каравелов», ул. «Петко Банков», ул. «Георги Димитров» и ул. «Кузман Янкулов», с. Софрониево: ул. «Дафинка Чергарска», в с. Крушовица: ул. «Лазар Драйчев», ул. «Васил Воденичарски» и ул. «Люлин», в с. Липница: ул. «Александър Стамболийски» и в с. Войводово: ул. «Георги Димитров»)
2020 M7.2 Община Омуртаг, закон за МСМА
875817
1 546 574 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Рехабилитация на улица в гр. Омуртаг
2020 M7.2 Община Средец
56878
1 406 944 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 703 472 лв./BGN)
"Реконструкция на уличната мрежа и градска среда"
2020 M7.2 Община Луковит
291602
1 303 821 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 551 036 лв./BGN)
Подобряване инфраструктурата на СУ "Алеко Константинов" - гр. Луковит
2020 M7.2 Община Кнежа
193243
1 283 829 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 641 915 лв./BGN)
„Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след извършени ремонти на канализационната система“
2020 M7.2 Община Провадия
93638
1 229 991 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия"
2020 M7.2 Община Угърчин
291716
991 140 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 495 570 лв./BGN)
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА гр. УГЪРЧИН
2020 M7.2 Община Опан
817917
908 316 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 454 158 лв./BGN)
Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, училище "Христо Ботев" с.Опан
2020 M7.2 Община Струмяни
24713
890 039 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Струмяни”
2020 M7.2 Община Септември
351825
853 862 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември
2020 M7.6 ЕТРОПОЛСКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА"
175470157
769 421 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 305 681 лв./BGN)
Ремонт на част от южното крило на манастир "Св.Троица", гр.Етрополе
2020 M7.6 Манастир "Св. Йоан Предтеча"
113513712
753 619 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на Жаблянски манастир "Св.Йоан Кръстител"
2020 M7.6 Църква "Св.Св. Кирил и Методий"
176985217
751 646 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 751 620 лв./BGN)
Основен ремонт, модернизация и благоустрояване на православен храм ” Св. Св. Кирил и Методий ”, изграждане на масивна ограда с беседка и сервизно помещение в УПИ III-246, кв. 24 по плана на с. Искра, община Карнобат, област Бургас
2020 M7.6 Троянска света обител "Успение Богородично"
294872
747 092 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 359 663 лв./BGN)
СКИТ СВЕТИ НИКОЛА – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИДЕНТ.80981.3.60 – МЕСТН. СВЕТИ НИКОЛА, С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ОБЩ.ТРОЯН, ОБЛ.ЛОВЕЧ – КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
2020 M7.6 ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА"
175947886
738 691 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 135 000 лв./BGN)
„ Реконструкция, ремонт, изографисване и подобряване на прилежашото пространство, вкл. вертикална планировка на Девически манастир „Покров на Пресвета Богородица“ с. Ресилово“
2020 M7.6 Римо - Католическа Енория "Рождение на блажена Дева Мария" - гр. Белене
177021150
737 197 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЕНОРИЙСКИ ХРАМ „РОЖДНИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ”, - ГР. БЕЛЕНЕ
2020 M7.6 църква "Св. Архангел Михаил"
176840677
732 277 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 732 270 лв./BGN)
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И НА ХРАМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА ЗА ЦЪРКОВНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ И ЦЪРКОВНИ ТЪРЖЕСТВА ПРИ ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОВАЧЕВЕЦ, общ. Попово“
2020 M7.6 МАНАСТИР "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"
176036719
732 046 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 367 397 лв./BGN)
„Реконструкция и основен ремонт на църковния храм при манастир „Свето Възнесение Господне” гр.Долна Баня и подобряване на прилежащите пространства”
2020 M7.2 ОБЩИНА КУКЛЕН
115631816
723 257 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - ДГ "Приятели" в гр.Куклен
2020 M7.6 Манастир "Свети Георги" гр. Поморие
102191651
721 362 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 360 681 лв./BGN)
Ремонт на Манастир „Свети Георги“ и подобряване на прилежащото пространство
2020 M7.6 ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА"
176812795
698 577 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 266 398 лв./BGN)
Реконструиране на храма и възстановяване на сградата за църковно-просветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите пространства при църква "Св. Троица", с. Кардам, общ. Попово, кв.36 УПИ-192 по плана на с. Кардам
2020 M7.6 Манастир "Успение Богородично" с. Искрец
176557234
694 750 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Възстановяване на Манастирски Комплекс "Успение Богородично", с. Искрец, община Своге - I eтап
2020 M7.6 Горноврабченски манастир " Свето Възнесение Господне - Св.Спас"
176666130
691 467 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на Горноврабченски манастир " Свето Възнесение Господне - Св. Спас "
2020 M7.6 Тържишки манастир "Св.Пророк Илия"
177027064
677 022 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Основен ремонт, възстановяване и благоустрояване на прилежащото пространство на Тържишки манастир "Свети Пророк Илия", с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца
2020 M7.6 ЦЪРКВА " СВ. НИКОЛАЙ" с. Жеравна
119632096
661 521 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт, реставрация и вертикална планировка на православен храм в община Котел
2020 M7.6 ХРАМ "СВ.ПЕТКА"- ГР.БРЕЗНИК
175936886
655 711 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 327 855 лв./BGN)
„Реконструкция, ремонт и възстановяване на църква „Света Петка“ в УПИ I -798, кв. 91, ИН 06286.501.1202, гр.Брезник“
2020 M7.6 МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ СВ.СПАС"
177016865
652 556 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 326 000 лв./BGN)
Ремонт на Манастир Възнесение Господне св.Спас
2020 M7.6 Манастир "Света Марина" с. Каран Върбовка
175941171
651 002 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 181 392 лв./BGN)
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ В МАНАСТИР "СВЕТА МАРИНА", с. КАРАН ВЪРБОВКА
2020 M7.6 Манастир "Св. Троица" с. Радибош
177009504
641 217 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
проект „Ремонт и реконструкция на Радибошки манастир "Св. Троица"
2020 M7.6 Църква " Свети Димитър "
177023361
638 878 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Основен ремонт и укрепване на Църква "Св. Димитър", с. Горна Бешовица, общ. Мездра, обл. Враца
2020 M7.6 Клисурски Манастир "Св. Св. Кирил и Методий"
111583822
631 446 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 315 723 лв./BGN)
„Реконструкция, ремонт и реставрация на "Клисурски манастир - Св. Св. Кирил и Методий“ и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства“
2020 M7.6 Пенкьовски манастир ''Св.Петка''
177022398
622 970 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 311 485 лв./BGN)
„Ремонт и реконструкция на Пенкьовски манастир "Св. Петка"
2020 M7.6 МАНАСТИР "СВ.40 МЪЧЕНИЦИ"
176967920
611 302 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 322 241 лв./BGN)
„Реконструкция, основен ремонт, възстановяване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащите части на терен - Леворечки манастир "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева река, общ. Трън"
2020 M7.6 Гложенски манастир " Свети Георги Победоносец
110566439
602 472 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 274 000 лв./BGN)
„РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛОЖЕНСКИ МАНАСТИР „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ", ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМОВ КОМПЛЕКС ОТ СГРАДИ НА ОСНОВНО И ПОСТРОЙКИ НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИМОТ 000717 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛОЖЕНЕ С ЕКАТТЕ 15165, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”
2020 M7.6 Лопушански манастир-"Св.Йоан Предтеча"
111590845
581 673 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 331 454 лв./BGN)
Възстановяване, ремонт и реконструкция на църковен храм "Св.Успение Богородично" и прилежащи обекти в Лопушански манастир
2020 M7.6 Храм "Свети четиридесет мъченици", гр.Сапарева Баня
176514806
575 705 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 287 852 лв./BGN)
„Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства на средновековна църква „Св. Никола“, гр. Сапарева баня“
2020 M7.6 Църква " Св. Архангел Михаил"
176478025
573 593 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 265 282 лв./BGN)
„Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква „Св.Архангел Михаил” село Голям Поровец, п.и.№ 15953.65.324, кв. 65“
2020 M7.2 Община Кубрат
505846
546 575 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 270 656 лв./BGN)
„Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“
2020 M7.6 Манастир "Св.Архангел Михаил" - с. Билинци
175936936
546 258 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 273 129 лв./BGN)
Ремонт и реконструкция на Билински манастир "Св. Архангел Михаил "
2020 M7.6 Църква "Свети Георги" гр. Бяла
175973436
536 170 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 268 727 лв./BGN)
„Ремонт, реконструкция и консервация на храм и реконструкция на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветан дейност при храм „Св. Георги", ПИ 579 - Църква, кв. 46, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“
2020 M7.6 Църква "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" с. ТИЧА
176234220
520 342 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт, реставрация и вертикална планировка на Църква "Св. Пророк Илия", с. Тича, общ. Котел
2020 M7.6 Църква "Св.Пророк Илия" с.Градец
176237921
517 035 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 517 035 лв./BGN)
Ремонт, реставрация и вертикална планировка на Църква "Св. Пророк Илия", с. Градец, общ. Котел
2020 M7.6 Църква "Св. Успение Богородично"
112531117
513 967 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
“Реконструкция и ремонт на православен храм “Св. Успение Богородично” и прилежащи сгради и пространство” гр. Батак УПИ I и УПИ II кв. 66”
2020 M7.6 Църква "Свето Възнесение Господне" с.Куделин
105590171
475 809 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЦЪРКВА "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" С. Куделин
2020 M7.6 Църква "Успение Богородично"
176071809
451 395 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 431 129 лв./BGN)
Инвестиции за поддържане и възстановяване на Църква "Успение Богородично", гр. Лом
2020 M7.6 РИЛСКА СВЕТА ОБИТEЛ - РИЛСКИ МАНАСТИР
264562
443 419 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ И ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА И КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КОРНИЗИ И СТРЕХИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО–ТЪРГОВСКА СТРУКТУРА ИЗТОЧНО ОТ САМОКОВСКА ПОРТА НА РИЛСКИ МАНАСТИР (САМОКОВСКИ ДВОР)”
2020 M7.6 МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА"
126017545
442 824 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 223 045 лв./BGN)
Ремонт на Манастир „Света Троица“ и подобряване на прилежащото пространство
2020 M7.6 Църква "Св.Петка" гр.Своге
176991177
396 461 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на Църква “Св. Петка”, гр. Своге”
2020 M7.2 Читалище "Никола Йонков Вапцаров-1895"
559153
389 960 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 194 980 лв./BGN)
Ремонт на читалище "Н. Й. Вапцаров - 1895", в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност
2020 M7.6 ХРАМ "СВ.ДИМИТЪР"
177015642
360 411 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт на Храм „св.Димитър“
2020 M7.6 ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА"
176953995
352 077 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 176 039 лв./BGN)
Реконструкция, основен ремонт и възстановяване на църква "Света Параскева" и прилежащия терен в ПИ -341, кв.18, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин
2020 M7.6 ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"
175976329
347 237 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Възстановяване на Църква "Св. Йоан Предтеча"
2020 M7.2 Народно читалище "Просвета - 1882"
152378
335 243 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 657 лв./BGN)
"Ремонт на сграда и закупуване на оборуджане за нуждите на НЧ "Просвета 1882", град Кула
2020 M7.2 Народно Читалище " Храм Паметник Христо Ботев 1879"гр.Козлодуй
183676
332 989 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЧ "ХРАМ ПАМЕТНИК ХРИСТО БОТВ 1879 ГР.КОЗЛОДУЙ
2020 M7.6 Храм "Свети Архангел Михаил"
176163531
303 710 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 70 680 лв./BGN)
Извършване на ремонтно – възстановителни работи, реставрация и консервация на художествените ценности в църквата „Свети Архангел Михаил“, гр. Етрополе
2020 M7.6 ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР"
176892624
298 546 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 215 576 лв./BGN)
„Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане на църква „Св.Димитър „находяща се в с.Охрид, община Бойчиновци, област Монтана и благоустрояване на прилежащите части от терена „
2020 M7.2 Народно читалище "Развитие 1874"
923176
294 902 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
„Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Народно Читалище "Развитие 1874", гр.Велики Преслав”
2020 M7.6 Църква "Успение Богородично" Никопол
176302479
258 987 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
"Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на Църква "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" град Никопол
2020 M7.2 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1939Г."
44751
246 947 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НЧ „СВЕТЛИНА – 1939”
2020 M7.6 Църква "Свети Николай"
175876859
172 821 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 78 555 лв./BGN)
„Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане на Църква „Свети Николай”, находяща се в с.Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана и благоустрояване на прилежащите части от терена“
2020 M7.2 Народно читалище "Нов живот-1926г."
108039383
168 927 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЧ "НОВ ЖИВОТ 1926"
2020 M7.2 Сдружение"Всички деца могат"
176772710
156 427 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 153 832 лв./BGN)
“Създаване на електронни - интерактивни библиотеки, галерии, музей и културно-информационни афиши в населените места на територията на община Белене“
2020 M7.2 Народно читалище "Развитие-1870" гр. Севлиево
210486
94 248 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 93 306 лв./BGN)
Закупуване на оборудване за дигитално кино за НЧ "Развитие-1870", гр.Севлиево

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 1 057 488 372 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate