Земеделски субсидии / Agriculture funds

by bivol

Start

Търсенето за Чирпан намери 38 резултата

Период
Period
Мярка
Measure
Бенефициент
Beneficiary
ЕИК
ID
Субсидия
Subvention
Проект
Project
2013 M321 Община Чирпан
000818086
3 710 024 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 474 556 лв./BGN)
Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на юг от главен път Чирпан - Меричлери
2013 M321 Община Чирпан
000818086
3 677 502 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 457 236 лв./BGN)
Реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Гита
2013 M321 Община Чирпан
000818086
3 583 644 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 391 253 лв./BGN)
реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в село Зетьово на север от главен път Чирпан- Меричлери
2013 M321 Община Чирпан
000818086
3 087 108 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 2 057 927 лв./BGN)
Реконструкция/ рехабилитация на водопроводна мрежа в село Свобода
2013 M123 "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД
ТД ООД
175120655
867 239 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 866 822 лв./BGN)
Оборудване на винарска изба и мандра в с. Могилово, общ. Чирпан
2013 M121 Димо Димов

725 063 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 725 053 лв./BGN)
закупуване на специализирано оборудване за производство на мляко и изграждане на торова лагуна в кравеферма с. Спасово, общ. Чирпан
2020 M4.2 Пенчев 2002 ЕООД
ПЕНЧЕВ - 2002 ЕООД
123137920
446 025 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Ремонт, модернизация и закупуване на машини и съораженияна на съществуваща мандрав УПИ XV, кв. 21, гр. Чирпан.
2013 M121 "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД
ТД ООД
175120655
346 857 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 346 857 лв./BGN)
Закупуване на земеделска техника за лозов масив и изграждане на помощна стопанска сграда в с. Могилово, общ. Чирпан
2013 M311 "Винорама"ЕООД
ВИНОРАМА ЕООД
201322045
391 160 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 391 160 лв./BGN)
Преустройство и реконструкция на училище в хотел в село Могилово, общ. Чирпан
2013 M121 Мария Степанчева

386 614 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 391 760 лв./BGN)
Изграждане на Тороем тип "Лагуна" към реконструкция и модернизация на биволоферма в ПИ 062012,землище с.Димитриево,общ.Чирпан и закупуване на специализирана техника за отглеждане и изхранване на биволи.
2013 M123 "Владини Трейдинг" ЕООД
ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ ЕООД
831681736
246 975 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 237 428 лв./BGN)
"Доставка и монтаж на силоз за съхранение на зърно и модернизиране на фуражен завод в гр.Чирпан"
2013 M41 проекти, М312 "Медицински център Чирпан" ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЧИРПАН ООД
123672894
273 000 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 273 000 лв./BGN)
Закупуване на ренген
2020 M7.2 Народно Читалище П.К.Яворов 1867
804236
367 106 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 0 лв./BGN)
Реконструкция на сградата на Народно читалище „П. К. Яворов 1867“ гр. Чирпан, II етап – реконструкция малка зала, библиотека, музикален клуб, главно фоайе, школи по изкуства и езици, санитарни помещения и покрив в УПИ I за театър и читалище, кв. 88в, гр.Чирпан, Община Чирпан
2013 M312 "Контеса - 70" ЕООД
КОНТЕСА - 70 ЕООД
200092812
143 763 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 142 645 лв./BGN)
"Салон за красота в УПИ XIII-1551, кв.67, гр. Чирпан, общ. Чирпан"
2013 M41 проекти, М312 Автокомфорт -ТДИ
АВТОКОМФОРТ - ТДИ ЕООД
200442629
126 869 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 126 869 лв./BGN)
Автосервиз с магазин и ГТП в УПИ XV-3877, кв. 202 по плана на гр. Чирпан, обл. Стара Загора
2013 M121 Румен Сираков

80 087 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 38 120 лв./BGN)
Изграждане на кравеферма за отглеждане на 20 броя крави,закупуване на специализирана техника и оборудване на краварник в с.Гита,общ.Чирпан,обл.Стара Загора
2013 M121 К"Сполука"
СПОЛУКА К
123007994
77 778 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 77 746 лв./BGN)
Изграждане на торохранилище към кравеферма за 200 бр.крави в имот УПИ I кв. 63Д по плана на с.Гита, общ. Чирпан
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
135 671 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 135 671 лв./BGN)
Реконструкция и благоустрояване на централна градска част - пешеходна зона
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
131 288 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 113 366 лв./BGN)
Тротоарно направление по бул. "Георги Димитров" от парк "Теньо Стоилов" до МБАЛ Чирпан
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
115 959 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 115 959 лв./BGN)
Реконструкция и благоустрояване на зелена площ, кв. 88г и пешеходна зона по ул. П.К. Яворов от О.Т. 93 до О.Т. 106 в гр. Чирпан
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
112 586 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 107 522 лв./BGN)
Реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк, с.Зетьово
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
99 123 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 123 лв./BGN)
"Реконструкция, благоустрояване и реноворане на пешеходна връзка между централна градска част и парк "Д-р Теньо Стоилов"
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
99 074 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 99 074 лв./BGN)
Реконструкция на ул. "Г. Данчов" гр. Чирпан
2013 M41 проекти, М323 Народно Читалище П.К.Яворов 1867
000804236
81 301 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 75 805 лв./BGN)
"Танцов фестивал - конкурс "Надиграване в Чирпан"
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
81 065 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 79 534 лв./BGN)
Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "РОК ФЕСТ - ЧИРПАН"
СДРУЖЕНИЕ РОК ФЕСТ - ЧИРПАН ASSOC
176060873
74 044 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 72 776 лв./BGN)
Рок завинаги
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
73 078 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 73 078 лв./BGN)
Прилагане на енергийно ефективни мерки по общинска сграда за социални, културни дейности и отдих "Ягъч" в имот № 000323 в землището на град Чирпан
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
68 637 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 68 637 лв./BGN)
Спортна площадка в УПИ VII, кв. 100, гр. Чирпан
2013 M41 проекти, М321 Община Чирпан
000818086
66 991 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 66 991 лв./BGN)
Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация при Община Чирпан, град Чирпан
2013 M226 ЮИДП ДП ТП ДГС Чирпан
2016176540187
63 639 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 63 632 лв./BGN)
"Възстановяване на горския потенциал -обект №126208": Почистване на площи,почвоподготовка-механизирана,закупуване на фиданки,тратспорт фиданки,временно съхранение на фиданки,засаждане на фиданки.
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
50 446 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 48 027 лв./BGN)
Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово, общ. Чирпан, УПИ X - за озеленяване, кв. 50
2020 M19.1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН"
175872167
48 486 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 42 101 лв./BGN)
20
2013 M41 проекти, М322 Община Чирпан
000818086
41 159 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 37 987 лв./BGN)
Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките, общ.Чирпан, УПИ І - за парк, кв.74"
2013 M41 проекти, М322 Народно Читалище П.К.Яворов 1867
000804236
30 421 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 30 129 лв./BGN)
Основен ремонт на покрив на сградата на НЧ "П.К. Яворов 1867", гр. Чирпан - Първи етап, включващ покрив над библютека, читалня и книгохранилища"
2013 M41 проекти, М312 СТОЙКО СТЕФАНОВ - 65 ЕООД
СТОЙКО СТЕФАНОВ - 65 ЕООД
203185912
20 462 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 20 462 лв./BGN)
"Доставка и монтаж на градинско оборудване за обект: Туристичрски комплекс "Магията на дъбовете", гр. Чирпан"
2013 M41 проекти, М323 СНЦ "Форум за гражданска солидарност-Чирпан"
123691300
26 036 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 26 036 лв./BGN)
Зелен е моят град Чирпан.
2013 M41 проекти, М323 Сдружение с нестопанска цел "Настоятелство към целодневна детска градина Слънце Чирпан"
123671397
13 542 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 13 542 лв./BGN)
Традициите са живи
2013 M41 проекти, М323 Училищно настоятелство към ТСС Н. Стоянов- гр. Чирпан
123644585
12 425 лв./BGN
(Изплатени/Payed: 12 425 лв./BGN)
"ЧИРПАН - минало, настояще, бъдеще"

Общо Субсидии (за всички страници)/ Total Subventions (for all pages): 23 476 614 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More