“Автомагистрали” ЕАД има стая за първа сексуална помощ