Първа линия / First line

Имоти на първа линия по Южното Черноморие Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово

Търсенето за Варвара намери 106 резултата

ЕКАТТЕ
ЕКАТТЕ
Нас. място
Place
Вид собственост
Type of property
Предназначение
Purpose
Квадратура
Square meters
10094.36.2 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 13064 кв.м.
10094.35.2 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Общинска публична Земеделска 7489 кв.м.
10094.34.120 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Общинска публична Земеделска 1418 кв.м.
10094.34.2 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 6434 кв.м.
10094.9.14 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Общинска публична Земеделска 3259 кв.м.
10094.9.16 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 4792 кв.м.
10094.9.3 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 2853 кв.м.
10094.9.2 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 646 кв.м.
10094.9.4 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 1816 кв.м.
10094.8.1 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 3838 кв.м.
10094.6.6 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 2685 кв.м.
10094.5.12 Бургас Царево с. Варвара Общинска публична Земеделска 20498 кв.м.
10094.3.3 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 1682 кв.м.
10094.4.2 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 1310 кв.м.
10094.4.3 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 8604 кв.м.
10094.2.26 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 1878 кв.м.
10094.2.25 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 3783 кв.м.
10094.2.3 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 4492 кв.м.
10094.2.2 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 3031 кв.м.
10094.1.11 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 1682 кв.м.
10094.1.16 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска публична Земеделска 16873 кв.м.
10094.1.17 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Общинска публична Земеделска 6885 кв.м.
10094.36.147 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Общинска частна Земеделска 5254 кв.м.
10094.6.2 Бургас Царево с. Варвара Общинска частна Земеделска 3693 кв.м.
10094.3.4 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска частна Земеделска 2189 кв.м.
10094.2.20 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Общинска частна Земеделска 6590 кв.м.
10094.35.5 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Стопанисвано от общината Земеделска 622 кв.м.
10094.34.5 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Стопанисвано от общината Земеделска 1341 кв.м.
10094.7.2 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Стопанисвано от общината Земеделска 7339 кв.м.
10094.36.143 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Земеделска 3955 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.143 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 3955 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ Ид. част 1/3, площ 1318 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 112 том 2 рег. 773 дело 500 от 14.11.2000г., издаден от Служба по вписванията Царево ИЛИЯ ЙОВНОВ ИЛИЕВ Ид. част 1/3, площ 1318 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 112 том 2 рег. 773 дело 500 от 14.11.2000г., издаден от Служба по вписванията Царево ИВАН КИРОВ ЙОВНОВ Ид. част 1/3, площ 1318 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 112 том 2 рег. 773 дело 500 от 14.11.2000г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.36.142 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Земеделска 3955 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.142 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 3955 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 102 том 2 рег. 1093 дело 276 от 18.04.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.36.141 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Земеделска 3954 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.141 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 3954 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: КАЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 101 том 2 рег. 1083 дело 275 от 18.04.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕДКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 101 том 2 рег. 1083 дело 275 от 18.04.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.36.140 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Земеделска 3958 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.140 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 3958 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КРЪСТЮ СТАЙКОВ КРЪСТЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 54 том 3 рег. 737 дело 553 от 30.03.2005г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.36.138 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Земеделска 868 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.138 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 868 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ДЕСПИНА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 170 том 2 дело 693 от 26.09.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево ЗЛАТКА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 170 том 2 дело 693 от 26.09.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево МИЛКА ЯНЕВА ИВАНОВА Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 170 том 2 дело 693 от 26.09.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.36.144 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Частна Земеделска 1439 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.144 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност -------------- Площ: 1439 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 6.1 от 14.09.2009г., издаден от ОСЗ - гр. Несебър Носители на други вещни права: няма данни
10094.35.135 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Земеделска 1992 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.35.135 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 1992 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МОМЧИЛ ВЕСЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ площ 1191 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 66 том 3 дело 800 от 06.10.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ Ид. част 600/1991 от правото на собственост Нотариален акт № 67 том 3 рег. 709 дело 801 от 06.10.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево Ид. част 100/1991 от правото на собственост Нотариален акт № 64 том 3 рег. 706 дело 798 от 06.10.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево КИРО ДИМИТРОВ КИРОВ площ 100 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА6 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.35.242 Бургас Царево с. Варвара м. "КРАЙ МОРЕТО" Частна Урбанизирана 4145 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.35.242 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-362/05.03.2010 г. / 05.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, м. "КРАЙ МОРЕТО" Площ: 4145 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. 131544474, "ПРИМАСТЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 80 том 2 рег. 490 дело 217 от 11.04.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.35.236 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Урбанизирана 4562 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.35.236 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 4562 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: ПЛАМЕН ИВАНОВ СТАЙНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 113 том 2 от 16.08.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАЙНОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 113 том 2 от 16.08.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.132 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Земеделска 5296 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.132 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1192/02.08.2013 г. / 02.08.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ГОРАТА Площ: 5296 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 147 том 4 рег. 1121 дело 848 от 19.05.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ПРОКОПИЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 147 том 4 рег. 1121 дело 848 от 19.05.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.131 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Земеделска 2999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.131 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1192/02.08.2013 г. / 02.08.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ГОРАТА Площ: 2999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 146 том 4 рег. 1120 дело 847 от 19.05.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево РОЗМАРИ ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 146 том 4 рег. 1120 дело 847 от 19.05.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.117 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Земеделска 3099 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.117 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ГОРАТА Площ: 3099 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АТАНАС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА45 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.129 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1278 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.129 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-988/21.07.2008 г. / 21.07.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, м. Гората, местност ГОРАТА Площ: 1278 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 1/2, площ 1128 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 149 том 0 рег. 2184 дело 1711 от 10.11.2003г. ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЕВА Ид. част 1/2, площ 1128 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 149 том 0 рег. 2184 дело 1711 от 10.11.2003г. Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.116 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Земеделска 3622 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.116 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ГОРАТА Площ: 3622 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 2548.94 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 139 том 1 рег. 285 дело 52 от 12.02.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Няма данни за идеалните части, 1/15 ид.ч. от 95/126 ид.ч. Нотариален акт № 12 том 8 рег. 2561 дело 292 от 29.12.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ Ид. част 31/126 от правото на собственост Нотариален акт № 14 том 4 рег. 1120 дело 288 от 30.05.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.127 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.127 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1001 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: няма данни Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.196 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1152 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.196 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-964/27.07.2009 г. / 27.07.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1152 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: ВАСКО ХРИСТОВ ДАНЕВ Ид. част 1/2, площ 1152 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 162 том 5 рег. 1510 дело 1159 от 07.06.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДАНЕВА Ид. част 1/2, площ 1152 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 162 том 5 рег. 1510 дело 1159 от 07.06.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. 121102080, "КРОСПОЙНТ" ЕООД Право на строеж Нотариален акт № 144 том 10 рег. 3047 дело 2255 от 04.11.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево
10094.34.130 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1266 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.130 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-637/08.05.2007 г. / 08.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1266 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: АНРИ КУЛЕВ АНДРЕЕВ Ид. част 1/2, площ 1267 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 130 том 0 рег. 1019 дело 837 от 03.06.2003г. СВЕТЛАНА ХРИСТОВА КУЛЕВА Ид. част 1/2, площ 1267 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 130 том 0 рег. 1019 дело 837 от 03.06.2003г. Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.122 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1347 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.122 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1347 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: 1. ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ площ 1054 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 148 том 4 рег. 1123 дело 849 от 19.05.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.119 Бургас Царево с. Варвара м. Гората Частна Урбанизирана 1743 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.119 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-636/08.05.2007 г. / 08.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, м. Гората Площ: 1743 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: 1. АНТАНИ БРОСТРЪП ЧАМБЕРС Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 182 том 5 рег. 1851 дело 592 от 26.08.2016г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. АНТАНИ БРОСТРЪП ЧАМБЕРС Право на строеж Нотариален акт № 182 том 5 рег. 1851 дело 592 от 26.08.2016г., издаден от Служба по вписванията Царево
10094.502.76 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4010 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.76 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 4010 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРИО СЛАВЧЕВ ПЕЕВ Ид. част 1000/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 63 том 0 дело 7859 от 22.09.1993г., издаден от Районен съд - гр.Царево ИВАН НИКОЛОВ КОПРИНКОВ Ид. част 500/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 13 том 17 дело 5302 от 23.06.1994г., издаден от Бургаски районен съд ЛЮБОМИР НИКОЛОВ АНАСТАСОВ Ид. част 666/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 152 том 24 дело 7820 от 07.10.1994г., издаден от Районен съд - гр.Царево ДИМИТЪР ИВАНОВ МОЧЕВ Ид. част 500/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 13 том 17 дело 5302 от 23.06.1994г., издаден от Бургаски районен съд НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ Ид. част 333/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 152 том 24 дело 7820 от 07.10.1994г., издаден от Районен съд - гр.Царево ЕМИЛ ДИМИТРОВ БРЕЖНИКОВ Ид. част 1000/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 40 том 8 рег. 2492 дело 999 от 11.12.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.75 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4317 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.75 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 4317 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: няма данни Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.74 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4013 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.74 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, ГРОБИЩАТА Площ: 4013 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ДЕНКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 114 том 1 рег. 240 от 15.04.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 114 том 1 рег. 240 от 15.04.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево ДАФИНА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 114 том 1 рег. 240 от 15.04.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ Ид. част 250 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 19 том 11 дело 3723 от 28.05.1993г., издаден от Бургаски районен съд РАДОСТИНА ТОДОРОВА АРАБАДЖИЕВА Ид. част 250 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 19 том 11 дело 3723 от 28.05.1993г., издаден от Бургаски районен съд ХРИСТИН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ Ид. част 1000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 23 том 1 рег. 64 дело 9 от 24.01.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.78 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.78 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 4000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТАВРИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ площ 4000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 190 том 3 дело 750 от 06.07.1957г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.13 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Частна Земеделска 1563 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.13 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност -------------- Площ: 1563 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 188 том 4 рег. 1123 дело 968 от 17.05.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.47 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 7482 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.47 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-472/30.03.2010 г. / 30.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 7482 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130444574, "А.Д.А"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 5 том 9 рег. 2515 дело 1950 от 13.09.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.46 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 9499 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.46 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-472/30.03.2010 г. / 30.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 9499 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130444574, "А.Д.А"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 5 том 9 рег. 2515 дело 1950 от 13.09.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.73 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 3989 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.73 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 3989 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ДИМИТЪР СТАМОВ ГЕОРГИЕВ Ид. част 558/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 164 том 2 рег. 586 дело 439 от 16.03.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево БОЖИДАР ТОДОРОВ ФИНКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 182 том 2 рег. 612 дело 460 от 18.03.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево СТЕФАН МАРКОВ МАРКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 182 том 2 рег. 612 дело 460 от 18.03.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево ГЕОРГИ ПАНЧЕВ КУКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 182 том 2 рег. 612 дело 460 от 18.03.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.108 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 800 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.108 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 800 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ЗАРЕВ площ 800 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 5 том 0 рег. 1713 дело 1335 от 05.09.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.12 Бургас Царево с. Варвара Частна Земеделска 4609 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.12 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: Площ: 4609 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТЕФАН ЯНКОВ КЕСАРОВСКИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 26 том 5 рег. 1452 дело 538 от 04.08.2014г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.43 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 2063 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.43 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 2063 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СОФИЯ АНГЕЛОВА МИРЧЕВА-НЕЙРИНК Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 50 том 9 рег. 2337 дело 1823 от 27.11.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.44 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 2063 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.44 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 2063 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. САШКО КОНСТАНТИНОВ ТОДОРОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 70 том 2 рег. 2180 от 07.11.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.38 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 4125 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.38 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 4125 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СОТИР ТОДОРОВ ЛЪВЧИЕВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 1339 от 07.11.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.37 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 4126 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.37 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 4126 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЙОРДАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 1339 от 07.11.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево ТАНЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА-ГЕОРГИЕВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 1339 от 07.11.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево ИВАН НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 1339 от 07.11.1997г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.42 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 3636 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.42 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 3636 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ДИМОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 18 том 0 рег. 1501 дело 1146 от 26.06.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево ИВАЙЛА ХРИСТОВА ДИМОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 18 том 0 рег. 1501 дело 1146 от 26.06.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.41 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 3637 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.41 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 3637 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СИЙКА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 25 том 3 рег. 1780 дело 2717 от 15.08.2001г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.34 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 3637 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.34 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 3637 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 25 том 3 рег. 1780 дело 2717 от 15.08.2001г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.35 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 3637 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.35 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 3637 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВАСИЛ НИКОЛОВ ЯНКОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 25 том 3 рег. 1780 дело 2717 от 15.08.2001г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.7.32 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 8499 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.7.32 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 8499 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЗЛАТКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 56 том 2 рег. 2067 от 21.10.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево МАРА АТАНАСОВА ПЕТКОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 56 том 2 рег. 2067 от 21.10.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.7.31 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 8499 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.7.31 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 8499 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 150 том 8 рег. 2186 дело 1712 от 10.11.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 150 том 8 рег. 2186 дело 1712 от 10.11.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 150 том 8 рег. 2186 дело 1712 от 10.11.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.21 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 15694 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.21 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 15694 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 102120750, "ДЕПЛАН"ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 9 том 2 рег. 292 дело 229 от 18.02.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.20 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 15695 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.20 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 15695 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 102120750, "ДЕПЛАН"ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 8 том 2 рег. 291 дело 228 от 18.02.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.31 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 6995 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.31 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ПОСТА Площ: 6995 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 7 Собственици: НИКОЛА НИКОЛОВ СТОЯНОВ Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 186 том 5 рег. 1627 дело 1247 от 21.06.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 18 том 5 рег. 1175 дело 1010 от 22.05.2008г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево МИХАИЛ ХРИСТОВ ЧОБАНОВ Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 186 том 5 рег. 1627 дело 1247 от 21.06.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 18 том 5 рег. 1175 дело 1010 от 22.05.2008г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.30 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 6999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.30 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ПОСТА Площ: 6999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 200463939, "ЕМЪРЪЛД ХИЛ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 24 том 1 рег. 65 дело 10 от 24.01.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.4.5 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Частна Земеделска 24997 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.4.5 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност -------------- Площ: 24997 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 121877530, "ЗАУБА" АД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 44 том 4 рег. 1069 дело 801 от 24.04.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.4.13 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 10949 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.4.13 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СТАВРО Площ: 10949 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 131192959, "АВАНГАРДСТРОЙ" АД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 163 том 5 рег. 1558 дело 1221 от 19.06.2007г., издаден от Служба по вписванията към ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.4.12 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 15008 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.4.12 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СТАВРО Площ: 15008 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 131136693, "НЮПОРТ ПРОПЪРТИС"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 110 том 0 рег. 156 дело 172 от 02.02.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.4.11 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 15004 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.4.11 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, СТАВРО, местност СТАВРО Площ: 15004 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 147120089, НОЯ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 76 том 1 рег. 151 дело 101 от 20.01.2007г., издаден от Служба по вписванията към ЦРС Няма данни за идеалните части Други № 254 том 1 рег. 1186 от 10.05.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.4.10 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 17977 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.4.10 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, СТАВРО, местност СТАВРО Площ: 17977 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 147120089, НОЯ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 76 том 1 рег. 151 дело 101 от 20.01.2007г., издаден от Служба по вписванията към ЦРС Няма данни за идеалните части Други № 254 том 1 рег. 1186 от 10.05.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.3.14 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 26801 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.3.14 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СТАВРО Площ: 26801 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 121877530, "ЗАУБА" АД Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 171 том 2 рег. 659 дело 468 от 20.03.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Ид. част 2/3 от правото на собственост Нотариален акт № 172 том 2 рег. 660 дело 469 от 20.03.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.12 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 9599 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.12 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност СТАВРО Площ: 9599 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201150204, ЕНДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 174 том 3 рег. 936 дело 342 от 27.05.2010г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.11 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 3201 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.11 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СТАВРО Площ: 3201 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ТОДОРКА АНДОНОВА ХАДЖИЕВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 158 том 2 от 22.12.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.10 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 3200 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.10 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СТАВРО Площ: 3200 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. МИЛКА АНДОНОВА КАРАБАДЖАКОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 158 том 2 от 22.12.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.8 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 16987 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.8 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 16987 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЧАУШЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 174 том 2 рег. 1383 дело 344 от 17.05.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево АСЕН ЛЮБЕНОВ НАЙДЕНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 174 том 2 рег. 1383 дело 344 от 17.05.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 174 том 2 рег. 1383 дело 344 от 17.05.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.7 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 14451 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.7 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 14451 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 6,17 % от правото на собственост Нотариален акт № 74 том 6 рег. 1593 дело 1205 от 08.07.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево РУСИН ИВАНОВ РУСИНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА27 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.107 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 1734 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.107 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 1734 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 6,17 % от правото на собственост Нотариален акт № 74 том 6 рег. 1593 дело 1205 от 08.07.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево РУСИН ИВАНОВ РУСИНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА27 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.14 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Урбанизирана 6841 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.14 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-81/14.01.2011 г. / 14.01.2011г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, м. Дълбоки дол, местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 6841 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Собственици: 1. 131173542, "КРАШ 2000"ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 63 том 4 рег. 1068 дело 810 от 27.04.2005г., издаден от Служба по вписвания при РС Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.13 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Урбанизирана 7866 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.13 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 7866 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: 1. 131173542, "КРАШ 2000"ООД Няма данни за идеалните части Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на МЗХП и МТРС № 413 от 26.04.2005г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.5 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 19152 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.5 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 19152 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СЮЗАН КАЛИНОВА ИСАЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 162 том 6 рег. 1640 дело 1411 от 03.07.2008г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - БУРГАС Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.4 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 5004 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.4 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 5004 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201435947, "АРНПЕ-ЕКО" ЕООД Няма данни за идеалните части Апорт № 111 том 1 рег. 218 от 13.02.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.19 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 6000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.19 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1185/14.09.2009 г. / 14.09.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 6000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИМО ГЕОРГИЕВ ФЕШЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 52 том 5 рег. 1169 дело 572 от 11.06.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.18 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 5999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.18 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1185/14.09.2009 г. / 14.09.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 5999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ФЕШЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 51 том 5 рег. 1168 дело 571 от 11.06.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.3 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 15999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.3 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 15999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНДОН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА60 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.2 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 15817 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.2 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 15817 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 175165209, "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 100 том 10 рег. 2944 дело 2297 от 19.10.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.6 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 8999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.6 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 8999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201435993, "ЕМОС-ЕКО" ЕООД Няма данни за идеалните части Апорт № 92 том 1 рег. 182 от 07.02.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.42 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 3993 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.42 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 3993 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 65 том 6 рег. 1507 дело 1295 от 23.06.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.41 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 3000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.41 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 3000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 65 том 6 рег. 1507 дело 1295 от 23.06.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.15 Бургас Царево с. Варвара ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 12242 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.15 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, ДОБРИ ДОЛ, местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 12242 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 147120089, НОЯ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 185 том 4 рег. 1120 дело 965 от 17.05.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.10 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 23756 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.10 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 23756 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201649050, "ЕКОДЖЕФ-Ч" ЕООД Няма данни за идеалните части Други № 184 том 4 рег. 1261 от 03.08.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.25 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна обществени организации Земеделска 15941 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.25 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 15941 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130834460, "ФОР УИНД-БЪЛГАРИЯ"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 102 том 1 рег. 167 дело 118 от 13.02.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.24 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна обществени организации Земеделска 15998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.24 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 15998 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130834460, "ФОР УИНД-БЪЛГАРИЯ"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 133 том 1 рег. 551 дело 116 от 05.03.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.26 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна обществени организации Земеделска 15497 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.26 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 15497 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130834460, "ФОР УИНД-БЪЛГАРИЯ"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 27 том 1 рег. 44 дело 31 от 21.01.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.