Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"Я*" намери 2319 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
468693 ЯНКА ЯКОВА РАЗСИЛЕВА
ЕИК:
MK-218-д Брезово
ДЛС Тракия
Землище:
Отец Кирилово
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение:
469511 ЯНКА ЯКОВА РАЗСИЛЕВА
ЕИК:
MK-213-е3 Брезово
ДЛС Тракия
Землище:
Отец Кирилово
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 2.75
469513 ЯНКА ЯКОВА РАЗСИЛЕВА
ЕИК:
MK-213-д3 Брезово
ДЛС Тракия
Землище:
Отец Кирилово
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 32.0
Надвишение:
469516 ЯНКА ЯКОВА РАЗСИЛЕВА
ЕИК:
MK-213-9 Брезово
ДЛС Тракия
Землище:
Отец Кирилово
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение: 0.00
301209 ЯНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AA-223-х Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
15.06.2016
Извоз до:
15.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
305940 ЯНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AA-191-б Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
305941 ЯНКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AA-211-а Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
398987 ЯНКА ПЪРВАНОВА ЛОЗАНОВА
ЕИК:
AA-29-з Ружинци
ДГС Белоградчик
Землище:
Дреновец
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 1.90
443190 ЯНКА ИВАНОВА МИШОВСКА
ЕИК:
AH-175-ф1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
10.11.2018
Извоз до:
20.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 1.10
443204 ЯНКА ИВАНОВА МИШОВСКА
ЕИК:
AH-177-л1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
12.11.2018
Извоз до:
22.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение: 0.05
448745 ЯНКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ЕИК:
AA-203-и Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Острокапци
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
463661 ЯНКА ХРИСТОВА МЕХАНДЖИЕВА
ЕИК:
TC-320-в Омуртаг
ДГС Омуртаг
Землище:
Угледно
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 78.0
Надвишение: 0.15
466995 ЯНКА ГАВРИЛОВА ХРИСТОВА
ЕИК:
TC-256-ч Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Кьосевци
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 12.80
499783 ЯНКА НЕДКОВА ЧИФЧИЙСКА
ЕИК:
AH-164-в Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
05.10.2019
Извоз до:
15.10.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение: 2.10
499809 ЯНКА НЕДКОВА ЧИФЧИЙСКА
ЕИК:
AH-164-г Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
04.10.2019
Извоз до:
14.10.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение: 0.17
505725 ЯНКА НЕДКОВА ЧИФЧИЙСКА
ЕИК:
AH-176-п Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
05.11.2019
Извоз до:
15.11.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 70.0
Надвишение: 0.38
577281 ЯНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ЕИК:
AE-334-д Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Тлачене
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 3.00
285356 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-78-е Нови пазар
ДГС Нови пазар
Землище:
Войвода
Сеч до:
20.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 158.0
Надвишение:
285367 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-260-з Нови пазар
ДГС Нови пазар
Землище:
Преселка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 433.0
Надвишение: 128147.00
285383 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-308-а Нови пазар
ДГС Нови пазар
Землище:
Сечище
Сеч до:
20.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 531.0
Надвишение: 119.72
285405 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-392-а Каспичан
ДГС Нови пазар
Землище:
Кюлевча
Сеч до:
20.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 84.0
Надвишение:
304963 ЯХИЯ САБРИОВ ЯХИОВ
ЕИК:
-271-щ Якоруда
Община Якоруда
Землище:
Конарско
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 93.0
Надвишение:
310762 ЯСЕН ЯСЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
ЕИК:
AG-30-б Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение:
310764 ЯСЕН ЯСЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
ЕИК:
AG-30-в Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение:
310766 ЯСЕН ЯСЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
ЕИК:
AG-30-в Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
310768 ЯСЕН ЯСЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
ЕИК:
AG-30-а1 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
310770 ЯСЕН ЯСЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
ЕИК:
AG-30-б Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 214.0
Надвишение: 19.70
310772 ЯСЕН ЯСЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
ЕИК:
AG-30-в Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 109.0
Надвишение:
311470 ЯНКО ДИМИТРОВ ЯКИМОВ
ЕИК:
AE-367-л1 Криводол
ДГС Враца
Землище:
Краводер
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 27.0
Надвишение: 5.65
327303 ЯНКО ДИМИТРОВ ЯКИМОВ
ЕИК:
AE-367-о1 Криводол
ДГС Враца
Землище:
Краводер
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 20.0
Надвишение:
365367 ЯХИЯ САБРИОВ ЯХИОВ
ЕИК:
BV-271-щ Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Конарско
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
15.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 117.0
Надвишение: 6.54
429912 ЯХИЯ САБРИ ЯХИОВ
ЕИК:
BV-271-щ Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Конарско
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
453922 ЯВОР ЯНКОВ КИЧУКОВ
ЕИК:
QM-290-б Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Чеплетен
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 56.0
Надвишение:
477111 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-402-б Каспичан
ДГС Нови пазар
Землище:
Кюлевча
Сеч до:
03.06.2019
Извоз до:
03.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 82.0
Надвишение:
477154 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-403-з Каспичан
ДГС Нови пазар
Землище:
Кюлевча
Сеч до:
03.06.2019
Извоз до:
03.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
483349 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-392-ж Каспичан
ДГС Нови пазар
Землище:
Марково (Шн)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 244.0
Надвишение: 14.00
483698 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-256-в Нови пазар
ДГС Нови пазар
Землище:
Преселка
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 206.0
Надвишение: 59.40
496889 ЯВОР ЯНКОВ КИЧУКОВ
ЕИК:
QM-290-б Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Чеплетен
Сеч до:
31.10.2019
Извоз до:
31.10.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение: 2.31
506597 ЯНКО ЯНЕВ
ЕИК: 030208021
HC-203-а Ковачевци
ДГС Земен
Землище:
Ракиловци
Сеч до:
31.07.2019
Извоз до:
31.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение:
507073 ЯНАН ЯНКУЛ ЕООД
ЕИК: 127629029
TB-72-б Нови пазар
ДГС Нови пазар
Землище:
Правенци
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 453.0
Надвишение:
277104 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FF-383-з1 Елена
ДГС Елена
Землище:
Средни колиби
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
10.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 176.3
Надвишение:
277680 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
UM-164-ш Троян
ДГС Троян
Землище:
Калейца
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
281940 ЯНА 99 ЕООД
ЕИК: 124572726
EA-257-в Добричка
ДЛС Балчик
Землище:
Батово
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
29.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 904.0
Надвишение:
281946 ЯНА 99 ЕООД
ЕИК: 124572726
EA-182-в Балчик
ДЛС Балчик
Землище:
Безводица
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
29.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 257.0
Надвишение: 14.00
282018 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД-ГРАД ЕЛЕНА
ЕИК:
FF-406-в1 Елена
ДГС Елена
Землище:
Беброво
Сеч до:
29.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
285838 ЯНТАР-14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-271-а Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 501.0
Надвишение:
285840 ЯНТАР-14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-271-в Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 268.0
Надвишение:
288344 ЯКИМ М.ТИМАРОВ
ЕИК:
QL-237-я Баните
ДГС Славейно
Землище:
Стърница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 133.0
Надвишение:
289887 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
UM-222-д Троян
ДГС Троян
Землище:
Белиш
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 81.0
Надвишение:
289888 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
UM-222-х1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Белиш
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
290281 ЯНТАР-14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-273-г Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 383.0
Надвишение:
292312 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FA-142-т Елена
ДГС Буйновци
Землище:
Тодювци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
292313 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FA-142-с Елена
ДГС Буйновци
Землище:
Тодювци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
292314 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FA-142-с Елена
ДГС Буйновци
Землище:
Тодювци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 86.0
Надвишение:
292554 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FA-67-р Елена
ДГС Буйновци
Землище:
Буйновци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
10.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 75.0
Надвишение:
292559 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FA-67-т Елена
ДГС Буйновци
Землище:
Буйновци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
10.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 109.0
Надвишение:
292794 ЯНТАР-14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CN-426-б Средец
ДГС Средец
Землище:
Белеврен
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение:
293600 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-а1 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 346.0
Надвишение:
293739 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-г1 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
293743 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-д Средец
Община Средец
Землище:
Вълчаново
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 758.0
Надвишение:
293750 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-м Средец
Община Средец
Землище:
Вълчаново
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 575.0
Надвишение:
293759 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-с Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 266.0
Надвишение:
293768 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-т Средец
Община Средец
Землище:
Вълчаново
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 650.0
Надвишение:
293775 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-у Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 572.0
Надвишение:
293777 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-ш Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 13.00
293780 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-ю Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 10.25
293782 ЯНТАР 14ЕООД
ЕИК:
-332-я Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
295860 ЯСМИН НАЙН-ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО
ЕИК:
FL-336-о Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Петко Славейков
Сеч до:
25.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 133.0
Надвишение:
299105 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-497-к Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
18.05.2016
Извоз до:
18.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
299108 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-497-л Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
18.05.2016
Извоз до:
18.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
299120 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-497-а Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
18.05.2016
Извоз до:
18.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
299135 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-497-и Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
18.05.2016
Извоз до:
18.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
299745 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-576-в Средец
Община Средец
Землище:
Бистрец (Бс)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 433.0
Надвишение:
299756 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-576-д Средец
Община Средец
Землище:
Бистрец (Бс)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 273.0
Надвишение:
299762 ЯНТАР 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
-576-г Средец
Община Средец
Землище:
Бистрец (Бс)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 370.0
Надвишение:
301260 ЯНТАР - 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-271-а Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 182.0
Надвишение:
301263 ЯНТАР - 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-271-в Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 22.90
301264 ЯНТАР - 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-273-г Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 89.0
Надвишение: 24.30
301998 ЯНА 99 ЕООД
ЕИК: 124572726
EA-251-д Добричка
ДЛС Балчик
Землище:
Батово
Сеч до:
15.09.2016
Извоз до:
25.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 812.0
Надвишение:
302766 ЯНА 99 ЕООД
ЕИК: 124572726
EA-180-а Балчик
ДЛС Балчик
Землище:
Безводица
Сеч до:
15.10.2016
Извоз до:
25.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 293.0
Надвишение: 22.40
302834 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FF-385-ф Елена
ДГС Елена
Землище:
Средни колиби
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 99.0
Надвишение: 6.05
303037 ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ МАРАНГОЗОВ
ЕИК:
AE-210-б Враца
ДГС Враца
Землище:
Девене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 65.0
Надвишение:
304331 ЯЧКИН-ЕООД ГР.МОНТАНА
ЕИК:
AK-203-б1 Монтана
ДГС Монтана
Землище:
Смоляновци
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 332.0
Надвишение:
304730 ЯНТАР - 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-273-в Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 187.0
Надвишение:
304733 ЯНТАР - 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-275-г Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 639.0
Надвишение:
304996 ЯЧКИН-ЕООД ГР.МОНТАНА
ЕИК:
AK-203-г1 Монтана
ДГС Монтана
Землище:
Смоляновци
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 713.0
Надвишение:
310052 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-554-ж Златица
ДГС Пирдоп
Землище:
Църквище
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 109.0
Надвишение: 16.64
310053 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-306-д Златица
ДГС Пирдоп
Землище:
Петрич (Сф)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 256.0
Надвишение:
313026 ЯНАКИЕВ 2010 ЕООД
ЕИК: 201324046
FF-385-ф Елена
ДГС Елена
Землище:
Средни колиби
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 160.0
Надвишение: 1.70
315795 ЯНТАР - 14 ЕООД
ЕИК: 202969384
CM-274-б Приморско
ДЛС Ропотамо
Землище:
Приморско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 648.0
Надвишение:
316970 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
KB-111-т1 Троян
ДГС Борима
Землище:
Борима
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 46.0
Надвишение: 12.30
318296 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
KB-111-т1 Троян
ДГС Борима
Землище:
Борима
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 3.65
318306 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
KB-111-т1 Троян
ДГС Борима
Землище:
Борима
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
318309 ЯНЕВ 65 ЕООД
ЕИК: 202165497
KB-111-т1 Троян
ДГС Борима
Землище:
Борима
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение: 13.65
320114 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-685-б Пирдоп
ДГС Пирдоп
Землище:
Душанци
Сеч до:
21.11.2016
Извоз до:
21.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 731.0
Надвишение:
320116 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-685-в Пирдоп
ДГС Пирдоп
Землище:
Душанци
Сеч до:
21.11.2016
Извоз до:
21.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 352.0
Надвишение:
320118 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-685-д Пирдоп
ДГС Пирдоп
Землище:
Душанци
Сеч до:
21.11.2016
Извоз до:
21.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 346.0
Надвишение:
320120 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-685-ж Пирдоп
ДГС Пирдоп
Землище:
Душанци
Сеч до:
21.11.2016
Извоз до:
21.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 210.0
Надвишение:
320123 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-685-л Пирдоп
ДГС Пирдоп
Землище:
Душанци
Сеч до:
21.11.2016
Извоз до:
21.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение:
320286 ЯНГ ФОРЕСТ ЕООД
ЕИК: 203505419
RM-543-з Златица
ДГС Пирдоп
Землище:
Църквище
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 46.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 128 559,56 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021