Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК (ЕИК: 000694329)
Events with persons connected to the company INTERNESHANAL ASET BANK (ID: 000694329)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000694329)
Към 2020-02-29 03:43:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:43:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-31 16:54:30Нина Йовкова Райчева
Nina Yovkova Raycheva
BranchManager
2018-05-31 16:54:30ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2018-04-30 09:35:28Цвета Тодорова Минкова
TSveta Todorova Minkova
BranchManager
2018-04-30 09:35:28ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2018-04-20 15:21:38ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11.ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2018-03-12 15:26:42ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2018-03-12 15:26:42Фердина Николаева Борисова
Ferdina Nikolaeva Borisova
BranchManager
2018-03-12 15:26:42ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-12-21 15:34:43МАРИНА ПЕТКОВА ТОНЕВА
MARINA PETKOVA TONEVA
BranchManager
2017-12-21 15:34:43ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-11-08 10:24:45Желязка Димитрова Димитрова
ZHelyazka Dimitrova Dimitrova
BranchManager
2017-11-08 10:24:45ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-11-07 15:13:10Катя Методиева Евтимова
Katya Metodieva Evtimova
BranchManager
2017-11-07 15:13:10ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-08-28 10:24:52Радослав Тошков Велков
Radoslav Toshkov Velkov
BranchManager
2017-08-28 10:24:52ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-06-30 08:25:09Костадинка Стоянова Караиванова
Kostadinka Stoyanova Karaivanova
BranchManager
2017-06-30 08:25:09ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-06-06 09:34:34Гергана Цветанова Карнакова
Gergana TSvetanova Karnakova
BranchManager
2017-06-06 09:34:34ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-04-10 10:48:07Венета Венциславова Кунева
Veneta Ventsislavova Kuneva
BranchManager
2017-04-10 10:48:07ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-04-10 10:35:02Димитър Петров Георгиев
Dimitar Petrov Georgiev
BranchManager
2017-04-10 10:35:02ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2017-02-13 13:57:59ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-10-28 10:29:30Минчо Стойков Казанджиев
Mincho Stoykov Kazandzhiev
BranchManager
2016-10-28 10:29:30ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-10-10 12:58:50Павлин Милчев Стоянов
Pavlin Milchev Stoyanov
BranchManager
2016-10-10 12:58:50ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-04-22 09:35:44Георги Иванов Георгиев
Georgi Ivanov Georgiev
BranchManager
2016-04-22 09:35:44ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-04-11 13:29:37Александър Димитров Сакалов
Aleksandar Dimitrov Sakalov
BranchManager
2016-04-11 13:29:37ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
BranchManagers
2016-03-10 11:46:46Румяна Любенова Гоцева-Йорданова
Rumyana Lyubenova Gotseva-Yordanova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-03-08 17:13:36Христо Савчев Башев
Hristo Savchev Bashev
BranchManagers
2016-02-16 10:06:59Делчо Ангелов Делчев
Delcho Angelov Delchev
BranchManagers
2015-10-26 11:45:55Добромир Николаев Съйков
Dobromir Nikolaev Saykov
BranchManagers
2015-09-12 09:45:23ЮЛИЯН ЖИВКОВ ЕФЕНДИЙСКИ
YULIYAN ZHIVKOV EFENDIYSKI
BranchManagers
2015-05-08 17:10:06Анна Иванова Петкова
Anna Ivanova Petkova
BranchManagers
2015-03-25 10:33:26ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ.2 И АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11.ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2015-03-06 15:02:30Николай Тодоров Николаев
Nikolay Todorov Nikolaev
BranchManagers
2015-02-10 14:11:04Цветанка Колева Стефанова
TSvetanka Koleva Stefanova
BranchManagers
2015-02-10 13:27:44Геновева Викторова Карлева
Genoveva Viktorova Karleva
BranchManagers
2015-02-03 13:13:38Кремена Стефанова Темелкова
Kremena Stefanova Temelkova
BranchManagers
2014-12-10 15:30:38Костадин Василев Каранлъков
Kostadin Vasilev Karanlakov
BranchManagers
2014-12-10 14:53:51Христо Атанасов Караджов
Hristo Atanasov Karadzhov
BranchManagers
2014-11-03 14:38:00Иван Димитров Джанков
Ivan Dimitrov Dzhankov
BranchManagers
2014-10-07 12:08:35Драгомир Колев Кунев
Dragomir Kolev Kunev
BranchManagers
2014-09-12 15:28:21Таня Любенова Димитрова
Tanya Lyubenova Dimitrova
BranchManagers
2014-01-31 12:56:08ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-01-24 11:28:00Ивелина Петрова Иванова
Ivelina Petrova Ivanova
BranchManagers
2014-01-10 11:36:41Хафизе Юсеин Арабаджи
Hafize YUsein Arabadzhi
BranchManagers
2013-12-06 14:20:55Цветанка Колева Стефанова
TSvetanka Koleva Stefanova
BranchManagers
2013-12-06 13:42:13Иван Петров Коев
Ivan Petrov Koev
BranchManagers
2013-12-06 13:24:24Бисер Руменов Ламбрев
Biser Rumenov Lambrev
BranchManagers
2013-11-28 14:24:50Красимир Атанасов Казаков
Krasimir Atanasov Kazakov
BranchManagers
2013-07-31 14:06:17РУМЕН ТОНЧЕВ АНГЕЛОВ
RUMEN TONCHEV ANGELOV
BranchManagers
2013-07-22 09:07:31Борислава Ангелова Лазарова
Borislava Angelova Lazarova
BranchManagers
2013-07-17 16:30:08Константина Христова Атанасовска
Konstantina Hristova Atanasovska
BranchManagers
2013-06-10 13:52:59РОСА СПАСОВА БЕЛАШОВА
ROSA SPASOVA BELASHOVA
BranchManagers
2013-06-07 13:40:07Христо Тодоров Христов
Hristo Todorov Hristov
BranchManagers
2013-05-29 14:10:40Костадин Василев Каранлъков
Kostadin Vasilev Karanlakov
BranchManagers
2013-05-21 14:55:29ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ZLATINA DIMITROVA DIMITROVA
BranchManagers
2013-05-16 15:40:42ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-26 14:05:20Христина Великова Вълева
Hristina Velikova Valeva
BranchManagers
2013-04-24 13:54:55Тодорка Николова Кондикова
Todorka Nikolova Kondikova
BranchManagers
2013-04-08 17:10:52ИВАН ВАСИЛЕВ РАДЕВ
IVAN VASILEV RADEV
BranchManagers
2013-03-08 14:04:29Татяна Тицова Русева
Tatyana Titsova Ruseva
BranchManagers
2013-03-06 13:55:21Таня Любенова Димитрова
Tanya Lyubenova Dimitrova
BranchManagers
2013-02-28 15:13:08ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-18 15:49:55ЗОЯ ДИМИТРОВА КАРАНАШЕВА
ZOYA DIMITROVA KARANASHEVA
BranchManagers
2013-01-17 15:38:00ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА
VENETA GEORGIEVA PLATIKANOVA
BranchManagers
2013-01-08 13:39:00ДИАНА ЙОРДАНОВА МОРАВЕНОВА
DIANA YORDANOVA MORAVENOVA
BranchManagers
2012-10-24 14:16:04ДИМО ЖИВКОВ КАМЕНОВ
DIMO ZHIVKOV KAMENOV
BranchManagers
2012-10-08 14:56:44ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-09-20 16:09:42Георги Колев Желязков
Georgi Kolev ZHelyazkov
BranchManagers
2012-09-19 16:22:43Пламен Делчев Петров
Plamen Delchev Petrov
BranchManagers
2012-09-14 10:32:00ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-06-20 15:14:43БОРИС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
BORIS DIMITROV PETROV
BranchManagers
2012-06-14 12:34:36ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-06 14:10:25ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83 81-83
2012-01-26 16:33:54НИНА СТЕФАНОВА ТОМОВА
NINA STEFANOVA TOMOVA
BranchManagers
2011-12-27 11:13:34МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ЦОЧЕВА
MILENA PENCHEVA TSOCHEVA
BranchManagers
2011-12-01 10:57:14ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-12-01 10:50:34ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-12-01 10:46:09ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-11-25 10:45:25МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ЦОЧЕВА
MILENA PENCHEVA TSOCHEVA
BranchManagers
2011-11-22 13:13:59ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
VASILKA DIMITROVA LAZAROVA
BranchManagers
2011-11-14 15:33:23ЕВГЕНИ ГЕНОВ КОВАЧЕВ
EVGENI GENOV KOVACHEV
BranchManagers
2011-07-18 12:45:11ПЕТЪР ВИЧЕВ ДЖИМПЕРОВ
PETAR VICHEV DZHIMPEROV
BranchManagers
2011-07-18 12:41:58МИРОСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
MIROSLAV IVANOV BORISOV
BranchManagers
2011-07-18 12:28:38ДИАНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
DIANA GOSPODINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2011-07-14 14:15:00ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-29 14:13:14ЕЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
ELENA IVANOVA ALEKSOVA
BranchManagers
2011-06-21 13:25:22МОМЧИЛ МИХАЙЛОВ ЯДКОВ
MOMCHIL MIHAYLOV YADKOV
BranchManagers
2011-06-21 12:26:53ЛИДИЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА
LIDIYA BORISOVA ANGELOVA
BranchManagers
2011-04-08 14:08:48ИВАН ПЕТРОВ КОЕВ
IVAN PETROV KOEV
BranchManagers
2011-03-15 13:05:10ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1,ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ ИДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 8;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.8.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 9.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;10.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);11.ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА Й, С ОСИГУРЯВАНЕТО.И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ.
2011-03-14 10:54:38ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЛАТИКАНОВА
VENETA GEORGIEVA PLATIKANOVA
BranchManagers
2011-02-21 13:23:02РУМЕН ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ
RUMEN GEORGIEV SIRAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-21 13:23:02ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-02-21 13:23:02МАРИЯ АНДРЕЕВА ГУНЕВА
MARIYA ANDREEVA GUNEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-27 11:47:28СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГОСПОДИНОВА
STANKA ZHELYAZKOVA GOSPODINOVA
BranchManagers
2011-01-27 11:28:57ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
BranchManagers
2010-11-03 14:34:13ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ РАЙКОВ
VALERI ZDRAVKOV RAYKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-28 10:46:48ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПЛАНКОВА
VALENTINA DIMITROVA PLANKOVA
BranchManagers
2010-09-21 15:11:43ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-06-02 15:07:07МИРОСЛАВ ЦАНЕВ МАРИНОВ
MIROSLAV TSANEV MARINOV
BranchManagers
2010-06-02 13:36:03ПЕТЪР ВИЧЕВ ДЖИМПЕРОВ
PETAR VICHEV DZHIMPEROV
BranchManagers
2010-05-28 10:55:15ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-05-20 16:57:11ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-08 11:12:35КАТЯ МЕТОДИЕВА ЕВТИМОВА
KATYA METODIEVA EVTIMOVA
BranchManagers
2010-03-12 11:49:26ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
VIKTOR GEORGIEV VALKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-03-12 11:49:26ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI BORISLAVOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-03-12 11:49:26ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ХАРИЗАНОВ
GEORGI STOYNEV HARIZANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-02-25 10:38:13ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-24 15:20:52АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-24 15:20:52ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-24 15:20:52ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-24 15:20:52АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-23 10:08:47КРАСИМИР АТАНАСОВ КАЗАКОВ
KRASIMIR ATANASOV KAZAKOV
BranchManagers
2009-09-18 11:22:18ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-07-17 14:52:11ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТАШКОВ
VLADIMIR PETROV TASHKOV
BranchManagers
2009-07-17 13:56:30ПЛАМЕН СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ
PLAMEN STEFANOV KOVACHEV
BranchManagers
2009-07-17 13:25:17РУМЕН ТРУФАНОВ МАРИНОВ
RUMEN TRUFANOV MARINOV
BranchManagers
2009-07-17 11:42:43РУАН РУШЕТ МЮСЛЮМ
RUAN RUSHET MYUSLYUM
BranchManagers
2009-07-17 11:40:28КРАСИМИР НИКОЛОВ ЯНЕВ
KRASIMIR NIKOLOV YANEV
BranchManagers
2009-07-14 11:12:49ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-07-13 10:55:24ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
Предмет на дейност на банката е извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката извършва и следните търговски сделки:1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати идруги, извън случаите по т. 8;б)чуждестранна валута и благородни метали;в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвенипроценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15.други подобни дейности, определени от Българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл. 2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й, с осигуряването и опазването на нейното имущество или с процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
2009-07-13 09:34:54АСЕН ХРИСТОВ МИЧКОВСКИ
ASEN HRISTOV MICHKOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-05-30 07:35:49ДИЛИЯНА ДИМОВА ИВАНОВА
DILIYANA DIMOVA IVANOVA
BranchManagers
2009-05-30 07:34:16КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
KIRIL GEORGIEV BOZHINOV
BranchManagers
2009-04-22 11:34:52КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
KIRIL GEORGIEV BOZHINOV
BranchManagers
2009-04-03 13:29:49ИВАН МИНКОВ ДРАГНЕВСКИ
IVAN MINKOV DRAGNEVSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-01-29 10:24:38ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-12 10:30:58ТАТЯНА ТИЦОВА РУСЕВА
TATYANA TITSOVA RUSEVA
BranchManagers
2009-01-08 15:38:56РУМЕН ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ
RUMEN GEORGIEV SIRAKOV
BoardManager2
2008-11-27 15:36:18ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
IVAYLO VASILEV IVANOV
BranchManagers
2008-10-17 09:49:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-14 13:36:27ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
BranchManagers
2008-10-14 13:19:05КОСТАДИН АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ
KOSTADIN ATANASOV TRENDAFILOV
BranchManagers
2008-10-14 13:13:56ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ELENA ILIEVA ILIEVA
BranchManagers
2008-10-14 12:18:52ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-01 10:25:40ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-24 11:24:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-24 11:24:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-08-30 17:07:26КРАСИМИР НИКОЛОВ ЯНЕВ
KRASIMIR NIKOLOV YANEV
BranchManagers
2008-07-25 15:09:11ТЕМЕЛКО БОЙКОВ КРЕКМАНОВ
TEMELKO BOYKOV KREKMANOV
BranchManagers
2008-07-04 17:38:32ТАТЯНА ТИЦОВА РУСЕВА
TATYANA TITSOVA RUSEVA
BranchManagers
2008-07-04 16:43:44КРАСИМИР КОСТОВ КРЪСТЕВ
KRASIMIR KOSTOV KRASTEV
BranchManagers
2008-07-04 16:25:51ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЛУКОВА
EMILIYA NIKOLOVA LUKOVA
BranchManagers
2008-06-11 17:10:04ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-29 13:04:16ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-29 12:08:23ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА Е ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАННЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 1 ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС; а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДР. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ), ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДР. ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТА Й , С ОСИГУРЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО ИЛИ С ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДСТАВЕНИ КРЕДИТИ.
2008-05-17 14:14:01ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-07 14:28:09ПЕТЪР НЕНКОВ ГАЧЕВ
PETAR NENKOV GACHEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЛЮДМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
LYUDMIL KONSTANTINOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09МИЛА СЪБЕВА АПОСТОЛОВА
MILA SABEVA APOSTOLOVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ДИМИТРИНКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
DIMITRINKA ANDREEVA GEORGIEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
DIMITAR GEORGIEV ANGELOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN NEDELCHEV VASILEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09СТОЯН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
STOYAN KIRILOV STEFANOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09МОМЧИЛ МИХАЙЛОВ ЯДКОВ
MOMCHIL MIHAYLOV YADKOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОВ
GEORGI NIKOLOV NIKOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09РАДОСТИН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
RADOSTIN APOSTOLOV PANAYOTOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЮЛИЯН ЖИВКОВ ЕФЕНДИЙСКИ
YULIYAN ZHIVKOV EFENDIYSKI
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09БИСЕР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
BISER DIMITROV BORISOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЕКАТЕРИНА СИМЕОНОВА ЧЕРНЕВА
EKATERINA SIMEONOVA CHERNEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ИВАН РАЙЧЕВ НИКОЛОВ
IVAN RAYCHEV NIKOLOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09МИТКО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
MITKO PETROV NEDELCHEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ALEKSANDAR SIMEONOV SIMEONOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY DIMITROV NIKOLOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ПЕТЯ АНТОНОВА ПАВЛОВА
PETYA ANTONOVA PAVLOVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
VASILKA DIMITROVA LAZAROVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI STOYKOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09КРАСИМИР АТАНАСОВ СОМЛЕВ
KRASIMIR ATANASOV SOMLEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09КРАСИМИР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
KRASIMIR KOSTADINOV STOYANOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЗОЯ СОТИРОВА КУНЕВА
ZOYA SOTIROVA KUNEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ИСАЙ ВЕНКОВ КИРОВ
ISAY VENKOV KIROV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
LILYANA HRISTOVA VELEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
VLADIMIR PETROV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09БРАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
BRANIMIRA GEORGIEVA HRISTOVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09РУМЕН ТОНЧЕВ АНГЕЛОВ
RUMEN TONCHEV ANGELOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КАРАНЛЪКОВ
KOSTADIN VASILEV KARANLAKOV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ИВАН ЙОВЕВ КОЛЕВ
IVAN YOVEV KOLEV
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА МИТЕВА
GALINA NEDYALKOVA MITEVA
BranchManagers
2008-05-07 14:28:09НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY ALEKSANDROV NIKOLOV
BranchManagers
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
INTERNESHANAL ASET BANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 81-83 81-83
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.1; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ OT БЪЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA, KAKTO И ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ДEЙHOCTИTE, ПOCOЧEHИ B ЧЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ, KOГATO TOBA E HEOБXOДИMO BЪB BPЪЗKA C OCЪЩECTBЯBAHETO HA ДEЙHOCTTA Й, C OCИГУPЯBAHETO И OПAЗBAHETO HA HEЙHOTO ИMУЩECTBO ИЛИ C ПPOЦECA HA CЪБИPAHE HA BЗEMAHИЯTA CИ ПO ПPEДOCTABEHИ KPEДИTИ.
2008-03-26 13:44:06ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
Representative
2008-03-26 13:44:06АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
Representative
2008-03-26 13:44:06ЕЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ELEN GEORGIEV GEORGIEV
BoardManager2
2008-03-26 13:44:06АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ALEKSEY ASENOV TSVETANOV
BoardManager2
2008-03-26 13:44:06ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ РАЙКОВ
VALERI ZDRAVKOV RAYKOV
BoardManager2
2008-03-26 13:44:06ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI BORISLAVOV GEORGIEV
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ХАРИЗАНОВ
GEORGI STOYNEV HARIZANOV
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
VIKTOR GEORGIEV VALKOV
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ИВАН МИНКОВ ДРАГНЕВСКИ
IVAN MINKOV DRAGNEVSKI
Supervisor
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 13:44:06ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
INTERNESHANAL ASET BANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК INTERNESHANAL ASET BANK (ЕИК: 000694329)
Check other registries about the company ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК INTERNESHANAL ASET BANK (ID: 000694329)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More