Събития с лица свързани с компанията ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 000694749)
Events with persons connected to the company YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA (ID: 000694749)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000694749)
Към 2020-05-28 19:44:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:44:34 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 116 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-01 18:59:02АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
TransferringEnterprise
2016-03-01 18:59:02ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
AcquisitionEnterprise
2016-01-25 13:41:37ГЕОРГИОС ПРОВОПУЛОС
GEORGIOS PROVOPULOS
ГЪРЦИЯSupervisor
2015-10-09 18:23:12МИХАЛАКИС ЛУИС
MIHALAKIS LUIS
КИПЪРSupervisor
2015-10-09 18:23:12СТАВРОС ЙОАНУ
STAVROS YOANU
ГЪРЦИЯSupervisor
2014-12-23 16:52:02ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства;предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; приемане на ценности на депозит; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2014-12-17 14:04:27Асен Василев Ягодин
Asen Vasilev YAgodin
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-17 14:04:27Асен Василев Ягодин
Asen Vasilev YAgodin
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-08-25 18:19:54АНАСТАСИОС НИКОЛАУ
ANASTASIOS NIKOLAU
ГЪРЦИЯSupervisor
2014-08-25 18:19:54ХРИСТИНА ТЕОФИЛИДИ
HRISTINA TEOFILIDI
ГЪРЦИЯSupervisor
2014-08-25 18:19:54АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
ГЪРЦИЯSupervisor
2013-01-04 18:34:05СТАВРОС ЙОАНУ
STAVROS YOANU
ГЪРЦИЯSupervisor
2012-08-24 18:34:12ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 ул. Околовръстен път 260
2012-08-03 12:00:33Димитър Борисов Шумаров
Dimitar Borisov SHumarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-03 12:00:33Димитър Борисов Шумаров
Dimitar Borisov SHumarov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-09-29 15:50:46МИЛЕНА ИВАЙЛОВА ВАНЕВА
MILENA IVAYLOVA VANEVA
Procurators
2011-05-03 11:43:51ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА - Изпълнителен директор
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 11:43:51АНТОНИОС ХАСИОТИС - Главен Изпълнителен директор
ANTONIOS HASIOTIS - Glaven Izpalnitelen direktor
ГЪРЦИЯRepresentative
2011-05-03 11:43:51ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ЯНИС ВУЮКАС
YANIS VUYUKAS
ГЪРЦИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
ГЪРЦИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ
ILIYAN KONSTANTINOV RAYCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ЙОРДАН МАРИНОВ СУВАНДЖИЕВ
YORDAN MARINOV SUVANDZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 11:43:51ТЕОДОРОС КАРАКАСИС
TEODOROS KARAKASIS
ГЪРЦИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51ПИЕРДЖОРДЖО ПРАДЕЛИ
PIERDZHORDZHO PRADELI
ИТАЛИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51ЕВАНГЕЛОС КАВАЛОС
EVANGELOS KAVALOS
ГЪРЦИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51ХРИСТОС АДАМ
HRISTOS ADAM
ГЪРЦИЯSupervisor
2011-05-03 11:43:51НИКОЛАОС АЛИПРАНТИС
NIKOLAOS ALIPRANTIS
ГЪРЦИЯSupervisor
2009-07-16 11:36:43ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства;предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; приемане на ценности на депозит; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.4; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти по смисъла на Закона за кредитните институции, извън случаите по т.4; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; всички други подобни дейности , определени с наредба на Българската народна банка, след получаване на съответното разрешение.
2008-12-08 14:44:38АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Representative
2008-12-08 14:44:38АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
Representative
2008-12-08 14:44:38ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Representative
2008-12-08 14:44:38ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТОВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТАВ ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТИРАНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.2, Т.1 ПО-ГОРЕ; ФИНАСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС - ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; ФИНАСОВО БРОКЕРСТВО ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНОТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ВСИЧКИ ДРУГИ БАНКОВИ СДЕЛКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ
2008-02-12 17:55:13ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТОВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТАВ ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ , ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО ИДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТИРАНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.2, Т.1 ПО-ГОРЕ; ФИНАСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС - ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; ФИНАСОВО БРОКЕРСТВО ПО СМИСЪЛА НА ЗКИ; КОНСТИТУЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНСТИТУЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНОТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ВСИЧКИ ДРУГИ БАНКОВИ СДЕЛКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ
2008-02-12 17:55:13ГЕОРГИОС КАЦАРОС
GEORGIOS KATSAROS
Director
2008-02-12 17:55:13ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА - ЦОНЧЕВА
EMILIYA GEORGIEVA MILANOVA - TSONCHEVA
Director
2008-02-12 17:08:05ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-12 17:08:05ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1048 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-02-12 17:08:05ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA; ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA, A ИMEHHO: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЪB BPЪЗKA C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ЗA CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ BЪB BPЪЗKA C ЦEHHИ KHИЖA; ИЗПЪЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA ПOKУПKA ИЛИ ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ; CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ЦEHHИ KHИЖA; УПPABЛEHИE, B CЪOTBETCTBИE CЪC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧBAЩ ЦEHHИ KHИЖA, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; ПPEДOCTABЯHE HA ИHДИBИДУAЛHИ ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПO COБCTBEHA ИHИЦИATИBA ИЛИ ПO ИCKAHE HA KЛИEHTA, ПO OTHOШEHИE HA EДHA ИЛИ ПOBEЧE CДEЛKИ, CBЪPЗAHИ C ЦEHHИ KHИЖA; ПOEMAHE HA EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA; ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA; CЪXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЪPЖAHE HA ЦEHHИ KHИЖA И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЪPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЪПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, ПPИ УCЛOBИE ЧE ЛИЦETO, KOETO ПPEДOCTABЯ ЗAEMA, УЧACTBA B CДEЛKATA ПPИ УCЛOBИЯ И ПO PEД, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ CЪC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ДOKOЛKOTO TE CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ; ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЪKИ, CBЪPЗAHИ CЪC CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA; УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C ДEЙHOCTTA ПO-ГOPE; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO ЧЛ.2, AЛ.2, T.1 ПO-ГOPE; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP-ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA ЗA KPEДИTHИTE ИHCTИTУЦИИ; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; BCИЧKИ ДPУГИ БAHKOBИ CДEЛKИ PAЗPEШEHИ OT ЦEHTPAЛHATA БAHKA, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE.
2008-02-12 17:08:05АНАТОНИОС ХАСИОТИС
ANATONIOS HASIOTIS
Representative
2008-02-12 17:08:05АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Representative
2008-02-12 17:08:05ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Representative
2008-02-12 17:08:05АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Director
2008-02-12 17:08:05ПИЕР ДЖОРДЖО ПРАДЕЛИ
PIER DZHORDZHO PRADELI
Director
2008-02-12 17:08:05ЕВАНГЕЛОС ЙОАНИС КАВАЛОС
EVANGELOS YOANIS KAVALOS
Director
2008-02-12 17:08:05ХАРАЛАМБОС МАРГАРИТИС КИРКОС
HARALAMBOS MARGARITIS KIRKOS
Director
2008-02-12 17:08:05ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Director
2008-02-12 17:08:05АНДРЕАС АИМИЛИОС ХАСАПИС
ANDREAS AIMILIOS HASAPIS
Director
2008-02-12 17:08:05ТЕОДОР КАРАКАСИС
TEODOR KARAKASIS
Director
2008-02-12 17:08:05АНТОНИОС ХАСИОТИС
ANTONIOS HASIOTIS
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA (ЕИК: 000694749)
Check other registries about the company ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA (ID: 000694749)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More