Събития с лица свързани с компанията ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ (ЕИК: 040534040)
Events with persons connected to the company CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM (ID: 040534040)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040534040)
Към 2020-01-26 12:14:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:14:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-04 12:31:43ТЕКСИМ БАНК АД
TEKSIM BANK AD
SubjectOfActivity
1.Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;2.извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3.издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2;4.приемане на ценности на депозит;5.дейност като депозитарна или попечителска институция;6.финансов лизинг;7.гаранционни сделки;8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;9.предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10.парично брокерство;11.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);12.издаване на електронни пари;13.придобиване и управление на дялови участия;14.отдаване под наем на сейфове;15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.
2016-07-07 17:14:38ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА - ШАБАН
IVELINA KANCHEVA KANCHEVA - SHABAN
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-05-31 15:49:12ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ
VESELIN RAYCHEV MOROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-05-31 15:49:12ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
PETAR GEORGIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-06-30 12:38:07Димитър Илиев Жилев
Dimitar Iliev ZHilev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-03-27 12:03:50Темелко Валентинов Стойчев
Temelko Valentinov Stoychev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-27 12:03:50Темелко Валентинов Стойчев
Temelko Valentinov Stoychev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-02-10 16:37:20Ивайло Лазаров Дончев
Ivaylo Lazarov Donchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-10 16:37:20Ивайло Лазаров Дончев
Ivaylo Lazarov Donchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-11 13:16:06ТЕКСИМ БАНК АД
TEKSIM BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Тодор Александров 141
2011-06-24 16:18:53КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-24 16:18:53ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА
IGLIKA DIMITROVA LOGOFETOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53РУМЯНА СТОИЛОВА РУСКОВА
RUMYANA STOILOVA RUSKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53МАДЛЕНА ДИМОВА ДИМОВА
MADLENA DIMOVA DIMOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ANATOLIY METODIEV VELICHKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
MILEN GEORGIEV MARKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 16:18:53ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
PAVLINA GEORGIEVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 16:18:53АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ
APOSTOL LACHEZAROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 16:18:53ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ / ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА/, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9;Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9;9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА,УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);13. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;14. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;15. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;16. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НАКЛИЕНТИ;17. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2010-06-15 11:43:54ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ
DOCHO GEORGIEV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-05-26 13:58:59ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г. -ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА /ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА/, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА ИБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЯ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСТНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСТНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРИДОБИВАНИЯ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСТНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-04-24 15:39:14ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРЕНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А/ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ / ФАКТОРИНГ /; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-02-28 17:38:23ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-28 17:38:23ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МАРИЯ ЛУИЗА 107
2008-02-28 17:38:23ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЬЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯ KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЬPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЬTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЬPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЬH CЛУЧAИTE ПO T.2; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЬPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ CЬC: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЬPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЬPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЬБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA HA БЬЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA.
2008-02-28 17:38:23МАРИЯ ПЕТРОВА ВИДОЛОВА
MARIYA PETROVA VIDOLOVA
Representative
2008-02-28 17:38:23ЕЛЕНА БОРИСОВА ДЕЛЧЕВА
ELENA BORISOVA DELCHEVA
Representative
2008-02-28 17:38:23РУМЕН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
RUMEN EMILOV VASILEV
Representative
2008-02-28 17:38:23МАРИЯ ПЕТРОВА ВИДОЛОВА
MARIYA PETROVA VIDOLOVA
BoardManager2
2008-02-28 17:38:23ЕЛЕНА БОРИСОВА ДЕЛЧЕВА
ELENA BORISOVA DELCHEVA
BoardManager2
2008-02-28 17:38:23РУМЕН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
RUMEN EMILOV VASILEV
BoardManager2
2008-02-28 17:38:23РОСЕН ИВАНОВ ЧОБАНОВ
ROSEN IVANOV CHOBANOV
Supervisor
2008-02-28 17:38:23МАДЛЕНА ДИМОВА ДИМОВА
MADLENA DIMOVA DIMOVA
Supervisor
2008-02-28 17:38:23МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
MARIETA GEORGIEVA NAYDENOVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM (ЕИК: 040534040)
Check other registries about the company ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM (ID: 040534040)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More