Събития с лица свързани с компанията ЕВРОФИНАНС (ЕИК: 103617342)
Events with persons connected to the company EVROFINANS (ID: 103617342)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103617342)
Към 2020-01-28 23:02:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 23:02:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-18 13:41:09Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2012-06-12 14:55:19ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR KOYCHEV ZHELYAZKOV
Description406
2008-01-22 15:50:17ЕВРОФИНАНС
EVROFINANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-22 15:50:17ЕВРОФИНАНС ЕООД
EVROFINANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 13
2008-01-22 15:50:17ЕВРОФИНАНС ЕООД
EVROFINANS EOOD
SubjectOfActivity
ЕВРОФИНАНСПокупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; изкупуване и търговия със селскостопанска и животинска продукция в първоначален, обработен и преработен вид, брашна, комбинирани фуражи и всички останали мленни продукти, след лиценз и разрешение; арендоване на земя, извършване на услуги в областта на селското стопанство, сделки със земя възмездни и безвъзмездни след съответните разрешения; търговия със санитарно-хигиенни материали и помощни средства, субстанция и други след съответните разрешения; вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; търговия с черни, цветни метали и отломки от тях; търговия на дребно и едро с твърди горива, петролни продукти и добавки за тях, ГСМ след разрешения; търговия на едро и дребно с продукти на интелектуална собственост, технологии, спиртни напитки, цигари и цигарени изделия, безалкохолни напитки, автомобили, резервни части и аксесоари за тях, стоки и вещи за промишлеността и населението, разносна търговия; разкриване и експлоатация на магазинна мрежа за търговия с хранителни и нехранителни стоки, спиртни напитки и цигари, кафе и безалкохолни напитки, топли и студени закуски, тестени изделия, заведения за обществено и бързо хренене, увеселителни заведения след лиценз; комисионна, спедиторска, информационна, софтуерна, рекламна, складова, бартерна, импресарска, управленческа, програмна, лизингова, маркетингова, дистрибуторска, инвестиционна, брокерска, преводаческа, машинописна, инженерингова и охранителна дейностти след разрешения; охрана на обекти и граждани след разрешения; международен и вътрешен автотранспорт и спедиция, транспортно обслужване и експлоатация в страната и чужбина със собствени и наети транспортни средства, ремонтна дейност на транспортните средства – собствени и наети в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица, както и извършване на товаро-разтоварни работи; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица, международни икономически отношения и посредничество при международни договори за сътрудничество във всички области; туристическа дейност – хотелиерство и туристически подслон на местни и чуждесранни лица в собствени или наети хотелиерски бази, туроператорство, туристическо представителство в т.ч. и на чуждестранни оператори, предоставяне на туристически услуги на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, ресторантьорство в собствени или наети комплекси след съответните лицензи и разрешения, кетеринг; информационно обслужване в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица – местни и чуждестранни; организиране на деловодството и счетоводното отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството, услуги свързани с организация на счетоводно-отчетния процес, ревизии, консултации по проблемите на данъчното обслужване и облагане, правни, финансово-икономически, организационно-управленски, административни, осигурителни аспректи, финансово-икономически анализи, бизнес планове, бизнес прогнози, управление и представяне на консултации и други услуги на дружества и други физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност на територията на страната, чрез място на стопанската дейност; придобиване, разработване, управление и разпореждане с недвижима собственост и други активи, придобиване, разработване и разпореждане с права върху интелектуална и индустриална собственост; придобиване, използване и предоставяне на кредитна информация в т.ч. потребителска и бизнес информация, предоставяне на обезпечения, относно задължения на юридически лица и дружества; покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, всякакви услуги и сделки в областта на недвижимите имоти и посредничеството в тази област, консултации и прогнозни проучвания на пазара на недвижимите имоти и земеделските земи, изготвянето на пазарни оценки за тях; високо и ниско строителство във всичките му аспекти – проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на жилищни, административни, промишлени, селскостопански сгради и съоръжения, реконструкция и модернизация на сграден фонд, строително предприемачество, търговия със строителни материали, дървен материал; наемане на помещения, машини, съоръжения и оборудване за извършване на стопанска дейност; извършване на посредническа дейност и наемане на работа в страната и чужбина по надлежния ред; сделки с различни видове вещи и вещни права върху тях; изграждане, изкупуване и използване на индусриална собственост в страната и чужбина.
2008-01-22 15:50:17ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR KOYCHEV ZHELYAZKOV
Manager
2008-01-22 15:50:17ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR KOYCHEV ZHELYAZKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОФИНАНС EVROFINANS (ЕИК: 103617342)
Check other registries about the company ЕВРОФИНАНС EVROFINANS (ID: 103617342)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More