Събития с лица свързани с компанията ЕМПИ (ЕИК: 115051489)
Events with persons connected to the company EMPI (ID: 115051489)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115051489)
Към 2020-01-26 23:19:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 23:19:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-04 18:30:56Младен Иванов Стайков
Mladen Ivanov Staykov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-31 17:06:56Красимир Димитров Бурмов
Krasimir Dimitrov Burmov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-01 14:41:04Вероника Евтимова Любомирова
Veronika Evtimova Lyubomirova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:09:47ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
HIMSNAB BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1271 кв.Илиенци ул.Складова база 1
2011-05-11 18:09:47ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
HIMSNAB BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1271 кв.Илиенци ул.Складова база 1
2011-05-11 18:09:47ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
HIMSNAB BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Екоел” ЕООД, гр.София: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; на „Химснаб” АД, гр.София: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; на „Софгеопроучване” ЕООД, гр.София: търсене и проучване на всички видове рудни и нерудни полезни изкопаеми и подземни води; прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели; каптиране на водоизточници; инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания; попътен и експериментален добив на твърди полезни изкупаеми; обработка и анализ на геоложки проби; геоекологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване; добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки; сервизни и технически услуги и помощ свързана с основния предмет на дейност; специфични вътрешни и външнотърговски операции; добив и обработка на скало-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи; проектиране, инженеринг, подземно строителство; хидротехническо строителство; пътно строителство; строителство на промишлени и жилищни сгради; ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради; на „Казанлъшка мелница” ЕООД, гр.Казанлък: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обработка на ишлеме; производство на брашна; търговия с млечни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; покупка на стоки и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млечни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни /без поща/ сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; публичен склад; лизингова дейност; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; на „Бургаска мелница” ЕООД, гр.Добрич: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска в страната и чужбина; търговско представителство, комисионни и посреднически сделки; транспортни и спедиторски сделки; складови сделки; продажба на стоки от собствено производство и всякаква незабранена от закона дейност; производство, изкупуване, съхранение на брашна, търговия с млевни продукти получени от преработка на зърно и зърнени храни; внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти; на „Мит 2003” ЕООД, гр.Варна: Отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност; на „Давид 202” АД, гр.София: Проектиране и производство на стоки за бита и за производствено потребление, сервиз, услуги, търговия в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, отдаване под наем на недвижими и недвижими вещи, права, ноу-хау и други такива, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали /след лицензиране/, изкупуване, складиране, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни метали /след лицензиране/, извличане, преработка и търговия с благородни метали /след лицензиране/ производство и търговия на индустриални и битови химически продукти /след лицензиране/ изкупуване, складиране, преработка и търговия с битови, индустриални и химически отпадъци /след лицензиране/, съхранение и преработка на екологично опасни вещества и отпадъци /след лицензиране/. проучвателна и научно- изследователска дейност в областта на екологията, за онези търговски дейности, за които закона предвижда издаване на лизинг /разрешение/, както и за търговия със зърно, алкохол, цигари и други акцизни стоки, същите се осъществяват след получаването му; както и други дейности, които не са забранени от закона.
2011-05-11 18:09:47Константин Василев Василев
Konstantin Vasilev Vasilev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-11 18:09:47Николай Янчев Петров
Nikolay YAnchev Petrov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:09:47Станислав Петров Арсов - Председател на СД
Stanislav Petrov Arsov - Predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:09:47Константин Василев Василев
Konstantin Vasilev Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:09:47ЕКОЕЛ
EKOEL
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47ХИМСНАБ
HIMSNAB
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47МИТ 2003
MIT 2003
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47СОФГЕОПРОУЧВАНЕ
SOFGEOPROUCHVANE
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47ДАВИД 202
DAVID 202
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47БУРГАСКА МЕЛНИЦА
BURGASKA MELNITSA
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47КАЗАНЛЪШКА МЕЛНИЦА
KAZANLASHKA MELNITSA
TransformingCompany
2011-05-11 18:09:47ЕМПИ
EMPI
Successor703
2010-10-22 11:49:08ЕМПИ АД
EMPI AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.Иван Вазов 2
2010-10-22 11:49:08Любомир Димитров Аргиров
Lyubomir Dimitrov Argirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-22 11:49:08Любомир Димитров Аргиров
Lyubomir Dimitrov Argirov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-22 11:49:08Евгения Стоянова Пеева – Председател на СД
Evgeniya Stoyanova Peeva – Predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-22 11:49:08Мадлен Йорданова Делийска
Madlen Yordanova Deliyska
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-06 11:40:54ЕМПИ АД
EMPI AD
DeclareBankrupt
2010-08-31 14:20:19ЕМПИ АД
EMPI AD
DebtorBodies
2010-08-31 14:20:19ЕМПИ АД
EMPI AD
RestrictDebtorOrderPower
2010-08-02 16:36:26ЕМПИ АД
EMPI AD
SuspendProceedings
2009-08-04 16:30:52ЕМПИ АД
EMPI AD
DebtorBodies
2009-08-04 16:30:52ЕМПИ АД
EMPI AD
RestrictDebtorOrderPower
2009-08-04 16:30:52ЕМПИ АД
EMPI AD
CashIn
2009-08-04 16:30:52ЕМПИ АД
EMPI AD
DeclareBankrupt
2009-06-15 18:26:52Елияна Борисова Анталовичева
Eliyana Borisova Antalovicheva
Trustees
2008-12-22 15:18:14ЕМПИ АД
EMPI AD
OpenProccedings
2008-12-22 15:18:14ЕМПИ АД
EMPI AD
GeneralSeizure
2008-03-17 11:12:05Елияна Борисова Анталовичева
Eliyana Borisova Antalovicheva
Trustees
2008-03-07 12:32:24ЕМПИ АД
EMPI AD
OpenProccedings
2008-03-07 12:32:24ЕМПИ АД
EMPI AD
GeneralSeizure
2008-02-26 08:54:30ЕМПИ
EMPI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-26 08:54:30ЕМПИ АД
EMPI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополово 4260 ул. ЦАР КАЛОЯН 116
2008-02-26 08:54:30ЕМПИ АД
EMPI AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДИВНА ЕЛЕМЕНТИ, ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ И СВЪРЗАНАТА С ТОВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАККТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 5516/24.07.1998 Г. НА пос.
2008-02-26 08:54:30ЯНЧО ИЛИЕВ ЯНЧЕВ
YANCHO ILIEV YANCHEV
Representative
2008-02-26 08:54:30ЯНЧО ИЛИЕВ ЯНЧЕВ
YANCHO ILIEV YANCHEV
Director
2008-02-26 08:54:30СТЕФАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
STEFAN DIMITROV GEORGIEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЕМПИ EMPI (ЕИК: 115051489)
Check other registries about the company ЕМПИ EMPI (ID: 115051489)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More