Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ (ЕИК: 121727057)
Events with persons connected to the company SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ (ID: 121727057)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121727057)
Към 2019-12-10 02:27:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 02:27:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-19 13:54:58ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ЗАЙЦЕВА
GALINA SERGEEVNA ZAYTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2017-03-13 14:21:05АТАНАС КИРИЛОВ ТРАЙЧЕВ
ATANAS KIRILOV TRAYCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-13 14:21:05АТАНАС КИРИЛОВ ТРАЙЧЕВ
ATANAS KIRILOV TRAYCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-16 16:01:32СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2016-09-16 16:01:32СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2016-06-17 11:40:16СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2016-05-11 15:57:48ИВАЙЛО НЕЦОВ ТОМОВ
IVAYLO NETSOV TOMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-11 15:57:48КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА - ЙОРДАНОВА
KALINKA IVANOVA TENKOVA - YORDANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-11 15:57:48КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЮРОВ
KRASIMIR STEFANOV GYUROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-11 15:57:48ИВАЙЛО НЕЦОВ ТОМОВ
IVAYLO NETSOV TOMOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-01 16:50:51СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2015-10-01 16:50:51СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2015-08-26 17:44:40СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2015-01-21 11:44:24МАРТИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
MARTIN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-21 11:44:24МАРТИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
MARTIN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:11:55ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
PARVOLETA MARINOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-01 13:11:55КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА - ЙОРДАНОВА
KALINKA IVANOVA TENKOVA - YORDANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:11:55ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
PARVOLETA MARINOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-29 16:43:15СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
SubjectOfActivity
Извършване в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави на следните услуги и дейности: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително и попечителска дейност / държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти;
2011-10-12 15:37:08ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕШЕВ
IVAYLO TODOROV PESHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-28 11:35:45СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 3А
2009-09-24 15:05:54СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Околовръстен път 258
2009-02-18 16:23:09КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
KONSTANTIN TSVETANOV RIZOV
Director
2009-02-18 16:23:09ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕШЕВ
IVAYLO TODOROV PESHEV
Director
2008-11-10 16:45:55СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ
SVETOZAR SVETOZAROV ABRASHEV
Representative
2008-11-10 16:45:55ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ
VESELIN ALEKSANDROV ZAHARIEV
Director
2008-11-10 16:45:55СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ
SVETOZAR SVETOZAROV ABRASHEV
Director
2008-04-24 15:26:21СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-24 15:26:21СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.ВИТОША 39
2008-04-24 15:26:21СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B PAMKИTE HA EBPOПEЙCKИЯ CЪЮЗ И EBPOПEЙCKOTO ИKOHOMИЧECKO ПPOCTPAHCTBO, KAKTO И B TPETИ ДЪPЖABИ HA CЛEДHИTE УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЪB BPЪЗKA C EДИH ИЛИ ПOBEЧE ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ЗA CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ИЗПЪЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, УПPABЛEHИE HA ПOPTФEЙЛ, ПPEДOCTABЯHE HA ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПOEMAHE HA EMИCИИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ ПPИДOБИBAHE HA ФИHAHCOBИTE ИHCTPУMEHTИ ЗA COБCTBEHA CMETKA, ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ФИHAHCOBИTE ИHCTPУMEHTИ ЗA COБCTBEHA CMETKA, CЪXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЪPЖAHE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЪPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЪПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ, ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C EДИH ИЛИ ПOBEЧE ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПPИ УCЛOBИE ЧE ЛИЦETO, KOETO ПPEДOCTABЯ ЗAEMA, УЧACTBA B CДEЛKATA ПPИ УCЛOBИЯ И ПO PEД, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA, KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ CЪC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ДOKOЛKOTO TE CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ, ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЪKИ, CBЪPЗAHИ CЪC CДEЛKИ C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C ПOEMAHE HA EMИCИИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПO ЧЛ.5, AЛ.2 И T.1 - 6 OT ЗПФИ, BЪB BPЪЗKA C БAЗOBИЯ AKTИB HA ДEPИBATИBHИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ПO ЧЛ.3, T.2, БУKBИ Г, Д, E И И OT ЗПФИ, ДOKOЛKOTO CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHETO HA УCЛУГИ ПO ЧЛ.5, AЛ.3, T.1 - 6 OT ЗПФИ И ПO ЧЛ.5, AЛ.2 OT ЗПФИ, CДEЛKИ ПO ЗAHЯTИE C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA B HAЛИЧHOCT ПO БEЗKACOB HAЧИH.
2008-04-24 15:26:21ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Representative
2008-04-24 15:26:21АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV STOYANOV
Representative
2008-04-24 15:26:21НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СКАРЛАТОВ
NIKOLAY HRISTOV SKARLATOV
Director
2008-04-24 15:26:21КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА
KALINKA IVANOVA TENKOVA
Director
2008-04-24 15:26:21ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Director
2008-04-24 15:26:21КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
KONSTANTIN TSVETANOV RIZOV
Director
2008-04-24 15:26:21АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV STOYANOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ (ЕИК: 121727057)
Check other registries about the company СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ (ID: 121727057)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate