Събития с лица свързани с компанията Банка ДСК (ЕИК: 121830616)
Events with persons connected to the company Banka DSK (ID: 121830616)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121830616)
Към 2020-02-19 10:01:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:01:45 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 26 обществени поръчки за 28 941 137,47 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-23 10:17:33Акош Ференц Тиса-Пап
Akosh Ferents Tisa-Pap
УНГАРИЯSupervisor
2018-04-18 10:47:34Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2017-08-01 17:52:16БОЯН ФИЛИПОВ СТЕФОВ
BOYAN FILIPOV STEFOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-20 11:44:07Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2016-05-04 14:49:05Атила Кожик
Atila Kozhik
УНГАРИЯSupervisor
2015-04-01 11:43:42Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1036 ул. Московска 19
2015-01-28 09:06:24ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2015-01-28 09:06:24ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2015-01-28 09:06:24ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2015-01-28 09:06:24МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ - Изпълнителен директор
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-28 09:06:24ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ- Изпълнителен директор
YURIY BLAGOEV GENOV- Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-22 10:02:54МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА - КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA - KARIDI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-22 10:02:54МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА - КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA - KARIDI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-04 11:21:38ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2014-07-04 11:21:38ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2014-07-04 11:21:38ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2014-07-04 11:21:38ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ- Изпълнителен директор
YURIY BLAGOEV GENOV- Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-27 16:43:25Юрий Благоев Генов
YUriy Blagoev Genov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-27 16:43:25Юрий Благоев Генов
YUriy Blagoev Genov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-04-02 14:06:36Золтан Денч
Zoltan Dench
УНГАРИЯSupervisor
2011-12-21 09:43:54Габор Кунце
Gabor Kuntse
УНГАРИЯSupervisor
2011-10-31 12:04:03Андрей Илиев Николов
Andrey Iliev Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-31 12:04:03Андрей Илиев Николов
Andrey Iliev Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-05-03 12:19:04Андраш Такач
Andrash Takach
УНГАРИЯSupervisor
2010-05-03 12:19:04Ласло Бенчик
Laslo Benchik
УНГАРИЯSupervisor
2009-11-30 11:25:50Чаба Надь
CHaba Nadx
УНГАРИЯSupervisor
2009-11-30 11:25:50Ласло Волф,
Laslo Volf,
Supervisor
2009-11-30 11:25:50Фридьеш Харшхеди
Fridxesh Harshhedi
Supervisor
2009-11-30 11:25:50Шандор Чани
SHandor CHani
Supervisor
2009-11-30 11:25:50Чаба Надь
CHaba Nadx
УНГАРИЯSupervisor
2009-07-07 15:51:00Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2008-04-09 09:46:34ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА
DIANA DECHEVA MITEVA
Representative
2008-04-09 09:46:34ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV
Representative
2008-04-09 09:46:34ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA
Representative
2008-04-09 09:46:34НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ
NIKOLAY BORISOV BORISOV
Representative
2008-04-09 09:46:34ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА
VIOLINA MARINOVA SPASOVA
Representative
2008-04-09 09:46:34МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV
Representative
2008-04-09 09:46:34ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ - Изпълнителен директор
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Изпълнителен директор
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ - Изпълнителен директор
NIKOLAY BORISOV BORISOV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-04 13:36:39Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1036 ул. Московска 19
2008-03-20 12:09:34Николай Борисов Борисов
Nikolay Borisov Borisov
Representative
2008-03-20 12:09:34Николай Борисов Борисов
Nikolay Borisov Borisov
BoardManager2
2008-03-04 16:11:53НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ
NIKOLAY BORISOV BORISOV
Procurators
2008-02-12 16:03:18Банка ДСК
Banka DSK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-12 16:03:18Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1036 ул. Московска 19
2008-02-12 16:03:18Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т. 1; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2008-02-12 16:03:18ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА
VIOLINA MARINOVA SPASOVA
Representative
2008-02-12 16:03:18ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА
DIANA DECHEVA MITEVA
Representative
2008-02-12 16:03:18Любомир Митев Желязков
Lyubomir Mitev ZHelyazkov
Representative
2008-02-12 16:03:18МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV
Representative
2008-02-12 16:03:18Доротея Николаева Николова
Doroteya Nikolaeva Nikolova
Representative
2008-02-12 16:03:18Диана Дечева Митева
Diana Decheva Miteva
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Мирослав Станимиров Вичев
Miroslav Stanimirov Vichev
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Доротея Николаева Николова
Doroteya Nikolaeva Nikolova
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Любомир Митев Желязков
Lyubomir Mitev ZHelyazkov
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Виолина Маринова Спасова
Violina Marinova Spasova
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Шандор Чани
SHandor CHani
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Ласло Волф
Laslo Volf
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Гюла Пап
Gyula Pap
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Фридьеш Харшхеди
Fridxesh Harshhedi
Supervisor
2008-02-12 16:03:18ОТП Банк РТ., Унгария
OTP Bank RT., Ungariya
SoleCapitalOwner
2008-02-12 16:03:18ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Изпилнителен директор
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV - Izpilnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ - Изпълнителен директор
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV - Izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18Фридьеш Харшхеди
Fridxesh Harshhedi
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Шандор Чани
SHandor CHani
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Ласло Волф,
Laslo Volf,
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Гюла Пап
Gyula Pap
Supervisor
2008-02-12 16:03:18ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA
Representative
2008-02-12 16:03:18ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV
Representative
2008-02-12 16:03:18ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ - Изпълнителен директор
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Изпълнителен директор
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2

Проверки в други регистри за фирмата Банка ДСК Banka DSK (ЕИК: 121830616)
Check other registries about the company Банка ДСК Banka DSK (ID: 121830616)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More