Събития с лица свързани с компанията ЩРАБАГ (ЕИК: 130463628)
Events with persons connected to the company SHTRABAG (ID: 130463628)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130463628)
Към 2020-02-18 20:23:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:23:26 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 93 обществени поръчки за 109 562 905,52 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-22 18:00:21Йоханес Куглер
Yohanes Kugler
АВСТРИЯRepresentative
2017-02-22 18:00:21Златин Павлов Диков
Zlatin Pavlov Dikov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-02-22 18:00:21Златин Павлов Диков
Zlatin Pavlov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-22 18:00:21Йоханес Куглер
Yohanes Kugler
АВСТРИЯDirector
2016-12-22 15:49:14Йохан Пьолцл- изпълнителен директор
Yohan Pxoltsl- izpalnitelen direktor
АВСТРИЯRepresentative
2016-12-22 15:28:01Душан Коцич
Dushan Kotsich
Procurator
2016-12-22 15:28:01ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2016-11-18 16:51:57Йохан Пьолцл
Yohan Pxoltsl
АВСТРИЯRepresentative
2016-11-18 16:51:57Йохан Пьолцл
Yohan Pxoltsl
АВСТРИЯDirector
2016-11-15 16:51:26Йоханес Куглер
Yohanes Kugler
Procurator
2016-11-15 16:51:26ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2016-06-10 14:02:58Борис Контич
Boris Kontich
Procurator
2016-06-10 14:02:58ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2013-05-18 09:48:10Йохан Андреас Пьолцл
Yohan Andreas Pxoltsl
Procurators
2012-07-03 14:55:20ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР
HERBERT FRANTS-KSAVIE SHUSTER
АВСТРИЯRepresentative
2012-06-18 16:59:39Йохан Андреас Пьолцл
Yohan Andreas Pxoltsl
Procurators
2012-06-12 17:45:14ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР
HERBERT FRANTS-KSAVIE SHUSTER
ГЕРМАНИЯDirector
2011-08-29 11:58:37Фиданка Владимирова Гигова
Fidanka Vladimirova Gigova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-29 11:58:37Фиданка Владимирова Гигова
Fidanka Vladimirova Gigova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-02 14:15:25ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
VESELIN MARINOV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-02 14:15:25Инж. Маг. МАНФРЕД РОЗЕНАУЕР
Inzh. Mag. MANFRED ROZENAUER
АВСТРИЯRepresentative
2010-12-02 14:15:25Инж. Маг. МАНФРЕД РОЗЕНАУЕР
Inzh. Mag. MANFRED ROZENAUER
АВСТРИЯDirector
2010-12-02 14:15:25ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
VESELIN MARINOV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-23 14:33:26ТАМАШ УНГЕР
TAMASH UNGER
Procurators
2010-02-18 10:29:37ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ
HERBERT RIYBEL
АВСТРИЯDirector
2010-02-18 10:29:37ИНЖ. ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ
INZH. HERBERT RIYBEL
АВСТРИЯDirector
2010-02-18 10:29:37Алекси Георгиев Алексиев
Aleksi Georgiev Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-18 10:29:37Йохен Йенс Фетер
Yohen Yens Feter
Director
2009-11-10 16:52:19ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
SubjectOfActivity
Проучване, проектиране, инженерингови услуги, изграждане, възстановяване и ремонтиране на инфраструктурни обекти в страната и чужбина, проучване, проектиране, инженерингови услуги и изграждане на жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ в страната и чужбина, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, чистота – сметосъбиране, разделно събиране на отпадъците, сметоизвозване, улично миене и метене, зимно поддържане, озеленяване, поддържане на депа, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични материали, рециклиране на метали и метални отпадъци, рециклиране на суровини, обработка на отпадъчни води и продукти от пречистването на отпадъчни води, услуги по събиране и отстраняване на отпадъци, услуги по събиране и отстраняване на опасни отпадъци, услуги по депониране, изгаряне и други методи на отстраняване на твърди и течни отпадъци, обработка и рециклиране на безопасни отпадъци, други условия по обществена хигиена, саниране на стари отпадъци и нерегулирани сметища, складова дейност, търговия на едро със суровини и шрот, строителство и експлоатация на съоръжения за обработка и преработка на твърди и течни отпадъци (включително сортиращи, разработващи и пречистващи съоръжения, съоръжения за производство на алтернативни горива, съоръжения за компостиране, химическо-физически съоръжения), консултантска дейност, предприемаческа дейност - покупка и продажба на недвижима собственост, производство на строителни изделия и полуфабрикати, производство на строителни материали, разтвори, метални изделия, стоманобетонови елементи, дограма и др., строително-технологични услуги със специализирана механизация, транспортни и спедиторски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, обучение на изпълнителски кадри за строителство и др. дейности, непротиворечащи на закона. Когато за осъществяване на дейността са необходими разрешителни или лиценз, дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз.
2009-08-21 17:13:27ТАМАШ УНГЕР
TAMASH UNGER
Procurators
2009-03-31 12:46:29Алекси Георгиев Алексиев
Aleksi Georgiev Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-31 12:46:29БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ, АВСТРИЯ
BAU HOLDING BETAYLIGUNGS AKTSIENGEZELSHAFT, AVSTRIYA
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2008-08-11 11:04:54ТАМАШ УНГЕР
TAMASH UNGER
Procurators
2008-08-06 16:16:49Йохан Андреас Пьолцл
Yohan Andreas Pxoltsl
Procurator
2008-08-06 16:16:49ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2008-08-05 16:19:45Йохен Йенс Фетер
Yohen Yens Feter
Representative
2008-08-05 16:19:45КАЙ ПЕТЕР ШЕФЕР
KAY PETER SHEFER
Director
2008-08-05 16:19:45Йохен Йенс Фетер
Yohen Yens Feter
Director
2008-06-16 11:51:03ПЕНКО САШЕВ БАЛАБАНОВ
PENKO SASHEV BALABANOV
Procurators
2008-06-11 10:34:12ЩРАБАГ
SHTRABAG
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-11 10:34:12ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 1
2008-06-11 10:34:12ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
SubjectOfActivity
ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИHЖEHEPИHГOBИ УCЛУГИ, ИЗГPAЖДAHE BЪЗCTAHOBЯBAHE И PEMOHTИPAHE HA ИHФPACTPУKTУPHИ OБEKTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИHЖEHEPИHГOBИ УCЛУГИ И ИЗГPAЖДAHE HA ЖИЛИЩA, OБЩECTBEHИ CГPAДИ, TЪPГOBCKИ И ПPOИЗBOДCTBEHИ OБEKTИ ПO MOHOЛИTEH, CГЛOБЯEM И CMECEH CПOCOБ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT - ПOKУПKA И ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ ИЗДEЛИЯ И ПOЛУФAБPИKATИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, PAЗTBOPИ, METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, CTOMAHOБETOHOBИ EЛEMEHTИ, ДOГPAMA И ДP., CTPOИTEЛHO-TEXHOЛOГИЧHИ УCЛУГИ CЪC CПEЦИAЛИЗИPAHA MEXAHИЗAЦИЯ, TPAHCПOPTHИ И CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ, BЪTPEШHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE HA ИЗПЪЛHИTEЛCKИ KAДPИ ЗA CTPOИTEЛCTBO И ДP. ДEЙHOCTИ, HEПPOTИBOPEЧAЩИ HA ЗAKOHA.
2008-06-11 10:34:12ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
Representative
2008-06-11 10:34:12ГЕРАЛД ГАЙГЕР
GERALD GAYGER
Director
2008-06-11 10:34:12ДИТМАР РИМЛ
DITMAR RIML
Director
2008-06-11 10:34:12ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
Director
2008-06-11 10:34:12БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ, АВСТРИЯ
BAU HOLDING BETAYLIGUNGS AKTSIENGEZELSHAFT, AVSTRIYA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЩРАБАГ SHTRABAG (ЕИК: 130463628)
Check other registries about the company ЩРАБАГ SHTRABAG (ID: 130463628)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More