Събития с лица свързани с компанията НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕИК: 130823243)
Events with persons connected to the company NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA (ID: 130823243)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130823243)
Към 2020-02-18 19:34:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:34:33 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 1 178 719,24 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-11 10:09:13ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VLADIMIROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-02-10 12:18:31КРАСИМИР ХРИСТОВ ПАПУКЧИЙСКИ
KRASIMIR HRISTOV PAPUKCHIYSKI
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-10 12:18:31ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-02-10 12:18:31КРАСИМИР ХРИСТОВ ПАПУКЧИЙСКИ
KRASIMIR HRISTOV PAPUKCHIYSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-04-25 10:05:24ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VLADIMIROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-06-02 09:51:16ИВАН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
IVAN VASILEV MARKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-11-18 10:46:28ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-08-01 15:27:53АНДРИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ANDRIYAN ATANASOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-12-10 13:51:10ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-10-12 13:58:00ВАЛЕРИЙ ЛЮБОМИРОВИЧ ТОМОВ
VALERIY LYUBOMIROVICH TOMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-21 10:08:28ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-07-07 09:23:59ИВАН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
IVAN VASILEV MARKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-06-02 13:38:07НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2010-03-31 11:27:58НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
SubjectOfActivity
ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ ПРИ РАВНОПОСТАВЯНИ УСЛОВИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; СЪБИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ В РАЗМЕР, ОПРЕДЕЛЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА; РАЗРАБОТВАНЕТО НА ГРАФИЦИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, СЪГЛАСУВАНО С ПРЕВОЗВАЧИТЕ, А ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ – И С ОБЩИНИТЕ; УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЛАКОВАТА РАБОТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАДЕЖНОСТ И СИГУРНОСТ; ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИТЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ ПРИ ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ПРИ УСЛОВИЯТА ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ; ПРИЕМАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЯВКИТЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ; ИЗГОТВЯНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТЪР, СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ЗА ЗЕМЯТА И ОБЕКТИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТЯГОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ВЛАКОВИ НУЖДИ ПО ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ.
2009-10-23 13:03:34НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2009-10-23 13:03:34МИЛЧО АЛЕКСИЕВ ЛАМБРЕВ
MILCHO ALEKSIEV LAMBREV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-23 13:03:34МИЛЧО АЛЕКСИЕВ ЛАМБРЕВ
MILCHO ALEKSIEV LAMBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-09-08 16:25:50КАЛИН НИКОЛОВ КЛИСАРОВ
KALIN NIKOLOV KLISAROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-09-08 16:25:50ОРЛИН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ORLIN IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Държавно предприятие
2009-06-10 12:15:38НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2009-06-10 12:15:38НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
SubjectOfActivity
OCИГУPЯBAHE ИЗПOЛЗBAHETO HA ЖEЛEЗOПЪTHA ИHФPACTPУKTУPA OT ЛИЦEHЗИPAHИ ПPEBOЗBAЧИ ПPИ PABHOПOCTABEHИ УCЛOBИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ДEЙHOCTИ ПO PAЗBИTИETO, PEMOHTA, ПOДДЪPЖAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA HA ЖEЛEЗOПЪTHATA ИHФPACTPУKTУPA; CЪБИPAHE HA ИHФPACTPУKTУPHИ TAKCИ B PAЗMEP, OПPEДEЛEH OT MИHИCTEPCKИЯ CЪBET, ПO ПPEДЛOЖEHИE HA MИHИCTЪPA HA TPAHCПOPTA И CЪOБЩEHИЯTA; PAЗPAБOTBAHE HA ГPAФИЦИTE ЗA ДBИЖEHИE HA BЛAKOBETE, CЪГЛACУBAHO C ПPEBOЗBAЧИTE, A ЗA ПЪTHИЧECKИTE ПPEBOЗИ - И C OБЩИHИTE; УПPABЛEHИE HA BЛAKOBATA PAБOTA B ЖEЛEЗOПЪTHATA ИHФPACTPУKTУPA ПPИ CПAЗBAHE HA ИЗИCKBAHИЯTA ЗA БEЗOПACHOCT, HAДEЖДHOCT И CИГУPHOCT; ПPИEMAHE HA BCИЧKИ ЗЯBKИ ЗA ПPEBOЗ OT ПPEBOЗBAЧИTE; ПPИEMAHE И ИЗПЪЛHEHИE HA BCИЧKИ ЗAЯBKИ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ЗAДЪЛЖEHИЯTA ЗA OБЩECTBEHИ УCЛУГИ; ИЗГOTBЯHE, ПOДДЪPЖAHE И CЪXPAHЯBAHE HA PEГИCTЪP, CЪДЪPЖAЩ ДAHHИ ЗA ЗEMЯTA И OБEKTИTE HA ЖEЛEЗOПЪTHATA ИHФPACTPУKTУPA.
2009-06-10 12:15:38АНТОН ПЕТКОВ ГИНЕВ
ANTON PETKOV GINEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-10 12:15:38АНТОН ПЕТКОВ ГИНЕВ
ANTON PETKOV GINEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38АТАНАС ИВАНОВ ТОНЕВ
ATANAS IVANOV TONEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38СВИЛЕН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
SVILEN KOLEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
ALEKSANDAR GRIGOROV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
MINISTERSTVO NA TRANSPORTA
Owner

Проверки в други регистри за фирмата НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA (ЕИК: 130823243)
Check other registries about the company НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA (ID: 130823243)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More