Събития с лица свързани с компанията ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 131366464)
Events with persons connected to the company FINANS INZHENERING ENERDZHI (ID: 131366464)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131366464)
Към 2020-02-19 09:24:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:24:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 3 600,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-14 15:54:40Теодор Иванов Гарвалов
Teodor Ivanov Garvalov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-20 11:54:27ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД
FINANS INZHENERING ENERDZHI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дамян Груев 17-19
2013-12-20 11:54:27ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД
FINANS INZHENERING ENERDZHI EAD
SubjectOfActivity
Управление и развитие на топлофикационни и енергийни предприятия, производство и реализация на топлинна и електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, производство и пренос на електрическа енергия, централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносна мрежа, съпътстващо производство на топлинна енергия, внос и износ на електрическа енергия и енергийни ресурси, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса, инвестиционна дейност, внедряване и популяризиране на енергийна ефективност при производството и преноса на енергия, оперативно ръководство и координация на цялостния режим на работа на електроенергийна система чрез диспечерско управление; извършване на превозна, спедиторска, осигуряваме на енергийни източници и ресурси; проучване, проектиране, монтаж, извършване на измервания, изграждане и поддържане на енергопреносни и съобщителни мрежи, изтегляне на енергопреносни и съобщителни кабели; развитие на съществуваща и създаване на нова газопреносна, топлопреносна и електропреносна инфраструктура; доставка, търговия, изграждане и поддържане на информационни и високотехнологични продукти и системи, търговия и поддръжка на специализирана техника в областта на енергетиката; изграждане на ремонтна база и измервателни станции и лаборатории за поддръжка и контрол на енергийни системи, снабдяване на ремонтни сервизи и дистрибутори с резервни части за поддръжка и монтаж на енергийна апаратура; предлагане на услуги след лиценз чрез пренасяне и търговия с топлоенергия и електроенергия; проектиране, консултиране и изграждане на общи строителни обекти, строително-ремонтни услуги; монтаж на измервателни съоръжения, външни и вътрешни захранвания на сгради; монтаж и поддръжка на вътрешни топлопрепосни и електропреносни мрежи и централи в страната и чужбина; доставка и снабдяване с потребителски, технически и други стоки и услуги; търговско посредничество, агентиране и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност в страната и чужбина; производство и покупка на други стоки или други вещи с цел продажба, обработка или преработка в страната и в чужбина; производство; издателска и печатарска дейност и услуги в страната и в чужбина; консултантска, рекламна и информационна дейност в страната и в чужбина, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост.
2013-10-28 14:11:17Румен Генадиев Табаков
Rumen Genadiev Tabakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-28 14:11:17Малина Атанасова Велева
Malina Atanasova Veleva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-28 14:11:17Румен Генадиев Табаков
Rumen Genadiev Tabakov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-21 16:51:05РУМЕН ГЕНАДИЕВ ТАБАКОВ
RUMEN GENADIEV TABAKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-04 14:07:22Либерт Петков Явашев
Libert Petkov YAvashev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-09 16:21:15ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ
FINANS INZHENERING ENERDZHI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-05-09 16:21:15ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД
FINANS INZHENERING ENERDZHI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14
2012-05-09 16:21:15Генади Руменов Табаков
Genadi Rumenov Tabakov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-30 10:09:20ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ
GENADI RUMENOV TABAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-30 10:09:20ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ
GENADI RUMENOV TABAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-22 15:16:55МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАЛЧЕВА
MALINA ALEKSANDROVA DALCHEVA
Representative
2008-10-22 15:16:55МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАЛЧЕВА
MALINA ALEKSANDROVA DALCHEVA
Director
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ
FINANS INZHENERING ENERDZHI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ АД
FINANS INZHENERING ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ АД
FINANS INZHENERING ENERDZHI AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОДАЖБА НА 11 581 322 АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 100 % ОТ КАПИТАЛА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУЛГАСЕАД, ГРАД БУРГАС, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДИ НИСКО НАЛЯГАНЕ И КОТЛОАГРЕГАТИ НА ГОРИВО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ПРЕНОСНА МРЕЖА, СЪПЪТСТВАЩО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ЕЛЕКТРОПРЕНОСА, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕНОСА НА ЕНЕРГИЯ, ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ НА ЦЯЛОСТНИЯ РЕЖИМ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА ЧРЕЗ ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗНА, СПЕДИТОРСКА, ТРАНСПОРТНА, СКЛАДОВА И ПРИСТАНИЩНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ДОСТАВКИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И РЕСУРСИ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕНЕРГОПРЕНОСНИ И СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЕНЕРГОПРЕНОСНИ И СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ, РАЗВИТИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ГАЗОПРЕНОСНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА ИНФРАСКТРУКТУРА, ДОСТАВКА, ТЪРГОВИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, ТЪРГОВИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА В ОБЛАСТТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕМОНТНА БАЗА И ИЗМЕРВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, СНАБДЯВАНЕ НА РЕМОНТНИ СЕРВИЗИ И ДИСТРИБУТОРИ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОДДРЪЖКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГИЙНА АПАРАТУРА, ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ ЧРЕЗ ПРЕНАСЯНЕ Е ТЪРГОВИЯ С ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ЗАХРАНВАНИЯ НА СГРАДИ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪТРЕШНИ ТОПЛОПРЕНОСНИ И ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ЦЕНТРАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДОСТАВКА И СНАБДЯВАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТИРАНЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННА , СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА, СКЛАДОВА , ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ДРУГИ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА ИЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНСКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
2008-03-07 15:37:06ВАЛЕНТИН КРУМОВ ГИГОВ
VALENTIN KRUMOV GIGOV
Representative
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
Director
2008-03-07 15:37:06ВАЛЕНТИН КРУМОВ ГИГОВ
VALENTIN KRUMOV GIGOV
Director
2008-03-07 15:37:06МИРОСЛАВ ГОРЧЕВ ДИМИТРОВ
MIROSLAV GORCHEV DIMITROV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ FINANS INZHENERING ENERDZHI (ЕИК: 131366464)
Check other registries about the company ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ FINANS INZHENERING ENERDZHI (ID: 131366464)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More