Събития с лица свързани с компанията АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175037316)
Events with persons connected to the company ALFA ASET MENIDZHMANT (ID: 175037316)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175037316)
Към 2020-01-24 15:04:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 15:04:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-27 11:34:58Иван Денчев Ненков
Ivan Denchev Nenkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-27 11:34:58Диана Валентинова Конова
Diana Valentinova Konova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-11-27 11:34:58Иван Денчев Ненков
Ivan Denchev Nenkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-18 12:48:52АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Кракра 18
2012-05-08 13:19:47АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7
2012-05-08 13:19:47АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA ASET MENIDZHMANT EAD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:управление на инвестициите; администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
2012-01-18 16:51:55Любомир Иванов Евстатиев
Lyubomir Ivanov Evstatiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-18 16:51:55Любомир Иванов Евстатиев
Lyubomir Ivanov Evstatiev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-25 11:01:39СПАРТАК ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
SPARTAK IVANOV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-02-18 14:47:57АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
ALFA ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-18 14:47:57АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2008-02-18 14:47:57АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA ASET MENIDZHMANT EAD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО СМИСЪЛА НА &1,Т.26 ОТ ДР НА ЗППЦК И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ,ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЮВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ,КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ,РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ,ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ,МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР,НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР,ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА,ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА,БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.
2008-02-18 14:47:57РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Representative
2008-02-18 14:47:57ИВО РАДОСТИНОВ СТОЙКОВ
IVO RADOSTINOV STOYKOV
Representative
2008-02-18 14:47:57РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Director
2008-02-18 14:47:57МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
MARIYA VASILEVA DIMITROVA
Director
2008-02-18 14:47:57ИВО РАДОСТИНОВ СТОЙКОВ
IVO RADOSTINOV STOYKOV
Director
2008-02-18 14:47:57ФИНАНСИА ГРУП АД
FINANSIA GRUP AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ALFA ASET MENIDZHMANT (ЕИК: 175037316)
Check other registries about the company АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ALFA ASET MENIDZHMANT (ID: 175037316)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More