Събития с лица свързани с компанията БИАНОР ХОЛДИНГ (ЕИК: 175061032)
Events with persons connected to the company BIANOR HOLDING (ID: 175061032)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175061032)
Към 2020-02-29 02:40:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 02:40:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-17 17:31:35БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 78
2017-05-17 17:31:35БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 бул. Александър Малинов 51
2016-06-28 18:17:17Иван Димитров Димитров
Ivan Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-28 18:17:17Драгомир Огнянов Бояджиев
Dragomir Ognyanov Boyadzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-13 15:02:33БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
SubjectOfActivity
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги;3. придобиване, управление и продажба на облигации;4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти;8. услуги и посредничество при набиране на персонал;9. маркетингови и PR услуги;10. транспортни услуги;11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
2008-07-01 17:23:34БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 78
2008-07-01 17:23:34БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
SubjectOfActivity
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги;3. придобиване, управление и продажба на облигации;4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти;8. услуги и посредничество при набиране на персонал;9. маркетингови и PR услуги;10. транспортни услуги;11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
2008-02-28 09:19:33БИАНОР ХОЛДИНГ
BIANOR HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-28 09:19:33БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 78
2008-02-28 09:19:33БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ИЗBЬPШBAHE HA ФИHAHCOBИ И CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЬПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ПЛAHИPAHE, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTKA, TECTBAHE И BHEДPЯBAHE HA COФTУEPHИ И KOMУHИKAЦИOHHИ PEШEHИЯ, PAЗPAБOTKA И TЬPГOBИЯ CЬC COФTУEPHИ И XAPДУEPHИ ПPOДУKTИ, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ CBЬPЗAHИ C ИHФOPMAЦИOHHИTE TEXHOЛOГИИ, KOHCУЛTAЦИИ B CФEPATA HA ВИCOKИTE TEXHOЛOГИИ И БИЗHEC ПPOЦECИTE, ПPИДOБИBAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KOИTO CA HEOБXOДИMИ ЗA OБCЛУЖBAHETO HA XOЛДИHГA, УCЛУГИ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ HAБИPAHE HA ПEPCOHAЛ, MAPKETИHГOBИ И PR УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГOBИ УCЛУГИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH И ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA CПEЦИAЛHO PAЗPEШEHИE ИЛИ ЛИЦEHЗИЯ.
2008-02-28 09:19:33КОСТАДИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
KOSTADIN STOYANOV YORDANOV
Representative
2008-02-28 09:19:33НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
NIKOLAY GEORGIEV RASHEV
Representative
2008-02-28 09:19:33КОСТАДИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
KOSTADIN STOYANOV YORDANOV
Director
2008-02-28 09:19:33НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
NIKOLAY GEORGIEV RASHEV
Director
2008-02-28 09:19:33ТАЛ ДЖОНАТАН ДИЛИАН
TAL DZHONATAN DILIAN
Director
2008-02-28 09:19:33НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БИАНОР ХОЛДИНГ BIANOR HOLDING (ЕИК: 175061032)
Check other registries about the company БИАНОР ХОЛДИНГ BIANOR HOLDING (ID: 175061032)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More