Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БУЛГАРТРАНСГАЗ (ЕИК: 175203478)
Events with persons connected to the company BULGARTRANSGAZ (ID: 175203478)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175203478)
Към 2019-12-11 08:23:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-11 08:23:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-23 14:58:55ВЛАДИМИР АСЕНОВ МАЛИНОВ
VLADIMIR ASENOV MALINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-23 14:58:55Владимир Асенов Малинов
Vladimir Asenov Malinov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-06-20 15:15:12Таня Трендафилова Захариева
Tanya Trendafilova Zaharieva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-06-20 15:15:12Делян Валентинов Димитров
Delyan Valentinov Dimitrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-06-20 15:15:12Георги Кирилов Гегов
Georgi Kirilov Gegov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-05-09 17:56:49Венцислав Цветков Цветанов
Ventsislav TSvetkov TSvetanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-30 16:12:47Георги Кирилов Гегов
Georgi Kirilov Gegov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-30 16:12:47Георги Кирилов Гегов
Georgi Kirilov Gegov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-30 16:12:47Делян Валентинов Димитров
Delyan Valentinov Dimitrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-30 16:12:47Таня Трендафилова Захариева
Tanya Trendafilova Zaharieva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-10 19:10:51Владимир Вълчев Митрушев
Vladimir Valchev Mitrushev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-10 19:10:51Кирил Георгиев Георгиев
Kiril Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-10 19:10:51Илия Петров Иванов
Iliya Petrov Ivanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-11-13 16:51:20АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ANTONIYA GEORGIEVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-02 18:37:25БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН -2 бул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2013-10-02 18:37:25Красимир Георгиев Витанов
Krasimir Georgiev Vitanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-10-02 18:37:25Йовка Василева Дойчевска
Yovka Vasileva Doychevska
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-22 18:28:27БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН -2 ул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2013-03-22 18:28:27БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
SubjectOfActivity
Съхранение и пренос на природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи; поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови хранилища; разработване на програми и дейности за съответствие на дейностите по пренос и съхранение на природен газ с изискванията на европейското енергийно законодателство; разработване на ценова политика за достъп до и пренос по газопреносни мрежи, съхранение на природен газ и присъединяване към газопреносни мрежи; администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с изискванията на действащото законодателство; инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност; внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството; централизирано оперативно управление, координиране и контрол върху режима на работата на газопреносните мрежи.
2013-03-22 18:28:27ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ
EVGENI ZHECHEV POPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-22 18:28:27ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕГОВ
GEORGI KIRILOV GEGOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-22 18:28:27КИРИЛ РУМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ
KIRIL RUMENOV TEMELKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-22 18:28:27ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА БЕЯЗОВА
DENITSA YORDANOVA BEYAZOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-22 18:28:27ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА ЯНЕВА
EMILIYA YOSIFOVA YANEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-22 18:28:27МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОНСТАНТИНОВА-ЗЛАТАНОВА
MARGARITA HRISTOVA KONSTANTINOVA-ZLATANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 12:10:57Кирил Руменов Темелков
Kiril Rumenov Temelkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-24 12:10:57Кирил Руменов Темелков
Kiril Rumenov Temelkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-08 09:57:55ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-08 09:57:55ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ
EVGENI ZHECHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-08 09:57:55ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕГОВ
GEORGI KIRILOV GEGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-08 09:57:55ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-26 15:10:38ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-09-26 15:10:38ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-15 09:12:43НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРАТУНОВ
NIKOLAY IVANOV KRATUNOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-02-27 17:31:27АТАНАС СЪЙКОВ СЪЙКОВ
ATANAS SAYKOV SAYKOV
Director
2008-11-18 14:06:26БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
SubjectOfActivity
СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ДЕЙНОСТ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ, ПРЕНОС И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АДМИНИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ОРГАНИЗИРАНЕ БАЛАНСИРАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ,ВНОС НА СТОКИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА.
2008-09-18 15:39:30БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
SoleCapitalOwner
2008-08-07 10:17:26ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ
EVGENI ZHECHEV POPOV
Director
2008-06-20 10:57:08НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГАНЕВ
NIKOLAY ANGELOV GANEV
Director
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРТРАНСГАЗ
BULGARTRANSGAZ
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН -2 ул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
SubjectOfActivity
СЪХРАНЕНИЕ,ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДЗЕМНО ГГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ,РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ДЕЙНОСТ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ,ПРЕНОС И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,АДМИНИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ,ВНОС НА СТОКИ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДЛУЖЕСТВОТО,ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА.
2008-06-06 16:58:59АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ANGEL GEORGIEV SEMERDZHIEV
Representative
2008-06-06 16:58:59АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ANGEL GEORGIEV SEMERDZHIEV
Director
2008-06-06 16:58:59ХРИСТО ДЖЕНЕВ КАЗАНДЖИЕВ
HRISTO DZHENEV KAZANDZHIEV
Director
2008-06-06 16:58:59ПЕНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
PENKO VASILEV DIMITROV
Director
2008-06-06 16:58:59МИЧО ДОЧЕВ РАЙКОВСКИ
MICHO DOCHEV RAYKOVSKI
Director
2008-06-06 16:58:59АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
ALEKSANDAR KOSTOV PETROV
Director
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ ЕАД
BULGARGAZ-HOLDING EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛГАРТРАНСГАЗ BULGARTRANSGAZ (ЕИК: 175203478)
Check other registries about the company БУЛГАРТРАНСГАЗ BULGARTRANSGAZ (ID: 175203478)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate