Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175256096)
Events with persons connected to the company INVEST FOND MENIDZHMANT (ID: 175256096)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175256096)
Към 2019-12-09 04:59:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-09 04:59:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-27 13:09:14ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Добруджа 6
2014-05-09 14:27:58Виктория Светославова Траянова
Viktoriya Svetoslavova Trayanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-09 14:27:58Виктор Димитров Токушев
Viktor Dimitrov Tokushev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-09 14:27:58Виктория Светославова Траянова
Viktoriya Svetoslavova Trayanova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-14 17:47:37ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги; г) управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; д) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; е)съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
2012-11-06 13:08:19ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Добруджа 6
2012-10-16 11:25:20ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Добруджа 6
2012-10-16 11:25:20ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги.
2012-09-18 19:11:14Николай Викторович Майстер
Nikolay Viktorovich Mayster
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-18 19:11:14Мирослав Петров Севлиевски
Miroslav Petrov Sevlievski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-18 19:11:14Мирослав Петров Севлиевски
Miroslav Petrov Sevlievski
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-18 19:11:14Николай Викторович Майстер
Nikolay Viktorovich Mayster
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-18 19:11:14Анатолий Георгиев Георгиев
Anatoliy Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-25 11:39:59НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР
NIKOLAY VIKTOROVICH MAYSTER
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-25 11:39:59МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
MIROSLAV PETROV SEVLIEVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-25 11:39:59АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANATOLIY GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-25 11:39:59НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР
NIKOLAY VIKTOROVICH MAYSTER
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-15 13:58:37АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
ATANAS TSVETANOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-11-12 12:32:22ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2009-07-23 13:06:31ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2009-07-23 13:06:31ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-23 13:06:31ДИАНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА
DIANA ZHIVKOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-04-10 11:05:44ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т.26 ОТ ДР НА ЗППЦК И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ,ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ. УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ И НАРЕЖДАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ИЛИ СДЕЛКИ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР, КАКТО И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА ПО ЧЛ.195, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗППЦК, КОГАТО ЗАПИСВАНЕТО, СЪОТВЕТНО СДЕЛКИТЕ С ЦЕННИТЕ КНИЖА, МОЖЕ ДА СТАВА ОТ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИМЕТО НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ЗА СМЕТКА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД. оСВЕН СЛУЧАИТЕ НА АЛ.1,2 И 3 ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СДЕЛКИТЕ ПО ЧЛ.5, АЛ.2, Т.2 ЖТ ЗПФИ. ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ДРУЖИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО АЛ.1.
2008-02-29 15:41:16ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ
INVEST FOND MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-29 15:41:16ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2008-02-29 15:41:16ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПPABЛEHИE HA ДEЙHOCTTA HA KOЛEKTИBHИ ИHBECTИЦИOHHИ CXEMИ ПO CMИCЬЛA HA ПAPAГPAФ 1, T.26 ДP HA ЗППЦK И HA ИHBECTИЦИOHHИ ДPУЖECTBA OT ЗATBOPEH TИП, BKЛЮЧИTEЛHO УПPABЛEHИE HA ИHBECTИЦИИTE; AДMИHИCTPИPAHE HA ДЯЛOBETE ИЛИ AKЦИИTE, BKЛЮЧИTEЛHO И ПPABHИ И CЧETOBOДHИ УCЛУГИ BЬB BPЬЗKA C УПPABЛEHИE HA AKTИBИTE И ИЗЧИCЛЯBAHE ЦEHATA HA ДЯЛOBETE ИЛИ AKЦИИTE, KOHTPOЛ ЗA CПAЗBAHE HA ЗAKOHOBИTE ИЗИCKBAHИЯ, BOДEHE HA KHИГATA HA ПPИTEЖATEЛИTE HA ДЯЛOBE ИЛИ AKЦИOHEPИTE, PAЗПPEДEЛEHИE HA ДИBИДEHTИ И ДPУГИ ПЛAЩAHИЯ, ИЗДABAHE, ПPOДAЖБA И OБPATHO ИЗKУПУBAHE HA ДЯЛOBE ИЛИ AKЦИИ, ИЗПЬЛHEHИE HA ДOГOBOPИ, BOДEHE HA OTЧETHOCT, MAPKETИHГOBИ УCЛУГИ. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ПPEДOCTABЯ И CЛEДHИTE ДOПЬЛHИTEЛHИ УCЛУГИ: УПPABЛEHИE, B CЬOTBETCTBИE CЬC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧИTEЛHO TAKЬB HA ИHCTИTУЦИOHAЛEH ИHBECTИTOP, BKЛЮЧBAЩ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA, БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; ПPEДOCTABЯHE HA ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ.
2008-02-29 15:41:16ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
Representative
2008-02-29 15:41:16КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА
KREMENA GEORGIEVA MONEVA
Representative
2008-02-29 15:41:16ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
BoardManager2
2008-02-29 15:41:16КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА
KREMENA GEORGIEVA MONEVA
BoardManager2
2008-02-29 15:41:16МАРГАРИТА ЛОЗАНОВА АТАНАСОВА
MARGARITA LOZANOVA ATANASOVA
BoardManager2
2008-02-29 15:41:16ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
Supervisor
2008-02-29 15:41:16ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA
Supervisor
2008-02-29 15:41:16ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR MARINOV DIMITROV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ INVEST FOND MENIDZHMANT (ЕИК: 175256096)
Check other registries about the company ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ INVEST FOND MENIDZHMANT (ID: 175256096)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate