1 Компании свързани с лицето ТБ МКБ ЮНИОНБАНК ЕИК 831596033; БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ р-н КРАСНО СЕЛО, ул.ТОТЛЕБЕН 30-32; МКБ БАНК ЗРТ., УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА, ул. ВАЦИ УТЦА 38; ОРСАГОШ ТАКАРЕКПЕНЗТАР ЕШ КЕРЕШКЕДЕЛМИ БАНК НИЛВАНОШАН МЮКОДО РЕСВИНТАРШАШАГ, УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА ул. НАДОР 16 (виж второ ниво)
Companies connected to TB MKB YUNIONBANK EIK 831596033; BALGARIYA, SOFIYA r-n KRASNO SELO, ul.TOTLEBEN 30-32; MKB BANK ZRT., UNGARIYA, BUDAPESHTA, ul. VATSI UTTSA 38; ORSAGOSH TAKAREKPENZTAR ESH KERESHKEDELMI BANK NILVANOSHAN MYUKODO RESVINTARSHASHAG, UNGARIYA, BUDAPESHTA ul

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
148103908ГАЛЕРИЯ ВАРНА ЕООД
GALERIYA VARNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТБ МКБ ЮНИОНБАНК ЕИК 831596033; БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ р-н КРАСНО СЕЛО, ул.ТОТЛЕБЕН 30-32; МКБ БАНК ЗРТ., УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА, ул. ВАЦИ УТЦА 38; ОРСАГОШ ТАКАРЕКПЕНЗТАР ЕШ КЕРЕШКЕДЕЛМИ БАНК НИЛВАНОШАН МЮКОДО РЕСВИНТАРШАШАГ, УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА ул. НАДОР 16
Check other registries about the person TB MKB YUNIONBANK EIK 831596033; BALGARIYA, SOFIYA r-n KRASNO SELO, ul.TOTLEBEN 30-32; MKB BANK ZRT., UNGARIYA, BUDAPESHTA, ul. VATSI UTTSA 38; ORSAGOSH TAKAREKPENZTAR ESH KERESHKEDELMI BANK NILVANOSHAN MYUKODO RESVINTARSHASHAG, UNGARIYA, BUDAPESHTA ul

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More