Събития с лица свързани с компанията БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 831633691)
Events with persons connected to the company BANKA PIREOS BALGARIYA (ID: 831633691)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831633691)
Към 2020-01-26 09:01:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 09:01:58 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 6 обществени поръчки за 11 884 500,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-14 12:41:16ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ
LYUBOMIR IGNATOV PUNCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-10-25 14:49:59ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ
LYUBOMIR IGNATOV PUNCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-04 15:16:40ЙОАНИС КИРИАКОПУЛОС
YOANIS KIRIAKOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2014-12-19 13:01:57АЛКИВИАДИС АЛЕКСАНДРУ
ALKIVIADIS ALEKSANDRU
ГЪРЦИЯDirector
2014-10-31 17:05:39ЙОАННИС КИРИАКОПУЛОС
YOANNIS KIRIAKOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2014-09-12 16:41:14МИНКО ХРИСТОВ ГЕРДЖИКОВ
MINKO HRISTOV GERDZHIKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-12 16:41:14БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2 ПО-ГОРЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ. 1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2013-10-07 20:57:19ЙОАНА КУНА
YOANA KUNA
ГЪРЦИЯDirector
2013-10-07 20:57:19ГЕОРГИОС ПУЛОПУЛОС
GEORGIOS PULOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2012-02-06 16:24:48БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 115Е
2011-07-28 08:41:02КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
KRASIMIRA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 08:41:02БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2 ПО-ГОРЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.11 ПО-ДОЛУ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.11 ПО-ДОЛУ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНО С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ. 1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2009-10-19 14:08:49БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1.11.2009Г. - ИЗЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ /ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА/, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАТА ОТ Т.2 ПО-ГОРЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИФАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ, БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ.1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
2008-05-12 14:16:45БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА И ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ФИФАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А/ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б/ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ФИФАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИФАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БАЛГЪРСКА НАРОДНА БАНКА/БНБ/;БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДАИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ.1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2008-05-12 14:16:45ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
Representative
2008-05-12 14:16:45АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
Representative
2008-05-12 14:16:45МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
Representative
2008-04-02 11:58:01МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
Representative
2008-04-02 11:58:01ЙОАННИС ДЕЛИС
YOANNIS DELIS
Director
2008-04-02 11:58:01МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
Director
2008-04-02 11:58:01ГЕОРГИОС ПРОВОПУЛОС
GEORGIOS PROVOPULOS
Director
2008-04-02 11:58:01ВАСИЛИОС КУТЕНТАКИС
VASILIOS KUTENTAKIS
Director
2008-02-19 11:10:46БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ
BANKA PIREOS BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-19 11:10:46БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 3
2008-02-19 11:10:46БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEДИ; ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO И УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ИЗBЬPШBAHE HA ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЬPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ ПO CMИCЬЛA HA ЗAKOHA ЗA ПAPИЧHИTE ПPEBOДИ, EЛEKTPOHHИTE ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ И ПЛATEЖHИTE CИCTEMИ; ИЗДABAHE И УПPABЛEHИE HA БAHKOBИ KAPTИ; CДEЛKИ CЬC: ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ И OПЦИИ И CДEЛKИ C ИHCTPУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЬPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДEЛEHИ OT БЬЛГAPCKATA HAPOДHA БAHKA И PAЗPEШEHИ OT ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. БAHKATA HE MOЖE ДA ИЗBЬPШBA ПO ЗAHЯTИE ДPУГИ TЬPГOBCKИ CДEЛKИ, ИЗBЬH ГOPEПOCOЧEHИTE, OCBEH KOГATO TOBA E HEOБXOДИMO BЬB BPЬЗKA C OCЬЩECTBЯBAHE HA ДEЙHOCTTA Й ИЛИ B ПPOЦEC HA CЬБИPAHE HA BЗEMAHИЯTA CИ ПO ПPEДOCTABEHИ KPEДИTИ=БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВАИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2008-02-19 11:10:46КУЦОПУЛОС АТАНАСИОС
KUTSOPULOS ATANASIOS
Representative
2008-02-19 11:10:46ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
Representative
2008-02-19 11:10:46КУЦОПУЛОС АТАНАСИОС
KUTSOPULOS ATANASIOS
Director
2008-02-19 11:10:46ЙОАНИС ГЕОРГИУС КИРИАКОПУЛОС
YOANIS GEORGIUS KIRIAKOPULOS
Director
2008-02-19 11:10:46ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
Director
2008-02-19 11:10:46МАЙКЪЛ ИРАКЛИС КОЛАКИДЕС
MAYKAL IRAKLIS KOLAKIDES
Director
2008-02-19 11:10:46ВАСИЛИКИ АПОСТОЛОС КАМБЕЛ
VASILIKI APOSTOLOS KAMBEL
Director
2008-02-19 11:10:46ИЛИАС ДИМИТРИОС МИЛИС
ILIAS DIMITRIOS MILIS
Director
2008-02-19 11:10:46ПЕТРОПУЛОС АТАНАСИОС
PETROPULOS ATANASIOS
Director
2008-02-19 11:10:46СПИРИДОН АТАНАСИОС ПАПАСПИРУ
SPIRIDON ATANASIOS PAPASPIRU
Director
2008-02-19 11:10:46ДЖОРДЖ МАРКОС МАНТАКАС
DZHORDZH MARKOS MANTAKAS
Director

Проверки в други регистри за фирмата БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ BANKA PIREOS BALGARIYA (ЕИК: 831633691)
Check other registries about the company БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ BANKA PIREOS BALGARIYA (ID: 831633691)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More