1 Компании свързани с лицето БАНК АУСТРИЯ КРЕДИТАНЩАЛТ АГ. АВСТРИЯ - FN150714p ; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ,АВСТРИЯ - FN58882 t ; РАЙФАЙЗЕНБАНК 3РТ, УНГАРИЯ ; ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ - 33031431 ; ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ - 831553811 ; ЕСТЕ БАНК ДЕР ОСТЕРАЙХИЩЕН ШПАРКАСЕН АГ (виж второ ниво)
Companies connected to BANK AUSTRIYA KREDITANSHTALT AG. AVSTRIYA - FN150714p ; RAYFAYZEN TSENTRALBANK OSTERAYH AG,AVSTRIYA - FN58882 t ; RAYFAYZENBANK 3RT, UNGARIYA ; ING BANK N.V.,NIDERLANDIYA - 33031431 ; ING BANK N.V. KLON SOFIYA - 831553811 ; ESTE BANK DER OSTERAYHISHTEN S

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131392828ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 62 280,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БАНК АУСТРИЯ КРЕДИТАНЩАЛТ АГ. АВСТРИЯ - FN150714p ; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ,АВСТРИЯ - FN58882 t ; РАЙФАЙЗЕНБАНК 3РТ, УНГАРИЯ ; ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ - 33031431 ; ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ - 831553811 ; ЕСТЕ БАНК ДЕР ОСТЕРАЙХИЩЕН ШПАРКАСЕН АГ
Check other registries about the person BANK AUSTRIYA KREDITANSHTALT AG. AVSTRIYA - FN150714p ; RAYFAYZEN TSENTRALBANK OSTERAYH AG,AVSTRIYA - FN58882 t ; RAYFAYZENBANK 3RT, UNGARIYA ; ING BANK N.V.,NIDERLANDIYA - 33031431 ; ING BANK N.V. KLON SOFIYA - 831553811 ; ESTE BANK DER OSTERAYHISHTEN S

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More