Първа линия / First line

by bivol

Имоти на първа линия по Южното Черноморие

Търсенето за ДОБРОМИР СТОЯНОВ ДОБРЕВ намери 1 резултата

ЕКАТТЕ
ЕКАТТЕ
Нас. място
Place
Вид собственост
Type of property
Предназначение
Purpose
Квадратура
Square meters
66528.2.262 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1310 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.262 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-741/30.05.2007 г. / 30.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1310 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ДОБРОМИР СТОЯНОВ ДОБРЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 99 том 9 рег. 2631 дело 2052 от 21.09.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More