Обществени поръчки / Public Procurements

Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на 2019 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2019. Data extracted from data.egov.bg.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Start

Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 119081953 намери 180 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
Договор: "Изпълнение на строително-монтажни работи на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции"
230055 #948682 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-12-10 4 425 000,00BGN
Договор: Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел разпределителна — част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат—Синдел“
232990 #948989 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-11-19 21 314 243,35BGN
Договор: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“
232901 #940039 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-30 26 279 829,71BGN
Договор: Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа село Широки дол, община Самоков”.
244960 #936000 Община Самоков
Obshtina Samokov
ЕИК: 776491
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-09-02 2 843 576,53BGN
Договор: "Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции
240233 #928732 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-19 1 104 618,07BGN
Договор: "Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица по проект 12/07/2/0/00508 по ПРСР 2014-2020г. по две обособени позиции
240234 #928732 Община Берковица
Obshtina Berkovica
ЕИК: 320559
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-08-19 250 022,60BGN
Договор: "Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен"
245449 #922124 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-07-15 282 699,66BGN
Договор: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич
244016 #900144 Община Петрич
Obshtina Petrich
ЕИК: 24916
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2019-02-22 1 171 000,00BGN
Договор: „Рехабилитация на пл. "Тодор Кирков", кв.„Вароша“, гр.Ловеч" по проект:"Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в ЦГЧ и рехабилитация на пл."Тодор Кирков", кв.Вароша, гр. Ловеч
220108 #874849 Община Ловеч
Obshtina Lovech
ЕИК: 000291591
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-10-19 996 447,93BGN
Договор: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции
225113 #857972 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-19 1 902 911,34BGN
Договор: „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", ...
218478 #855432 Община Видин
Obshtina Vidin
ЕИК: 000159508
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ВДХ АД - София - /Предишно име - Водстрой 98 АД - София/
VDH AD - Sofiq - /Predishno ime - Vodstroj 98 AD - Sofiq/
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2018-06-07 9 042 897,20BGN
Договор: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово“
191252 #811966 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/
ЕИК: 000697371
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД - София
Vodstroj 98 AD - Sofiq
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-10-12 1 605 801,47BGN
Договор: „Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора — етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 — Изпълнение на интегрирани план
200156 #809511 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД - София
Vodstroj 98 AD - Sofiq
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-28 5 876 960,36BGN
Договор: „Обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв.326a, по плана на гр.Стара Загора и обект 2: Изграждане на ул.“Христо Ботев“ от О.Т.772 до О.Т.4640, по плана на гр.Стара Загора”
200158 #809512 Община Стара Загора
Obshtina Stara Zagora
ЕИК: 000818022
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД - София
Vodstroj 98 AD - Sofiq
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-09-28 3 741 679,59BGN
Договор: „Благоустрояване на улица „Илинден“ в с. Рилци, община Благоевград от о.т. 25 до о.т. 123 – II-ри етап“.
194744 #796064 Община Благоевград
Obshtina Blagoevgrad
ЕИК: 000024695
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД - София
Vodstroj 98 AD - Sofiq
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2017-07-13 1 367 685,61BGN
Договор: „Изграждане и възстановяване на външна ограда в РПЦ – гр. Харманли“, по шест обособени позиции"
166620 #761208 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Dyrzhavna agenciq za bezhancite pri Ministerski syvet /MS/
ЕИК: 831601932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-01 11 000,00BGN
Договор: „Изграждане и възстановяване на външна ограда в РПЦ – гр. Харманли“, по шест обособени позиции"
166622 #761208 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Dyrzhavna agenciq za bezhancite pri Ministerski syvet /MS/
ЕИК: 831601932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-01 30 000,00BGN
Договор: „Изграждане и възстановяване на външна ограда в РПЦ – гр. Харманли“, по шест обособени позиции"
166624 #761208 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Dyrzhavna agenciq za bezhancite pri Ministerski syvet /MS/
ЕИК: 831601932
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-12-01 3 000,00BGN
Договор: Допълване на съществуващата система за осветление на Многофункционална спортна зала - Община Пловдив
177597 #746246 Община Пловдив
Obshtina Plovdiv
ЕИК: 000471504
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД ||| ГБС - Пловдив АД ||| Главболгарстрой /ГБС/ АД - София ||| ДЗЗД ГБС - Спортен комплекс Пловдив
Vodstroj 98 AD ||| GBS - Plovdiv AD ||| Glavbolgarstroj /GBS/ AD - Sofiq ||| DZZD GBS - Sporten kompleks Plovdiv
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-08-12 245 082,93BGN
Договор: „Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“
170018 #737626 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Ministerstvo na truda i socialnata politika /MTSP/
ЕИК: 000695395
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-06-21 0,00BGN
Договор: „НВР по възстановяване канализационен колектор в участъка от РШ 122 на ул. „Цар Симеон” до РШ на ул. „Радой Ралин”, гр. Сливен”
178598 #712262 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2016-02-01 139 575,73BGN
Договор: Авариен ремонт на съществуващ питеен водопровод Ет. Ф 100 по ул. ”Княз Ал. Батенберг” /в участъка между пл.”Царица Йоанна” и ул.”6 –ти септември”/, ул. ”6 –ти септември” /от ул.”Княз Александър Батенберг” до ул.“Филип Кутев“/ и ул.“Филип Кутев“ /от ул.”Княз Александър Батенберг” до ул.“Антим І“/, гр. Бургас
7760 #684492 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ПСТ Аква
DZZD PST Akva
ЕИК:176773132
Инфо в ТР/Info Registry: 176773132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-26 219 097,00BGN
Договор: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КВ Мартен“
5052 #682685 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-08-03 348 607,00BGN
Договор: Договор №5091/31.07.2014 г., с предмет:„ Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м, както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м и гара Реброво - т.п 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2 ”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13945 #680711 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-31 17 542 299,00BGN
Договор: Договор №5085/28.07.2014 г., с предмет:„Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Христо Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м.”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13944 #680222 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-28 18 064 665,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”. МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ПРОЦЕДУРАТА:Във връзка с реализиране на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен – фаза І”, финансиран по предприсъединителна програма ИСПА е открита процедура за възлагане на обществената поръчка, открита с Решение № РД 15-2024/03.12.2008 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00118-2008-0022 и е сключен договор за строителство на 16.05.2009 г., който прилагаме като доказателство.Изпълнението на СМР стартира в края на 2009 г. и за няколко месеца–до пролетта на 2010 г. са изградени около 6 км канализация. По време на строителството са констатирани проблеми, в т.ч. огромни изкопи с липсващо укрепване, неспазване на технологичния процес, както и „съмнения за измама” от страна на Изпълнителя. Именно въз основа на тези съмнения от страна на ръководството на Община Сливен към онзи момент договора за строителство е прекратен, съгласно клауза, отнасяща се за „Съмнения за измама“ част от общите доворни условия на FIDIC, но във всички съставените актове съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството не са констатирани проблеми с изпълнението на СМР или несъответствия с инвестиционния проект.През 2010 г. с Актове обр. 10 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е спряно строителството на всички подобекти, като в актовете не са описани констатирани проблеми по изпълнение на строителството.През 2010 г. Община Сливен възлага изготвяне на техническа експертиза на изпълненото строителство по програма ИСПА. Техническата експертиза съдържа информация основно за видимата и лесно проверимата част от канализацията – състоянието на изградените канализационни шахти и техните нива, чието състояние не предполага наличието на съществени дефекти, които да не позволяват обектът да бъде въведен в експлоатация.Паралелно с проверките на Община Сливен, след прекратяването на договора по програма ИСПА, строителят завежда дело срещу общината в Арбитражния съд под № 666/2011 г. за 5,5 млн. лв., което продължава до 18.01.2012 г. През 2012 г. Община Сливен подготвя проектно предложение „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” на ОПОС.Изработеното проектно предложение предвижда заустване на новоизграждащите се канализационни колектори във вече изпълнените по програма ИСПА, т. к. качественото изпълнение на изградените по проекта, финансиран със средства по програма ИСПА колектори е удостоверено надлежно с подписаните актове и протоколи по време на строителството.Съгласно чл. 1, ал. 4 на Наредба № 3от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството: „Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.“ Изготвеното проектното предложение е съобразено с изричното условие на УО на ОПОС - да не се включват обекти от цитирания по-горе проект по програма ИСПА.На 17.09.2012 г. Община Сливен сключва договор за БФП по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 на ОПОС, а на 27.12.2012 г. обявява открита процедура по реда на ЗОП с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00118-2012-0042 с предмет: ПОДЪЛЖАВА В "ІІ.1.4.Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество"
68227 #681502 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ
DZZD P. G. HIDRO PARTNXORI
ЕИК:176452728
Инфо в ТР/Info Registry: 176452728
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-23 3 059 768,00BGN
Договор: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД
5030 #680440 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-20 1 969 000,00BGN
Договор: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД
5031 #680440 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-20 1 688 087,00BGN
Договор: Договор №5064/15.07.2015 г., с предмет: „Механизиран среден ремонт на железен път в две обособени позиции“, обособена позиция №1 - „Механизиран среден ремонт на железния път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 11 435 м в участъка между гарите Твърдица и Чинтулово по 3-та жп линия“ и обособена позиция №2 - „Механизиран среден ремонт на железния път с тежка пътна механизация на отсечки с обща дължина 20 591 м в участъка между гарите Русе и Янтра по 4-та жп линия“
13941 #678535 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-15 4 727 619,00BGN
Договор: „Изпълнение на СМР по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, І-ви етап”
68225 #677687 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-15 402 055,00BGN
Договор: Договор №5057/13.07.2014 г., с предмет:„Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация с дъжина 2840 м в междугарието Черна рога - Чирпан, 2530 м в междугарието Чирпан - Свобода и 1250 м в междугарието Свобода - Михайлово, всичко 6620 м по 8-ма жп линия", сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13940 #678532 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-13 985 683,00BGN
Договор: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор IV, от РШ28 до РШ30, на ул.”Великокняжевска”, при ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”
68233 #678181 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД П. Г. ХИДРО ПАРТНЬОРИ
DZZD P. G. HIDRO PARTNXORI
ЕИК:176452728
Инфо в ТР/Info Registry: 176452728
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-10 143 400,00BGN
Договор: Среден ремонт на железен път
23920 #675800 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
KonturGlobal Marica Iztok 3 AD - /Staro naimenovanie - Enel Marica iztok 3 AD /Staro naimenovanie: Energijna kompaniq /EK/ "Marica Iztok 3" AD/
ЕИК: 130020522
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-07-06 325 000,00BGN
Договор: Укрепване на Транзитните газопроводи за Гърция и за Македония
5029 #674692 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-06-23 325 331,00BGN
Договор: „Инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадката на регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Левски (Никопол) - Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122 в землищата на с. Санадиново, община Никопол и с. Петокладенци, община Белене“
62910 #665031 Община Никопол
Obshtina Nikopol
ЕИК: 000413885
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Инженеринг Никопол 2013 - гр. София
DZZD Inzhenering Nikopol 2013 - gr. Sofiq
ЕИК:176856186
Инфо в ТР/Info Registry: 176856186
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-28 7 034 614,00BGN
Договор: „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”
71817 #661106 Община Ямбол
Obshtina Qmbol
ЕИК: 000970496
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Еко ленд - гр.София
DZZD Eko lend - gr.Sofiq
ЕИК:176499699
Инфо в ТР/Info Registry: 176499699
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-04-07 7 615 644,00BGN
Договор: Авариен ремонт на съществуващите питейни водопроводи Ет Ф 300, Ет Ф 200 и СВО по бул. „Янко Комитов“ в участъка от кръстовище бул. „Проф. Якимов“ – бул. „Янко Комитов“ до КАТ и връзката им с водопроводи ПЕВП Ф 315 мм, ПЕВП Ф 180 мм, Ет Ф 300 мм и Ет Ф 100 мм
7736 #657524 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ПСТ Аква
DZZD PST Akva
ЕИК:176773132
Инфо в ТР/Info Registry: 176773132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-27 195 782,00BGN
Договор: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034
83548 #656485 Столична община
Stolichna obshtina
ЕИК: 000696327
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-03-16 2 182 067,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен". Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях, управлявани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен.
17262 #650133 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-19 5 358 600,00BGN
Договор: Преустройство на съществуващи технологични връзки П1- П2 и П3 - П4 при КС Кардам 1
4997 #650662 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-02-19 1 933 522,00BGN
Договор: "Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище - гр. Поморие".
65230 #642142 Община Поморие
Obshtina Pomorie
ЕИК: 000057179
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Асара - София
DZZD Asara - Sofiq
ЕИК:176793213
Инфо в ТР/Info Registry: 176793213
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2015-01-06 9 382 071,00BGN
Договор: Конкретен договор № 4831/01.12.2014 г., с предмет: „Доизграждане, доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на управляеми индуктивности, към системата за динамично компенсиране на реактивна мощност в тягова подстанция Крумово“ , сключен въз основа на рамково споразумение №4215/27.12.2012 г. за обособена позиция №2, с предмет: "Рехабилитация и модернизация на високо, средно и ниско волтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13929 #636259 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-12-01 262 305,00BGN
Договор: „Избор на изпълнител на инженеринг на II-ри етап“, ПОДОБЕКТ I: „Проектиране на работни проекти за КАНAЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” и РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” ПОДОБЕКТ II: Избор на изпълнител на строителство на „КАНAЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ” ПОДОБЕКТ III: Избор на изпълнител на строителство на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГРАД ИСПЕРИХ – II, III и IV ЕТАПИ”
58296 #635925 Община Исперих
Obshtina Isperih
ЕИК: 000505821
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Исперих инженеринг - гр.София
DZZD Isperih inzhenering - gr.Sofiq
ЕИК:176785638
Инфо в ТР/Info Registry: 176785638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-26 29 252 893,00BGN
Договор: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”
70996 #633489 Община Царево
Obshtina carevo
ЕИК: 000057097
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД Агатопол
DZZD Agatopol
ЕИК:176782149
Инфо в ТР/Info Registry: 176782149
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-11-07 458 564,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас.
7664 #631048 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ПСТ Аква
DZZD PST Akva
ЕИК:176773132
Инфо в ТР/Info Registry: 176773132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 0,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.
7667 #631062 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ПСТ Аква
DZZD PST Akva
ЕИК:176773132
Инфо в ТР/Info Registry: 176773132
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-28 0,00BGN
Договор: „СМР свързани с доставка и монтаж на електронна автомобилна везна за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
61872 #630902 Община Малко Търново
Obshtina Malko Tyrnovo
ЕИК: 000057086
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
OK
ДЗЗД ВХД строй - УО, Варна
DZZD VHD stroj - UO, Varna
ЕИК:176549928
Инфо в ТР/Info Registry: 176549928
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-10-27 24 960,00BGN
Договор: Конкретен договор №4737/16.09.2014 г., с предмет:„Рехабилитация на железния път от км.2+935 (НС № 1 в гара Захарна фабрика) до км. 7+342 с дължина 4407 м. в междугарието Захарна фабрика – Горна баня и среден ремонт на стрелки № 1 и № 3 в гара Захарна фабрика и стрелки № 2 и № 4 в гара Горна баня по 5-та жп линия”, сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13925 #624021 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-16 5 013 929,00BGN
Договор: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив.
14148 #622518 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ТДВ Инфраструктура
DZZD TDV Infrastruktura
ЕИК:176644778
Инфо в ТР/Info Registry: 176644778
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-05 14 793 626,00BGN
Договор: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на: 1. строеж „Регулиращи и измервателни линии за „Лукойл Нефтохим Бургас” АД” към обект „ГРС Бургас” – етапно строителство; 2. ГРС "Бургас" - текущ ремонт на сградния фонд и благоустройство на съществуващата площадка
4989 #622690 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-09-01 921 062,00BGN
Договор: Конкретен договор №4714/18.08.2014 г., с предмет:„Механизиран среден ремонт с тежка пътна механизация в междугарието Русе-Долапите от км. 11+178 до км. 12+720 и от км. 17+918 до км. 19+643 с дължина 3267 м; в междугарието Долапите – Иваново от км 24+542 до км.25+621 и от км.27+350 до км.30+094 с дължина 3823 м, с обща дължина 7090 м. по 4-та жп линия“, сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13921 #620659 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-08-18 1 073 734,00BGN
Договор: "Проектиране, изпълнение на нови и ремонтни строително-монтажни работи на обекти на територията на летище София, по обособени позиции"
24109 #617635 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ГБС и Партньори
Obedinenie GBS i Partnxori
ЕИК:176272937
Инфо в ТР/Info Registry: 176272937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-28 38 811,00BGN
Договор: "Проектиране, изпълнение на нови и ремонтни строително-монтажни работи на обекти на територията на летище София, по обособени позиции"
24110 #617635 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ГБС и Партньори
Obedinenie GBS i Partnxori
ЕИК:176272937
Инфо в ТР/Info Registry: 176272937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-28 52 771,00BGN
Договор: Изграждане на детска градина в кв. Кремиковци, район "Кремиковци"
84096 #623985 Столична община - Район "Кремиковци"
Stolichna obshtina - Rajon "Kremikovci"
ЕИК: 6963270686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-07-23 1 655 444,00BGN
Договор: Избор на строител за дейности: - Обособена позиция №1- Изграждане на многофункционална закрита спортна зала, спортно-възстановителен комплекс, външни комуникации и околно пространство, закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, реконструкция и модернизация на стадион и прилежащи спортни съоръжения. - Обособена позиция №2- Изграждане на фитнес площадки на открито".
69360 #602706 Община Съединение
Obshtina Syedinenie
ЕИК: 000471640
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-05-07 5 199 566,00BGN
Договор: Конкретен договор №4631/23.04.2014 г., с предмет:„Възстановяване на железния път и стрелките в гара Гурково”, сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13916 #600651 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-23 3 293 850,00BGN
Договор: Изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва: І-ва обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на линейни обекти и съоръжения към тях от газопреносната мрежа; ІІ-ра обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура, Идентификационен номер 120-018
4852 #600129 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-14 0,00BGN
Договор: Изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва: І-ва обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на линейни обекти и съоръжения към тях от газопреносната мрежа; ІІ-ра обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура, Идентификационен номер 120-018
4859 #600129 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Едифико
DZZD Edifiko
ЕИК:176455368
Инфо в ТР/Info Registry: 176455368
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-14 0,00BGN
Договор: Конкретен договор № 4621/09.04.2014 г. с предмет: „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп - Карлово” , сключен въз основа на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, обособена позиция № 2 с предмет: „Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на железопътната инфраструктура“ - рамково споразумение № 4215/27.12.2012 г.
13914 #598793 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-09 9 665 838,00BGN
Договор: Конкретен договор по сключено рамково споразумение №4215/27.12.2012г. с предмет: "Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции", за обособена пизиция №2 с предмет: "Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура, и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на конкретен договор с предмет: „Модернизация, реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра, Бов и Завет по обособени позиции”: обособена позиция № 1 с предмет: „Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Мездра и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра и Бов”, обособена позиция №2 с предмет:„Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Бов” и обособена позиция № 3 с предмет: „Модернизация, реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягова подстанция Завет”.
13911 #598100 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-01 6 653 197,00BGN
Договор: Конкретен договор по сключено рамково споразумение №4215/27.12.2012г. с предмет: "Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции", за обособена пизиция №2 с предмет: "Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура, и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на конкретен договор с предмет: „Модернизация, реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра, Бов и Завет по обособени позиции”: обособена позиция № 1 с предмет: „Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Мездра и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра и Бов”, обособена позиция №2 с предмет:„Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Бов” и обособена позиция № 3 с предмет: „Модернизация, реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягова подстанция Завет”.
13912 #598100 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-01 5 959 946,00BGN
Договор: Конкретен договор по сключено рамково споразумение №4215/27.12.2012г. с предмет: "Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции", за обособена пизиция №2 с предмет: "Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура, и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на конкретен договор с предмет: „Модернизация, реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра, Бов и Завет по обособени позиции”: обособена позиция № 1 с предмет: „Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Мездра и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра и Бов”, обособена позиция №2 с предмет:„Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Бов” и обособена позиция № 3 с предмет: „Модернизация, реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягова подстанция Завет”.
13913 #598100 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-04-01 6 859 410,00BGN
Договор: Конкретен договор №4593/21.03.2014 г., с предмет:„Възстановяване на железния път в междугарието Яна – РП Мусачево от км 24+600 до км 25+125 по 32-ра жп линия”, сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13910 #594243 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-03-21 209 042,00BGN
Договор: Конкретен договор № 4554/24.02.2014 г. с предмет:„Рехабилитация на гарово секциониране на контактната мрежа в гара Казичене”, сключен въз основа на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, обособена позиция № 2 с предмет: „Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на железопътната инфраструктура“ - рамково споразумение № 4215/27.12.2012 г.
13907 #587668 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-24 174 661,00BGN
Договор: "Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540".
1744 #586411 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/
ЕИК: 000695089
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум ХПВС-ССТ", Варна
Konsorcium HPVS-SST", Varna
ЕИК:176609282
Инфо в ТР/Info Registry: 176609282
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-02-17 149 999 999,00BGN
Договор: Конкретен договор №4527/14.01.2014 г., с предмет:„Mеханизиран ремонт на железен път и съоръжения в междугарието Плачковци – Кръстец от км 190+510 до км 192+935 (в това число тунел №12), от км 195+950 до км до км 197+914 (в това число тунели №№15,16 и 17) и подновяването и реконструкцията на гара Кръстец (коловози №№1,2,3 и 4) по IV-та главна жп линия”, сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13903 #580581 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-14 15 639 947,00BGN
Договор: Конкретен договор №4528/14.01.2014 г., с предмет:„Механизирано подновяване на железен път в междугарие Кръстец – Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели №№20, 21 и 22) по IV-та главна жп линия”, сключен въз основа на рамково споразумение №4344/07.05.2013г. за обособена позиция №1, с предмет: „Ремонт на железния път и съоръженията към него”, по проведена обществена поръчка - Рамково споразумение с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”.
13904 #580585 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2014-01-14 11 830 078,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен". Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях, управлявани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен.
17259 #576713 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-19 426 564,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен". Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях, управлявани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен.
17260 #576714 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-19 1 182 597,00BGN
Договор: «Подмяна на питеен водопровод ст. ф920 мм. по ул. "Спортна" в ПЗ "Юг" гр. Бургас, подмяна на съществуващ промишлен водопровод в района на кръстовището на ул. "Индустриална" и ул. "Спортна" в ПЗ "Юг" гр. Бургас»
7608 #576114 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Vodosnabdqvane i kanalizaciq EAD - Burgas
ЕИК: 812115210
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД МС Строй
DZZD MS Stroj
ЕИК:176594275
Инфо в ТР/Info Registry: 176594275
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-18 996 674,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен". Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях, управлявани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен.
17258 #575241 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-12 1 796 883,00BGN
Договор: Конкретен договор № 4499/10.12.2013 г. с предмет:„Демонтаж на железен път, гарови коловози и стрелки в гара Подуяне - разпределителна”, сключен въз основа на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, обособена позиция № 1 с предмет: "Ремонт на железния път и съоръженията към него" - рамково споразумение № 4344/07.05.2013 г.
13902 #575051 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-12-10 262 143,00BGN
Договор: "Изпълнение на вертикална планировка и дрениране на грунта от летателното поле, северно от пистата за излитане и кацане на летище София"
24096 #569476 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ГБС и Партньори
Obedinenie GBS i Partnxori
ЕИК:176272937
Инфо в ТР/Info Registry: 176272937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-11-11 1 392 434,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен". Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях, управлявани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен.
17257 #566008 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-10-21 657 545,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен". Възложителят предвижда възлагането на проектантски и строителни дейности, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях, управлявани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен.
17256 #560534 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-09-09 984 884,00BGN
Договор: "Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен" по Договор BG161PO001/1.4. - 5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 - допълнително възникнали СМР.
68130 #557211 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-22 243 528,00BGN
Договор: "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София"
14025 #557265 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение ГБС - ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ
DZZD Obedinenie GBS - cENTRALNA GARA SOFIQ
ЕИК:176524483
Инфо в ТР/Info Registry: 176524483
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-22 55 962 874,00BGN
Договор: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, позиция №1 "Ремонт на железния път и съоръжения към него"-рамково споразумение №4344/07.05.2013 год.
13896 #556174 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-19 8 225 052,00BGN
Договор: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническата инфраструктура към тях за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен".
17261 #611160 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Dyrzhavno predpriqtie - Yugoiztochno dyrzhavno predpriqtie /DPYuIDP/ - Sliven
ЕИК: 201617654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Сливен 2013 - София
DZZD Obedinenie Sliven 2013 - Sofiq
ЕИК:176552618
Инфо в ТР/Info Registry: 176552618
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-14 20 000 000,00BGN
Договор: Конкретен договор с предмет: "Проектиране и изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства" по сключено Рамково споразумение № 4215/27.12.2012 г. с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции” , обособена позиция №2 с предмет:„Рехабилитация и модернизация на високо, средно и нисковолтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуминикационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура”
13895 #554593 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-05 4 329 797,00BGN
Договор: „Разширение и цялостно оформяне „Алея на творците” и Сакрално пространство – „Ротонда” в Централни софийски гробища”.
28487 #554273 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 000695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕРАТО
DZZD ERATO
ЕИК:176479554
Инфо в ТР/Info Registry: 176479554
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-08-02 1 263 148,00BGN
Договор: Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на перона – перонна пътека за рулиране (ППР) "J" в участъка от ППР "Р" до ППР "R", включително демонтаж и монтаж на светосистема, както и текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на участъци от ППР "N", транзитен път между Терминал 1 и Терминал 2 и перона в района на Булгарплод
24086 #550634 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ГБС и Партньори
Obedinenie GBS i Partnxori
ЕИК:176272937
Инфо в ТР/Info Registry: 176272937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-07-10 1 405 820,00BGN
Договор: "Обработка на фуги и пукнатини с полимербитумна паста по летателното поле на летище София" Поръчката включва изпълнение на строително - ремонтни работи, свързани с обработката на фугите и пукнатините по асфалтобетоновите настилки в района на летище София в следните участъци: Пътеки за рулиране и перон; Писта за излитане и кацане и свързващи пътеки за рулиране.
24087 #546288 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ГБС и Партньори
Obedinenie GBS i Partnxori
ЕИК:176272937
Инфо в ТР/Info Registry: 176272937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-06-17 380 089,00BGN
Договор: Рамково спораземение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции".
13887 #540926 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Железен път 2012-2016
DZZD Konsorcium Zhelezen pyt 2012-2016
ЕИК:176488603
Инфо в ТР/Info Registry: 176488603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-05-07 0,00BGN
Договор: „Предпроектни проучвания, проектиране, изпълнение на нови и ремонтни строително-монтажни работи, реконструкции, преустройства, основни и аварийни ремонти и други необходими строително-монтажни работи, възникващи на обекти на територията на летище София за срок от четири години съобразно нуждите на Възложителя”
24049 #522852 Летище София ЕАД
Letishte Sofiq EAD
ЕИК: 121023551
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Обединение ГБС и Партньори
Obedinenie GBS i Partnxori
ЕИК:176272937
Инфо в ТР/Info Registry: 176272937
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2013-02-01 0,00BGN
Договор: Рамково спораземение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции".
13879 #516052 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕТС Технолоджи
DZZD ETS Tehnolodzhi
ЕИК:176432638
Инфо в ТР/Info Registry: 176432638
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-27 0,00BGN
Договор:
14034 #512225 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
DP Nacionalna kompaniq "Zhelezopytna infrastruktura" /NKZhI/ - Sofiq
ЕИК: 130823243
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 5 830 738,00BGN
Договор: Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
68051 #509749 Община Сливен
Obshtina Sliven
ЕИК: 000590654
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-15 3 815 955,00BGN
Договор: Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
91087 #508154 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-07 11 118 033,00BGN
Договор: Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
91088 #508154 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
TEc "Marica Iztok" 2 EAD
ЕИК: 123531939
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-07 1 214 318,00BGN
Договор: „Изграждане на обект: “Спортен комплекс Горна Малина”
55031 #481577 Община Горна Малина
Obshtina Gorna Malina
ЕИК: 000776178
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-23 4 308 982,00BGN
Договор: "Подмяна на водопроводна мрежа ІІ-ри етап - площадка ЕП-2; Подмяна на тръбопроводи UJ-външен противопожарен пръстен."
2244 #460802 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"AEc Kozloduj" EAD
ЕИК: 106513772
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-19 6 140 000,00BGN
Договор: Аварийно възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 812 (гр.Кресна)
4800 #458285 "Булгартрансгаз" ЕАД
"Bulgartransgaz" EAD
ЕИК: 175203478
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-18 312 226,00BGN
Договор: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В С. ДОЛНИ БОГРОВ, РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”
84088 #450168 Столична община - Район "Кремиковци"
Stolichna obshtina - Rajon "Kremikovci"
ЕИК: 6963270686
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-30 1 805 462,00BGN
Договор: “Допълнителни строително – монтажни работи по реконструкция на съществуващата сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата „Софийски Арсенал“ в Музей на съвременното изкуство – гр. София”
46704 #436349 Национален музей на българското изобразително изкуство
Nacionalen muzej na bylgarskoto izobrazitelno izkustvo
ЕИК: 000670984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-18 238 250,00BGN
Договор: „Реконструкция на съществуващата сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата „Софийски Арсенал“ в Музей на съвременното изкуство – гр. София”
46703 #438142 Национален музей на българското изобразително изкуство
Nacionalen muzej na bylgarskoto izobrazitelno izkustvo
ЕИК: 000670984
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-28 1 345 544,00BGN
Договор: СМР на обект: Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен.
124168 #199791 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2009-02-19 516 467,00BGN
Договор: “Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: Реконструкция на водоснабдителна система Злостен-първи етап-от водохващането до с. Ябланово, община Котел”
124145 #186998 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2008-12-10 742 967,00BGN
Договор: Изпълнение на СМР на обект:Реконструкция на водоснабдителна система “Злостен” – първи етап от водохващането до с.Ябланово, Община Котел
123886 #130290 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/ - Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie - /Staro naimenovanie - Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto /MRRB/.
ЕИК: 831661388
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-10-02 1 827 592,00BGN
Договор:
145878 #126441 Община Сунгурларе
Obshtina Sungurlare
ЕИК: 000057250
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Водстрой 98 АД
Vodstroj 98 AD
ЕИК:119081953
Инфо в ТР/Info Registry: 119081953
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2007-08-13 448 080,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 1 206 796 052,75 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 22 октомври 2020
МА

Миглена Авгарски

10.40€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 18 октомври 2020
DG

Dimitar Goshev

5.54€ 15 октомври 2020
ND

Nadejda Daskalova

20.00€ 13 октомври 2020
KK

Kiril Kaloyanov

5.54€ 12 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 5 октомври 2020
ИИ

Иван Иванов

20.00€ 2 октомври 2020
KD

Kaloyan Dachev

5.54€ 2 октомври 2020

благодаря

EB

Emil Bachvarov

20.54€ 2 октомври 2020
YD

Yulian Dimitrov

5.54€ 22 септември 2020