Първа линия / First line

Имоти на първа линия по Южното Черноморие Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово

Търсенето за Ахтопол намери 68 резултата

ЕКАТТЕ
ЕКАТТЕ
Нас. място
Place
Вид собственост
Type of property
Предназначение
Purpose
Квадратура
Square meters
00878.57.367 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Държавна публична Земеделска 4086 кв.м.
00878.502.106 Бургас Царево гр. Ахтопол ул. НЕПТУН Държавна публична Урбанизирана 10035 кв.м.
00878.202.35 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЕРОПЛАНА Държавна частна Земеделска 532 кв.м.
00878.502.108 Бургас Царево гр. Ахтопол ул. НЕПТУН Общинска публична Урбанизирана 4203 кв.м.
00878.107.590 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ДО ГРАДА Общинска публична Земеделска 6551 кв.м.
00878.107.17 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Общинска публична Земеделска 1437 кв.м.
00878.107.22 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Общинска публична Земеделска 5067 кв.м.
00878.202.37 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ПОДА Общинска частна Земеделска 3418 кв.м.
00878.202.22 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 791 кв.м.
00878.202.34 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЕРОПЛАНА Общинска частна Земеделска 6083 кв.м.
00878.202.20 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 3629 кв.м.
00878.202.26 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 5294 кв.м.
00878.202.14 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 5000 кв.м.
00878.56.12 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 4092 кв.м.
00878.55.5 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 7798 кв.м.
00878.56.2 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 6041 кв.м.
00878.57.4 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 834 кв.м.
00878.57.6 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 5729 кв.м.
00878.53.4 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 1017 кв.м.
00878.53.3 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 2107 кв.м.
00878.52.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 14942 кв.м.
00878.50.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 9618 кв.м.
00878.49.2 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 4213 кв.м.
00878.49.214 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 10001 кв.м.
00878.49.3 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Общинска частна Земеделска 4995 кв.м.
00878.107.601 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ДО ГРАДА Общинска частна Земеделска 3321 кв.м.
00878.107.600 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ДО ГРАДА Общинска частна Земеделска 4884 кв.м.
00878.107.599 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ДО ГРАДА Общинска частна Земеделска 7569 кв.м.
00878.107.19 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Общинска частна Земеделска 2544 кв.м.
00878.107.636 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Общинска частна Земеделска 3000 кв.м.
00878.107.588 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ВАРВАРСКО Общинска частна Земеделска 13651 кв.м.
00878.105.7 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ВАРВАРСКО Общинска частна Земеделска 14273 кв.м.
00878.78.11 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ПОДА Общинска частна Земеделска 2456 кв.м.
00878.78.14 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ПОДА Общинска частна Земеделска 19140 кв.м.
00878.78.15 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ПОДА Общинска частна Земеделска 10614 кв.м.
00878.202.56 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 2500 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.56 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1489/16.08.2012 г. / 16.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 2500 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МИХАИЛ АСЕНОВ АРНАУДОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ЦВЕТА БОЖИДАРОВА АРНАУДОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.55 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 3299 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.55 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1489/16.08.2012 г. / 16.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 3299 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: БИНКА ПЕЕВА ПАСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ЕВГЕНИЙ СВЕТОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ТАНЯ ДИМОВА МИХАЙЛОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.28 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 3054 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.28 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 3054 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ПЕТЪР ВЕНКОВ СТОИЧКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 132 том 2 рег. 1703 дело 359 от 14.09.2000г., издаден от Районен съд - гр.Царево Иван Гаврилов Георгиев Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 132 том 2 рег. 1703 дело 359 от 14.09.2000г., издаден от Районен съд - гр.Царево ИВАН ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 132 том 2 рег. 1703 дело 359 от 14.09.2000г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.27 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 3055 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.27 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 3055 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 124 том 1 от 25.02.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево 2. 200044924, АРН ООД Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт № 55 том 3 рег. 660 дело 563 от 28.03.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.10 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 7999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.10 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 7999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ПЕНЧО ЛЮБОМИРОВ СТОЙНОВ Ид. част 1/8 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 176 том 0 рег. 2329 дело 1739 от 30.09.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево БИСЕР СТОЯНОВ МАНОЛОВ Ид. част 3/8 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 176 том 0 рег. 2329 дело 1739 от 30.09.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ Ид. част 4/8 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 176 том 0 рег. 2329 дело 1739 от 30.09.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.12 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 11997 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.12 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 11997 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КРЪСТЮ СТАЙКОВ КРЪСТЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 55 том 0 рег. 738 дело 554 от 30.03.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.13 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.13 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 131273350, "СИТИ ДЖЕНЕРАЛ-1" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 54 том 5 рег. 1422 дело 1085 от 01.06.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.15 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.15 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 4998 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПАНАЙОТ МИЛЕШКОВ ТОДОРОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.16 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 8987 кв.м.
00878.202.17 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 12299 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.17 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 12299 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 131273350, "СИТИ ДЖЕНЕРАЛ-1" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 131 том 4 рег. 1170 дело 891 от 04.05.2005г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.56.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 6993 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.56.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 6993 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 9 Собственици: ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ Ид. част 2/5 от правото на собственост Нотариален акт № 133 том 2 рег. 1190 дело 306 от 29.04.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦУЦУЛЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.56.9 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 5650 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.56.9 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 5650 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНТОН ЙОРДАНОВ ПЕЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 58 том 0 рег. 694 дело 516 от 01.04.2004г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.56.8 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.56.8 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, местност АЙРОДИ Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: НИНА КОНСТАНТИНОВА ДИМОВА Ид. част 4/30 от правото на собственост Нотариален акт № 167 том 3 рег. 1023 дело 249 от 13.05.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ЕМИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Ид. част 8/60 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАС СТОЯНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ СТАНКА ХУБЕНОВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево МАРИЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА Ид. част 8/30 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.57.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 7153 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.57.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 7153 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАТЪРОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.53.240 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 17803 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.53.240 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, местност АЙРОДИ Площ: 17803 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: НИНА КОНСТАНТИНОВА ДИМОВА Ид. част 4/30 от правото на собственост Нотариален акт № 167 том 3 рег. 1023 дело 249 от 13.05.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ЕМИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Ид. част 8/60 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАС СТОЯНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ СТАНКА ХУБЕНОВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево МАРИЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА Ид. част 8/30 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.53.241 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 7511 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.53.241 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 7511 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 91 том 1 рег. 343 дело 80 от 20.02.2000г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.53.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 7500 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.53.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 7500 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРУЛКА ЯНЕВА ЧАМОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 194 том 1 дело 341 от 28.05.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево СТАНКА АНЕСТИЕВА ЯНАКИЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 194 том 1 дело 341 от 28.05.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево МОРФА АНЕСТИЕВА ЖЕЛЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 194 том 1 дело 341 от 28.05.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево ГЕОРГИ АНЕСТИЕВ ЧАМОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство № 194 том 1 дело 341 от 28.05.1996г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.50.234 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 8999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.50.234 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 8999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. РОСАЛИН СЕРАФИМОВ ЦОМПОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 121 том 0 рег. 847 дело 641 от 08.04.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.51.233 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 8000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.51.233 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 8000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. МАРУЛА ТОДОРОВА КАЛАМАРОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 95А от 14.11.1994г., издаден от Поземлена комисия гр. Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.51.228 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 12601 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.51.228 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 12601 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЙОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 7 том 6 рег. 1486 дело 1133 от 28.06.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево ВЕЛИЧКО НИНОВ ЦОКОВ Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 30 том 3 рег. 649 дело 481 от 20.03.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.51.2 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4965 кв.м.
00878.51.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 5005 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.51.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 5005 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ДИМИТЪР АВРАМОВ ГЕНОВ Ид. част 9/50 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 99 том 0 рег. 470 дело 355 от 28.02.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ Ид. част 17/50 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 99 том 0 рег. 470 дело 355 от 28.02.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево РОСЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Ид. част 24/50 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 99 том 0 рег. 470 дело 355 от 28.02.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.51.219 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4478 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.51.219 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 4478 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ДИМИТЪР АВРАМОВ ГЕНОВ Ид. част 9/50 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 56 том 0 рег. 423 дело 309 от 24.02.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ Ид. част 17/50 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 56 том 0 рег. 423 дело 309 от 24.02.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево РОСЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ Ид. част 24/50 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 56 том 0 рег. 423 дело 309 от 24.02.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.49.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 2000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.49.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 2000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 7 Собственици: 1. МИНЧО ФОТЕВ ГОСПОДИНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ за имоти в стари реални (възстановими) граници № 145А от 17.07.1997г., издаден от ПК Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.49.213 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 8521 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.49.213 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 8521 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АТАНАС ВЕЛИКОВ ДЕСОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 56 том 7 рег. 1870 дело 1494 от 07.07.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.476 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Частна Земеделска 2591 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.476 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КОРОСИАТА Площ: 2591 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МИЛКА КОСТАДИНОВА КОЛАРОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ ЛИДИЯ СТОЙЧЕВА ДЕЛИЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ СУЗАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ ЕЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.471 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Частна Земеделска 2038 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.471 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КОРОСИАТА Площ: 2038 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 113 том 1 рег. 453 от 28.02.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.387 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИЯТА Частна Земеделска 3867 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.387 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, м. КОРОСИЯТА, местност КОРОСИАТА Площ: 3867 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 117635585, ССУ БЪЛГАРИЯ ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 34 том 1 рег. 64 дело 48 от 23.01.2008г., издаден от Служба по вписванията при БРС 117683085, "ПРОКОНСЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Ид. част 10,50 %, площ 3867 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 52 том 11 рег. 2785 дело 2411 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117679119, "КАУДАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ИНВЕРСИОНЕС" ЕООД Ид. част 1,5 %, площ 3867 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 51 том 11 рег. 2784 дело 2410 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117671250, "ИЛЛЕС МЕДЕС БЪЛГАРИЯ" ООД Ид. част 5,187398 % от правото на собственост Нотариален акт № 163 том 13 рег. 3376 дело 2942 от 17.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.340 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИЯТА Частна Земеделска 9419 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.340 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, м. КОРОСИЯТА, местност КОРОСИАТА Площ: 9419 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 117635585, ССУ БЪЛГАРИЯ ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 34 том 1 рег. 64 дело 48 от 23.01.2008г., издаден от Служба по вписванията при БРС 117683085, "ПРОКОНСЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Ид. част 10,50 %, площ 9420 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 52 том 11 рег. 2785 дело 2411 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117679119, "КАУДАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ИНВЕРСИОНЕС" ЕООД Ид. част 1,5 %, площ 9420 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 51 том 11 рег. 2784 дело 2410 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117671250, "ИЛЛЕС МЕДЕС БЪЛГАРИЯ" ООД Ид. част 5,187398 % от правото на собственост Нотариален акт № 163 том 13 рег. 3376 дело 2942 от 17.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.6.5 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ВАРВАРСКО Частна Земеделска 4698 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.6.5 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-421/03.04.2008 г. / 03.04.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ВАРВАРСКО Площ: 4698 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИМИТЪР СТАМАТОВ МИХОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК № 7.1 от 18.03.2008г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
00878.6.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ВАРВАРСКО Частна Урбанизирана 7585 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.6.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, местност ВАРВАРСКО Площ: 7585 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. 131544474, "ПРИМАСТЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Няма данни за идеалните части Други № 133 том 6 рег. 1804 от 13.10.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.78.184 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ПОДА Частна Земеделска 6161 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.78.184 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОДА Площ: 6161 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид недървопроизводителна горска площ Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. БЛАГОЙ МИХАЙЛОВ АРАБАДЖИЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 19 том 0 рег. 971 дело 735 от 20.04.2005г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.403 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Частна обществени организации Земеделска 5862 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.403 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КОРОСИАТА Площ: 5862 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 131328946, "СИЛИ ТУР" ЕООД Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.22 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ 2. 831496997, "ВЕСТОНИ"ЕООД Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.22 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.