Първа линия / First line

Имоти на първа линия по Южното Черноморие Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово

Търсенето за Резово намери 56 резултата

ЕКАТТЕ
ЕКАТТЕ
Нас. място
Place
Вид собственост
Type of property
Предназначение
Purpose
Квадратура
Square meters
62459.20.18 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Няма данни Земеделска 5542 кв.м.
62459.71.6 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска публична Земеделска 1000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.6 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Резово, местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 000057097, ОБЩИНА ЦАРЕВО Няма данни за идеалните части Акт за публична общинска собственост № 180 том 5 рег. 1763 от 11.09.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.9 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска публична Земеделска 1000 кв.м.
62459.71.10 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска публична Земеделска 1000 кв.м.
62459.71.13 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска публична Земеделска 1002 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.13 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Резово, местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1002 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 000057097, ОБЩИНА ЦАРЕВО Няма данни за идеалните части Акт за публична общинска собственост № 176 том 5 рег. 1759 от 11.09.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.5 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Общинска публична Земеделска 12631 кв.м.
62459.71.7 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска частна Земеделска 998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.7 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 998 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ОБЩИНА ЦАРЕВО Няма данни за идеалните части Съдебно решение, постановено по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, за възстановяване на право на собственост № 165 том 2 рег. 1880 от 30.09.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.20 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска частна Земеделска 624 кв.м.
62459.71.18 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Общинска частна Земеделска 1003 кв.м.
62459.67.4 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Общинска частна Земеделска 2741 кв.м.
62459.1.15 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Стопанисвано от общината Земеделска 12238 кв.м.
62459.3.18 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Стопанисвано от общината Земеделска 9558 кв.м.
62459.3.21 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Стопанисвано от общината Горска 32906 кв.м.
62459.20.15 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Стопанисвано от общината Земеделска 1179 кв.м.
62459.71.33 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 3001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.33 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 3001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПРОЛЕТИНА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ЦОНЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 167 том 10 рег. 3081 дело 2283 от 11.11.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.72 Бургас Царево с. Резово м. БОЗАЛЪК Частна Земеделска 617 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.72 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БОЗАЛЪК Площ: 617 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПРОЛЕТИНА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ЦОНЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 128 том 10 рег. 2795 дело 2227 от 25.09.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.1 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 1000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ИЛИЯ ДЕКОВ ВИШНЕВ площ 1000 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.8 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.8 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВАСИЛ ПОП ДИМИТРОВ площ 998 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.17 Бургас Царево с. Резово ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 5139 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.17 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Резово, ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА, местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 5139 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: НИКОЛА ЛЕФТЕРОВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ ИВАН СТАНКОВ МЪЖГЪЛОВ Ид. част 1/5 от правото на собственост Нотариален акт № 97 том 8 рег. 2375 дело 1832 от 31.08.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.11 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.11 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: АНДРЕЙ ГРИГОРИЕВИЧ ЧЕРТОВ Ид. част 0 кв.м., площ 500 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 178 том 1 рег. 480 дело 382 от 28.07.1999г., издаден от ОС ЗГ ЛЮБЕН КИРИЛОВ ПЕТКАШЕВ Ид. част 0 кв.м., площ 499 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 178 том 1 рег. 480 дело 382 от 28.07.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.15 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 1001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.15 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ФИНКА ХРИСТО ЗЛАТА ВОЙКОВИ КАЛУДОВИ площ 1001 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.23 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 1000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.23 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КИТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА площ 1000 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.58 Бургас Царево с. Резово м. БОЗАЛЪК Частна Земеделска 17014 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.58 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БОЗАЛЪК Площ: 17014 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 040902318, "ТЕРА ТУР СЕРВИЗ"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 7 том 7 рег. 1716 дело 1337 от 08.09.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.64 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 4249 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.64 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 4249 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. СТОЯН БРАТАНОВ ШУКЕРОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 83 том 1 рег. 163 от 03.11.1995г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.216 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 3000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.216 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1905/28.11.2013 г. / 28.11.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 3000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. КИНА РУМЕНОВА СПАСОВА-КАМЕНОВА Няма данни за идеалните части Съдебен акт № 164 том 1 рег. 1914 от 07.10.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.215 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 3000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.215 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1905/28.11.2013 г. / 28.11.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 3000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. РУМЕН РУМЕНОВ СПАСОВ Няма данни за идеалните части Няма документ за собственост Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.214 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 6746 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.214 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1905/28.11.2013 г. / 28.11.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 6746 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВЕСКА ТИХОМИРОВА МЕДЖИДИЕВА-СПАСОВА Няма данни за идеалните части Няма документ за собственост Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.206 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.206 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МИНЧО НИКОЛАЕВ МИНЧЕВ Ид. част 1/2 от правото на собственост Договор за делба № 261 том 2 рег. 2538 дело 8518 от 28.10.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА Ид. част 1/2 от правото на собственост Договор за делба № 261 том 2 рег. 2538 дело 8518 от 28.10.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.207 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Частна Земеделска 2999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.207 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Площ: 2999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: БУРЯНА НИКОЛАЕВА АНТОНОВА-ТАБАКОВА Ид. част 1/2 от правото на собственост Договор за делба № 261 том 2 рег. 2538 дело 8518 от 28.10.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево ЕМИЛ РУСЕВ ТАБАКОВ Ид. част 1/2 от правото на собственост Договор за делба № 261 том 2 рег. 2538 дело 8518 от 28.10.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.18 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 5998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.18 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 5998 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТАНИСЛАВ РАЙКОВ АНДРЕЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 140 том 2 рег. 451 дело 229 от 14.03.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.19 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 14500 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.19 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 14500 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМОВ Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ДОБРОМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕЛДЖИЕВА Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.20 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 14479 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.20 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 14479 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА Ид. част 1/6 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОРАДЖИЕВА Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ИРА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА Ид. част 1/6 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ТАНЯ ЛЮБЕНОВА БОЧУКОВА Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЯНКОВ Ид. част 1/6 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.21 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 27996 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.21 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 27996 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПЕЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ ТОМОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 15.5 от 17.05.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.14 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 20000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.14 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 20000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ТОДОР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 17.9 от 07.06.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.14 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Частна Земеделска 16742 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.14 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Площ: 16742 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КАЛИН РАШЕВ ИСАЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 65 том 1 рег. 108 дело 84 от 28.01.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.13 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Частна Земеделска 14999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.13 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Площ: 14999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 148051411, ЧЕРНОМОРСКА ЗОНА БГ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 108 том 10 рег. 2756 дело 2204 от 19.09.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.2 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Частна Земеделска 39434 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.2 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Площ: 39434 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПЕТЪР ДИНЕВ КОСТАДИНОВ площ 39439 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.69.1 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Частна Горска 25000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.69.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Резово, местност БАКЪРА Площ: 25000 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Нискостъблена гора Собственици: 1. 131052793, "П.Р. ПРОДАКШЪН - Н" ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 106 том 8 рег. 2231 дело 1661 от 21.09.2004г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.20 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Частна Горска 29998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.20 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА Площ: 29998 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Собственици: 1. ДЕСПИНА АНГЕЛОВА КРЕНЧЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 2.8 от 13.01.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.19 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Частна Горска 20498 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.19 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА Площ: 20498 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Собственици: 1. 126715546, "ЕС - ГРУП" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 100 том ВПИСВАНИЯТА рег. 304 дело 362 от 14.03.2006г., издаден от АГЕНЦИЯ ПО Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.5 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Частна Горска 23556 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.5 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Площ: 23556 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Нива Собственици: 1. ПЕТЪР ДИНЕВ КОСТАДИНОВ площ 23557 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.15.3 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 2599 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.15.3 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 2599 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ХРИСТО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт № 186 том 1 рег. 491 дело 390 от 30.07.1999г., издаден от Служба по вписванията Царево МАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт № 186 том 1 рег. 491 дело 390 от 30.07.1999г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.9 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 4218 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.9 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 4218 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ Ид. част 2/3 от правото на собственост Нотариален акт № 189 том 3 рег. 878 дело 666 от 22.04.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ Ид. част 500/4218 от правото на собственост Нотариален акт № 48 том 6 рег. 1444 дело 735 от 10.07.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево РАДКА ИВАНОВА ГИЧЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 193 том 7 рег. 1932 дело 1670 от 01.08.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.1 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 2199 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 2199 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНДОН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ площ 2200 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.4 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 3002 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.4 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 3002 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТАНА ДИМИТРОВА ВОЙКОВА площ 3002 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.13 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 1001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.13 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 1001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНДОН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ площ 1000 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 175Р от 08.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.12 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 4000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.12 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 4000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КАЛИ ЛЕФТЕРОВА СТРАТИЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 14 от 03.12.2003г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.3 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 3901 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.3 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 3901 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 63 том 8 рег. 2320 дело 2722 от 30.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 140 том 6 рег. 1810 дело 1367 от 06.07.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево СТОЯН ЯНАКИЕВ ИЛИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ПОТЪР Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 44 том 3 рег. 586 дело 287 от 27.03.2010г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.2 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 7002 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.2 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 7002 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. ПЕТКО И МАНДА СТОЯНОВИ КЪРНЕВИ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от Поземлена комисия Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.4 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.4 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. НИКОЛА ЯКИМОВ БАЛИЕВПОПОВ площ 5001 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.1 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 13006 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 13006 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. КИЦА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.1 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Частна Земеделска 7033 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Площ: 7033 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. РУСИН ВЪЛЧЕВ ТУРЛАКОВ площ 7033 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.2 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Частна Земеделска 1763 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.2 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Площ: 1763 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ТОДОР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 17.6 от 07.06.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.3 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Частна Земеделска 1585 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.3 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Площ: 1585 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 148051411, ЧЕРНОМОРСКА ЗОНА БГ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 106 том 10 рег. 2754 дело 2202 от 19.09.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.10 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАИР Частна Земеделска 2378 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.10 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-63/09.01.2014 г. / 09.01.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАИР Площ: 2378 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ Няма данни за идеалните части Решение № 46 том 1 рег. 595 от 10.04.2013г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.9 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАИР Частна Земеделска 2379 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.9 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1406/02.08.2012 г. / 02.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Резово, местност ДИМО РАЙЧОВ БАИР Площ: 2379 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ЦРС № 107 том 1 рег. 681 от 23.04.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.