Първа линия / First line

Имоти на първа линия по Южното Черноморие Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово

Търсенето за Синеморец намери 58 резултата

ЕКАТТЕ
ЕКАТТЕ
Нас. място
Place
Вид собственост
Type of property
Предназначение
Purpose
Квадратура
Square meters
66528.32.16 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Държавна публична Земеделска 3164 кв.м.
66528.3.5 Бургас Царево с. Синеморец ул. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА Държавна публична Урбанизирана 1113 кв.м.
66528.3.279 Бургас Царево с. Синеморец Няма данни Земеделска 1500 кв.м.
66528.34.42 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Няма данни Земеделска 2000 кв.м.
66528.32.37 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Общинска публична Земеделска 13487 кв.м.
66528.2.292 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Общинска публична Урбанизирана 576 кв.м.
66528.2.2 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска публична Земеделска 3130 кв.м.
66528.3.290 Бургас Царево с. Синеморец ул. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА Общинска публична Урбанизирана 396 кв.м.
66528.3.275 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска публична Земеделска 958 кв.м.
66528.2.222 Бургас Царево с. Синеморец м. -------------- Общинска публична Земеделска 3140 кв.м.
66528.34.18 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска публична Земеделска 2095 кв.м.
66528.34.5 Бургас Царево с. Синеморец м. -------------- Общинска публична Земеделска 71750 кв.м.
66528.34.13 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска публична Земеделска 47630 кв.м.
66528.34.30 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска публична Земеделска 552 кв.м.
66528.34.31 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска публична Земеделска 2999 кв.м.
66528.32.36 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Общинска частна Земеделска 902 кв.м.
66528.32.8 Бургас Царево с. Синеморец м. -------------- Общинска частна Земеделска 24264 кв.м.
66528.32.7 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Общинска частна Земеделска 3309 кв.м.
66528.32.14 Бургас Царево с. Синеморец м. -------------- Общинска частна Земеделска 6134 кв.м.
66528.4.265 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска частна Земеделска 3339 кв.м.
66528.34.12 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска частна Земеделска 752 кв.м.
66528.34.11 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Общинска частна Земеделска 1255 кв.м.
66528.3.287 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Стопанисвано от общината Земеделска 349 кв.м.
66528.33.3 Бургас Царево с. Синеморец м. -------------- Съсобственост Земеделска 10626 кв.м.
66528.32.35 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Частна Земеделска 6000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.32.35 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БУТАМЯТА Площ: 6000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВРЕМ.СТОП.ОБЩ.ЦАРЕВО Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 30.12 от 11.10.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
66528.32.34 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Частна Земеделска 5497 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.32.34 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БУТАМЯТА Площ: 5497 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДЕСПИНА АНГЕЛОВА КРЕНЧЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 2.8 от 13.01.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.293 Бургас Царево с. Синеморец ул. Черно море № 224 Частна Урбанизирана 4654 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.293 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, ул. Черно море № 224 Площ: 4654 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ Няма данни за идеалните части Заповед по чл.16 от ЗУТ № 19 том 1 рег. 56 от 18.01.2016г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.265 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 209 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.265 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-741/30.05.2007 г. / 30.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 209 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: няма данни Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.254 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 868 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.254 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 868 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За алея Собственици: няма данни Носители на други вещни права: няма данни
66528.4.255 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 4926 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.4.255 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-329/15.03.2007 г. / 15.03.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4926 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ДИМО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 102 том 12 рег. 3562 дело 2796 от 17.12.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.4.256 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 4847 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.4.256 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1198/21.08.2007 г. / 21.08.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4847 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ДИМО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 116 том 5 рег. 1397 дело 1109 от 02.06.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. 128525818, "АГРОИНВЕСТ-АДС"ЕООД Право на строеж Нотариален акт № 116 том 5 рег. 1397 дело 1109 от 02.06.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево
66528.4.264 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 4920 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.4.264 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4920 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 128525818, АГРОИНВЕСТ АДС ЕООД Няма данни за идеалните части Договор № 117 том 8 рег. 2858 от 30.12.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево 175106171, "БЕЛЛА ВИСТА" ЕАД Ид. част 1459/4920 от правото на собственост Нотариален акт № 169 том 1 рег. 484 дело 112 от 28.03.2017г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.291 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 7400 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.291 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1795/08.10.2012 г. / 08.10.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 7400 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: СЛАВ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ Ид. част 1667/10000 от правото на собственост Нотариален акт № 15 том 4 рег. 1081 дело 513 от 24.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ЛЮБА ПАНТЕЛЕЕВА БОЯДЖИЕВА-ЦОНЕВА Ид. част 1/4, площ 10000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 111 том 10 рег. 2862 дело 2127 от 24.11.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1666/10000 от правото на собственост Нотариален акт № 14 том 4 рег. 1080 дело 512 от 24.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево 201950897, "ДЖЕЙ ПИ БЕЛАУТО" АД Ид. част 1667/10000 от правото на собственост Нотариален акт № 13 том 4 рег. 1079 дело 511 от 24.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ВИКТОР ЛЮБЕНОВ ЦОНЕВ Ид. част 1/4, площ 10000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 111 том 10 рег. 2862 дело 2127 от 24.11.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.6 Бургас Царево с. Синеморец ул. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА Частна Урбанизирана 35730 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.6 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, п.к. 8279, ул. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА Площ: 35730 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Собственици: 1. 000725995, "КИНТЕКС" ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 92 том дело 594 от 12.11.1998г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.277 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 2727 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.277 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1657/26.11.2007 г. / 26.11.2007г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 2727 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Собственици: 1. ДИМО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 191 том 1 рег. 276 дело 227 от 13.02.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. 128621882, СИНЕМОРЕЦ БУЛГАРСТРОЙ ООД Право на строеж Нотариален акт № 118 том 2 рег. 469 дело 396 от 10.03.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево
66528.3.281 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 3359 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.281 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1539/25.11.2008 г. / 25.11.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 3359 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: КРАСИМИР КРУМОВ ОБУЩАРОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 181 том 1 рег. 299 дело 215 от 17.02.2006г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ЮЛИЯ ОБУЩАРОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 181 том 1 рег. 299 дело 215 от 17.02.2006г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.276 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 1823 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.276 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1197/15.09.2009 г. / 15.09.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 1823 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Собственици: КАПКА РАНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА Ид. част 3/8 от правото на собственост Нотариален акт № 60 том 4 рег. 1098 дело 824 от 27.04.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево ЛЮБОМИР ПАВЛОВ АЧАНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 60 том 4 рег. 1098 дело 824 от 27.04.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА Ид. част 1/8 от правото на собственост Нотариален акт № 60 том 4 рег. 1098 дело 824 от 27.04.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево 147203745, "БЛУ КОМЕРС 1" ЕООД Ид. част 41,378% от 911,5 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 32 том 8 рег. 2328 дело 1166 от 28.12.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево 147203745, БЛУ КОМЕРС 1 ЕООД Няма данни за идеалните части, 50% ид.ч. от 4/8 ид.ч. Нотариален акт № 11 том 5 рег. 1385 дело 687 от 03.09.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево МАРИА ГРИТЧНЕДЕР Ид. част 66,08/1823 от правото на собственост Нотариален акт № 15 том 7 рег. 1992 дело 908 от 12.11.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.282 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.282 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-15/04.01.2008 г. / 04.01.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 999 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: ЕМИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА КУЗЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 180 том 1 рег. 298 дело 214 от 17.02.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ КУЗЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 180 том 1 рег. 298 дело 214 от 17.02.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.260 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 5983 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.260 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-238/12.03.2009 г. / 12.03.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 5983 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За вилна сграда Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 131187937, "АДРИТА" ООД площ 4788 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 195 том 1 рег. 268 дело 214 от 16.02.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.273 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1646 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.273 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-238/12.03.2009 г. / 12.03.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, п.к. 8279, ПОЛЯНИТЕ, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1646 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 190 том 8 рег. 2251 дело 1757 от 17.11.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево ЛЮБОМИР ЛЮДМИЛОВ КОЛЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 190 том 8 рег. 2251 дело 1757 от 17.11.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.297 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 9186 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.297 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: 18-4951-15.04.2014 г. / 15.04.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 9186 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: 1. ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 26 том 4 рег. 1121 дело 354 от 16.06.2015г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ Право на ползване Нотариален акт № 179 том 5 рег. 2209 дело 761 от 07.11.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево
66528.2.257 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1132 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.257 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1132 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. БОЯН РАДЕВ ИВАНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.286 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 6577 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.286 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1408/15.09.2010 г. / 15.09.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 6577 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 75 том 6 рег. 1865 дело 763 от 19.09.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: 1. ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ Право на ползване Нотариален акт № 179 том 5 рег. 2209 дело 761 от 07.11.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево
66528.2.262 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1310 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.262 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-741/30.05.2007 г. / 30.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1310 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ДОБРОМИР СТОЯНОВ ДОБРЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 99 том 9 рег. 2631 дело 2052 от 21.09.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.261 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1247 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.261 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-741/30.05.2007 г. / 30.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1247 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: ИНДИАНА БЛАГОЕВА ТРИФОНОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 97 том 9 рег. 2629 дело 2050 от 21.09.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 97 том 9 рег. 2629 дело 2050 от 21.09.2007г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.258 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 970 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.258 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 970 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. БОЯН РАДЕВ ИВАНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.255 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1203 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.255 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1203 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: ФИЛИП ЦВЕТАНОВ МИЛАНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево ЛЮБОМИР ТОНЧОВ ГОГИШКОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ГОГИШКОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево ЛИЛЯНА БОРИСОВА МИЛАНОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.256 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 648 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.256 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 648 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ВИТАН ВИТАНОВ ВЛАХОВ площ 648 кв.м. от правото на собственост Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.15 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 18000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.15 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 18000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГОНЕВ Ид. част 17000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 113 том 1 рег. 200 дело 44 от 31.01.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ГАЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА Ид. част 1000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 200 том 7 рег. 2540 дело 916 от 23.12.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.33.5 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 4482 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.33.5 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-314/12.03.2007 г. / 12.03.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4482 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. 131318265, "СВ - ПРОПЪРТИ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 177 том 5 рег. 1537 дело 1176 от 09.06.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.1.212 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 5001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.1.212 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 5001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 102930747, "АЗ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 179 том 8 рег. 2472 дело 1842 от 09.09.2005г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.19 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 2509 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.19 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 2509 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИКО КИРОВ ПСАМАТОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 4 от 18.06.2003г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.25 Бургас Царево с. Синеморец м. -------------- Частна Земеделска 4646 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.25 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност -------------- Площ: 4646 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ИЛИЯ ДЕКОВ ВИШНЕВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 645 от 10.11.2004г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.38 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 10357 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.38 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 10357 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ИЛИЯ ДЕКОВ ВИШНЕВ Няма данни за идеалните части Договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 645 от 10.11.2004г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.40 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 12326 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.40 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 12326 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДЕСПИНА АНГЕЛОВА КРЕНЧЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 2.8 от 13.01.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.44 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 2000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.44 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 2000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК № ЗО.8 от 10.10.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.20 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 5141 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.20 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 5141 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 126715546, "ЕС - ГРУП" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 94 том 9 рег. 2451 дело 1920 от 25.08.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.32.18 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Частна обществени организации Земеделска 30996 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.32.18 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БУТАМЯТА Площ: 30996 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 100 том 6 рег. 1557 дело 1340 от 26.06.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020