Първа линия / First line

Имоти на първа линия по Южното Черноморие Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово

Търсенето за Царево намери 296 резултата

ЕКАТТЕ
ЕКАТТЕ
Нас. място
Place
Вид собственост
Type of property
Предназначение
Purpose
Квадратура
Square meters
62459.71.33 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 3001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.33 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 3001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПРОЛЕТИНА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ЦОНЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 167 том 10 рег. 3081 дело 2283 от 11.11.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.72 Бургас Царево с. Резово м. БОЗАЛЪК Частна Земеделска 617 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.72 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БОЗАЛЪК Площ: 617 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПРОЛЕТИНА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ЦОНЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 128 том 10 рег. 2795 дело 2227 от 25.09.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.1 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 1000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ИЛИЯ ДЕКОВ ВИШНЕВ площ 1000 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.8 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.8 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВАСИЛ ПОП ДИМИТРОВ площ 998 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.11 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.11 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: АНДРЕЙ ГРИГОРИЕВИЧ ЧЕРТОВ Ид. част 0 кв.м., площ 500 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 178 том 1 рег. 480 дело 382 от 28.07.1999г., издаден от ОС ЗГ ЛЮБЕН КИРИЛОВ ПЕТКАШЕВ Ид. част 0 кв.м., площ 499 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 178 том 1 рег. 480 дело 382 от 28.07.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.15 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 1001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.15 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ФИНКА ХРИСТО ЗЛАТА ВОЙКОВИ КАЛУДОВИ площ 1001 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.71.23 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Частна Земеделска 1000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.71.23 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА-БАКЪРА Площ: 1000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КИТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА площ 1000 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.64 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 4249 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.64 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 4249 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. СТОЯН БРАТАНОВ ШУКЕРОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 83 том 1 рег. 163 от 03.11.1995г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.216 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 3000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.216 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1905/28.11.2013 г. / 28.11.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 3000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. КИНА РУМЕНОВА СПАСОВА-КАМЕНОВА Няма данни за идеалните части Съдебен акт № 164 том 1 рег. 1914 от 07.10.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.215 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 3000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.215 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1905/28.11.2013 г. / 28.11.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 3000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. РУМЕН РУМЕНОВ СПАСОВ Няма данни за идеалните части Няма документ за собственост Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.214 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 6746 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.214 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1905/28.11.2013 г. / 28.11.2013г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 6746 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВЕСКА ТИХОМИРОВА МЕДЖИДИЕВА-СПАСОВА Няма данни за идеалните части Няма документ за собственост Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.18 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 5998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.18 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 5998 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТАНИСЛАВ РАЙКОВ АНДРЕЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 140 том 2 рег. 451 дело 229 от 14.03.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.19 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 14500 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.19 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 14500 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМОВ Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ДОБРОМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ПЛАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕЛДЖИЕВА Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.20 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 14479 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.20 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 14479 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА Ид. част 1/6 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОРАДЖИЕВА Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ИРА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА Ид. част 1/6 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ТАНЯ ЛЮБЕНОВА БОЧУКОВА Ид. част 1/4 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЯНКОВ Ид. част 1/6 от правото на собственост Договор за делба № 213 том 2 рег. 2289 от 26.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.21 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 27996 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.21 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 27996 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПЕЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ ТОМОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 15.5 от 17.05.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.1.14 Бургас Царево с. Резово м. ЧУЧУРИКАТА Частна Земеделска 20000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.1.14 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЧУЧУРИКАТА Площ: 20000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ТОДОР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 17.9 от 07.06.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.14 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Частна Земеделска 16742 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.14 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Площ: 16742 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КАЛИН РАШЕВ ИСАЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 65 том 1 рег. 108 дело 84 от 28.01.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.2 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Частна Земеделска 39434 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.2 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА-БОЗАЛЪКА Площ: 39434 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПЕТЪР ДИНЕВ КОСТАДИНОВ площ 39439 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.69.1 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Частна Горска 25000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.69.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Резово, местност БАКЪРА Площ: 25000 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Нискостъблена гора Собственици: 1. 131052793, "П.Р. ПРОДАКШЪН - Н" ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 106 том 8 рег. 2231 дело 1661 от 21.09.2004г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.20 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Частна Горска 29998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.20 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА Площ: 29998 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Собственици: 1. ДЕСПИНА АНГЕЛОВА КРЕНЧЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 2.8 от 13.01.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.19 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРА Частна Горска 20498 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.19 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРА Площ: 20498 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Собственици: 1. 126715546, "ЕС - ГРУП" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 100 том ВПИСВАНИЯТА рег. 304 дело 362 от 14.03.2006г., издаден от АГЕНЦИЯ ПО Носители на други вещни права: няма данни
62459.3.5 Бургас Царево с. Резово м. БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Частна Горска 23556 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.3.5 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БАКЪРАМАКРИЕВЦИ Площ: 23556 кв.м Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Нива Собственици: 1. ПЕТЪР ДИНЕВ КОСТАДИНОВ площ 23557 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.9 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 4218 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.9 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 4218 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ Ид. част 2/3 от правото на собственост Нотариален акт № 189 том 3 рег. 878 дело 666 от 22.04.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ Ид. част 500/4218 от правото на собственост Нотариален акт № 48 том 6 рег. 1444 дело 735 от 10.07.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево РАДКА ИВАНОВА ГИЧЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 193 том 7 рег. 1932 дело 1670 от 01.08.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.1 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 2199 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 2199 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНДОН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ площ 2200 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.4 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 3002 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.4 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 3002 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТАНА ДИМИТРОВА ВОЙКОВА площ 3002 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.13 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 1001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.13 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 1001 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АНДОН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ площ 1000 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 175Р от 08.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.20.12 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 4000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.20.12 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 4000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. КАЛИ ЛЕФТЕРОВА СТРАТИЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 14 от 03.12.2003г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.3 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 3901 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.3 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 3901 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 63 том 8 рег. 2320 дело 2722 от 30.08.2005г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 140 том 6 рег. 1810 дело 1367 от 06.07.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево СТОЯН ЯНАКИЕВ ИЛИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ПОТЪР Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 44 том 3 рег. 586 дело 287 от 27.03.2010г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.4 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.4 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. НИКОЛА ЯКИМОВ БАЛИЕВПОПОВ площ 5001 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.56.1 Бургас Царево с. Резово м. СИЛИСТАР Частна Земеделска 13006 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.56.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност СИЛИСТАР Площ: 13006 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 5 Собственици: 1. КИЦА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.1 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Частна Земеделска 7033 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.1 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Площ: 7033 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. РУСИН ВЪЛЧЕВ ТУРЛАКОВ площ 7033 кв.м. от правото на собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 859Р от 04.06.1999г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.2 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Частна Земеделска 1763 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.2 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Площ: 1763 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ТОДОР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 17.6 от 07.06.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.3 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Частна Земеделска 1585 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.3 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАЙР Площ: 1585 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 148051411, ЧЕРНОМОРСКА ЗОНА БГ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 106 том 10 рег. 2754 дело 2202 от 19.09.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.10 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАИР Частна Земеделска 2378 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.10 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-63/09.01.2014 г. / 09.01.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ДИМО РАЙЧОВ БАИР Площ: 2378 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ Няма данни за идеалните части Решение № 46 том 1 рег. 595 от 10.04.2013г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
62459.67.9 Бургас Царево с. Резово м. ДИМО РАЙЧОВ БАИР Частна Земеделска 2379 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 62459.67.9 С. Резово , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1406/02.08.2012 г. / 02.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Резово, местност ДИМО РАЙЧОВ БАИР Площ: 2379 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ЦРС № 107 том 1 рег. 681 от 23.04.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.32.35 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Частна Земеделска 6000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.32.35 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БУТАМЯТА Площ: 6000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВРЕМ.СТОП.ОБЩ.ЦАРЕВО Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 30.12 от 11.10.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
66528.32.34 Бургас Царево с. Синеморец м. БУТАМЯТА Частна Земеделска 5497 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.32.34 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност БУТАМЯТА Площ: 5497 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДЕСПИНА АНГЕЛОВА КРЕНЧЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № 2.8 от 13.01.2006г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.56 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 2500 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.56 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1489/16.08.2012 г. / 16.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 2500 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МИХАИЛ АСЕНОВ АРНАУДОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ЦВЕТА БОЖИДАРОВА АРНАУДОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.55 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 3299 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.55 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1489/16.08.2012 г. / 16.08.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 3299 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: БИНКА ПЕЕВА ПАСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ЕВГЕНИЙ СВЕТОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ТАНЯ ДИМОВА МИХАЙЛОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 155 том 3 рег. 986 дело 460 от 05.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.13 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.13 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 131273350, "СИТИ ДЖЕНЕРАЛ-1" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 54 том 5 рег. 1422 дело 1085 от 01.06.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
00878.202.15 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4998 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.202.15 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 4998 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ПАНАЙОТ МИЛЕШКОВ ТОДОРОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.56.8 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 4999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.56.8 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, местност АЙРОДИ Площ: 4999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: НИНА КОНСТАНТИНОВА ДИМОВА Ид. част 4/30 от правото на собственост Нотариален акт № 167 том 3 рег. 1023 дело 249 от 13.05.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ЕМИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Ид. част 8/60 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАС СТОЯНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ СТАНКА ХУБЕНОВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево МАРИЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА Ид. част 8/30 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.57.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 7153 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.57.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 7153 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАТЪРОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.53.240 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 17803 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.53.240 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, местност АЙРОДИ Площ: 17803 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: НИНА КОНСТАНТИНОВА ДИМОВА Ид. част 4/30 от правото на собственост Нотариален акт № 167 том 3 рег. 1023 дело 249 от 13.05.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ЕМИЛИЯН КОНСТАНТИНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Ид. част 8/60 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАС СТОЯНОВ ДЕЛИШМЕНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1347А от 17.10.1997г., издаден от ОС ЗГ СТАНКА ХУБЕНОВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево МАРИЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА Ид. част 8/30 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИШМЕНОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Ид. част 8/90 от правото на собственост Съдебен акт № 180 том 1 рег. 2582 от 30.11.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.51.228 Бургас Царево гр. Ахтопол м. АЙРОДИ Частна Земеделска 12601 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.51.228 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност АЙРОДИ Площ: 12601 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ЙОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 7 том 6 рег. 1486 дело 1133 от 28.06.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево ВЕЛИЧКО НИНОВ ЦОКОВ Ид. част 1/2 от правото на собственост Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 30 том 3 рег. 649 дело 481 от 20.03.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.476 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИАТА Частна Земеделска 2591 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.476 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КОРОСИАТА Площ: 2591 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МИЛКА КОСТАДИНОВА КОЛАРОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ ЛИДИЯ СТОЙЧЕВА ДЕЛИЕВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ СУЗАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ ЕЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 14.34 от 11.05.2006г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.387 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИЯТА Частна Земеделска 3867 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.387 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, м. КОРОСИЯТА, местност КОРОСИАТА Площ: 3867 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 117635585, ССУ БЪЛГАРИЯ ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 34 том 1 рег. 64 дело 48 от 23.01.2008г., издаден от Служба по вписванията при БРС 117683085, "ПРОКОНСЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Ид. част 10,50 %, площ 3867 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 52 том 11 рег. 2785 дело 2411 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117679119, "КАУДАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ИНВЕРСИОНЕС" ЕООД Ид. част 1,5 %, площ 3867 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 51 том 11 рег. 2784 дело 2410 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117671250, "ИЛЛЕС МЕДЕС БЪЛГАРИЯ" ООД Ид. част 5,187398 % от правото на собственост Нотариален акт № 163 том 13 рег. 3376 дело 2942 от 17.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.107.340 Бургас Царево гр. Ахтопол м. КОРОСИЯТА Частна Земеделска 9419 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.107.340 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, м. КОРОСИЯТА, местност КОРОСИАТА Площ: 9419 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 117635585, ССУ БЪЛГАРИЯ ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 34 том 1 рег. 64 дело 48 от 23.01.2008г., издаден от Служба по вписванията при БРС 117683085, "ПРОКОНСЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Ид. част 10,50 %, площ 9420 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 52 том 11 рег. 2785 дело 2411 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117679119, "КАУДАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ИНВЕРСИОНЕС" ЕООД Ид. част 1,5 %, площ 9420 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 51 том 11 рег. 2784 дело 2410 от 05.11.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево 117671250, "ИЛЛЕС МЕДЕС БЪЛГАРИЯ" ООД Ид. част 5,187398 % от правото на собственост Нотариален акт № 163 том 13 рег. 3376 дело 2942 от 17.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
00878.6.5 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ВАРВАРСКО Частна Земеделска 4698 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.6.5 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-421/03.04.2008 г. / 03.04.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ВАРВАРСКО Площ: 4698 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИМИТЪР СТАМАТОВ МИХОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК № 7.1 от 18.03.2008г., издаден от ОСЗГ гр. ЦАРЕВО Носители на други вещни права: няма данни
00878.6.1 Бургас Царево гр. Ахтопол м. ВАРВАРСКО Частна Урбанизирана 7585 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 00878.6.1 Гр. Ахтопол , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Ахтопол, местност ВАРВАРСКО Площ: 7585 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. 131544474, "ПРИМАСТЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Няма данни за идеалните части Други № 133 том 6 рег. 1804 от 13.10.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.36.144 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Частна Земеделска 1439 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.36.144 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност -------------- Площ: 1439 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 6.1 от 14.09.2009г., издаден от ОСЗ - гр. Несебър Носители на други вещни права: няма данни
10094.35.242 Бургас Царево с. Варвара м. "КРАЙ МОРЕТО" Частна Урбанизирана 4145 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.35.242 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-362/05.03.2010 г. / 05.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, м. "КРАЙ МОРЕТО" Площ: 4145 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. 131544474, "ПРИМАСТЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 80 том 2 рег. 490 дело 217 от 11.04.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.35.236 Бургас Царево с. Варвара м. КРАЙ МОРЕТО Частна Урбанизирана 4562 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.35.236 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност КРАЙ МОРЕТО Площ: 4562 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: ПЛАМЕН ИВАНОВ СТАЙНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 113 том 2 от 16.08.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАЙНОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 113 том 2 от 16.08.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.117 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Земеделска 3099 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.117 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ГОРАТА Площ: 3099 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. АТАНАС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА45 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.129 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1278 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.129 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-988/21.07.2008 г. / 21.07.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, м. Гората, местност ГОРАТА Площ: 1278 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 1/2, площ 1128 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 149 том 0 рег. 2184 дело 1711 от 10.11.2003г. ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГАНЕВА Ид. част 1/2, площ 1128 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 149 том 0 рег. 2184 дело 1711 от 10.11.2003г. Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.116 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Земеделска 3622 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.116 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ГОРАТА Площ: 3622 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 2548.94 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 139 том 1 рег. 285 дело 52 от 12.02.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Няма данни за идеалните части, 1/15 ид.ч. от 95/126 ид.ч. Нотариален акт № 12 том 8 рег. 2561 дело 292 от 29.12.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ Ид. част 31/126 от правото на собственост Нотариален акт № 14 том 4 рег. 1120 дело 288 от 30.05.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.127 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1001 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.127 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1001 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: няма данни Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.196 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1152 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.196 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-964/27.07.2009 г. / 27.07.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1152 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: ВАСКО ХРИСТОВ ДАНЕВ Ид. част 1/2, площ 1152 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 162 том 5 рег. 1510 дело 1159 от 07.06.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДАНЕВА Ид. част 1/2, площ 1152 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 162 том 5 рег. 1510 дело 1159 от 07.06.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. 121102080, "КРОСПОЙНТ" ЕООД Право на строеж Нотариален акт № 144 том 10 рег. 3047 дело 2255 от 04.11.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево
10094.34.130 Бургас Царево с. Варвара м. ГОРАТА Частна Урбанизирана 1266 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.130 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-637/08.05.2007 г. / 08.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГОРАТА, местност ГОРАТА Площ: 1266 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: АНРИ КУЛЕВ АНДРЕЕВ Ид. част 1/2, площ 1267 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 130 том 0 рег. 1019 дело 837 от 03.06.2003г. СВЕТЛАНА ХРИСТОВА КУЛЕВА Ид. част 1/2, площ 1267 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 130 том 0 рег. 1019 дело 837 от 03.06.2003г. Носители на други вещни права: няма данни
10094.34.119 Бургас Царево с. Варвара м. Гората Частна Урбанизирана 1743 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.34.119 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-636/08.05.2007 г. / 08.05.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, м. Гората Площ: 1743 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: 1. АНТАНИ БРОСТРЪП ЧАМБЕРС Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 182 том 5 рег. 1851 дело 592 от 26.08.2016г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. АНТАНИ БРОСТРЪП ЧАМБЕРС Право на строеж Нотариален акт № 182 том 5 рег. 1851 дело 592 от 26.08.2016г., издаден от Служба по вписванията Царево
10094.502.76 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4010 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.76 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 4010 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРИО СЛАВЧЕВ ПЕЕВ Ид. част 1000/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 63 том 0 дело 7859 от 22.09.1993г., издаден от Районен съд - гр.Царево ИВАН НИКОЛОВ КОПРИНКОВ Ид. част 500/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 13 том 17 дело 5302 от 23.06.1994г., издаден от Бургаски районен съд ЛЮБОМИР НИКОЛОВ АНАСТАСОВ Ид. част 666/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 152 том 24 дело 7820 от 07.10.1994г., издаден от Районен съд - гр.Царево ДИМИТЪР ИВАНОВ МОЧЕВ Ид. част 500/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 13 том 17 дело 5302 от 23.06.1994г., издаден от Бургаски районен съд НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ Ид. част 333/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 152 том 24 дело 7820 от 07.10.1994г., издаден от Районен съд - гр.Царево ЕМИЛ ДИМИТРОВ БРЕЖНИКОВ Ид. част 1000/4000 от правото на собственост Нотариален акт № 40 том 8 рег. 2492 дело 999 от 11.12.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.75 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4317 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.75 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, ГРОБИЩАТА Площ: 4317 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: няма данни Носители на други вещни права: няма данни
10094.502.74 Бургас Царево с. Варвара ГРОБИЩАТА Частна Земеделска 4013 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.502.74 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, ГРОБИЩАТА Площ: 4013 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: ДЕНКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 114 том 1 рег. 240 от 15.04.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 114 том 1 рег. 240 от 15.04.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево ДАФИНА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 114 том 1 рег. 240 от 15.04.1999г., издаден от Районен съд - гр.Царево АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ Ид. част 250 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 19 том 11 дело 3723 от 28.05.1993г., издаден от Бургаски районен съд РАДОСТИНА ТОДОРОВА АРАБАДЖИЕВА Ид. част 250 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 19 том 11 дело 3723 от 28.05.1993г., издаден от Бургаски районен съд ХРИСТИН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ Ид. част 1000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 23 том 1 рег. 64 дело 9 от 24.01.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.13 Бургас Царево с. Варвара м. -------------- Частна Земеделска 1563 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.13 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност -------------- Площ: 1563 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Широколистна гора Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 188 том 4 рег. 1123 дело 968 от 17.05.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.47 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 7482 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.47 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-472/30.03.2010 г. / 30.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 7482 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130444574, "А.Д.А"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 5 том 9 рег. 2515 дело 1950 от 13.09.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.46 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 9499 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.46 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-472/30.03.2010 г. / 30.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 9499 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 130444574, "А.Д.А"ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 5 том 9 рег. 2515 дело 1950 от 13.09.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.9.12 Бургас Царево с. Варвара Частна Земеделска 4609 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.9.12 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: Площ: 4609 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТЕФАН ЯНКОВ КЕСАРОВСКИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 26 том 5 рег. 1452 дело 538 от 04.08.2014г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.8.43 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 2063 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.8.43 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ПОСТА Площ: 2063 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена ливада Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СОФИЯ АНГЕЛОВА МИРЧЕВА-НЕЙРИНК Няма данни за идеалните части Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 50 том 9 рег. 2337 дело 1823 от 27.11.2003г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.31 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 6995 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.31 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ПОСТА Площ: 6995 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 7 Собственици: НИКОЛА НИКОЛОВ СТОЯНОВ Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 186 том 5 рег. 1627 дело 1247 от 21.06.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 18 том 5 рег. 1175 дело 1010 от 22.05.2008г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево МИХАИЛ ХРИСТОВ ЧОБАНОВ Ид. част 1/3 от правото на собственост Нотариален акт № 186 том 5 рег. 1627 дело 1247 от 21.06.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/6 от правото на собственост Нотариален акт № 18 том 5 рег. 1175 дело 1010 от 22.05.2008г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.6.30 Бургас Царево с. Варвара м. ПОСТА Частна Земеделска 6999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.6.30 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ПОСТА Площ: 6999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 200463939, "ЕМЪРЪЛД ХИЛ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 24 том 1 рег. 65 дело 10 от 24.01.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.12 Бургас Царево с. Варвара м. СТАВРО Частна Земеделска 9599 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.12 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност СТАВРО Площ: 9599 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201150204, ЕНДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 174 том 3 рег. 936 дело 342 от 27.05.2010г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.7 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 14451 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.7 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 14451 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 6,17 % от правото на собственост Нотариален акт № 74 том 6 рег. 1593 дело 1205 от 08.07.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево РУСИН ИВАНОВ РУСИНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА27 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.107 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 1734 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.107 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 1734 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ Ид. част 6,17 % от правото на собственост Нотариален акт № 74 том 6 рег. 1593 дело 1205 от 08.07.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево РУСИН ИВАНОВ РУСИНОВ Няма данни за идеалните части Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ВА27 от 16.12.1993г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.14 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Урбанизирана 6841 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.14 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-81/14.01.2011 г. / 14.01.2011г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Варвара, п.к. 8278, м. Дълбоки дол, местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 6841 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Собственици: 1. 131173542, "КРАШ 2000"ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 63 том 4 рег. 1068 дело 810 от 27.04.2005г., издаден от Служба по вписвания при РС Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.2.13 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Урбанизирана 7866 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.2.13 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 7866 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Собственици: 1. 131173542, "КРАШ 2000"ООД Няма данни за идеалните части Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на МЗХП и МТРС № 413 от 26.04.2005г., издаден от ОС ЗГ Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.4 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 5004 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.4 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Варвара, местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 5004 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201435947, "АРНПЕ-ЕКО" ЕООД Няма данни за идеалните части Апорт № 111 том 1 рег. 218 от 13.02.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.19 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 6000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.19 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1185/14.09.2009 г. / 14.09.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 6000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ДИМО ГЕОРГИЕВ ФЕШЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 52 том 5 рег. 1169 дело 572 от 11.06.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.18 Бургас Царево с. Варвара м. ДЪЛБОКИ ДОЛ Частна Земеделска 5999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.18 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1185/14.09.2009 г. / 14.09.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ДЪЛБОКИ ДОЛ Площ: 5999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ФЕШЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 51 том 5 рег. 1168 дело 571 от 11.06.2009г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.6 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 8999 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.6 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 8999 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201435993, "ЕМОС-ЕКО" ЕООД Няма данни за идеалните части Апорт № 92 том 1 рег. 182 от 07.02.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.42 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 3993 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.42 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 3993 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 65 том 6 рег. 1507 дело 1295 от 23.06.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.41 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 3000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.41 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 3000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСИ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 65 том 6 рег. 1507 дело 1295 от 23.06.2008г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
10094.1.10 Бургас Царево с. Варвара м. ДОБРИ ДОЛ Частна Земеделска 23756 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 10094.1.10 С. Варвара , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ДОБРИ ДОЛ Площ: 23756 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. 201649050, "ЕКОДЖЕФ-Ч" ЕООД Няма данни за идеалните части Други № 184 том 4 рег. 1261 от 03.08.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
48619.62.802 Бургас Царево гр. Царево м. ЛАФИНА-ТАЛЯНА Частна Земеделска 2399 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 48619.62.802 Гр. Царево , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: местност ЛАФИНА-ТАЛЯНА Площ: 2399 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 1. ЦВЕТАН ИВАНОВ ТОШКОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 45 том 5 рег. 1260 дело 953 от 02.06.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.293 Бургас Царево с. Синеморец ул. Черно море № 224 Частна Урбанизирана 4654 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.293 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, ул. Черно море № 224 Площ: 4654 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ Няма данни за идеалните части Заповед по чл.16 от ЗУТ № 19 том 1 рег. 56 от 18.01.2016г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.4.255 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 4926 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.4.255 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-329/15.03.2007 г. / 15.03.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4926 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ДИМО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 102 том 12 рег. 3562 дело 2796 от 17.12.2007г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.4.256 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 4847 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.4.256 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1198/21.08.2007 г. / 21.08.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4847 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ДИМО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 116 том 5 рег. 1397 дело 1109 от 02.06.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. 128525818, "АГРОИНВЕСТ-АДС"ЕООД Право на строеж Нотариален акт № 116 том 5 рег. 1397 дело 1109 от 02.06.2006г., издаден от Служба по вписванията Царево
66528.4.264 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 4920 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.4.264 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4920 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята при неполивни условия: 0 Собственици: 128525818, АГРОИНВЕСТ АДС ЕООД Няма данни за идеалните части Договор № 117 том 8 рег. 2858 от 30.12.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево 175106171, "БЕЛЛА ВИСТА" ЕАД Ид. част 1459/4920 от правото на собственост Нотариален акт № 169 том 1 рег. 484 дело 112 от 28.03.2017г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.291 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 7400 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.291 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1795/08.10.2012 г. / 08.10.2012г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 7400 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: СЛАВ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ Ид. част 1667/10000 от правото на собственост Нотариален акт № 15 том 4 рег. 1081 дело 513 от 24.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ЛЮБА ПАНТЕЛЕЕВА БОЯДЖИЕВА-ЦОНЕВА Ид. част 1/4, площ 10000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 111 том 10 рег. 2862 дело 2127 от 24.11.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1666/10000 от правото на собственост Нотариален акт № 14 том 4 рег. 1080 дело 512 от 24.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево 201950897, "ДЖЕЙ ПИ БЕЛАУТО" АД Ид. част 1667/10000 от правото на собственост Нотариален акт № 13 том 4 рег. 1079 дело 511 от 24.07.2012г., издаден от Служба по вписванията Царево ВИКТОР ЛЮБЕНОВ ЦОНЕВ Ид. част 1/4, площ 10000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 111 том 10 рег. 2862 дело 2127 от 24.11.2004г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.6 Бургас Царево с. Синеморец ул. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА Частна Урбанизирана 35730 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.6 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, п.к. 8279, ул. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА Площ: 35730 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Собственици: 1. 000725995, "КИНТЕКС" ООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 92 том дело 594 от 12.11.1998г., издаден от Районен съд - гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.277 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 2727 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.277 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1657/26.11.2007 г. / 26.11.2007г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 2727 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Собственици: 1. ДИМО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 191 том 1 рег. 276 дело 227 от 13.02.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. 128621882, СИНЕМОРЕЦ БУЛГАРСТРОЙ ООД Право на строеж Нотариален акт № 118 том 2 рег. 469 дело 396 от 10.03.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево
66528.3.281 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 3359 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.281 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1539/25.11.2008 г. / 25.11.2008г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 3359 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: КРАСИМИР КРУМОВ ОБУЩАРОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 181 том 1 рег. 299 дело 215 от 17.02.2006г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС ЮЛИЯ ОБУЩАРОВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 181 том 1 рег. 299 дело 215 от 17.02.2006г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.276 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 1823 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.276 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1197/15.09.2009 г. / 15.09.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 1823 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) Собственици: КАПКА РАНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА Ид. част 3/8 от правото на собственост Нотариален акт № 60 том 4 рег. 1098 дело 824 от 27.04.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево ЛЮБОМИР ПАВЛОВ АЧАНОВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 60 том 4 рег. 1098 дело 824 от 27.04.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА Ид. част 1/8 от правото на собственост Нотариален акт № 60 том 4 рег. 1098 дело 824 от 27.04.2007г., издаден от Служба по вписванията Царево 147203745, "БЛУ КОМЕРС 1" ЕООД Ид. част 41,378% от 911,5 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 32 том 8 рег. 2328 дело 1166 от 28.12.2011г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево 147203745, БЛУ КОМЕРС 1 ЕООД Няма данни за идеалните части, 50% ид.ч. от 4/8 ид.ч. Нотариален акт № 11 том 5 рег. 1385 дело 687 от 03.09.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево МАРИА ГРИТЧНЕДЕР Ид. част 66,08/1823 от правото на собственост Нотариален акт № 15 том 7 рег. 1992 дело 908 от 12.11.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.260 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 5983 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.260 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-238/12.03.2009 г. / 12.03.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 5983 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За вилна сграда Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. 131187937, "АДРИТА" ООД площ 4788 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 195 том 1 рег. 268 дело 214 от 16.02.2004г., издаден от Служба по вписванията при ЦРС Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.273 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1646 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.273 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-238/12.03.2009 г. / 12.03.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, п.к. 8279, ПОЛЯНИТЕ, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1646 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 190 том 8 рег. 2251 дело 1757 от 17.11.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево ЛЮБОМИР ЛЮДМИЛОВ КОЛЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 190 том 8 рег. 2251 дело 1757 от 17.11.2003г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.3.297 Бургас Царево с. Синеморец м. Поляните Частна Урбанизирана 9186 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.3.297 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: 18-4951-15.04.2014 г. / 15.04.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, м. Поляните Площ: 9186 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За вилна сграда Собственици: 1. ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 26 том 4 рег. 1121 дело 354 от 16.06.2015г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: 1. ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ Право на ползване Нотариален акт № 179 том 5 рег. 2209 дело 761 от 07.11.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево
66528.2.286 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 6577 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.286 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-1408/15.09.2010 г. / 15.09.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 6577 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: 1. ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 75 том 6 рег. 1865 дело 763 от 19.09.2014г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: 1. ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ Право на ползване Нотариален акт № 179 том 5 рег. 2209 дело 761 от 07.11.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево
66528.2.255 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 1203 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.255 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 1203 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: ФИЛИП ЦВЕТАНОВ МИЛАНОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево ЛЮБОМИР ТОНЧОВ ГОГИШКОВ Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ГОГИШКОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево ЛИЛЯНА БОРИСОВА МИЛАНОВА Няма данни за идеалните части Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Ид. част 1/12 от правото на собственост Нотариален акт № 123 том 7 рег. 2414 дело 851 от 07.12.2015г., издаден от Служба вписване гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.2.256 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 648 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.2.256 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-425/02.04.2007 г. / 02.04.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 648 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. ВИТАН ВИТАНОВ ВЛАХОВ площ 648 кв.м. от правото на собственост Договор за делба № 30 том 2 рег. 3100 от 03.12.2008г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.34.15 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Земеделска 18000 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.34.15 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: с. Синеморец, местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 18000 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия: 6 Собственици: НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГОНЕВ Ид. част 17000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 113 том 1 рег. 200 дело 44 от 31.01.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево ГАЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА Ид. част 1000 кв.м. от правото на собственост Нотариален акт № 200 том 7 рег. 2540 дело 916 от 23.12.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Царево Носители на други вещни права: няма данни
66528.33.5 Бургас Царево с. Синеморец м. ПОЛЯНИТЕ Частна Урбанизирана 4482 кв.м.
Поземлен имот с идентификатор 66528.33.5 С. Синеморец , общ. Царево , обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/24.08.2006 г. / 24.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: КД-14-02-314/12.03.2007 г. / 12.03.2007г. на НАЧАЛНИКА НА СК - БУРГАС Адрес на поземления имот: местност ПОЛЯНИТЕ Площ: 4482 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Незастроен имот за курортно-рекреационен обект Собственици: 1. 131318265, "СВ - ПРОПЪРТИ" ЕООД Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 177 том 5 рег. 1537 дело 1176 от 09.06.2005г., издаден от Служба по вписванията Царево Носители на други вещни права: няма данни

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020